106

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 15. decembra 1977,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“):


Prvý oddiel

Úvodné ustanovenie

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje dodávky tuhých palív1) medzi socialistickými organizáciami. Nevzťahuje sa na dodávky pre vývoz a z dovozu.

Štvrtý oddiel

Preverovanie plnenia a zodpovednosť za vady

§ 19

Preverovanie plnenia

(1) V prípade zistenia vady akosti dodaného paliva je odberateľ povinný:

a) bezodkladne dodávateľovi oznámiť zistené vady akosti ďalekopisom alebo súrnym doporučeným listom, čo je súčasne výzva, aby sa zúčastnil na kontrolnej prebierke;

b) ak po oznámení vady akosti nedôjde k inej dohode, vadnú dodávku vyložiť, označiť a oddelene uskladniť.

(2) Ak sa dodávateľ nedostaví do 2 pracovných dní odo dňa, keď dostal oznámenie o vadnej dodávke (pri dodávkach v priamych odosielateľských vlakoch do 24 hodín od oznámenia), na kontrolnú prebierku, je odberateľ oprávnený uskutočniť ju podľa príslušnej technickej normy. V tom prípade je podkladom pre reklamačné konanie kontrolná vzorka odobraná podľa príslušnej technickej normy1) a zápisnica o odbere.

(3) Ak laboratórny rozbor vykonáva iná organizácia než dodávateľ, je odberateľ povinný zaslať jeho výsledok dodávateľovi najneskoršie do 2 dní po jeho doručení.

§ 20

Záručná doba

Záručná doba je 10 dní od prevzatia zásielky odberateľom.

§ 22

Zodpovednosť za vady

(1) Ak sa dodalo palivo, ktorého akosť zistená rozborom kontrolnej vzorky (laboratórnym alebo mechanickým) nevyhovuje účelovým znakom akosti ustanoveným technickou normou,10) má odberateľ,

a) ak môže použiť dodané palivo, právo na primeranú zľavu,

b) ak nemôže použiť dodané palivo, právo požadovať v rozsahu vadného plnenia nové bezvadné plnenie alebo zrušenie zmluvy.

(2) V prípade ustanovenom v odseku 1 písm. b) je odberateľ povinný upovedomiť dodávateľa o svojej požiadavke na nové bezvadné plnenie alebo zrušenie zmluvy súčasne s oznámením o zistených vadách dodávky podľa § 19. Dodávateľ je v tom prípade povinný dať odberateľovi do 2 pracovných dní dispozície, ako má s vadným palivom na náklady dodávateľa naložiť.

(3) Dodávky uhlia a brikiet uskutočnené organizácii obchodu s palivami, ktorých vady spočívajú s prekročení technickou normou prípustného obsahu viditeľnej hlušiny, prachu a podsitného oproti deklarovanému druhu, prevezme organizácia obchodu s palivami ako dodávky kvalitatívne nižšieho druhu podľa prílohy tejto vyhlášky.

(4) Dodávky uhlia a brikiet uskutočnené organizácii obchodu s palivami, pri ktorých došlo k narušeniu kvalitatívnych znakov v dôsledku samovznietenia v záručnej dobe pri dodržaní ustanovení technickej normy,10a) sa posudzujú ako dodávky kvalitatívne nižšieho druhu podľa prílohy tejto vyhlášky. Organizácia obchodu s palivami má právo požadovať od dodávateľa určenie odberateľa tohto vadného paliva.

(5) Samovznietením sa na účely posúdenia kvality uhlia a brikiet podľa odseku 4 rozumie zvýšenie teploty paliva nad 100 oC.

Siedmy oddiel

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia


§ 29

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva palív č. 142/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív.

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 106/1977 Zb.

Prevzatie vadných dodávok uhlia a brikiet obchodom s palivami

Pôvodná deklarácia dodávkyKritérium vádNová deklarácia dodávky
1. Obsah viditeľnej hlušiny
uhlie ak. skupinyA101 - 200 % normyak. skupinaB
nad 201 % normy C
B101 - 200 % normy C
nad 201 % normyprachC
Cnad 100 % normyprachC
2. Obsah prachu
uhlie ak. skupinyA101 - 200 % normyak. skupinaB
nad 201 % normy C
B101 - 200 % normy C
nad 201 % normyprachC
Cnad 100 % normyprachC
3. Obsah podsitného
brikety 101 - 200 % normyzlomky
nad 201 % normytriesky
4. Samovznietenie v záručnej dobe
hnedé uhlie
akostnej skupinyA prachB
akostnej skupinyB prachC
akostnej skupinyC ťažné a ostatné
brikety triesky

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 44 1402.

5) § 2 vyhlášky č. 117/1972 Zb. o jednotnom číselníku organizácií v ČSSR.

5a) ČSN 44 1406.

5b) § 23 vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania.

6) Vyhláška č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.

7) Zákon č. 64/1962 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie.

8) § 8 vyhlášky č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku.

9) ČSN 44 1301.

10) ČSN 44 1400.

10a) ČSN 44 1315.