Zákon č. 263/1999 Z. z.Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 557/2001 Z. z., 575/2001 Z. z.(nepriamo), 530/2002 Z. z.)

Čiastka 112/1999
Platnosť od 26.10.1999 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Zrušený 523/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 24 ods. 3 a § 57 ods. 1, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2002

263

ZÁKON

zo 14. septembra 1999

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Predmet úpravy

§ 1

(1) Tento zákon ustanovuje

a) metódy a postupy verejného obstarávania používané obstarávateľmi pri uzavieraní verejných zmlúv na dodanie tovaru, verejných zmlúv na zhotovenie prác alebo verejných zmlúv na poskytnutie služieb,

b) zriadenie a pôsobnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

(2) Pri verejnom obstarávaní sa uplatňuje princíp priehľadnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, hospodárskej súťaže pri dodržiavaní zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

§ 2

(1) Obstarávatelia sú povinní pri uzavieraní verejných zmlúv používať metódy a postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.

(2) Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa vzťahuje na obstarávanie

a) výrobkov, zariadení a iných vecí ponúkaných na trhu a určených na predaj (ďalej len „tovar"),

b) stavebných prác a s nimi súvisiacich dodávateľských prác potrebných na zhotovenie stavby (ďalej len „práce") v pozemnom staviteľstve alebo v inžinierskom staviteľstve,

c) finančných služieb, právnych služieb, projektových služieb, remeselných služieb a ďalších služieb (ďalej len „služby").

(3) Povinnosť obstarávateľov podľa odseku 1 sa nevzťahuje na uzavieranie zmlúv,

a) ktorých predmet tvoria utajované skutočnosti,

b) ktorých predmetom je dodanie tovarov, zhotovenie prác alebo poskytnutie služieb, pri ktorých sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo ak si to vyžaduje ochrana záujmov bezpečnosti Slovenskej republiky alebo ak si to vyžaduje ochrana Slovenskej informačnej služby,

c) ktoré sa uzavierajú v súlade s postupom podľa medzinárodnej dohody a ich predmetom je dodanie tovarov, zhotovenie prác alebo poskytnutie služieb na spoločnú realizáciu alebo využívanie projektu štátmi, ktoré k tejto dohode pristúpili,

d) o umiestnení cudzích vojsk na území Slovenskej republiky podľa medzinárodnej dohody,

e) ktoré sú v súlade s postupmi určenými medzinárodnou organizáciou,

f) ktoré uzaviera Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany") a organizácie v jeho pôsobnosti a súvisia s výrobou zbraní, streliva alebo vojenského materiálu alebo s obchodom s nimi,

g) ktorých predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou rozhlasových programov a televíznych programov rozhlasovými spoločnosťami a televíznymi spoločnosťami,

h) ktorých predmetom je poskytovanie služieb súvisiacich s vysielacím časom rozhlasového a televízneho vysielania,

i) ktorých predmetom je poskytovanie hlasových služieb a dátových telekomunikačných služieb šírených káblovým, terestriálnym alebo satelitným spôsobom,

j) týkajúcich sa právnych služieb v rozhodcovských veciach alebo arbitrážnych veciach,

k) ktorých predmetom je poskytovanie finančných služieb súvisiacich s emisiou, predajom, nákupom a prevodom cenných papierov,

l) ktorých predmetom sú finančné služby poskytované Národnou bankou Slovenska,

m) ktorých predmetom je poskytovanie služieb pri výskume a vývoji, iných ako sú tie, z ktorých má prospech výhradne obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie svojich vlastných úloh za podmienky, že poskytovaná služba je v plnom rozsahu financovaná obstarávateľom,

n) ktorých predmetom je nadobúdanie vlastníctva alebo nájom nehnuteľností a s nimi súvisiacich práv priamo bez sprostredkovateľa,

o) ktorých obsahom je vznik, zmena alebo zánik pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,

p) ktorých predmetom je obstarávanie tovarov, prác a služieb súvisiacich so správou a prevádzkou majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky v zahraničí vykonávaných zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky.

(4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na nadobúdanie

a) tovaru získaného vlastnou výrobou alebo činnosťou obstarávateľov na základe výhradného práva,

b) umeleckých, historických alebo zbierkových predmetov na dražbách alebo exekúciou.

Vymedzenie niektorých pojmov

Obstarávateľ

§ 3

(1) Obstarávateľ je

a) Slovenská republika zastúpená orgánom štátnej správy, orgánom alebo úradom vykonávajúcim štátne záležitosti,

b) obec a vyšší územný celok,

c) iná organizácia riadená verejným právom,

d) záujmové združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z obstarávateľov uvedených v písmenách a) až c).

(2) Inou organizáciou riadenou verejným právom sa na účely tohto zákona rozumie

a) verejnoprávna inštitúcia alebo iná právnická osoba zriadená zákonom alebo na základe zákona na účely uspokojovania potrieb vo verejnom záujme alebo

b) právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb vo verejnom záujme, ktorá nemá priemyselný charakter alebo komerčný charakter, má právnu subjektivitu a

1. je úplne alebo z väčšej časti financovaná obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo

2. je riadená a kontrolovaná obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až c), alebo

3. obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až c) vymenúva viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.

§ 3a

(1) Obstarávateľ v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií je

a) právnická osoba uvedená v § 3, ktorá vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odseku 2,

b) právnická osoba, na ktorú má obstarávateľ uvedený v § 3 ods. 1 priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odseku 2. Rozhodujúcim vplyvom obstarávateľa na právnickú osobu sa rozumie, že

1. vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo

2. ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach, alebo

3. vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu,

c) iná právnická osoba, ktorá má právo využívať osobitné právo alebo výlučné právo pri vykonávaní svojich činností a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odseku 2,

d) právnická osoba založená obstarávateľom uvedeným v písmenách a) až c), ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu,11b)

e) právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv obstarávateľ uvedený v písmene b) alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na obstarávateľa alebo ktorá spolu s obstarávateľom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.

(2) Činnosti v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií sú

a) prevádzkovanie alebo poskytovanie prístupu stálych verejných sietí určených na zásobovanie verejnosti v súvislosti s výrobou, dopravou alebo distribúciou

1. pitnej vody,

2. elektrickej energie,

3. plynu alebo tepla,

b) zásobovanie sietí uvedených v písmene a) pitnou vodou, elektrickou energiou, plynom alebo teplom,

c) využívanie geograficky vymedzeného územia na účely

1. prieskumu alebo ťažby ropy, plynu, uhlia alebo iných pevných palív alebo

2. zabezpečenia leteckých, prístavných alebo iných terminálových zariadení leteckým dopravcom a dopravcom na vnútrozemských vodných cestách,

d) prevádzkovanie dráh alebo poskytovanie služieb verejnosti v oblasti železničnej, električkovej, trolejbusovej, lanovej a špeciálnej dopravy,

e) poskytovanie služieb verejnosti v oblasti autobusovej dopravy,

f) prevádzkovanie alebo poskytovanie verejnej kanalizácie alebo verejných čistiarní odpadových vôd,

g) prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných telekomunikačných služieb,

h) činnosti vyplývajúce z poštovej výhrady štátu.

