Vyhláška č. 181/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja

(v znení č. 154/1989 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

181

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 27. decembra 1982

o základných podmienkach dodávky na zabezpečenie vedecko-technického rozvoja

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode so Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a v znení zákona č. 165/1982 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky pri

a) vykonávaní vedecko-technických prác,

b) využívaní výsledkov vedecko-technických prác.

(2) Na hospodárske záväzky vznikajúce pri vykonávaní vedecko-technických prác a využívaní výsledkov vedecko-technických prác na zabezpečenie obranyschopnosti a bezpečnosti štátu sa táto vyhláška vzťahuje, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú niečo iné.1)

DRUHÁ ČASŤ

ZMLUVY O VEDECKO-TECHNICKÝCH PRÁCACH (k § 332d zákona)

§ 14

Reklamovať nemožno po uplynutí 5 rokov od splnenia dodávky.

Zmluva o vývoji nového výrobku

§ 18

Reklamovať nemožno po uplynutí 5 rokov od splnenia dodávky s výnimkou vád prototypov alebo unikátov, kde lehota na reklamáciu je 18 mesiacov od dodania.

Zmluva o vývoji novej technológie

§ 20

Reklamovať nemožno po uplynutí 5 rokov od splnenia dodávky s výnimkou vád zariadenia, kde lehota na reklamáciu je 18 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky; táto lehota sa predlžuje o čas, po ktorý možno reklamovať vady súboru strojov a zariadení, ktorého súčasťou sa vyriešené zariadenie stalo.


PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 32

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva národnej obrany č. 118/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov a vývojových prác určených na zabezpečenie obranyschopnosti štátu.
Smernice Všeob-sm.-21 (práv).

2) Jednotné metodické pokyny pre vypracovanie návrhu päťročného plánu na roky 1981-1985 a návrhu vykonávacieho plánu na rok 1981 - č. 38, formulár KP-2, vysvetlivka 12, reg. v čiastke 18/1980 Zb.

3) Napríklad technicko-ekonomická štúdia, práce vykonávané strediskom vedecko-technických a ekonomických informácií podľa smerníc FMTIR č. 2/1974 o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií (Spravodajca FMTIR č. 3/1974), vedúcim pracoviskom vedecko-technického rozvoja podľa smerníc FMTIR č. 4/1972 o vedúcich pracoviskách vedecko-technického rozvoja, reg. v čiastke 22/1972 Zb. (Spravodajca FMTIR č. 5/1972).

4) § 72 a 73 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách.

5) Zákon č. 8/1952 Zb. o ochranných známkach.
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon).
Zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 88/1974 Zb. o Zmluve o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 133/1978 Zb. o Dohode o vzájomnom uznávaní autorských osvedčení a iných ochranných dokumentov na vynálezy.

6) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 149/1971 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.

7) §23 ods. 5 písm. a) smerníc ministerstiev financií o financovaní niektorých výdavkov rozpočtových a príspevkových organizácií (Finančný spravodajca, čiastka 10/1972) reg. v čiastke 7/1973 Zb.

8) Úprava Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. V-1/82 (Cenový vestník čiastka 23/1982) reg. v čiastke 17/1982 Zb.