265

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 26. júna 1990

o zriaďovaní a prevádzkovaní obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom dopravy, Federálnym ministerstvom spojov a Štátnou bankou česko-slovenskou podľa § 39 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Oddiel 1

Spôsob a rozsah činnosti obchodných zastupiteľstiev

§ 1

(1) Zahraničná osoba môže na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vykonávať prostredníctvom obchodného zastupiteľstva, ktoré je jej organizačnou zložkou, (ďalej len „zastupiteľstvo“)

a) činnosť spočívajúcu v propagácii vlastných výrobkov a služieb,

b) činnosť spočívajúcu v uzavieraní zmlúv medzi zahraničnou osobou, ktorej je zastupiteľstvo organizačnou zložkou, a česko-slovenskými osobami oprávnenými na vykonávanie zahraničnohospodárskej činnosti.

(2) Zahraničná osoba môže prostredníctvom svojho zastupiteľstva vykonávať aj inú hospodársku činnosť,1) a to v medziach povolenia udeleného tejto zahraničnej osobe, pokiaľ nejde o činnosť, na ktorú sa povolenie nevyžaduje.

§ 2

Súčasťou zastupiteľstva môže byť viac miestne odlúčených pracovísk (ďalej len „pobočky“).

§ 3

Zamestnávanie česko-slovenských fyzických a zahraničných fyzických osôb upravujú osobitné predpisy.

§ 4

(1) Náklady spojené so zriadením a prevádzkovaním zastupiteľstva na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, včítane daní a poplatkov, uhrádza zahraničná osoba z prostriedkov uložených na účte vedenom v cudzej mene zriadenom za týmto účelom v česko-slovenskom peňažnom ústave alebo z účtu zahraničnej osoby vedeného v česko-slovenskom peňažnom ústave v česko-slovenskej mene.

(2) Zahraničná osoba prevádzkujúca zastupiteľstvo vedie preukaznú evidenciu príjmov a výdavkov rozhodných pre vyrubenie daní a poplatkov, prípadne iných dávok, ktorým jej činnosť v súlade s česko-slovenskými predpismi podlieha.

Oddiel 2

Návrh na registráciu zriadenia a prevádzkovania zastupiteľstva

§ 5

(1) V návrhu na registráciu zastupiteľstva uvedie zahraničná osoba:

a) svoj názov, prípadne meno a sídlo, prípadne bydlisko;

b) predmet činnosti navrhovateľa;

c) osoby konajúce ako štatutárne orgány zahraničnej osoby;

d) predmet a rozsah činnosti vykonávanej na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky prostredníctvom zastupiteľstva;

e) čas trvania zastupiteľstva;

f) adresu zastupiteľstva, prípadne jeho pobočiek v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, pokiaľ je v čase podania návrhu na registráciu známa;

g) meno osoby poverenej vedením zastupiteľstva, pokiaľ je v čase podania návrhu na registráciu známe;

h) počet zahraničných fyzických osôb, ktoré bude zahraničná osoba v zastupiteľstve zamestnávať;

i) počet česko-slovenských fyzických osôb s trvalým bydliskom na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré bude zahraničná osoba v zastupiteľstve zamestnávať;

j) označenie česko-slovenskej osoby oprávnenej na poskytovanie služieb2) splnomocnenej na prijímanie oznámení týkajúcich sa vybavovania návrhu na registráciu, jej zmenu alebo predĺženie, pokiaľ zahraničná osoba nepredkladá návrh na registráciu priamo.

(2) Zahraničná osoba doloží údaje návrhu na registráciu

a) výpisom z obchodného registra alebo obdobným úradne overeným dokladom osvedčujúcim právne postavenie zahraničnej osoby;

b) kópiou zmluvy o prenájme prevádzkových priestorov obsahujúcou adresu sídla zastupiteľstva i jeho pobočiek, ak sa predpokladá ich zriadenie v času podania návrhu, ak sa taká zmluva pred podaním návrhu na registráciu uzavrela;

c) splnomocnením osoby oprávnenej na poskytovanie služieb2) na prijímanie oznámení týkajúcich sa vybavovania návrhu na registráciu, jej zmenu alebo predĺženie, pokiaľ návrh na registráciu nepredkladá zahraničná osoba priamo.

(3) Návrh na registráciu včítane príloh sa podáva v českom alebo slovenskom jazyku vo dvoch vyhotoveniach orgánu, ktorý je podľa § 38 ods. 1 zákona príslušný na registráciu (ďalej len „príslušný orgán“). Pokiaľ doklady prikladané k návrhu na registráciu nie sú v českom alebo slovenskom jazyku, predkladá sa takisto ich preklad vyhotovený do českého alebo slovenského jazyka česko-slovenským súdnym tlmočníkom.