(3) Osobitné právo alebo výlučné právo znamená právo pochádzajúce z oprávnení ustanovených zákonom alebo individuálnym správnym aktom vydaným príslušným orgánom, ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu činností uvedených v odseku 2 na jeden alebo viac subjektov alebo ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje schopnosť vykonávať také činnosti inými subjektmi. Osobitné právo alebo výlučné právo možno využívať

a) na účely budovania sietí alebo s nimi súvisiacich zariadení prostredníctvom postupu na vyvlastnenie alebo obmedzenie vlastníckeho práva k pozemkom alebo stavbám11a) alebo na účely umiestnenia sietí alebo s nimi súvisiacich zariadení na diaľnicu, pod diaľnicu alebo nad diaľnicu,

b) v prípade odseku 2 písm. a) a b), ak subjekt zásobuje pitnou vodou, elektrickou energiou, plynom alebo teplom sieť, ktorá je samostatne prevádzkovaná subjektom využívajúcim osobitné práva alebo výlučné práva.

(4) Za činnosť podľa odseku 2 písm. a) a b) pre obstarávateľov uvedených v odseku 1 písm. b) až e) sa nepovažuje

a) v prípade pitnej vody alebo elektrickej energie, ak

1. výroba pitnej vody alebo elektrickej energie je z dôvodov nevyhnutných na výkon činností, ktoré nie sú uvedené v odseku 2, a

2. zásobovanie do verejnej siete závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne 30 % priemeru celkovej výroby pitnej vody alebo elektrickej energie za posledné tri roky vrátane bežného roka,

b) v prípade plynu alebo tepla, ak

1. výroba plynu alebo tepla je nevyhnutným dôsledkom výkonu činnosti, ktorá nie je uvedená v odseku 2, a

2. dodávka do verejnej siete je určená iba na hospodárske využitie takej výroby a nepresiahne 20 % priemerného obratu za posledné tri roky vrátane bežného roka.

(5) Za činnosť podľa odseku 2 písm. e) sa nepovažuje poskytovanie služieb verejnosti v oblasti autobusovej dopravy, ak iná právnická osoba alebo fyzická osoba poskytuje tieto služby buď na celom území, alebo len v určitej oblasti za rovnakých podmienok ako obstarávateľ.

§ 4

Uchádzač

Uchádzač je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená dodávať tovar, zhotovovať prácu alebo poskytovať službu, ktorá predloží ponuku.

§ 5

Záujemca

Záujemca je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená dodávať tovar, zhotovovať prácu alebo poskytovať službu, ktorá má záujem o účasť v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením.

§ 6

Verejné zmluvy

(1) Verejná zmluva12a) (ďalej len „zmluva") na dodanie tovaru, na zhotovenie práce alebo na poskytnutie služby je na účely tohto zákona zmluva s peňažným plnením uzavretá písomne12b) medzi obstarávateľom a jedným alebo viacerými uchádzačmi.

(2) Zmluva na dodanie tovaru je zmluva, ktorej predmetom je kúpa, kúpa prenajatej veci (lízing), kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia. Táto zmluva môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou, ak predpokladaná cena týchto služieb nepresahuje predpokladanú cenu dodávaného tovaru.

(3) Zmluva na zhotovenie práce je zmluva, ktorej predmetom je zhotovenie práce alebo zhotovenie práce a vypracovanie projektovej dokumentácie, ak je táto súčasťou zhotovenia prác, ako sa uvádza v § 2 ods. 2 písm. b), alebo každý iný výsledok činnosti v pozemnom staviteľstve alebo inžinierskom staviteľstve, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu a technickú funkciu, ako aj ďalších prác spojených so zhotovením stavby, zmenou stavby alebo s odstraňovaním stavby.

(4) Zmluva na poskytnutie služby je zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie služby s výnimkou zmlúv uvedených v odseku 2 alebo 3.

(5) Rámcová zmluva je písomná dohoda medzi obstarávateľom a jednou alebo viacerými fyzickými osobami alebo právnickými osobami oprávnenými na dodanie tovarov, zhotovenie prác alebo poskytovanie služieb. Účelom tejto zmluvy je ustanovenie podmienok najmä o cene, spôsobe uzavierania čiastkových zmlúv v určenom období, prípadne o predpokladanom množstve.

§ 7

Predbežné oznámenie a oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

(1) Predbežným oznámením sa rozumie zverejnenie všeobecnej informácie o zámere obstarávateľa uzavrieť zmluvu.

(2) Oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania sa rozumie zverejnenie základných informácií, najmä o

a) obstarávateľovi,

b) predmete verejného obstarávania,

c) type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,

d) lehotách a podmienkach určených obstarávateľom.

§ 8

Zábezpeka

(1) Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou.

(2) Zábezpekou je

a) poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo

b) zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa.

§ 9

Súťažné podklady

Súťažnými podkladmi sa rozumejú písomné podklady, prípadne aj grafické alebo iné podklady nevyhnutné na vypracovanie ponuky.

§ 10

Ponuka

Ponukou je návrh uchádzača predložený obstarávateľovi, ktorý obsahuje návrh zmluvy a ďalšie doklady uvedené v § 24 a 25.

§ 11

Súťaž návrhov

Súťaž návrhov je na účely tohto zákona postup, ktorý umožňuje obstarávateľovi získať najmä v oblasti územného plánovania, architektúry, stavebného inžinierstva a spracovania údajov návrh, ktorý vybrala porota v súťaži s udelením cien alebo bez udelenia cien.

DRUHÁ ČASŤ

METÓDY A POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

PRVÁ HLAVA

METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

§ 12

(1) Metódami verejného obstarávania sú:

a) verejná súťaž,

b) užšia súťaž,

c) rokovacie konanie so zverejnením,

d) rokovacie konanie bez zverejnenia,

e) súťaž návrhov.

(2) Obstarávateľ uvedený v § 3 použije na uzavretie zmluvy metódu verejná súťaž alebo užšia súťaž; metódu rokovacie konanie so zverejnením alebo metódu rokovacie konanie bez zverejnenia použije, len ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v § 47 alebo § 52.

(3) Obstarávateľ uvedený v § 3a použije na uzavretie zmluvy metódu verejná súťaž, užšia súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením; metódu rokovacie konanie bez zverejnenia použije, len ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v § 52.

