104

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 1. septembra 1983

o dovoze investičných celkov

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 392 ods. 1 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. (ďalej len „zákonník“) po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky a podľa § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje

a) základné podmienky dovozu investičných celkov1) a niektoré povinnosti organizácií súvisiace so zabezpečovaním týchto plnení a

b) niektoré postupy pri uskutočňovaní zahraničnoobchodných operácií pri dovoze investičných celkov.

(2) Pokiaľ sa podľa § 38 ods. 2 organizácie na tom dohodnú alebo tak rozhodnú ich nadriadené orgány, vzťahuje sa táto vyhláška aj na dovoz technicky náročných alebo nákladných strojov a zariadení.2)

§ 2

Investičný celok z dovozu (K § 320c zákonníka)

(1) Súčasťou investičného celku z dovozu (ďalej len „investičný celok“) môžu byť aj ďalšie plnenia zahraničnej osoby, než ktoré sú uvedené v § 320c zákonníka, ako napríklad náhradné dielce prvého vybavenia, projektová dokumentácia, jednotlivé výrobky potrebné na doplnenie investičného celku a pod.

(3) Investičným celkom nie je plnenie s konečným určením na vývoz.

DRUHÁ ČASŤ

HOSPODÁRSKE ZMLUVY

DRUHÝ ODDIEL

ZMLUVA O DOVOZE INVESTIČNÉHO CELKU

§ 14

Reklamácia (K § 136 zákonníka a § 10 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb.)

(1) Objednávateľ je povinný reklamovať tak, aby sa reklamácia mohla riadne uplatniť voči zahraničnej osobe. O zistenej vade je povinný obstarať vierohodný dôkazný prostriedok.

(2) Dovozca je povinný vyjadriť sa bez zbytočného odkladu k reklamácii objednávateľa.

(3) Pri zistení závažnej vady je dovozca povinný určiť postup z hľadiska potrieb reklamačného konania voči zahraničnej osobe.

(4) Dovozca je povinný včas upovedomiť objednávateľa o tom, kedy bude prerokúvať reklamáciu so zahraničnou osobou. Objednávateľ má právo zúčastniť sa na konaní o reklamácii so zahraničnou osobou, ktoré sa koná v tuzemsku. Na žiadosť dovozcu je objednávateľ povinný zúčastniť sa na konaní o reklamácii so zahraničnou osobou, a to aj v zahraničí.

(5) Ak dovozca určí postup podľa odseku 3 alebo ak sa objednávateľ zúčastní na konaní o reklamácii so zahraničnou osobou podľa odseku 4, objednávateľ je povinný postupovať podľa pokynov dovozcu, ktorý tiež zodpovedá za ich správnosť; ustanovenie § 4 ods. 1 platí obdobne aj pre tieto prípady.


ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1983.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 320c zákonníka.

2) § 320h ods. 2 zákonníka.