Vyhláška č. 77/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe

Čiastka 24/1977
Platnosť od 23.11.1977 do31.12.1991
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1991

77

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 21. novembra 1977

o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 53 písm. a) a b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky podľa § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. ustanovujú:


ČASŤ 1

Úvodné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

Centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe (ďalej len „centrálna regulácia“) podľa tejto vyhlášky podliehajú materiály, výrobky, dielce a stroje a zariadenia, ktoré sú uvedené v zoznamoch vydaných podľa § 3 (ďalej len „vybrané výrobky“), pokiaľ sú potrebné pre stavebné objekty a prevádzkové súbory určené podľa § 3.

§ 2

Podstata a účel centrálnej regulácie

(1) Centrálnou reguláciou sa sleduje predovšetkým zlepšenie podmienok zabezpečenia plánom určeného postupu a rozsahu výstavby a zamedzenie nepriaznivých vplyvov vo vývoji nákladov a cien materiálov a výrobkov na výstavbu vybraných stavebných objektov a prevádzkových súborov zabezpečením súladu medzi technickým pokrokom, plánovaným rastom štandardu stavieb a hospodárskymi možnosťami štátu.

(2) Centrálnou reguláciou

- v súlade s plánovanou obmenou sortimentu sa určujú základné materiály a výrobky na použitie pri príprave a uskutočňovaní určených stavebných objektov a prevádzkových súborov,

- zabezpečuje sa výroba, ťažba, spracovanie a pod. (ďalej len „výroba“) a dodávky týchto materiálov a výrobkov v potrebnom množstve a akosti,

- pre dodávateľov sa zabezpečuje stálosť výrobných programov a nákladovej úrovne po dlhšie obdobie a pritom sa uľahčuje plánovité uplatňovanie výsledkov technického rozvoja vo výrobe.

ČASŤ 2

Obsah centrálnej regulácie

§ 3

Určenie stavebných objektov, určenie vybraných výrobkov a vydávanie ich zoznamov

(1) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj postupne určuje stavebné objekty a prevádzkové súbory a vydáva pre ne celoštátne platné zoznamy vybraných výrobkov podliehajúcich centrálnej regulácii.

(2) Návrhy na určenie stavebných objektov a prevádzkových súborov pre centrálnu reguláciu podávajú - s výnimkou uvedenou v odseku 3 - podľa príslušnosti Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, Ministerstvu výstavby a techniky Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvu výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvá výstavby a techniky republík“) ústredné orgány investorov súčasne s návrhmi zoznamov vybraných výrobkov, ktoré prerokovali a dohodli s ústrednými orgánmi výrobcov a dodávateľov.

(3) Návrhy na určenie stavebných objektov a prevádzkových súborov komplexnej bytovej výstavby a stavebných objektov, ktoré majú niekoľkých ústredných investorov, pre centrálnu reguláciu podávajú Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj ministerstvá výstavby a techniky republík.

(4) Návrhy zoznamov vybraných výrobkov pre bytové stavebné objekty a pre stavebné objekty, ktoré majú niekoľkých ústredných investorov, vypracujú, prerokujú a dohodnú s ústrednými orgánmi výrobcov a dodávateľov ministerstvá výstavby a techniky republík. Návrhy zoznamov vybraných výrobkov pre stavebné objekty a prevádzkové súbory občianskej a technickej vybavenosti vypracujú, prerokujú, dohodnú a odovzdajú ministerstvám výstavby a techniky republík odvetvové ústredné orgány.

(5) Návrhy zoznamov vybraných výrobkov, ktoré prerokovali a dohodli podľa príslušnosti s ústrednými orgánmi investorov alebo s odvetvovými ústrednými orgánmi alebo s ministerstvami výstavby a techniky republík, môžu postupom určeným v predchádzajúcich odsekoch podávať aj ústredné orgány výrobcov alebo dodávateľov.

(6) Návrhy zoznamov vybraných výrobkov dohodnuté podľa odsekov 2 až 5 odovzdajú ministerstvá výstavby a techniky republík Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj.

(7) Návrhy zoznamov vybraných výrobkov musia byť usporiadané podľa jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov,1) a to:

a) podľa jednotlivých druhov výrobkov rovnakého funkčného určenia;

b) podľa jednotlivých výrobkov vždy podľa názvu výrobku, údaju čísla položky, údaju kódu podľa jednotnej klasifikácie mierovej jednotky a veľkoobchodnej ceny.