(4) Metóda súťaž návrhov sa použije ako samostatný postup bez uzavretia zmluvy alebo časť postupu, ktorý vedie k uzavretiu zmluvy.

(5) Na metódy a postupy upravené týmto zákonom sa nevzťahuje osobitný predpis.13)

§ 13

(1) Metódy verejného obstarávania podľa § 12 sa označujú ako nadlimitné, podlimitné, podprahové s vyššou cenou alebo podprahové s nižšou cenou v závislosti na predpokladanej cene predmetu obstarávania.

(2) Metóda verejného obstarávania sa označuje ako nadlimitná vtedy, ak predpokladaná cena predmetu obstarávania vzťahovaná na vymedzený okruh obstarávateľov je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 18 až 20 (ďalej len „nadlimitná metóda verejného obstarávania“).

(3) Metóda verejného obstarávania sa označuje ako podlimitná, ak predpokladaná cena predmetu obstarávania vzťahovaná na vymedzený okruh obstarávateľov je nižšia ako finančný limit uvedený v § 18 až 20, ale súčasne vyššia ako finančný limit uvedený v odseku 4 a 5 (ďalej len „podlimitná metóda verejného obstarávania“).

(4) Metóda verejného obstarávania sa označuje ako podprahová s vyššou cenou, ak súčet predpokladaných cien rovnakých druhov tovarov alebo služieb bez dane z pridanej hodnoty je nad 250 000 Sk, ale najviac 500 000 Sk v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, a prác s predpokladanou cenou bez dane z pridanej hodnoty nad 500 000 Sk, ale najviac 1 000 000 Sk počas trvania zmluvy (ďalej len „podprahová metóda verejného obstarávania s vyššou cenou“). Na uzavretie zmluvy sa použije zjednodušený postup verejného obstarávania užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo s rokovacím konaním bez zverejnenia ustanovený v štvrtej hlave.

(5) Metóda verejného obstarávania sa označuje ako podprahová s nižšou cenou, ak súčet cien rovnakých druhov tovarov alebo služieb bez dane z pridanej hodnoty je najviac 250 000 Sk v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, a prác, ktorých úhrnná cena bez dane z pridanej hodnoty počas trvania zmluvy je najviac 500 000 Sk, (ďalej len „podprahová metóda verejného obstarávania s nižšou cenou“). Na uzavretie zmluvy sa použije zjednodušený postup verejného obstarávania rokovacím konaním bez zverejnenia ustanovený v štvrtej hlave.

Predpokladaná cena predmetu obstarávania

§ 14

(1) Predpokladaná cena predmetu obstarávania sa určuje bez dane z pridanej hodnoty.

(2) Predpokladaná cena predmetu obstarávania sa určuje podľa podmienok v deň odoslania predbežného oznámenia, ak sa zverejňuje; inak v deň odoslania oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

(3) Obstarávateľ sa nesmie vyhnúť aplikácii zákona vzhľadom na ustanovené finančné limity a pravidlá na určenie predpokladanej ceny predmetu obstarávania rozdelením predmetu obstarávania, rozdelením zmluvy, určením podmienok účasti na verejnom obstarávaní alebo pravidiel na vyhodnotenie ponúk.

§ 15

Základ na určenie predpokladanej ceny v prípade nákupu prenajatej veci (lízing), kúpy tovaru na splátky alebo prenájmu tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia je

a) celková cena predmetu zmluvy, ak ide o zmluvu uzavieranú na dobu určitú do 12 mesiacov,

b) celková cena predmetu zmluvy vrátane odhadovanej zostatkovej ceny, ak ide o zmluvu na dobu určitú nad 12 mesiacov,

c) 48-násobok mesačnej splátky, ak ide o zmluvu, ktorej doba trvania nie je pevne stanovená.

§ 16

(1) Do predpokladanej ceny služieb obstarávateľ zahrnie všetky náklady súvisiace s jej poskytovaním, a ak ide o

a) poisťovacie služby, aj splatné poistné,

b) bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úrok a iné výdavky súvisiace so službami,

c) súťaž návrhov, aj odmeny a ceny za návrhy udelené.

(2) Pri určovaní predpokladanej ceny služby poskytovanej na základe zmluvy bez uvedenia celkovej ceny obstarávateľ vezme do úvahy, ak ide o

a) zmluvu uzatváranú na určitú dobu do 48 mesiacov, celý čas plnenia zmluvy,

b) zmluvu uzatváranú na neurčitú dobu alebo o zmluvu na určitú dobu presahujúcu 48 mesiacov, 48-násobok mesačnej splátky.

§ 17

Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je záväzok na pravidelné plnenie, a zmluvu, ktorá sa obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná cena tovaru alebo služieb sa určí

a) z ceny podobných tovarov alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravenej o očakávané zmeny v množstve alebo v cene v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo

b) z ceny tovarov alebo služieb obstarávaných do 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.

Finančné limity

§ 18

Finančný limit predpokladanej ceny tovaru je

a) 130 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) a pre ministerstvo obrany pri tovare uvedenom v prílohe č. 1,

b) 200 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) až d) a pre ministerstvo obrany pri tovare neuvedenom v prílohe č. 1,

c) 400 000 EUR pre obstarávateľov vykonávajúcich činnosti uvedené v § 3a ods. 2 písm. a) až f),

d) 600 000 EUR pre obstarávateľov vykonávajúcich činnosti uvedené v § 3a ods. 2 písm. g) a h).

§ 19

(1) Finančný limit predpokladanej ceny služieb je

a) 130 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a),

b) 200 000 EUR pre obstarávateľov uvedených v § 3 ods. 1 písm. b) až d),

c) 400 000 EUR pre obstarávateľov vykonávajúcich činnosti uvedené v § 3a ods. 2 písm. a) až f),

d) 600 000 EUR pre obstarávateľov vykonávajúcich činnosti uvedené v § 3a ods. 2 písm. g) a h).

(2) Ak sú služby rozdelené na niekoľko častí, z ktorých každá je predmetom samostatnej zmluvy, na výpočet predpokladanej ceny uvedenej v odseku 1 sa vezme do úvahy predpokladaná cena každej časti. Ak cena každej časti nie je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 1, použije sa postup nadlimitnej metódy verejného obstarávania pre všetky časti. Podlimitná metóda verejného obstarávania sa môže použiť na každú vyňatú časť, ktorá má predpokladanú cenu nižšiu ako 80 000 EUR, a ak celková predpokladaná cena týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej ceny všetkých častí.

§ 20

(1) Finančný limit na použitie nadlimitnej metódy verejného obstarávania je 5 000 000 EUR predpokladanej ceny prác.