Oddiel 3

Registrácia zriadenia zastupiteľstva

§ 6

(1) Príslušný orgán v doklade o registrácii zastupiteľstva uvedie

a) názov, prípadne meno a sídlo, prípadne bydlisko zahraničnej osoby, ktorá o zriadenie zastupiteľstva požiadala,

b) druh a rozsah zaregistrovanej činnosti zastupiteľstva,

c) adresu zastupiteľstva, prípadne aj adresy jeho pobočiek, pokiaľ boli uvedené v návrhu na registráciu,

d) meno osoby poverenej vedením zastupiteľstva, pokiaľ bolo uvedené v návrhu na registráciu,

e) počet česko-slovenských a zahraničných fyzických osôb zamestnaných zahraničnou osobou v zastupiteľstve,

f) dobu platnosti registrácie,

g) dobu, kedy registrácia nadobúda účinnosť,

h) dátum registrácie, pridelené registračné číslo a označenie pracovníka, ktorý registráciu vykonal.

(2) Súčasne s vydaním dokladu o registrácii zastupiteľstva vymeria príslušný orgán zahraničnej osobe správny poplatok.3)

§ 7

(1) Na základe riadneho návrhu na registráciu príslušný orgán zriadenie zastupiteľstva zaregistruje do 30 dní od doručenia návrhu.

(2) Ak nemá návrh na registráciu náležitosti podľa § 5, vyzve príslušný orgán navrhovateľa, aby v určenej lehote zistené nedostatky odstránil. Ak navrhovateľ nedostatky návrhu na registráciu v určenej lehote neodstráni, príslušný orgán registráciu odmietne.

§ 8

(1) Ak sa v priebehu registrácie alebo po registrácii zmenia skutočnosti uvedené v návrhu na registráciu, je zahraničná osoba povinná tieto zmeny oznámiť príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď sa o týchto zmenách dozvedela.

(2) Zahraničná osoba, ktorej zastupiteľstvo príslušný orgán zaregistroval, oznámi tomuto orgánu do 30 dní od doručenia dokladu o registrácii

a) adresu zastupiteľstva, prípadne aj adresy jeho pobočiek na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, pokiaľ neboli uvedené v návrhu na registráciu,

b) meno osoby poverenej vedením zastupiteľstva, pokiaľ nebolo uvedené v návrhu na registráciu.

(3) Údaje uvedené v odseku 2 doloží zahraničná osoba

a) kópiou zmluvy o prenájme prevádzkových priestorov,

b) overenou kópiou dokumentu o poverení česko-slovenskej fyzickej alebo zahraničnej fyzickej osoby vedením zastupiteľstva podpísaného štatutárnym zástupcom zahraničnej osoby.

(4) Zahraničná osoba, ktorej zastupiteľstvo príslušný orgán zaregistroval, tomuto orgánu do 30 dní od doručenia dokladu o registrácii ďalej predloží

a) potvrdenie česko-slovenského peňažného ústavu o zriadení účtu v cudzej mene určeného na krytie všetkých nákladov spojených s činnosťou zastupiteľstva na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, prípadne potvrdenie česko-slovenského peňažného ústavu o zriadení účtu vedeného v česko-slovenskej mene zriadeného na rovnaký účel,

b) potvrdenie o prihlásení na daňovú povinnosť na česko-slovenskom orgáne vykonávajúcom správu daní.4)

§ 9

Príslušný orgán, ktorý zastupiteľstvo zaregistroval, môže registráciu zrušiť, ak

a) zahraničná osoba opätovne alebo závažným spôsobom poruší česko-slovenské právne predpisy;

b) zahraničná osoba nedodrží povinnosť uloženú jej v § 8 vyhlášky.

Oddiel 4

Zriaďovanie a prevádzkovanie zastupiteľstva bez registrácie

§ 10

Registrácia zastupiteľstva na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa nevyžaduje, ak zriadenie zastupiteľstva a spôsob a rozsah jeho činnosti ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Česká a Slovenská Federatívna Republiky viazaná.


Oddiel 5

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

Príslušné orgány môžu zaregistrovať zastupiteľstvo na základe skôr podaných žiadostí o povolenie jeho zriadenia a prevádzkovania alebo žiadostí o predĺženie platnosti povolenia na zriadenie a prevádzkovanie zastupiteľstva, pokiaľ sú splnené podmienky pre registráciu uvedené v § 5.

§ 12

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 63/1980 Zb. o zriaďovaní a prevádzkovaní obchodných zastupiteľstiev zahraničných osôb.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zahraničnohospodársku činnosť podľa § 6 ods. 2 a § 17 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 6 ods. 1 písm. c) a § 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 42/1980 Zb. v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška FMF č. 231/1988 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 39/1990 Zb.

4) § 11 zákona č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani v znení neskorších predpisov.