Zákon č. 317/1996 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Čiastka 110/1996
Platnosť od 15.11.1996
Účinnosť od 15.11.1996

317

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 25. októbra 1996,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Vo všetkých ustanoveniach zákona sa slová „podnikový register“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádzajú slovami „obchodný register“ v príslušnom gramatickom tvare.

2. V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo národný výbor“.

3. § 7 znie:

㤠7

Podnik je subjektom vzťahov k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.“.

4. V § 12 ods. 3 sa slová „miestne príslušným národným výborom“ nahrádzajú slovom „obcou“.

5. V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Ak pri zlúčení alebo pri splynutí doterajšie podniky dosahujú obrat alebo podiel na trhu určený v osobitnom predpise,9) návrh na zápis do obchodného registra možno podať až po schválení zlúčenia alebo splynutia podľa tohto predpisu.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9) znie:

9) § 9 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.“.

6. V § 15 ods. 4 sa slová „národným výborom“ nahrádzajú slovom „obcou“.

7. Za § 15 sa vkladajú nové § 15a až 15e, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Likvidácia podniku

§ 15a

(1) Účelom likvidácie podniku je vyporiadať majetkové pomery zrušeného podniku. Pri vyporiadaní záväzkov sa uspokoja predovšetkým pohľadávky zamestnancov podniku, potom pohľadávky štátu a nakoniec pohľadávky ostatných veriteľov.

(2) Návrh na zápis likvidácie podniku a na zápis likvidátora do obchodného registra podáva registrovému súdu zakladateľ. Počas likvidácie používa podnik svoje obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“.

(3) Vstupom podniku do likvidácie zanikajú orgány podniku uvedené v § 18 a pôsobnosť konať vo všetkých veciach podniku prechádza na likvidátora.

(4) Odmenu likvidátora určuje zakladateľ, pričom výšku odmeny určí hlavne s ohľadom na dodržanie lehoty na skončenie likvidácie a na rozpočet likvidácie.

§ 15b

(1) Pri vstupe podniku do likvidácie zakladateľ určí likvidátorovi lehotu, v ktorej likvidáciu skončí.

(2) Zakladateľ môže na vymáhanie pohľadávok alebo na plnenie záväzkov malého rozsahu (napr. neskončené súdne spory, príjem splátok kúpnej ceny za predané byty a pod.) zlúčiť viaceré podniky v likvidácii až po splnení pohľadávok zamestnancov, daňových povinností a ďalších záväzkov týchto podnikov voči štátnemu rozpočtu.

§ 15c

(1) Likvidátor je oprávnený konať v mene podniku dňom zápisu likvidácie podniku a prvého zápisu likvidátora do obchodného registra. Pri zmene osoby likvidátora nový likvidátor koná v mene podniku dňom, ku ktorému bol zakladateľom vymenovaný za likvidátora.

(2) V priebehu likvidácie likvidátor je povinný

a) zverejniť v Obchodnom vestníku oznámenie o vstupe podniku do likvidácie s výzvou, aby všetci veritelia podniku a iné osoby a orgány, ktoré sú vstupom podniku do likvidácie dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky alebo iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 90 dní od vstupu podniku do likvidácie, inak tieto práva zanikajú,

b) sústrediť v lehote do 60 dní od vstupu podniku do likvidácie peňažné prostriedky podniku na jeden účet vo financujúcej banke,

c) speňažiť majetok podniku v súlade s plánom likvidácie schváleným zakladateľom a po prerokovaní s daňovým úradom,

d) uspokojiť prednostne pohľadávky zamestnancov zrušeného podniku vzniknuté do skončenia pracovného pomeru (mzda, náhrada mzdy, nároky vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancom) a odstupné,

e) zaplatiť odvody do štátneho rozpočtu, dane a poplatky vrátane záväzkov za návratné finančné výpomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu,

f) odviesť poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a príspevok do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,

g) vyporiadať záväzky a pohľadávky.