(2) Ak sú práce rozdelené na niekoľko častí, z ktorých každá je predmetom samostatnej zmluvy, na výpočet predpokladanej ceny uvedenej v odseku 1 sa vezme do úvahy predpokladaná cena každej časti. Ak cena každej časti nie je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 1, použije sa postup nadlimitnej metódy verejného obstarávania pre všetky časti. Podlimitná metóda verejného obstarávania sa môže použiť na každú vyňatú časť, ktorá má predpokladanú cenu nižšiu ako 1 000 000 EUR, a ak celková predpokladaná cena týchto častí nepresiahne 20 % celkovej predpokladanej ceny všetkých častí.

DRUHÁ HLAVA

POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Vyhlasovanie verejného obstarávania

§ 21

(1) Obstarávateľ uvedený v § 3 vyhlasuje verejné obstarávanie zverejnením

a) predbežného oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo

b) oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

(2) Obstarávateľ uvedený v § 3a vyhlasuje verejné obstarávanie zverejnením

a) predbežného oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo

b) oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania, alebo

c) predbežného oznámenia pri postupe podľa § 23.

(3) Obstarávateľ vyhlasuje

a) použitie nadlimitnej metódy verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a v zahraničnej tlači,

b) použitie podlimitnej metódy verejného obstarávania vo vestníku.

(4) Po vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku podľa odsekov 1 až 3 obstarávateľ môže do dňa, v ktorom sa začnú poskytovať súťažné podklady, zverejniť oznámenie v odbornej celoštátnej alebo regionálnej tlači.

(5) Obstarávateľ podmienkami vyhlásenej metódy verejného obstarávania nesmie

a) obmedziť účasť uchádzačov alebo záujemcov,

b) vyžadovať ani prijať úhrady, odmeny alebo výhody okrem úhrady podľa § 29 ods. 6.

(6) Obsah predbežného oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 22

(1) Ak súčet predpokladaných cien tovarov alebo služieb obstarávaných v kalendárnom roku je najmenej 750 000 EUR, obstarávateľ zverejní predbežné oznámenie čo najskôr po jeho začatí.

(2) Pri obstarávaní tovarov alebo služieb obstarávateľ môže zverejniť predbežné oznámenie o nadlimitnej metóde verejného obstarávania, a to najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní predo dňom odoslania oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

(3) Pri obstarávaní prác obstarávateľ zverejní predbežné oznámenie o nadlimitnej metóde verejného obstarávania, a to najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní predo dňom odoslania oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

§ 23

Obstarávateľ uvedený v § 3a môže predbežným oznámením nahradiť oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania, ak predbežné oznámenie obsahuje ďalšie informácie, najmä

a) osobitne údaje o tovaroch, prácach alebo službách, na ktoré budú uzavreté zmluvy,

b) informáciu o uzavretí zmluvy na základe výsledku užšej súťaže alebo rokovacieho konania so zverejnením bez ich ďalšieho zverejnenia,

c) lehotu, v ktorej sa majú záujemcovia písomne prihlásiť.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

§ 24

(1) Uchádzač alebo záujemca o účasť na verejnom obstarávaní musí spĺňať tieto podmienky:

a) nie je voči nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,

b) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine jeho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

c) nemá v Slovenskej republike alebo v krajine jeho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, a ak má sídlo v Slovenskej republike, ani evidované nedoplatky príspevku na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

d) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,

e) je oprávnený dodávať tovar, zhotovovať prácu alebo poskytovať službu,

f) nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla,

g) nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností, ktoré vie obstarávateľ preukázať,

h) nezúčastnil sa na príprave alebo vyhotovení súťažných podkladov.

(2) Uchádzač alebo záujemca o účasť na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku 1

a) písm. a) potvrdením príslušného súdu alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla,

b) písm. b) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,

c) písm. c) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace,

d) písm. d) výpisom z registra trestov alebo rovnocenným dokladom vydaným príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine jeho sídla nie starším ako tri mesiace,

e) písm. e) dokladom o oprávnení podnikať,

f) písm. f) čestným vyhlásením.

(3) Uchádzač alebo záujemca zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť doklady uvedené v odseku 2 potvrdením úradu.

(4) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine jeho sídla.

§ 24a

(1) Ak obstarávateľ alebo ním zriadená komisia zistí, že uchádzač alebo záujemca nepredložil niektorý z dokladov podľa § 24 ods. 2, vyzve ho na doplnenie týchto dokladov.

(2) Lehota, v ktorej má uchádzač alebo záujemca doplniť chýbajúci doklad, nesmie byť kratšia ako päť dní odo dňa doručenia žiadosti o doplnenie dokladu.

(3) Obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak v určenej lehote doklad obstarávateľovi nedoručí alebo ak chýbajúci doklad bol vyhotovený po výzve na doplnenie.

§ 25

(1) Obstarávateľ podľa predmetu obstarávania určí, ako uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania.

(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné alebo ekonomické postavenie spravidla

a) vyjadrením banky o schopnosti plniť finančné záväzky,

b) účtovnou závierkou zostavenou k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia.

(3) Uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť pri obstarávaní tovarov spravidla

a) zoznamom dodávok uskutočnených v určenom období s uvedením ich cien a lehôt dodania,

b) certifikátom výrobku alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami,

c) vzorkami, opisom alebo fotografiami tovaru,

d) opisom technického vybavenia,

e) certifikátom systému riadenia kvality alebo vykonanými opatreniami na zabezpečenie kvality.

(4) Uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť pri obstarávaní prác a služieb spravidla

a) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi vedúcich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy,

b) dokladom o odbornej spôsobilosti, ak je na plnenie zmluvy potrebná,

c) zoznamom plnenia zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania uskutočneného v predchádzajúcich troch rokoch,

d) údajmi o strojovom, výrobnom alebo technickom vybavení, ktoré má k dispozícii,

e) údajmi o priemernom počte technických zamestnancov a počte vedúcich zamestnancov v predchádzajúcich troch rokoch,

f) certifikátom systému riadenia kvality alebo opisom systému riadenia kvality.

(5) Uchádzač alebo záujemca môže doklady predložené obstarávateľovi, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania, označiť za dôverné.

§ 25a

(1) Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti podľa § 24 ods. 1, alebo zistil, že predložené doklady sú neplatné.

(2) Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nepredložil požadované doklady alebo informácie, ktorými preukazuje finančné, ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť, alebo poskytol nepravdivé informácie, alebo skreslené informácie.

§ 26

(1) Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov v súlade s oznámením o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

(2) Po posúdení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov obstarávateľ vypracuje záznam, ktorý obsahuje

a) zoznam všetkých uchádzačov alebo záujemcov,

b) zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia.

