Vyhláška č. 533/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora

Čiastka 191/2008
Platnosť od 12.12.2008
Účinnosť od 01.01.2009 do30.09.2020
Zrušený 193/2020 Z. z.

533

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 27. novembra 2008,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 7 a § 771a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 526/2004 Z. z. o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora sa mení takto:

1. § 3 znie:

㤠3

Odmena likvidátora je

z prvých 3 319,39 eura základu ...................... 15 %,

zo sumy presahujúcej 3 319,39 eura

až do 16 596,96 eura základu ......................... 10 %,

zo sumy presahujúcej 16 596,96

eura až do 33 193,92 eura základu ................... 7 %,

zo sumy presahujúcej 33 193,92

eura základu .................................................... 5 %,

najmenej 33,19 eura.

Suma nad 331 939,19 eura sa do základu nezapočítava.“.

2. V § 4 ods. 1 sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,19 eura“.

3. V § 4 ods. 2 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,97 eura“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Štefan Harabin v. r.