(3) Po schválení účtovnej závierky zakladateľom likvidátor je povinný

a) odviesť majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie (ďalej len „likvidačný zostatok“), príslušnému daňovému úradu vo výške vyplývajúcej z osobitného predpisu10) a so zvyšným zostatkom naložiť podľa pokynov zakladateľa,

b) zabezpečiť úschovu spisového materiálu a účtovných dokladov podľa osobitného predpisu,11)

c) do 30 dní po skončení likvidácie podať registrovému súdu návrh na výmaz podniku z obchodného registra.

(4) Ak likvidátor zistí, že podnik v likvidácii je predlžený, podá bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu.12)

(5) Účtovnú závierku vypracovanú ku dňu vstupu podniku do likvidácie a plán likvidácie majetku podniku je likvidátor povinný zaslať zakladateľovi a Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 30 dní odo dňa vstupu podniku do likvidácie. Plán likvidácie majetku doručí aj príslušnému daňovému úradu. Personálnu časť plánu likvidácie (profesijnú skladbu, počty a termíny uvoľňovania zamestnancov) prerokuje s príslušným odborovým orgánom.

(6) Likvidátor štvrťročne predkladá zakladateľovi a ministerstvu správu o stave majetku likvidovaného podniku a ku dňu skončenia likvidácie im predloží účtovnú závierku s návrhom na vyporiadanie likvidačného zostatku spolu so záverečnou správou o priebehu likvidácie.

(7) Likvidáciu podniku nie je možné prerušiť iným konaním podľa osobitných predpisov.13)

§ 15d

(1) Majetok podniku speňaží likvidátor predajom vecí na verejnej dražbe. Pri organizovaní verejnej dražby likvidátor postupuje podľa ustanovení dražobného poriadku, ktorý je prílohou tohto zákona. Iným spôsobom môže likvidátor postupovať podľa osobitného predpisu.14)

(2) Termín konania verejnej dražby likvidátor oznámi zakladateľovi a ministerstvu 14 dní vopred. Výťažok z verejnej dražby likvidátor odvedie na bankový účet podniku.

(3) Po vykonaní príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Lehota na zaplatenie ceny za vydražený nehnuteľný majetok je 30 dní odo dňa konania verejnej dražby. Po zaplatení za vydraženú nehnuteľnosť stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu vykonania príklepu. Návrh na zápis vydraženého nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností podá likvidátor v lehote do 30 dní po zaplatení za vydraženú nehnuteľnosť.

(4) Ak sa nehnuteľný majetok prevádza podľa osobitného predpisu14) bezodplatne na zakladateľa, ktorým je obec, likvidátor uzavrie s obcou zmluvu s podmienkou obmedzenia prevodu nehnuteľností na obdobie piatich rokov odo dňa zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na prevod bytov do vlastníctva fyzických osôb.

§ 15e

(1) Ku dňu skončenia likvidácie zriadi zakladateľ osobitný účet štátneho rozpočtu, ak podnik v likvidácii mal v správe byty a uzavrel s nájomcami bytov zmluvy o prevode vlastníctva bytov podľa osobitného predpisu.15) Príjmom osobitného účtu štátneho rozpočtu sú splátky kúpnej ceny, na ktoré sa kupujúci zaviazali v zmluve o prevode vlastníctva bytu.

(2) Zakladateľ zabezpečí vymáhanie splátok a vyúčtovanie úrokov z omeškania z nezaplatených dlžných čiastok z kúpy bytov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10) až 15) znejú:

10) Zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení zákona č. 626/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 326/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 368/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 281/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 126/1996 Z. z.

11) Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.

12) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zákona č. 471/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.

13) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

14) § 47b zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.“.

8. § 16 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Podnik v likvidácii poskytne na účely kontroly požadované informácie, údaje a doklady orgánom kontroly ministerstva a Úradu vlády Slovenskej republiky. Túto povinnosť má jeho štatutárny orgán a nemôže sa jej zbaviť ani vtedy, ak sa svojej funkcie vzdá alebo je z nej odvolaný.“.

