Vyhláška č. 53/1981 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o podmienkach poskytovania zahranično - hospodárskych služieb v oblasti dopravy

Čiastka 11/1981
Platnosť od 11.05.1981 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1981 do31.12.1991

53

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 9. apríla 1981

o podmienkach poskytovania zahraničnohospodárskych služieb v oblasti dopravy

Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky podľa § 22 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


§ 1

(1) Československé organizácie môžu poskytovať zahraničnohospodárske služby v oblasti dopravy v rozsahu vyplývajúcom z osobitných predpisov1) alebo v rozsahu určenom v oblasti železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy Federálnym ministerstvom dopravy, v oblasti cestnej dopravy ministerstvom vnútra republiky.

(2) Zahraničné osoby môžu na československom území poskytovať zahraničnohospodárske služby na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná, v rozsahu a spôsobom ustanoveným v oblasti železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy Federálnym ministerstvom dopravy, v oblasti cestnej dopravy ministerstvom vnútra republiky, ak služby zahraničných osôb v oblasti dopravy smerujú

a) k zabezpečeniu prevádzky dopravných prostriedkov vlastným a cudzím personálom,

b) k zabezpečeniu rezervácie prepravnej kapacity na vlastných spojoch a prípojových spojoch k nim,

c) k vystavovaniu prepravných dokumentov na ich dopravné služby včítane zodpovedajúcej propagácie týchto služieb,

d) k odovzdávaniu správ týkajúcich sa dopravy.

(3) Pri poskytovaní zahraničnohospodárskych služieb v oblasti dopravy sa musia zahraničné osoby spravovať platnými československými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami.

§ 2

Pri poskytovaní zahraničnohospodárskych služieb v oblasti železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy si československé organizácie a zahraničná osoba musia vyžiadať povolenie Federálneho ministerstva dopravy, v oblasti cestnej dopravy ministerstva vnútra republiky, s výnimkou organizácií uvedených v § 3 a zahraničných osôb uvedených v § 4 tejto vyhlášky.

§ 3

Zahraničnohospodárske služby v oblasti dopravy môžu poskytovať bez povolenia československé organizácie určené na vykonávanie verejnej železničnej, cestnej, vodnej alebo leteckej dopravy, a to podľa osobitných predpisov.

§ 4

(1) Zahraničný prevádzateľ dopravy môže poskytovať zahraničnohospodárske služby v oblasti dopravy na území Československej socialistickej republiky na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná, v rozsahu vyplývajúcom z osobitných predpisov alebo na základe povolenia prevádzky pravidelnej medzinárodnej dopravnej služby podľa osobitných predpisov.2) Rozsah a spôsob poskytovania zahraničnohospodárskych služieb pri uskutočňovaní železničnej, leteckej, riečnej a riečno-námornej dopravy ustanoví Federálne ministerstvo dopravy, v oblasti cestnej dopravy ministerstvo vnútra republiky.

(2) Na určenie rozsahu a spôsobu poskytovania zahraničnohospodárskych služieb v oblasti dopravy môžu sa požadovať od zahraničnej osoby potrebné údaje a podklady v rozsahu požadovanom na udelenie povolenia na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb podľa § 6 tejto vyhlášky.

§ 5

(1) Povolenie na poskytovanie zahranično - hospodárskych služieb v oblasti dopravy sa ďalej nevyžaduje, ak sa tieto služby poskytujú ojedinelo a príležitostne.

(2) Nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, v ktorých sa ustanovuje, kedy je potrebné povolenie na medzinárodnú dopravu.

§ 6

(1) Žiadosť o povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti dopravy sa podáva písomne v českom alebo slovenskom jazyku. Údaje uvedené v žiadosti sa musia doložiť overenými listinami pripojenými v potrebnom rozsahu.

(2) Žiadosť musí obsahovať:

a) názov (meno) a sídlo (registrácia, trvalý pobyt) žiadateľa,

b) účel, druh a rozsah služieb,

c) počet jázd alebo čas, na ktorý sa povolenie žiada,

d) doklady o zabezpečení práv a záväzkov, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním služieb,

e) organizačné, vecné, personálne a finančné zabezpečenie poskytovania hospodárskych služieb.

(3) Federálne ministerstvo dopravy alebo ministerstvo vnútra republiky môže požadovať ďalšie potrebné údaje a doklady.

(4) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti alebo nie je dostatočne doložená, vyzve Federálne ministerstvo dopravy alebo ministerstvo vnútra republiky žiadateľa, aby v určenej lehote zistené nedostatky odstránil. Ak žiadateľ tejto výzve v určenej lehote nevyhovie, žiadosť sa môže zamietnuť.

§ 7

Povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti dopravy sa môže zmeniť alebo odňať, ak

a) sa zmenili okolnosti, za ktorých sa udelilo,

b) sa udelilo na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov organizácie alebo zahraničnej osoby poskytujúcej služby alebo jej splnomocnenca,

c) organizácia alebo zahraničná osoba neplní alebo porušuje svoje povinnosti uložené jej právnymi predpismi alebo podmienkami ustanovenými v povolení.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1981.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 37 zákona č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.

2) Napríklad § 47 leteckého zákona a § 38 zákona č. 68/1979 Zb.