Vyhláška č. 82/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu

(v znení č. 30/1990 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 25/1977
Platnosť od 12.12.1977 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

82

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva

zo 16. novembra 1977,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje všetky dodávky výrobkov hutníctva železa, hutníctva neželezných kovov, hutníckej druhovýroby, rúd a nerastov uvedených v prílohe a kovového odpadu uvedeného v § 20 ods. 5.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na dodávky pre vývoz a z dovozu.

DRUHÁ ČASŤ

HUTNÍCKE VÝROBKY A KOVY

§ 8

Zodpovednosť za vady

(1) Odberateľ je povinný odoslať dodávateľovi reklamáciu s príslušnými dokladmi v jednom vyhotovení a v prípade, že dodávateľ nie je výrobcom, dvojmo. V reklamácii uvedie aj číslo zmluvy a podľa možnosti aj číslo odosielacieho návestia.

(2) Ak odberateľ vracia reklamované výrobky, je povinný postupovať podľa dispozícií dodávateľa, ktoré si vopred vyžiada; v prepravných dokladoch je povinný vyznačiť, že ide o reklamované výrobky, a uviesť čísla príslušnej reklamácie.

(3) Pokiaľ organizácie nedojednajú niečo iné, vzťahuje sa zodpovednosť v dlhšej záručnej dobe iba na vady vzniknuté pri výrobe materiálu a odberateľ môže požadovať bezplatné odstránenie vady v dohodnutej lehote, alebo ak odstránenie vady nie je možné, v rozsahu vadnej dodávky nové bezvadné plnenie v technicky najkratšom čase; tieto práva nemôže uplatniť,

a) ak akosť hutníckeho výrobku ním volená bola nevhodná na použitý účel okrem prípadov, keď v objednávke uviedol dostatočný údaj o účele upotrebenia;

b) ak hutnícky výrobok podliehal pred použitím tepelným vplyvom, ktoré technická norma nepredpokladá.

§ 10

Náhrada škody

Rozsah náhrady škody spočívajúcej vo vynaložení nákladov na opracovanie vadného výrobku je súčet jednicových miezd a polovice dielenskej a celopodnikovej réžie vynaložených na opracovanie výrobkov až do pracovnej operácie, pri ktorej odberateľ vadu zistil, najdlhšie však do tých čias, keď bolo možné vzhľadom na povahu prevádzky odberateľa vadu zistiť. Dodávateľ sa nemôže tejto zodpovednosti zbaviť.

§ 27

Reklamačné konanie

(1) V reklamácii uvedie odberateľ aj návrhy na ďalšie použitie dodaného kovového odpadu.

(2) Reklamovaný kovový odpad uskladní odberateľ oddelene v dodanom stave až do vybavenia reklamácie alebo do uplynutia lehôt predpísaných na jej vybavenie. Lehota na vyjadrenie dodávateľa k reklamácii sa predlžuje o čas potrebný na výmenu výsledkov chemického rozboru, prípadne na vykonanie rozhodcovského rozboru.

(3) Ak odberateľ reklamuje nedostatočné triedenie kovového odpadu, je povinný si ho ponechať ako pretriedený odpad, pokiaľ dodávajúca organizácia vykoná pretriedenie prostredníctvom vlastných zamestnancov a na svoj náklad a v lehote dohodnutej s odberateľom alebo ak toto pretriedenie vykoná odberateľ po dohode s dodávajúcou organizáciou na jej náklad. Inak môže nepretriedený odpad iba odmietnuť a v tom prípade má dodávajúca organizácia právo disponovať kovovým odpadom podľa svojho odbytového plánu.

(4) Ak je odpad pre odberateľa nepoužiteľný, dodávateľ je povinný reklamovaný odpad oddisponovať do 10 dní po skončení reklamačného konania. Ak dodávateľ nezašle odberateľovi dispozície v uvedenej lehote, odberateľ je oprávnený odoslať reklamovaný odpad na adresu dodávateľa, o čom musí dodávateľa upovedomiť najmenej 3 dni vopred. Náklady spojené s predisponovaním a s vrátením reklamovaného odpadu znáša dodávateľ.

(5) U veľkých spotrebiteľov s ročným odberom prevyšujúcim 100 000 ton kovového odpadu môže dodávateľ ustanoviť svojho stáleho zástupcu, ktorý má funkciu výstupnej technickej kontroly; za jeho účasti sa zisťujú vady dodávok kovového odpadu dodaného niektorou oprávnenou organizáciou. Títo spotrebitelia sú povinní vytvoriť podmienky pre riadny výkon stáleho zástupcu. Podrobnosti o výkone tejto funkcie organizácie dohodnú.


ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 30

Zrušuje sa:

1. vyhláška č. 145/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov,

2. úprava č. 12/1964 ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní, ktorým sa vydávajú základné podmienky dodávky sovietskych železných a mangánových rúd - oznámené v čiastke 6/1965 Zb.

§ 31

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Půček CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

2) Tlačivá objednávok skladuje a distribuuje SEVT - Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n.p., Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 9.

3) §5 zákona č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii.

4) ČSN 44 1812 Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metódy odberu a príprava vzoriek pre chemický rozbor a určenie obsahu vlhkosti.

5) Národné podniky Kovošrot Praha, Plzeň, Děčín, Hradec Králové, Brno, Ostrava, Bratislava.

6) Priemysel kovového odpadu, účelová organizácia, Praha.

7) Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 4/1986 Zb. o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov.

8) ČSN 42 0030 oceľový a liatinový odpad.