Nariadenie vlády č. 640/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z.

Čiastka 250/2005
Platnosť od 30.12.2005 do30.06.2011
Účinnosť od 01.01.2006 do30.06.2011
Zrušený 200/2011 Z. z.

OBSAH

640

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

(1) Obchodný vestník sa vydáva spravidla každý pracovný deň vo vydaniach číslovaných v bežnom roku postupne. V záhlaví vydania, ako aj v záhlaví jeho jednotlivých častí sa uvádza číslo ročníka, poradové číslo vydania a deň jeho vydania. Číslovanie vydaní Obchodného vestníka sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku.

(2) Vydavateľ môže rozdeliť vydania Obchodného vestníka na časti, v ktorých sa zverejňujú údaje jedného druhu číslované poradovým číslom v bežnom (kalendárnom) roku postupne. Číslovanie údajov zverejňovaných v jednotlivých častiach sa uzatvára posledným vydaním vydaným v bežnom (kalendárnom) roku. Každá časť je oddeliteľná a stránkuje sa osobitne.“.

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Podkladom na zverejnenie písomnosti súdu, správcu alebo súdneho exekútora podľa osobitného zákona1a) je písomnosť zaslaná vydavateľovi na ním určenú elektronickú adresu v ním určenej elektronickej podobe. Podrobnosti o tom vydavateľ zverejní na svojej internetovej stránke.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 6 ods. 2 v prvej vete sa za slová „v Obchodnom vestníku je“ vkladajú slová „zaplatenie a“.

4. V § 6 ods. 4 sa slová „a zaplatenia úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie v Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „a splnenia podmienky podľa odseku 2“.

5. V § 6 ods. 5 sa slová „a zaplatenia úhrady za ich zverejnenie alebo uverejnenie v Obchodnom vestníku“ nahrádzajú slovami „a splnenia podmienky podľa odseku 2“.

6. V § 6 ods. 6 sa slová „uvedený v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „100 Sk.“.

7. V prílohe č. 1 v šestnástom bode sa slová: „ním prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok ....“ nahrádzajú slovami „podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok ..... ním prijatého v roku .....“.

8. V prílohe č. 1 v šestnástom bode sa slová „§ 50 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 13“.

9. V prílohe č. 2 v stĺpci „Údaj na zverejnenie“ v položke „Údaje zverejňované správcom alebo súdnym exekútorom podľa osobitných predpisov“ sa odkaz 9 nahrádza odkazom 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.