(3) Obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí všetkých vylúčených uchádzačov alebo záujemcov o ich vylúčení s uvedením dôvodu ich vylúčenia.

§ 27

Pravidlá vyhodnotenia ponúk

(1) Na vyhodnotenie ponúk obstarávateľ určí kritériá vyhodnotenia ponúk (ďalej len „kritériá“) a pravidlá ich uplatnenia, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií.

(2) Ak obstarávateľ určí jedno kritérium na vyhodnotenie ponúk, kritériom je vždy len najnižšia cena.

(3) Ak obstarávateľ určí viaceré kritériá na vyhodnotenie ponúk, určí pravidlá ich uplatnenia na účely výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Ďalšími kritériami okrem ceny môžu byť, ak ide o

a) tovary, lehota dodania, kvalita, technické a funkčné charakteristiky tovaru, pozáručný servis, technická pomoc,

b) práce, lehota výstavby, kvalita, komplexnosť dodávky, konštrukčné a technické riešenie,

c) služby, lehota poskytnutia služby, kvalita služby, funkčné charakteristiky služby.

(4) Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť dĺžka záruky.

§ 28

Podmienky vyžadovania zábezpeky

(1) Pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania je obstarávateľ povinný vyžadovať zábezpeku. Pri podlimitnej metóde verejného obstarávania obstarávateľ môže vyžadovať zábezpeku. Zábezpeka nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej ceny predmetu obstarávania. Zábezpeka nesmie byť vyššia ako 5 000 000 Sk.

(2) Ak obstarávateľ vyžaduje zábezpeku, v súťažných podkladoch určí podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia zábezpeky mohol vybrať uchádzač.

(3) Ak bola zábezpeka zložená na bankový účet obstarávateľa, obstarávateľ vráti zábezpeku aj s úrokmi, ak mu ich jeho banka poskytuje. Obstarávateľ uvoľní zábezpeku najneskôr do siedmich dní odo dňa uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

(4) Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky po uplynutí lehoty na predloženie ponúk.

(5) Obstarávateľ vráti pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do 15 dní od doručenia žiadosti uchádzača o jej vrátenie, ak

a) uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a obstarávateľ ho vylúčil z vyhlásenej metódy verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu obstarávateľa,

b) vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 35 ods. 4, 5, 6 alebo 8 a uchádzač nepodal námietku proti postupu obstarávateľa alebo

c) zrušil vyhlásenú metódu verejného obstarávania podľa § 37 ods. 1 písm. d) alebo ods. 2.

§ 29

Súťažné podklady na vypracovanie ponúk

(1) Súťažné podklady obsahujú podrobné vymedzenie predmetu obstarávania na základe jeho podrobného opisu s uvedením technických požiadaviek. Technické požiadavky určujú technickú charakteristiku predmetu obstarávania a umožňujú, aby bol opísaný spôsobom spĺňajúcim účel určený obstarávateľom.

(2) Obstarávateľ pri formulovaní technických požiadaviek použije odkazy na technické špecifikácie, ak existujú; pri nadlimitných metódach verejného obstarávania prednostne na tie technické normy, ktoré sa prevzali z európskych alebo medzinárodných noriem. Technické požiadavky obsahujú najmä požiadavky obstarávateľa na

a) úroveň kvality, výkonu a bezpečnosti predmetu obstarávania,

b) rozmery a iné veľkostné parametre predmetu obstarávania a požiadavky na materiál, výrobok alebo iný tovar,

c) terminológiu, používanie symbolov, testovanie a testovacie metódy, na balenie a označovanie predmetu obstarávania,

d) spôsob určenia ceny,

e) kontrolu plnenia a na spôsob preberania určených častí predmetu obstarávania alebo konštrukcií a ich častí.

(3) Súťažné podklady ďalej obsahujú dokumentáciu, ak je nevyhnutným podkladom na vypracovanie ponuky, obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, kritériá na vyhodnotenie ponúk a ďalšie pokyny na vypracovanie ponúk. Obsah obchodných podmienok môže obstarávateľ určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky.15)

(4) Súťažné podklady nesmú obsahovať

a) požiadavky na čo i len čiastočné plnenie predmetu obstarávania,

b) požiadavky, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami,

c) údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu alebo výrobku, výkonu alebo materiálu, ktorými sa identifikuje konkrétny výrobca alebo konkrétne dielo, patent alebo úžitkový vzor; takéto údaje možno v súťažných podkladoch uvádzať iba vtedy, ak sa predmet obstarávania nemôže dostatočne presne opísať inak a ak sa zároveň umožní predloženie ponuky na porovnateľné riešenie,

d) údaje chránené právom priemyselného vlastníctva a diela chránené autorským právom bez súhlasu autora,

e) požiadavky neprimerané cene a rozsahu predmetu obstarávania, ktorými sa obmedzuje účasť uchádzačov.

(5) Každý, kto sa zúčastní na príprave a vyhotovení súťažných podkladov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, v ktorom sa poskytnú uchádzačom.

(6) Obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému uchádzačovi, ak sú splnené podmienky ustanovené týmto zákonom. Úhrada za súťažné podklady nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie.

(7) O uchádzačoch, ktorým sa poskytli súťažné podklady, obstarávateľ vedie evidenciu, v ktorej sa uvádza obchodné meno a adresa sídla uchádzača a dátum poskytnutia súťažných podkladov.

§ 30

Vysvetľovanie

Vysvetlenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov vo verejnom obstarávaní alebo súťažných podkladov obstarávateľ preukázateľne oznámi do šiestich dní od doručenia požiadavky na vysvetlenie všetkým uchádzačom alebo záujemcom.

§ 31

Spôsob dorozumievania

(1) Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom, okrem predloženia ponuky, sa uskutočňujú spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu a je rovnako prístupné každému uchádzačovi alebo záujemcovi. Ak sa dorozumievanie uskutočňuje prostriedkami, ktorými nemožno trvalo zachytiť jeho obsah, napríklad elektronickými prostriedkami, musí sa jeho obsah vyhotoviť a doručiť aj v písomnej forme, a to najneskôr do uplynutia lehôt určených obstarávateľom v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

(2) Ak sa zistí rozdiel v obsahu dorozumievania bez trvalého zachytenia jeho obsahu a doručenej písomnosti, rozhodujúca je písomná forma.

§ 32

Jazyk vo verejnom obstarávaní

(1) Ponuky a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. V oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania možno vyžadovať predloženie ponuky v ďalšom jazyku.

(2) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložiť do slovenského jazyka; to neplatí, ak ide o doklady v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.

