Nariadenie vlády č. 303/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka

Čiastka 94/2014
Platnosť od 12.11.2014
Účinnosť od 01.01.2015

OBSAH

303

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. októbra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 369 ods. 2 a § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky 1) platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.

(2) Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky 1) platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.“.

2. V § 1 ods. 3 sa slová „určené podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „v sadzbe určenej podľa odseku 1“.

3. Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠3a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2015

Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2015, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2015.


Robert Fico v. r.