Zákon č. 171/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

(v znení č. 330/2000 Z. z.(nepriamo), 566/2001 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 57/1995
Platnosť od 15.08.1995
Účinnosť od 01.01.2002

171

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 13. júla 1995,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 28 ods. 1 písm. e) znie:

e) meno, bydlisko a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu, akým konajú v mene právnickej osoby,“.

2. V § 28 ods. 1 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:

h) rodné číslo spoločníka obchodnej spoločnosti alebo identifikačné číslo, ak je spoločníkom právnická osoba,

i) pri spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti rodné čísla členov dozornej rady,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).

3. V § 155 ods. 2 písm. c), § 156 ods. 1 a 2 a v § 173 písm. d) sa slová „na majiteľa“ nahrádzajú slovami „na doručiteľa“.

4. V § 156 ods. 3 posledná veta znie: „Stanovy nemôžu obmedziť prevoditeľnosť verejne obchodovateľnej akcie.“.

5. V § 156 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Pri zaknihovaných akciách na meno register emitentov cenných papierov vedený strediskom cenných papierov nahrádza zoznam akcionárov.“.

6. V § 157 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Menovitá hodnota akcie musí byť bez zvyšku deliteľná stomi.“.

7. V § 157 ods. 2 sa v tretej vete vypúšťajú slová „alebo listinnej“.

8. V § 187 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a naopak“.

9. V § 191 ods. 1 sa za slovo „štatutárnym“ vkladajú slová „a výkonným“ a za slovo „orgánom“ sa vkladá slovo „spoločnosti“.

10. V § 211 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá táto nová druhá veta: „O znížení základného imania môže valné zhromaždenie hlasovať len vtedy, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých akcionárov.“.


Čl. IV

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.