9. V § 22 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „príslušnou“.

10. V § 23 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

11. V § 26 ods. 1 sa slová „národným výborom“ nahrádzajú slovom „obcou“.

12. V § 30 sa slová „Česko-slovenská federatívna republika“ nahrádzajú slovami „Slovenská republika“.

13. V § 31 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

14. § 32, 33, 34 a 35a sa vypúšťajú.

15. § 36 znie:

㤠36

Vláda Slovenskej republiky upraví nariadením finančné hospodárenie podnikov.“.

Čl. II

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona stráca účinnosť ustanovenie § 761 ods. 3 prvá veta Obchodného zákonníka.


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 92/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z.

DRAŽOBNÝ PORIADOK PRE DRAŽBU VECÍ ŠTÁTNYCH PODNIKOV V LIKVIDÁCII

Čl. I

Základné ustanovenia

(1) Tento dražobný poriadok upravuje podmienky a postup verejnej dražby (ďalej len „dražba“) vyhlásenej likvidátorom štátneho podniku (ďalej len „likvidátor“) v likvidácii.

(2) Predmetom dražby môže byť jedna alebo viac nehnuteľných alebo hnuteľných vecí (ďalej len „majetok“), ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe štátneho podniku v likvidácii.

(3) Predmetom dražby nemôže byť majetok, na ktorý boli uplatnené reštitučné nároky, kultúrne pamiatky, ochranné lesy a lesy osobitného určenia chránené osobitnými predpismi. Predmetom dražby nemôže byť ani majetok, ktorý je zaťažený záložným právom alebo je predmetom súdneho sporu.

(4) Pri určovaní podmienok dražby likvidátor musí brať do úvahy potrebu vyporiadať pohľadávky veriteľov v plnej výške. V opačnom prípade prichádza do úvahy možnosť odporovateľnosti proti právnemu úkonu podľa § 42a Občianskeho zákonníka.

Čl. II

Organizovanie dražby

(1) Organizátorom dražby je likvidátor štátneho podniku v likvidácii alebo ním poverená fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej predmetom podnikania je výkon dražieb. Likvidátor riadi prípravu, priebeh a realizáciu výsledkov dražby v súlade s platnými predpismi a s týmto dražobným poriadkom.

(2) Likvidátor vydá ku každej dražbe osobitné oznámenie o vyhlásení dražby (ďalej len „oznámenie“), ktoré obsahuje najmä

a) názov a sídlo štátneho podniku v likvidácii, ktorý má majetok v správe,

b) špecifikáciu nehnuteľného majetku s uvedením identifikačných údajov z katastra nehnuteľností a prípadných záväzkov, ktoré viaznu na nehnuteľnostiach (vecné bremená),

c) súpis hnuteľného majetku,

d) vyvolávaciu cenu určenú znaleckým posudkom,

e) miesto, dátum a čas konania dražby,

f) výšku dražobnej zábezpeky, miesto a spôsob jej zloženia,

g) podmienky, za ktorých môže záujemca vykonať obhliadku draženého majetku a nahliadnuť do majetkovoprávnej dokumentácie a do dražobného poriadku,

h) osoby oprávnené dražiť,

ch) lehotu na zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením pod následkom prepadnutia dražobnej zábezpeky.

(3) Oznámenie sa musí zverejniť najneskôr 14 dní pred dňom konania dražby v dennej tlači distribuovanej celoštátne. V rovnakej lehote musí o dražbe informovať zakladateľa a Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.

(4) Vyvolávacia cena je

a) cena nehnuteľností a trvalých porastov určená znaleckým posudkom,

b) cena hnuteľností určená znaleckým posudkom alebo odhadom,

c) cena zásob v čase dražby alebo súčet ich cien vykazovaných v účtovníctve.

Na dražbu sa nevzťahujú cenové predpisy.

