Nariadenie vlády č. 50/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku

Čiastka 18/1998
Platnosť od 24.02.1998 do31.01.2004
Účinnosť od 24.02.1998 do31.01.2004
Zrušený 42/2004 Z. z.

50

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 20. decembra l997,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku

Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 4 znie:

(4) Vo Vestníku sa ďalej zverejňuje výpis z uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o povolení vyrovnania a ostatné písomnosti súdu podľa ustanovení osobitného predpisu.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 6 sa slová „§ 2 ods. 2 až 4“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 2 a 3“, na konci textu sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „podkladom pre zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 4 sú odpisy súdnych písomností.“.

3. § 7 znie:

㤠7

(1) Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 2 a 3 je povinný uhradiť ten, koho sa údaj týka, najneskôr ku dňu zápisu týchto údajov do obchodného registra.

(2) Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 4 uhrádza správca podstaty2a) z majetku dlžníka; cena sa vyúčtuje až po zverejnení údajov vo Vestníku. Zverejnenie výpisu z uznesenia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenia konkurzu pre nedostatok majetku je bezodplatné.

(3) Cenu za zverejnenie údajov podľa § 2 ods. 5 uhrádza ten, koho sa údaj týka; cena sa vyúčtuje až po zverejnení údajov vo Vestníku.

(4) V ostatných prípadoch uhrádza cenu za uverejnenie údajov ten, kto podá návrh na uverejnenie; cena sa vyúčtuje až po uverejnení údajov vo Vestníku.

(5) Cenu ustanovenú osobitným predpisom3) poukazuje povinný podľa odsekov 1 až 4 na účet vydavateľa.

(6) Ak údaje určené na zverejnenie alebo uverejnenie vydavateľ nezverejní alebo neuverejní do 90 dní odo dňa doručenia podkladov uvedených v § 6, je povinný cenu vrátiť tomu, kto ju uhradil. Povinnosť zverejniť alebo uverejniť údaje vydavateľom týmto nie je dotknutá.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 3 znejú:

2a) § 8 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.