Vyhláška č. 533/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami

(v znení č. 27/1991 Zb.)

Čiastka 87/1990
Platnosť od 21.12.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 01.02.1991 do31.12.1991

533

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 26. novembra 1990

o udeľovaní povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť, o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti bez registrácie alebo povolenia a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 9 a § 12 ods. 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Oddiel 1

Žiadosť o udelenie povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť

§ 1

(1) Žiadosť o udelenie povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť (ďalej len „žiadosť“) obsahuje, pokiaľ ide o

a) právnickú osobu, jej názov, sídlo, právnu formu, štatutárne orgány, identifikačné číslo a jej predmet činnosti;

b) fyzickú osobu, meno a priezvisko, názov, pod ktorým podniká, rodné číslo, identifikačné číslo, predmet činnosti, bydlisko a hospodársku činnosť, na ktorú je oprávnená na základe osobitných predpisov.

(2) Česko-slovenská osoba uvedie v žiadosti o udelenie povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť ďalej:

a) druh a rozsah požadovanej zahraničnoobchodnej činnosti;

b) označenie rozhodnutí, na základe ktorých je oprávnená vykonávať činnosť, na ktorú je podľa osobitných predpisov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky také rozhodnutie potrebné, ak sa má taká činnosť vykonávať ako zahraničnoobchodná činnosť.

(3) Česko-slovenská osoba pripojí k žiadosti o udelenie povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť výpis z podnikového registra o zápise česko-slovenskej osoby do tohto registra včítane jej predmetu činnosti, doklad o zložení kaucie a ďalšie doklady preukazujúce údaje uvedené v žiadosti podľa ustanovenia odseku 2 písm. b).

(4) Zahraničná osoba doloží údaje uvedené v žiadosti úradne overenými listinami a ich overenými prekladmi do českého alebo slovenského jazyka. V žiadosti označí zahraničná osoba česko-slovenskú osobu, ktorú splnomocnila na to, aby za ňu prijímala oznámenia týkajúce sa vybavovania žiadosti, pokiaľ žiadosť nepodáva sama.

(5) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu (ďalej len „ministerstvo“) môže podľa povahy prípadu od predloženia niektorých údajov uvedených v predchádzajúcich odsekov upustiť.

§ 2

Žiadosť doložená ustanovenými dokladmi sa predkladá ministerstvu v českom alebo slovenskom jazyku. Ak žiadosť neobsahuje ustanovené náležitosti alebo ak nie je doložená ustanovenými dokladmi, vyzve ministerstvo žiadateľa, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky žiadosti neodstráni, ministerstvo žiadosť odmietne.

§ 3

V povolení na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti vymedzí ministerstvo rozsah povolenej zahraničnoobchodnej činnosti a prípadne dobu platnosti.

Oddiel 2

Zahraničnoobchodné činnosti, ktoré sa môžu vykonávať bez registrácie alebo povolenia

§ 4

(1) Registrácia zahraničnoobchodnej činnosti alebo povolenie na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti sa nevyžaduje u česko-slovenskej osoby

a) na vývoz a dovoz vecí, ako aj poskytovanie a prijímanie služieb, s výnimkou prípadov uvedených v § 7 ods. 3 písm. b) a c) zákona,1)

b) na kúpu tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,

c) na sprostredkovateľskú činnosť vykonávanú pre česko-slovenské osoby v styku so zahraničnými osobami,

d) na vykonávanie nestrannej kontroly na základe zmluvy za účelom vydania kontrolného osvedčenia o tovare dodávanom alebo službách poskytovaných v medzinárodnom obchode,

e) na obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiace, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

(2) Povolenie na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti sa nevyžaduje u zahraničnej osoby, s výnimkou prípadov uvedených v § 7 ods. 3 písm. b) a c) zákona,1)

a) na vývoz a dovoz dokumentov, informatívnych podkladov alebo primeraného množstva vzoriek a preparátov, ktoré nemožno dokumentáciou nahradiť, pokiaľ sú potrebné na uzavretie alebo plnenie zmlúv medzi česko-slovenskými a zahraničnými osobami,

b) na vývoz a dovoz informatívnych podkladov na šírenie poznatkov z oblasti vedy a techniky v hromadných oznamovacích prostriedkoch,

c) na vývoz a dovoz informatívnych podkladov, uskutočňovaný pri ich bezplatnej výmene medzi česko-slovenskými a zahraničnými výskumnými a vývojovými ústavmi a vysokými školami,

d) na dovoz primeraného množstva potravín pre gastronomické akcie uskutočňované za účelom propagácie národnej kuchyne,

e) pre pohyb dopravných prostriedkov cez hranice Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s príslušným technickým vybavením a príslušnými dokladmi pri uskutočňovaní medzinárodnej dopravy,

f) na vývoz alebo dovoz súčiastok potrebných na zabezpečenie prevádzky dopravných prostriedkov zahraničnými osobami v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a na dovoz zahraničných tlačovín používaných pri uskutočňovaní dopravy, informačnej služby a odborného výcviku personálu,

g) na dovoz vecí súvisiacich s účasťou na medzinárodných výstavách a veľtrhoch, ako aj vecí slúžiacich na vykonávanie propagačnej činnosti na týchto akciách,

h) na vývoz a dovoz poľnohospodárskych strojov, včítane účelových lietadiel, za účelom výpomoci pri poľnohospodárskych prácach, ak sa tieto stroje po ukončení výpomoci vyvezú alebo dovezú späť,

i) na dovoz a vývoz propagačných dokumentov a predmetov za účelom propagácie vlastnej hospodárskej činnosti,

j) na dovoz a vývoz umeleckých diel vykonávaný ich autormi,

k) na dovoz a spätný vývoz vecí nevyhnutných pre prevádzku a vykonávanie činnosti jej obchodného zastupiteľstva na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky s výnimkou dovozu za účelom odplatného scudzenia alebo využitia vo výrobe.

§ 6

Zahraničné osoby nepotrebujú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť na poskytovanie jednorazových služieb zahraničným osobám na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ak tieto služby súvisia s uspokojovaním ich osobných potrieb alebo s uzavieraním alebo plnením zmlúv v medzinárodnom obchode.

Oddiel 3

Vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

§ 7

Zahraničné osoby môžu na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť, na ktorú sú oprávnené na základe § 7 ods. 4 písm. b) zákona, v tomto rozsahu:

a) rokovať o uzavretí zmlúv prostredníctvom česko-slovenských osôb, ktoré sú oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť týkajúcu sa poskytovania služieb pri sprostredkovaní obchodných operácií alebo ktoré môžu podľa zákona vykonávať túto činnosť bez povolenia;

b) vykonávať prostredníctvom svojho obchodného zastupiteľstva činnosti spôsobom a v rozsahu ustanovenom predpisom vydaným podľa § 39 zákona;

c) poskytovať plnenie zmlúv prostredníctvom česko-slovenských alebo zahraničných osôb oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť.


Oddiel 4

Záverečné ustanovenia

§ 8

Zrušujú sa:

a) vyhláška č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolení na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami v znení vyhlášky č. 85/1987 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 60/1980 Zb. o udieľaní povolení na zahraničnoobchodnú činnosť a o vykonávaní zahraničnoobchodnej činnosti zahraničnými osobami;

b) úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 16/1983 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zahraničnoobchodnej činnosti pri zabezpečovaní úloh v oblasti zahraničnej politiky (reg. v čiastke 10/1984 Zb.).

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

Čl. II

Dňom účinnosti tejto vyhlášky vzniká právo na zrušenie vinkulácie vkladov zložených ako kaucia na účely povolenia alebo registrácie zahraničnoobchodnej činnosti, pokiaľ sa pre túto činnosť naďalej nevyžaduje povolenie alebo registrácia. Zrušenie vinkulácie sú oprávnené požadovať osoby, ktoré tieto vklady zložili, s tým, že súčasne písomne vyhlásia banke alebo sporiteľni, že nevykonávajú činnosť, pre ktorú sa povolenie alebo registrácia vyžaduje.


Minister:

v z. Brabec v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa ustanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť.