Vyhláška č. 61/1984 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb

Čiastka 12/1984
Platnosť od 29.06.1984 do31.12.1991
Účinnosť od 01.08.1984 do31.12.1991

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 12. marca 1984

o udeľovaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby a o kontrole týchto služieb

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 22 písm. f) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


Udeľovanie povolenia

§ 1

(1) V žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie zahranično-hospodárskych služieb v oblasti kúpeľnej liečby (ďalej len „služby“) je žiadateľ povinný uviesť

a) názov, sídlo a predmet činnosti,

b) presné vymedzenie predmetu, rozsahu a spôsobu poskytovania služieb,

c) koncepciu poskytovania služieb, ako aj predpokladané hospodárske výsledky za prvý rok činnosti,

d) spôsob organizačného, personálneho, vecného a finančného zabezpečenia služieb.

(2) Žiadosť sa podáva na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré môže požadovať doplnenie žiadosti ďalšími údajmi.

(3) Ak žiadateľ neuvedie v žiadosti údaje uvedené v odseku 1, prípadne žiadosť nedoplní ďalšími údajmi (odsek 2), ministerstvo ho vyzve, aby zistené nedostatky odstránil, a určí mu na to primeranú lehotu. Ak žiadateľ tejto výzve v určenej lehote nevyhovie, ministerstvo žiadosť odmietne.

(4) Za podanie žiadosti o vydanie povolenia sa vyberá správny poplatok podľa osobitných predpisov.1)

§ 2

Povolenie sa neudelí, ak poskytovanie služieb

a) je v rozpore so záujmami štátnej zdravotníckej politiky a potrebami národného hospodárstva, alebo

b) pre ktoré sa povolenie žiada, malo by za následok neúčelné organizačné usporiadanie služieb rovnakého alebo obdobného druhu.

§ 3

Zmena povolenia

Ministerstvo môže po dohode s Federálnym ministerstvo zahraničného obchodu udelené povolenie zmeniť, ak nastanú zmeny v podmienkach za ktorých bolo povolenie udelené.

§ 4

Odnímanie povolenia

(1) Ministerstvo po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu udelené povolenie odníme, ak

a) zanikol účel, pre ktorý bolo povolenie udelené,

b) to vyžadujú dôležité záujmy štátnej zdravotníckej politiky alebo potreby národného hospodárstva.

(2) Ministerstvo môže po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu udelené povolenie odňať, ak sa pri poskytovaní služieb

a) porušujú všeobecne záväzné právne predpisy,

b) neplnia úlohy alebo nedodržiavajú podmienky určené v povolení,

c) v určenej lehote neodstránili nedostatky zistené pri kontrole služieb.

§ 5

Oprávnené organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na poskytovanie služieb, sú povinné zabezpečiť, aby pri ich poskytovaní nedošlo k poškodeniu hospodárskych a zahraničnopolitických záujmov Československej socialistickej republiky, najmä sú povinní chrániť devízové záujmy štátu, ako aj štátne, hospodárske a služobné tajomstvo.

§ 6

Kontrola

Kontrolu poskytovania služieb v oprávnených organizáciách vykonáva ministerstvo spôsobom určeným predpismi o postupe pri vykonávaní kontrolnej činnosti2) so zameraním na spoločenské poslanie poskytovaných služieb. Kontroluje sa najmä, ako organizácia spĺňa podmienky v povolení na poskytovanie služieb.


Záverečné ustanovenia

§ 7

Povolenia na poskytovanie služieb vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za povolenia vydané podľa tejto vyhlášky.

§ 8

Povolenie na poskytovanie služieb sa nevyžaduje, ak ide o zabezpečovanie a vykonávanie recipročnej zahraničnej kúpeľnej liečby alebo liečebno-preventívnej rehabilitácie v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany a ministerstiev vnútra pre príslušníkov ozbrojených síl a Zboru národnej bezpečnosti.3)

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1984.


Minister:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 166/1980 Zb. (príloha - sadzobník I. položka (67).

2) § 21 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
Vyhláška č. 75/1959 Ú.v., ktorou sa vydávajú metodické pokyny pre kontrolnú činnosť.
Zásady kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe uverejnené pod č. 66/1982 Zb.

3) § 18 ods. 2 písm. b) zákon č. 42/1980 Zb.