(5) Dražobná zábezpeka sa určuje vo výške 10 % z ceny určenej znaleckým posudkom alebo odhadom, ak v oznámení nie je uvedené inak.

(6) Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky je výpis z bankového účtu dražiteľa o platbe prevedenej na bankový účet určený likvidátorom. Ak bola dražobná zábezpeka zložená v hotovosti, preukazuje sa dražiteľ dokladom o jej zaplatení.

(7) Dražobná zábezpeka sa započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

(8) Ak vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v termíne, ktorý je určený v oznámení, dražobná zábezpeka v plnej výške prepadá v prospech štátneho podniku v likvidácii.

(9) Dražiteľom, ktorí neboli na dražbe úspešní, sa dražobná zábezpeka vráti v plnej výške; likvidátor ju vráti do siedmich dní od konania dražby na bankový účet alebo na adresu, ktorú určí dražiteľ.

(10) Ak predmet dražby nie je vydražený v prvom kole, uskutoční sa opakovaná dražba. Počet opakovaných dražieb je neobmedzený. Na opakovanú dražbu sa vzťahujú podmienky uvedené v čl. IV bode 13 dražobného poriadku.

Čl. III

Podmienky účasti na dražbe

(1) Záujemca o dražbu je povinný

a) preukázať totožnosť a dať sa zapísať do zoznamu dražiteľov; ak je záujemca o dražbu právnická osoba, je ten, kto je oprávnený v jej mene konať, povinný predložiť splnomocnenie, preukázať svoju totožnosť a predložiť výpis z obchodného registra,

b) preukázať zloženie dražobnej zábezpeky vo výške určenej v oznámení,

c) zaplatiť poplatok 1 000 Sk za oprávnenie zúčastniť sa na dražbe.

(2) Ak záujemca o dražbu nesplní niektorú z podmienok uvedených v odseku 1, nemôže sa na dražbe zúčastniť.

(3) Záujemca sa pri vstupe do dražobnej miestnosti zapíše do zápisného hárka a svojím podpisom potvrdí súhlas s dražobným poriadkom. V zápisnom hárku sa uvedú tieto údaje:

a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodný názov právnickej osoby, prípadne meno a priezvisko osoby splnomocnenej zúčastniť sa ako dražiteľ na dražbe a predložiť výpis z obchodného registra,

b) identifikačné číslo dokladu totožnosti,

c) číslo a dátum výpisu z obchodného registra,

d) číslo a dátum dokladu o zložení dražobnej zábezpeky.

(4) Záujemcovi, ktorý sa preukázal požadovanými dokladmi, zaplatil dražobný poplatok a zapísal sa do zápisného hárka, pridelí likvidátor tabuľku s dražobným číslom.

Čl. IV

Priebeh dražby

(1) Dražbu vykonáva licitátor, ktorého vymenúva likvidátor. Za licitátora možno vymenovať fyzickú osobu staršiu ako 18 rokov, bezúhonnú a spôsobilú na výkon tejto činnosti. Likvidátor dražby je povinný pripraviť pre dražbu náhradného licitátora pre prípad, ak by licitátor vo svojej činnosti nemohol pokračovať. Licitátor sa nesmie sám ani prostredníctvom svojho zástupcu uchádzať o majetok, ktorý je predmetom dražby.

(2) Na činnosť licitátora dohliada likvidátor.

(3) Ak licitátor neplní svoje povinnosti v súlade s dražobným poriadkom, môže ho likvidátor odvolať a na jeho miesto určiť náhradného licitátora.

(4) Licitátor začína dražbu oznámením predmetu dražby a vyvolávacej ceny. Zároveň oznámi, či ide o prvú alebo o opakovanú dražbu.

