Nariadenie vlády č. 529/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov

Čiastka 191/2008
Platnosť od 12.12.2008 do30.06.2011
Účinnosť od 01.01.2009 do30.06.2011
Zrušený 200/2011 Z. z.

OBSAH

529

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. októbra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa § 14 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2007 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 640/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 604/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 5 sa za slová „zákona1a)“ vkladajú slová „a dražobníka podľa osobitného predpisu1b)“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 1b sa slovo „1991“ nahrádza slovom „1992“.

3. V § 4 sa vypúšťa odsek 6.

4. V § 6 ods. 6 sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „3,31 eura“.

5. V prílohe č. 1 sa v celom texte slovo „Sk“ nahrádza slovom „euro“.

6. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 42/2004 Z. z.

Sumy úhrad za zverejnenie alebo uverejnenie údajov v Obchodnom vestníku

Údaj na zverejnenieSuma úhradyŠpecifický symbol
   
Údaje z registrových súdovbezodplatne1) 
   
Údaje z konkurzných súdovbezodplatne 
   
Údaje z registra registrových úradovbezodplatne 
   
Transformačné projekty a rozhodnutia o transformáciibezodplatne 
   
Rozhodnutia o privatizáciibezodplatne 
   
Údaje týkajúce sa poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného zákona2)bezodplatne, ak je poskytovateľom štátnej pomoci orgán verejnej moci 
 19,91 eura v ostatných prípadoch01
   
Údaje podnikateľov19,91 eura, ak ide o oznámenie o zmene právnej formy obchodnej spoločnosti a výzvu veriteľom podľa prílohy č. 1 bodu 102
 19,91 eura, ak ide o oznámenie a výzvu likvidátora (likvidátorov) podľa prílohy č. 1 bodu 203
 19,91 eura, ak ide o vyhlásenie listinných akcií za neplatné pri zvýšení základného imania akciovej spoločnosti z majetku spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 304
 19,91 eura, ak ide o vyhlásenie listinných akcií za neplatné pri znížení základného imania akciovej spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 405
 19,91 eura, ak ide o vyhlásenie akcií za neplatné pri znížení základného imania akciovej spoločnosti podľa prílohy č. 1 bodu 506
 19,91 eura, ak ide o oznámenie o znížení základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným podľa prílohy č. 1 bodu 607
 19,91 eura, ak ide o oznámenie o znížení základného imania akciovej spoločnosti a upovedomenie veriteľov o ich práve požadovať zabezpečenie podľa prílohy č. 1 bodu 708
 19,91 eura, ak ide o zverejnenie zmeny emisných podmienok dlhopisov podľa prílohy č. 1 bodu 909
 19,91 eura, ak ide o uverejnenie rozhodnutia o zmene podoby cenného papiera podľa prílohy č. 1 bodu 1010
 19,91 eura, ak ide o uverejnenie zmeny podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier podľa prílohy č. 1 bodu 1111
 19,91 eura, ak ide o výzvu na predloženie listinného cenného papiera na doručiteľa, ak je majiteľ uvedeného cenného papiera v omeškaní s jeho predložením podľa prílohy č. 1 bodu 1212
 19,91 eura, ak ide o výzvu na vyzdvihnutie listinných cenných papierov po zmene podoby cenných papierov zo zaknihovanej podoby na listinnú podobu podľa prílohy č. 1 bodu 1313
 3,31 eura, ak ide o zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa prílohy č. 1 bodu 1614
 19,91 eura, ak ide o uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia podľa prílohy č. 1 bodu 1715
 19,91 eura, ak ide o výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií podľa prílohy č. 1 bodu 1816
 99,58 eura, ak ide o účtovné závierky (iné ako účtovné závierky neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby), správy o hospodárení alebo výročné správy 17
 33,19 eura, ak ide o emisné podmienky dlhopisov vyhotovené podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 818
 9,95 eura, ak ide o účtovné závierky verejnoprávnych inštitúcií zverejňované podľa osobitných predpisov3)19
 16,59 eura, ak ide o výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky zverejňovanú podľa osobitného predpisu4)20
 66,38 eura, ak ide o zverejnenie úplného znenia rozhodnutí, ktoré sa zverejňujú podľa osobitných predpisov5)
bezodplatne, ak údaje na zverejnenie zasiela priamo orgán verejnej moci
21
   
   
Účtovné závierky neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby zverejňované podľa osobitných predpisov6)9,95 eura22
   
Údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa osobitného zákona7)19,91 eura za zverejnenie údaja o zriadení stáleho rozhodcovského súdu a jeho pobočiek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 1423
   
 + 165,96 eura za zverejnenie príloh k uvedeným údajom (zoznam rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, štatút a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu)24
 16,59 eura za zverejnenie zmeny v údaji obsiahnutom v prílohách
 
25
 9,95 eura za zverejnenie zmeny v údajoch o riadení stáleho rozhodcovského súdu26
   
Údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa osobitného zákona8) 19,91 eura za zverejnenie údaja o zriadení mediačného centra a jeho pobočiek podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 bode 1527
 + 165,96 eura za zverejnenie príloh k uvedeným údajom (zoznam mediátorov mediačného centra, štatút mediačného centra)28
 16,59 eura za zverejnenie zmeny v údaji obsiahnutom v prílohách29
 9,95 eura za zverejnenie zmeny v údajoch o zriadení mediačného centra30
   
Údaje zverejňované správcom a súdnym exekútorom podľa osobitných predpisov1a) a údaje zverejňované dražobníkom podľa osobitného predpisu1b)bezodplatne 
   
Údaje o verejných súťažiachbezodplatne, ak je vyhlasovateľom verejnej súťaže orgán verejnej moci 
 33,19 eura v ostatných prípadoch 31
   
Prospekty cenných papierov a investícií99,58 eura za zverejnenie úplného znenia prospektu32
 19,91 eura za zverejnenie oznámenia o tom, kde je prospekt uložený33
   
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa osobitného zákona10)3,31 eura34
   
Iné údaje orgánov verejnej moci bezodplatne 
   
Iné údaje okrem údajov orgánov verejnej moci 33,19 eura 35

1) Podľa poznámok k položke 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov je úhrada za zverejnenie údajov zapísaných do obchodného registra (oznámení o uložení listín do zbierky listín) súčasťou súdneho poplatku za podanie návrhu na zápis do obchodného registra (uloženie listiny do zbierky listín).

2) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase.

Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.

4) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

7) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

8) Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.

10) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.