Čiastka č. 98/1991 Zb.

Vydaná dňa: 18.12.1991
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
513/1991 Zb. Obchodný zákonník 01.01.1992
514/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 133/1989 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat 18.12.1991
515/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hospodárstva, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 134/1989 Zb., ktorou sa vydáva zoznam hospodársky významných druhov a rodov rastlín a zvierat 18.12.1991
516/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1992
517/1991 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos o vernostných stabilizačných odmenách pracovníkov vo vybraných okresoch a miestach Severočeského, Západočeského a Juhočeského kraja