27

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

zo 6. februára 1981,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zdravotníckych a veterinárnych výrobkov

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky pri príprave dodávok a pri dodávkach:

a) výrobkov farmaceutickej a inej zdravotníckej výroby včítane veterinárnych liečiv a medikovaných kŕmnych prípravkov, veterinárnych biopreparátov, doplnkov bio faktorov a laboratórnych prípravkov na humánne, veterinárne a iné účely (ďalej len „dodávky z výroby“)1) v prvej časti;

b) výrobkov, ktoré dodávajú organizácie zdravotníckeho zásobovania2) ústavom národného zdravia pre ich zariadenia lekárskej služby a iným zdravotníckym a veterinárnym organizáciám pre ich obdobné zariadenia (ďalej len „zdravotnícke zásobovanie“) v druhej časti.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky minerálnych vôd3) a na dodávky pre vývoz a z dovozu.

PRVÁ ČASŤ

DODÁVKY Z VÝROBY

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA O ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

§ 11

Exspiračná lehota, doba použiteľnosti, záručná doba (k § 133, 135 a 138 zákona)

Exspiračné lehoty, doby použiteľnosti, ako aj záručné doby jednotlivých hromadne vyrábaných liečivých prípravkov sú uvedené v technickej norme.8)

§ 12

Reklamačné konanie (k § 179 a 203 zákona)

(5) Posudok príslušného kontrolného orgánu platí pre celú vzorkovanú výrobnú šaržu. Ak príslušný kontrolný orgán uložil opatrením uverejneným v „Správach o kvalite liečiv" dodávateľovi povinnosť pretriediť posudzovanú výrobnú šaržu, má odberateľ právo na majetkové sankcie podľa zákona iba za tie výrobky, ktoré pri pretriedení boli zistené ako vadné. Posudok kontrolného orgánu uverejnený v „Správach o kvalite liečiv“ nenahrádza však reklamáciu.

(6) Odberateľ je povinný vrátiť dodávateľovi vadné výrobky, ktoré mu z posudzovanej výrobnej šarže zostali, do 75 dní odo dňa, keď opatrenie príslušného kontrolného orgánu bolo uverejnené v „Správach o kvalite liečiv“. Ak ide o zdravotnícke zásobovanie, je táto lehota 30 dní po uverejnení v týchto Správach, ak nie je dohodnutá iná lehota.

(7) Ak ide o veterinárne biopreparáty, medikované kŕmne prípravky, doplnky biofaktorov, je odberateľ povinný vrátiť ich dodávateľovi najneskoršie do 60 dní odo dňa, keď dostal posudok príslušného kontrolného orgánu. Ak ide o zdravotnícke zásobovanie, je táto lehota 30 dní odo dňa, keď odberateľ dostal posudok príslušného kontrolného orgánu.


ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa

1. vyhláška Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 151/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky farmaceutických výrobkov, výrobkov zdravotníckej techniky, veterinárnych biopreparátov a niektorých laboratórnych prípravkov,

2. vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 152/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných národným podnikom Zdravotnícke zásobovanie ústavom národného zdravia, v znení vládneho nariadenia č. 38/1966 Zb.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1981.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve. Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 116/1972 Zb. o utváraní a udržiavaní odborových číselníkov priemyselných výrobkov - odbor JKV č. 261 - liečivé drogy, č. 262 - farmaceutické chemikálie, č. 263 - prípravky pre živočíšnu výrobu, č. 264 - farmaceutické prípravky, č. 265 - imunobiologické prípravky, krvné deriváty a laboratórne biologické prípravky, č. 258 - kozmetické výrobky, č. 392 - opticko - mechanické prístroje, č. 396 - vedecké a laboratórne prístroje, č. 397 - zdravotnícke výrobky tvárnené z plastov, č. 781 - nealkoholické nápoje, č. 793 - ortopedické a protetické výrobky, výrobky očnej optiky a ochranné pomôcky, č. 794 - žriedlové výrobky, s výnimkou minerálnych vôd.

2) Odborový podnik Zdravotnícke zásobovaní, Praha, pre ČSR, odborový podnik Medika, Bratislava, pre SSR.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 49/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov.

6) Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 17/1979 Zb. o právnych úkonoch odovzdávaním dát.

7) Odborový podnik Ústav sér a očkovacích látek, Praha.

8) ON 86 2000 Hromadne vyrábané liečivé prípravky.

9) Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Bratislava.
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brne.
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Praze.
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave.