Zákon č. 315/2005 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 134/2005
Platnosť od 20.07.2005
Účinnosť od 01.08.2005

OBSAH

315

ZÁKON

z 29. júna 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z. a zákona č. 432/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Za podnik zahraničnej osoby alebo za organizačnú zložku zahraničnej osoby je oprávnený konať aj štatutárny orgán zahraničnej osoby zapísaný v obchodnom registri.“.

2. V § 21 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky zaniká ku dňu výmazu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky z obchodného registra. Návrh na výmaz podáva zahraničná osoba.“.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

3. V § 21 ods. 6 sa za slovo „osoby“ vkladá čiarka a slová „ktoré sa zapisujú do obchodného registra,“.

4. V § 21 ods. 9 sa slová „6 a 7“ nahrádzajú slovami „7 a 8“.

5. V § 68 ods. 6 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová „nasledujúce po sebe“.

6. V § 68 odsek 10 znie:

(10) Ak návrh na výmaz z obchodného registra podáva spoločnosť, je povinná doložiť súhlas správcu dane; to neplatí, ak sa spoločnosť zrušuje bez likvidácie. Tento súhlas je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať.“.

7. V § 135 ods. 2 sa v prvej vete za slová „v súlade so“ vkladajú slová „spoločenskou zmluvou a“.

8. § 245 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na štatutárne orgány podľa odsekov 2 a 3 sa ustanovenie § 243 ods. 3 nepoužije.“.

9. V § 369 ods. 1 sa v druhej vete vypúšťajú slová „,v ktorom došlo k omeškaniu,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.