(5) Dražitelia, ak majú záujem o dražený majetok, reagujú na oznámenie vyvolávacej ceny zdvihnutím tabuľky s dražobným číslom. Ak o dražený majetok prejaví záujem iba jeden dražiteľ, licitátor úderom dražobného kladivka určí predmet dražby tomuto dražiteľovi. Ak o dražený majetok prejaví záujem viac dražiteľov, určí z nich licitátor toho, kto sa prihlásil prvý. V prospech tohto dražiteľa opakuje licitátor ponuku ceny tri razy spolu s dodatkom „prvý raz“, „druhý raz“, „tretí raz“.

(6) Licitátor opakuje ponuku bez unáhlenia. Po treťom opakovaní ponuky licitátor určí príklepom majetok do vlastníctva tomu, kto urobil poslednú ponuku.

(7) Ak iný dražiteľ do príklepu licitátora ponúkne vyššiu sumu, licitátor pokračuje v dražbe od tejto poslednej ponuky. Najnižšia suma, o ktorú možno ponuku zvýšiť, je 1 000 Sk, ak v oznámení nie je určené inak.

(8) Pri dražbe nehnuteľnosti v opakovanej dražbe môže likvidátor znížiť cenu najviac o 30 % vyvolávacej ceny. Ak sú predmetom dražby len hnuteľnosti a nepodarí sa ich vydražiť spôsobom uvedeným v odsekoch 4 až 7 a ak sa zúčastní na dražbe najmenej päť osôb, licitátor vyvolávaciu cenu postupne znižuje, a to vždy o 10 %, najviac však o 30 % vyvolávacej ceny.

(9) Ak v prípade uvedenom v odseku 8 prejaví záujem o dražený majetok niektorý z dražiteľov, opakuje licitátor v jeho prospech zníženú vyvolávaciu cenu tri razy spolu s dodatkom „prvý raz“, „druhý raz“, „tretí raz“.

(10) Licitátor opakuje zníženú vyvolávaciu cenu bez unáhlenia. Po treťom opakovaní zníženej vyvolávacej ceny licitátor príklepom určí dražený majetok do vlastníctva tomu, kto oň prejavil záujem.

(11) Ak iný dražiteľ do príklepu licitátora ponúkne vyššiu cenu, licitátor postupuje podľa odsekov 4 až 7.

(12) Ak sa nepodarí predmet dražby v prvom kole vydražiť spôsobom uvedeným v odsekoch 4 až 11, licitátor dražbu skončí.

(13) Pri opakovanej dražbe sa postupuje podľa odsekov 4 až 12.

(14) O výsledku dražby spíše likvidátor zápisnicu, v ktorej sa uvedie deň a miesto konania dražby, vydražený majetok, meno a adresa vydražiteľa, vyvolávacia cena, vydražená cena a výška dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom. V zápisnici sa uvedie suma, ktorú je vydražiteľ povinný doplatiť k dražobnej zábezpeke na určený bankový účet, a lehota na zaplatenie. Zápisnica ďalej musí obsahovať zoznam vydraženého majetku, v prípade nehnuteľného majetku musí obsahovať údaje potrebné na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností. Zápisnicu podpíše likvidátor, licitátor a vydražiteľ. Originál zápisnice prevezme vydražiteľ, kópiu zápisnice s originálnymi podpismi uschováva likvidátor.

(15) Likvidátor vydá vydražiteľovi potvrdenie o tom, že mu bola vec vydražená a že je povinný za vydraženú nehnuteľnosť zaplatiť kúpnu cenu v lehote do 30 dní. Potvrdenie musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v zápisnici spolu s dátumom a celkovou uhradenou sumou. Potvrdenie o predaji slúži ako doklad na vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností.

(16) Návrh na zápis do katastra nehnuteľností podáva likvidátor v lehote do 30 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny vydraženej nehnuteľnosti.

(17) Vydraženú hnuteľnosť odovzdá likvidátor vydražiteľovi až po zaplatení kúpnej ceny.

Čl. V

Záverečné ustanovenie

Na dražby vecí štátnych podnikov v likvidácii sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a primerane ustanovenia zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov.