Vyhláška č. 24/1983 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o základných podmienkach dodávky zberných surovín

(v znení č. 140/1989 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 3/1983
Platnosť od 11.03.1983 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

24

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 21. januára 1983

o základných podmienkach dodávky zberných surovín

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 392 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a v znení zákona č. 165/1982 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky vznikajúce pri príprave dodávok a pri dodávkach zberných surovín včítane nepriemyselného kovového odpadu a polotovarov z nich upravených (ďalej len „zberné suroviny“)1) dodávaných organizáciami Zberné suroviny.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky pre vývoz a z dovozu.

§ 10

Záručná doba (k § 135 a § 198 ods. 1 zákona)

Záručná doba je pri dodávkach

a) zberového papiera,

b) zberového textilu,

c) ľahkých kožiek,

d) zberového peria

jeden mesiac od splnenia dodávky.

§ 11

Práva zo zodpovednosti za vady (k § 201 ods. 1 zákona)

Odberateľ, ktorému sa plnilo vadne, má právo

a) požadovať primeranú zľavu, ak ide o plnenie, ktoré si ponechá alebo

b) požadovať v rozsahu vadného plnenia buď nové bezvadné plnenie alebo - ak to nie je možné - požadovať zrušenie zmluvy.


§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) §1 vyhlášky Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 118/1971 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášok Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky č. 109/1974 Zb. a č. 137/1978 Zb.
§ 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1972 Zb. o hospodárení so zbernými surovinami v znení vyhlášok Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 110/1974 Zb. a č. 138/1978 Zb.
§ 1 vyhlášky Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení kovovým odpadom.