§ 33

Predloženie ponuky

(1) Ponuku treba doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania, s označením „súťaž“ a s heslom súťaže. Návrh zmluvy, ktorý je súčasťou ponuky, musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Ak sa ponuka doručuje osobne, obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.

(2) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak ponuka obsahuje aj varianty, každý variant sa musí osobitne označiť a na každý variant musí ponuka obsahovať návrh zmluvy. Ak oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania vylučuje predloženie variantnej ponuky, na varianty sa neprihliada.

(3) Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie ponúk, a to spôsobom uvedeným v odseku 3.

(4) Obstarávateľ uchováva každú predloženú ponuku v neporušenom obale až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

(5) Každú ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ vráti neotvorenú uchádzačovi.

(6) Uchádzač môže ponuku alebo niektoré z jej častí označiť za dôverné, okrem údajov, ktoré sa zverejňujú.

§ 34

Komisia

(1) Obstarávateľ je povinný zriadiť na vyhodnotenie ponúk najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu obstarávania. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej členov, najmenej však traja.

(2) Obstarávateľ môže na zabezpečenie otvorenosti procesu obstarávania menovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.

(3) Člen komisie musí byť bezúhonný a nesmie byť uchádzačom, ani zaujatý vo vzťahu k uchádzačom. Člen komisie ani jemu blízka osoba17) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom, alebo ktorá je zamestnancom úradu.

(4) Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky, potvrdí čestným vyhlásením obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti, pre ktoré by nemohol byť členom komisie, alebo oznámi obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie. Ak by sa tým znížil počet členov komisie na menej ako troch, obstarávateľ doplní komisiu o nového člena.

§ 35

Otváranie obálok s ponukami a vyhodnocovanie ponúk

(1) Obstarávateľ je povinný umožniť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, účasť na otváraní obálok s ponukami. Komisia zverejní obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk (§ 27). Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

(2) Komisia otvára obálky s predloženými ponukami na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania. Po otvorení obálok komisia overí úplnosť predložených ponúk a každú overenú ponuku označí poradovým číslom.

(3) Obstarávateľ do siedmich dní odo dňa otvárania obálok s ponukami doručí všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, záznam z otvárania obálok. Záznam obsahuje zoznam uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

(4) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné a nesmú sa ho zúčastniť uchádzači. Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa na vyžadovaný predmet obstarávania a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

(5) Zrejmé matematické chyby v ponuke ceny zistené pri jej vyhodnocovaní môže komisia opraviť. O vykonanej oprave komisia bezodkladne upovedomí uchádzača a ak ide o opravu v návrhu zmluvy, požiada ho o nový návrh zmluvy; ostatné opravené doklady uchádzač nepredkladá. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží nový návrh zmluvy v lehote určenej komisiou alebo ak komisia neurčila lehotu, v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

(6) Ak ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu, komisia je povinná požiadať uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny. Komisia vylúči ponuku, ak neuzná vysvetlenie návrhu ceny podľa odseku 7 za dostatočné alebo ak uchádzač neposkytne vysvetlenie návrhu ceny v lehote určenej komisiou alebo ak komisia neurčila lehotu, v lehote siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

(7) Komisia vezme do úvahy vysvetlenie návrhu ceny, ktoré sa týka najmä

a) hospodárnosti výrobného procesu, hospodárnosti poskytovaných služieb alebo hospodárnosti stavebných postupov, alebo

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb alebo na zhotovenie prác, alebo

c) osobitosti tovarov, osobitosti služieb alebo osobitosti prác ponúkaných uchádzačom.

(8) Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote určenej komisiou alebo ak komisia neurčila lehotu, v lehote siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti.

(9) Pri vyhodnocovaní ponúk, ktoré sa nevylúčili, komisia postupuje len podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania a spôsobom určeným v súťažných podkladoch. Každý člen komisie vyhodnocuje každú ponuku samostatne. Ak sa umožnilo predložiť ponuku vo variantoch, komisia vyhodnotí každý variant ponuky s rovnakými, porovnateľnými alebo vyššími parametrami.

(10) Komisia bezodkladne oznámi obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Obstarávateľ je povinný o tom upovedomiť vylúčeného uchádzača s uvedením dôvodu jeho vylúčenia.

(11) Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk jednotlivými členmi komisia zostaví poradie úspešnosti ponúk. Ak sa vyhodnocovala iba jedna ponuka, poradie sa nezostavuje.

(12) O vyhodnotení ponúk komisia spíše zápisnicu, ktorá obsahuje najmä

a) zoznam členov komisie,

b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku s uvedením návrhov uchádzačov na plnenie jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk,

c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,

d) poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia.

(13) Zápisnicu o vyhodnotení ponúk podpisujú všetci prítomní členovia komisie. Predseda komisie odovzdá podpísanú zápisnicu spolu s ponukami obstarávateľovi.

(14) Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk a ich vyhodnocovaní.

§ 36

Prijatie ponuky

(1) Obstarávateľ doručí uchádzačom oznámenie o poradí úspešnosti ich ponúk s odôvodnením najneskôr 21 pracovných dní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.

(2) Ak niektorý z uchádzačov podal námietku proti postupu obstarávateľa, obstarávateľ môže prijať návrh zmluvy až po rozhodnutí úradu o námietke; dovtedy je uchádzač svojou ponukou viazaný. Obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk.

(3) Obstarávateľ oznámi úradu výsledok verejného obstarávania s údajmi uvedenými v prílohe č. 3 v lehote siedmich dní od uplynutia lehoty viazanosti ponuky uchádzača, ktorého ponuka bola najúspešnejšia, na zverejnenie vo vestníku a výsledok zverejní aj v tlači, v ktorej sa verejné obstarávanie vyhlásilo.

(4) Informáciu o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk obstarávateľ bezodkladne poskytne každému uchádzačovi, ktorý o to požiada, spolu s odôvodnením umiestnenia jeho ponuky.

(5) Ponuky ani ich časti obstarávateľ nesmie použiť bez súhlasu uchádzačov.

(6) Obsah oznámenia o výsledku verejného obstarávania upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 36a

Obstarávateľ je povinný najskôr päť dní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk prijať návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola najúspešnejšia, ak nedostal námietku proti postupu obstarávateľa. Prijatý návrh zmluvy obstarávateľ bezodkladne doručí uchádzačovi.

§ 37

Zrušenie vyhlásenej metódy verejného obstarávania

(1) Obstarávateľ zruší vyhlásenú metódu verejného obstarávania, ak

a) nedostal ani jednu ponuku,

b) ani jedna z podaných ponúk nezodpovedá podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch,

c) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,

d) jej zrušenie nariadil úrad.

(2) Obstarávateľ môže zrušiť vyhlásenú metódu verejného obstarávania aj vtedy, keď sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásila, a nebolo možné ich predvídať.

(3) Obstarávateľ zverejní zrušenie vyhlásenej metódy verejného obstarávania vo vestníku a v tlači, v ktorej sa verejné obstarávanie vyhlásilo. Obstarávateľ bez zbytočného odkladu upovedomí uchádzačov alebo záujemcov o zrušení vyhlásenej metódy verejného obstarávania a na ich požiadanie uvedie dôvody jej zrušenia.

§ 38

Dokumentácia o verejnom obstarávaní

(1) Obstarávateľ eviduje všetky doklady z použitej metódy verejného obstarávania a uchováva ich štyri roky od uplynutia lehoty viazanosti ponúk.

(2) Súčasťou dokumentácie o použitej metóde verejného obstarávania podľa § 47 a 52 je odôvodnenie jej výberu.

(3) Obstarávateľ na požiadanie predloží kompletnú dokumentáciu úradu a Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky ako aj ďalším kontrolným orgánom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní.

§ 39

Povinnosti obstarávateľa voči úradu

(1) Obstarávateľ poskytne úradu čo najskôr po začatí kalendárneho roka, najneskôr však do konca apríla, zoznam predmetov obstarávania, ktoré bude obstarávať v kalendárnom roku nadlimitnou metódou verejného obstarávania, s uvedením predpokladaného množstva a predpokladaných cien.

(2) Obstarávateľ poskytne úradu najneskôr do konca januára správu o každej zmluve uzavretej na základe nadlimitnej metódy verejného obstarávania za uplynulý kalendárny rok. Správa obsahuje najmä

a) identifikačné údaje obstarávateľa,

b) typ uzavretej zmluvy,

c) počet všetkých predložených ponúk,

d) použitú metódu verejného obstarávania s odôvodnením jej výberu,

e) predpokladanú cenu predmetu obstarávania a zmluvnú cenu,

f) dátum zverejnenia predbežného oznámenia, ak sa zverejnilo,

g) dátum zverejnenia oznámenia vo vestníku a v zahraničnej tlači,

h) predmet verejného obstarávania a miesto jeho dodania,

i) zoznam vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,

j) doklady, ktoré vyplynuli z rozhodnutia o námietkach proti postupu obstarávateľa, ak sa podali,

k) identifikačné údaje uchádzača, s ktorým sa uzavrela zmluva, vrátane podielu zmluvy zabezpečovaného subdodávateľom.

(3) Úrad môže dodatočne vyžadovať od obstarávateľa poskytnutie ďalších doplňujúcich údajov alebo informácií.

(4) Obstarávateľ poskytne úradu aj štatistický výkaz o použitých metódach verejného obstarávania vyhotovený podľa všeobecných predpisov o štátnej štatistike.

(5) Obstarávateľ na žiadosť uchádzača alebo záujemcu potvrdí referencie týkajúce sa splnenia predmetu zmluvy a rovnopis potvrdenia zašle do 15 dní úradu.

Postup pri verejnej súťaži

§ 40

Verejná súťaž je metóda verejného obstarávania, ktorá sa vyhlasuje pre neobmedzený počet uchádzačov na podanie ponuky na uzavretie zmluvy na obstaranie tovarov, prác alebo služieb.

§ 41

(1) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a) 52 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže alebo

b) 36 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže, ak obstarávateľ zverejnil predbežné oznámenie.

(2) Ak obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž na dodanie tovarov podlimitnou metódou verejného obstarávania, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť na 36 dní.

(3) Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odoslania oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a končí sa uplynutím posledného dňa lehoty na predkladanie ponúk.

(4) Ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu obstarávania, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

(5) Obstarávateľ poskytne súťažné podklady do šiestich dní od prijatia žiadosti uchádzača.

§ 42

Komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov (§ 24 ods. 1 až 4 a § 25) a ponuku uchádzača, ktorý ich nesplnil, navrhne na vylúčenie.

Postup pri užšej súťaži

§ 43

(1) Užšia súťaž je metóda verejného obstarávania, ktorú obstarávateľ vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov; obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na 5 a najviac na 20. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorého obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.

(2) Spôsob výberu záujemcov určí obstarávateľ v oznámení o vyhlásení užšej súťaže.

§ 44

(1) V oznámení o vyhlásení užšej súťaže obstarávateľ určí

a) spôsob výberu záujemcov a

b) lehotu, v ktorej sú záujemcovia povinní predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v užšej súťaži.

(2) Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 37 dní.

(3) Lehota na predkladanie dokladov začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odoslania oznámenia o vyhlásení užšej súťaže a končí sa uplynutím posledného dňa lehoty na predkladanie dokladov.

(4) Ak obstarávateľ obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie dokladov skrátiť. Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení užšej súťaže.

§ 45

(1) Splnenie podmienok účasti záujemcov v užšej súťaži obstarávateľ vyhodnotí spôsobom uvedeným v oznámení o vyhlásení užšej súťaže.

(2) Obstarávateľ môže na vyhodnotenie splnenia podmienok zriadiť komisiu. Obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia všetkým záujemcom.

(3) Výzvu na predloženie ponuky obstarávateľ zašle len vybraným záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti v užšej súťaži.

§ 46

(1) Výzva na predloženie ponuky obsahuje

a) miesto a termín vydávania súťažných podkladov, ak nie sú už súčasťou výzvy,

b) cenu súťažných podkladov, ak sa vyžaduje,

c) miesto, kde treba doručiť ponuky, a lehotu, v ktorej treba doručiť ponuky,

d) informáciu o zverejnení užšej súťaže vo vestníku a pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania aj názov zahraničnej tlače, v ktorej sa oznámenie o vyhlásení užšej súťaže zverejnilo,

e) kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie ponúk, ak sa neuviedli už v oznámení o vyhlásení užšej súťaže,

f) ďalšie potrebné informácie.

(2) Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy, obstarávateľ ich poskytne uchádzačom podľa § 41 ods. 5 do šiestich dní odo dňa doručenia ich žiadosti.

(3) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a) 40 dní odo dňa odoslania výzvy vybraným záujemcom,

b) 26 dní odo dňa odoslania výzvy vybraným záujemcom, ak obstarávateľ zverejnil predbežné oznámenie.

(4) Ak obstarávateľ vyhlásil užšiu súťaž na dodanie tovarov podlimitnou metódou verejného obstarávania, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť na 26 dní.

