Vyhláška č. 11/1984 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov

(v znení č. 103/1990 Zb.)

Čiastka 2/1984
Platnosť od 14.02.1984 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

11

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 13. decembra 1983

o základných podmienkach dodávky stavebných látok a dielcov

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe návrhov Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 45/1983 (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky vznikajúce pri príprave dodávok a pri dodávkach1)

silikátových surovín a grafitov s výnimkou magnezitu a chrómmagnezitu, <?xml:namespace prefix = o />
prírodného kameňa a štrkopieskov,
maltovinových spojív a maltových zmesí,
pórovitého kameniva,
polotovarov technologickej pomocnej stavebnej výroby,
azbestocementových výrobkov,
betónových a železobetónových prefabrikátov,
stavebných konštrukčných betónových a železobetónových dielcov,
stavebných priestorových dielcov z betónových a železobetónových prvkov,
nepálených murovacích materiálov,
tehliarskych pálených výrobkov,
stavebnej keramiky,
žiaruvzdorných a silikátových výrobkov,
žiaruvzdorných a nesilikátových výrobkov s výnimkou magnezitových a chrómmagnezitových výrobkov.2)

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na dodávky z dovozu a pre vývoz.

§ 22

Výrobca sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu, ktorá vznikla odbytovej organizácii v dôsledku toho, že v mene odbytovej organizácie uzavrel zmluvu v rozpore s dohodou podľa § 19 ods. 3, a za škodu, ktorá odbytovej organizácii vznikla tým, že sa zmluvy neuzavreli na celý dohodnutý objem.

Zodpovednosť za vady

§ 37

(k § 133 zákona)

(1) Dodávateľ nezodpovedá za vady akosti dodávky spôsobené tým, že z dôvodov na strane odberateľa prebierka trvala dlhšie ako určený čas (§ 33 ods. 2).

(2) Dodávateľ nezodpovedá za zhoršenie vlastností dodávky, ku ktorému došlo pri preprave, ak ide o dodávku prepravovanú dopravnými prostriedkami odberateľa.

§ 38

(k § 135 zákona)

(1) Záručná doba je 45 dní od splnenia dodávky.

(2) Vady zrejmé pri prebierke musí odberateľ reklamovať v zápisnici o priebehu prebierky (§ 33 ods. 2), inak jeho práva zo zodpovednosti za tieto vady zanikajú.


ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 40

Zrušuje sa vyhláška č. 173/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov, v znení vyhlášky č. 76/1965 Zb. a vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.

§ 41

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve; príslušná jednotná klasifikácia výrobkov.

2) Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva č. 82/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu.

3) § 114a ods. 2 zákona.

4) § 7 ods. 6 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

5) Cementárny a vápenky Praha, koncern, Cementárne a vápenky, koncern, Trenčín.

6) § 360a zákona.

7) Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 17/1979 Zb. o právnych úkonoch odovzdávaním údajov.

8) § 354 zákona.

9) § 22 ods. 1 zákona.

10) § 164 zákona.

11) § 192 ods. 2 zákona.