Nájdených 182
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.09.2008
477/2011 Z. z. Vyhláška o identifikácii rizík produktu a rizík výrobcu produktu 01.01.2012
258/2011 Z. z. Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia 03.08.2011
529/2010 Z. z. Zákon o ekodizajne 29.12.2010
493/2009 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa strategických spoločností 01.12.2009
292/2009 Z. z. Zákon o obchodovaní s výrobkami, obmedzenými z bezpečnostných dôvodov 01.09.2009
429/2008 Z. z. Zákon o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností 08.11.2008
109/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov 01.04.2008
619/2006 Z. z. Vzor tlačiva oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu 01.01.2007
47/2005 Z. z. Nariadenie o premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi 15.02.2005
572/2004 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami 01.11.2004
22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode 01.02.2004
594/2003 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 01.01.2004
23/2003 Z. z. Nariadenie o postupoch na kvantitatívnu analýzu zmesí textilných vláken 01.02.2003
467/2002 Z. z. Zákon o výrobe a uvádzaní liehu na trh 01.09.2002
41/2002 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rastlinolekárskej starostlivosti 01.02.2002
178/1998 Z. z. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 01.07.1998
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 01.01.1992
100/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 16/1954 Ú. l. (č. 27/1954 Ú. v.) o výrobe a predaji bohoslužobných predmetov a devocionálií 11.07.1968
122/1965 Zb. Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška č. 54/1964 Zb. o výkupe nepotrebných spotrebiteľských zásob hutníckych výrobkov 01.01.1966