(8) Návrhy na zoznamy vybraných výrobkov treba doložiť:

a) rozhodnutiami, prípadne stanoviskami štátnej skúšobne, pokiaľ tieto výrobky podliehajú hodnoteniu alebo schvaľovaniu alebo osvedčovaniu vhodnosti podľa osobitných predpisov;2)3)

b) cenovými výmermi;

c) pri výrobkoch vyrábaných podľa schválených typových podkladov odkazom na tieto typové podklady,4) pri normalizovaných výrobkoch odkazom na platné technické normy;5)

d) vyjadreniami príslušných ústredných orgánov výrobcov a dodávateľov, že možno zabezpečiť dodávky vybraných výrobkov.

§ 4

Zmeny zoznamov vybraných výrobkov

(1) Zoznamy vybraných výrobkov sa uvádzajú do súladu s výsledkami technického rozvoja (inováciami), pokiaľ použitie týchto výsledkov (inovovaných výrobkov) nie je v rozpore s účelmi centrálnej regulácie (§ 2).

(2) Pri zmenách (dopĺňaní) vydaných zoznamov vybraných výrobkov sa postupuje obdobne ako pri ich vydávaní (§ 3).

ČASŤ 3

Uplatňovanie centrálnej regulácie

§ 5

Použitie iných výrobkov

Iné výrobky možno použiť iba,

a) ak je to v súlade s predpismi o nadštandardnom vybavení bytov;6)

b) pri stavebných bytových objektoch uskutočňovaných vo svojpomocnej výstavbe;

c) vo výstavbe rodinných domčekov;

d) so súhlasom Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj na žiadosť federálneho ústredného orgánu investora alebo so súhlasom ministerstiev výstavby a techniky republík na žiadosť ústredných orgánov investorov republík;

e) so súhlasom investora, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:

1. úžitkové vlastnosti a technické parametre iných výrobkov sú aspoň rovnaké ako pri vybraných výrobkoch, ktoré nahrádzajú,

2. úžitkové vlastnosti a technické parametre iných výrobkov boli overené (oprávnenou skúšobňou, experimentálne alebo inak), výrobky zodpovedajú vydaným technickým normám, dodacím a montážnym podmienkam a bola pre ne určená cena,

3. súhrn nákladov na obstaranie iných výrobkov, ich dopravu, zabudovanie a dokončenie včítane všetkých ostatných nákladov a prirážok neprekročí súhrn nákladov pri použití vybraných výrobkov.

§ 6

Zabezpečenie výroby a dodávok vybraných výrobkov

(1) Ústredné orgány výrobcov a dodávateľov zabezpečujú v organizáciách nimi riadených výrobu a dodávky vybraných výrobkov (§ 3 ods. 2, 4 a 8) v súlade so svojimi plánovanými úlohami.

(2) Na tieto výrobky sú výrobcovia a dodávatelia povinní na včasnú žiadosť odberateľov a v súlade s výsledkami prerokovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese7) uzavrieť dodávky nevyhnutné na zabezpečenie stavieb. Nevyhnutný rozsah preukazuje odberateľ schválenou projektovou dokumentáciou a uzavretou zmluvou o uskutočnení investičnej výstavby.

ČASŤ 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 7

Osobitné povinnosti výrobcov a dodávateľov

(1) Výrobcovia sú povinní poskytovať Československému stredisku výstavby a architektúry o vybraných výrobkoch všetky podklady pre katalógové listy na uverejnenie v Československom katalógu pre výstavbu.8)

(2) Dodávatelia pri prerokúvaní dokumentácie stavieb (častí stavieb),9) v ktorej sú použité vybrané výrobky obsiahnuté v zoznamoch, nesmú odmietnuť súhlas s jej technickým riešením preto, že obsahuje vybrané výrobky.


§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa smernice č. 5 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho cenového úradu z 26. mája 1972 o centrálnej regulácii výrobkov pre bytovú výstavbu;10) zoznam vybraných výrobkov pre bytovú výstavbu podliehajúcich centrálnej regulácii vydaný podľa týchto smerníc11) zostáva v platnosti až do vydania nového zoznamu.

§ 9

Účinnosť

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Minister pre technický a investičný rozvoj ČSSR:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.

2) § 14 a 20 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.

3) § 51 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

4) Vyhláška č. 75/1971 Zb. o typizácii vo výstavbe.

5) Zákon č. 96/1964 Zb. o technickej normalizácii.

6) Vyhláška č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov.

7) Vyhláška č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

8) § 128 až 130 zákona č. 50/1976 Zb.

9) Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.

10) Smernice boli uverejnené v čiastke 2-3 Spravodajcu FMTIR z roka 1972 (oznámené v čiastke 21/1972 Zb.).

11) Zoznam bol uverejnený v čiastke 8 Spravodajcu FMTIR z roka 1976.