(5) Ak obstarávateľ obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní od odoslania výzvy na predloženie ponuky. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

(6) Ak vypracovanie ponuky vyžaduje preskúmanie rozsiahlej dokumentácie alebo obhliadku miesta dodania predmetu obstarávania, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Postup pri rokovacom konaní so zverejnením

§ 47

Rokovacie konanie so zverejnením je metóda verejného obstarávania, ktorú môže obstarávateľ použiť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži boli všetky ponuky vylúčené alebo neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia,

b) požiadavky na obstarávané služby, najmä na finančné služby, nemožno určiť dostatočne presne,

c) obstarávané práce sa uskutočnia len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku,

d) obstarávané práce alebo služby, alebo riziká s nimi spojené výnimočne neumožňujú určiť požiadavky na spôsob určenia ceny.

§ 48

(1) Rokovacie konanie so zverejnením je metóda verejného obstarávania, ktorú obstarávateľ vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov; obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na rokovania, a to najmenej na troch.

(2) Spôsob výberu záujemcov určí obstarávateľ v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením.

(3) V prípade uvedenom v § 47 písm. a) obstarávateľ zverejní oznámenie, v ktorom uvedie, že bude pokračovať rokovacím konaním s uchádzačmi, ktorí splnili podmienky podľa § 24 až 25 a predložili ponuky, ak sa rozhodol obmedziť počet uchádzačov. Obstarávateľ primerane použije § 50.

§ 49

(1) Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením určí lehotu, v ktorej sú záujemcovia povinní predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok ich účasti na rokovacom konaní so zverejnením. Lehota na predloženie dokladov nesmie byť kratšia ako 37 dní. Na plynutie lehoty na predkladanie dokladov sa vzťahuje § 44 ods. 3.

(2) Ak obstarávateľ obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie dokladov skrátiť. Lehota na predkladanie dokladov nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením.

§ 50

(1) Splnenie podmienok účasti záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením obstarávateľ vyhodnotí spôsobom uvedeným v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením. Obstarávateľ môže na ich vyhodnotenie zriadiť komisiu.

(2) Obstarávateľ oznámi všetkým záujemcom výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením a vybratých záujemcov vyzve na rokovanie.

(3) Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o podmienkach zmluvy, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach.

(4) Rokovania sa uskutočňujú spoločne so všetkými uchádzačmi. Obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu, ktorú podpisujú všetci účastníci rokovania.

(5) Obstarávateľ písomne vyzve uchádzačov na predloženie ponuky. Výzva na predloženie ponuky obsahuje

a) lehotu a miesto, kde možno prevziať súťažné podklady, ak nie sú súčasťou výzvy na predloženie ponuky,

b) lehotu na predloženie ponúk a miesto predloženia ponúk,

c) určenie dokladov, ktoré sa majú predložiť a súvisia s podmienkami účasti na verejnom obstarávaní (§ 25) zverejnených v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením, ak sú potrebné,

d) kritériá na hodnotenie ponúk, ak neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení rokovacieho konania so zverejnením,

e) ďalšie potrebné informácie.

(6) Ak súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy, obstarávateľ ich poskytne do šiestich dní od prijatia žiadosti uchádzača.

§ 51

(1) Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

a) 40 dní odo dňa odoslania výzvy vybratým záujemcom,

b) 26 dní odo dňa odoslania výzvy vybratým záujemcom, ak obstarávateľ zverejnil predbežné oznámenie.

(2) Ak obstarávateľ obstaráva tovar, práce alebo služby v časovej tiesni, ktorú preukázateľne nezavinil, môže lehotu na predkladanie ponúk skrátiť. Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní od odoslania výzvy na predloženie ponuky. Obstarávateľ poskytne vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Postup pri rokovacom konaní bez zverejnenia

§ 52

(1) Rokovacie konanie bez zverejnenia je metóda verejného obstarávania, ktorú obstarávateľ môže použiť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) obstarávaný tovar, práce alebo služby sú dostupné iba z jedného zdroja,

b) uchádzač má k predmetu obstarávania autorské práva alebo práva obdobné autorskému právu,

c) tovar, práce alebo služby sa obstarávajú z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávateľom a vzhľadom na časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž, ani rokovacie konanie so zverejnením,

d) ide o opakované obstarávanie prác alebo služieb rovnakého alebo podobného druhu s pôvodným zmluvným partnerom a

1. informácia o uzavretí ďalších zmlúv rokovacím konaním bez zverejnenia bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania na dodanie pôvodného predmetu obstarávania a

2. pôvodná zmluva bola uzavretá na základe verejnej súťaže alebo užšej súťaže a zmluva na opakované plnenie sa uzatvára do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy,

e) ide o obstarávanie doplňujúcich prác alebo služieb nezahrnutých do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a nová zmluva sa uzatvára s pôvodným zmluvným partnerom a predpokladaná cena prác alebo služieb nepresiahne 50 % ich ceny podľa pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce práce alebo služby

1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, alebo

2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, ale sú nevyhnutné na ďalšie etapy plnenia podľa pôvodnej zmluvy,

f) obstarávateľom tovaru je právnická osoba zriadená zákonom na účely regulácie trhu a na ochranu hmotných rezerv obchodnou činnosťou na komoditnej burze,

g) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo všetky ponuky boli neprijateľné a za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenia a obstarávateľ vyzve na rokovanie všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky v účasti podľa § 24 až 25 a predložili ponuky,

h) ide o uchádzača, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný,

i) obstarávaný tovar sa využije len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku.

(2) Obstarávatelia uvedení v § 3a môžu použiť rokovacie konanie bez zverejnenia aj vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

a) ide o uzavretie čiastkovej zmluvy na základe platnej rámcovej zmluvy,

b) ide o doplňujúce plnenie od pôvodného zmluvného dodávateľa určené

1. na čiastočné nahradenie obvyklých dodávok tovaru alebo prác alebo

2. na rozšírenie už dodaného tovaru alebo prác, ak by zmena zmluvného dodávateľa nútila obstarávateľa získavať technicky natoľko odlišný tovar alebo práce, ktorý by spôsoboval neprimerané technické ťažkosti v jeho prevádzkarni alebo v údržbe,

c) ide o uzavretie zmluvy na dodanie tovaru za zvýhodnenú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena, a je platná len v určitom krátkom časovom období,

d) ide o získanie tovaru od likvidátora, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora ponúkaného za výhodných podmienok.

(3) Obstarávatelia uvedení v § 3 môžu použiť podlimitnú metódu verejného obstarávania, ak je splnená aspoň jedna z podmienok uvedených v odseku 2.

§ 53

(1) Obstarávateľ rokuje o podmienkach zmluvy s jedným alebo s viacerými uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti, v závislosti od podmienok uvedených v § 52. Na obsah výzvy na rokovanie a na postup pri rokovaniach sa primerane použije § 50 ods. 3 až 5.

(2) Obstarávateľ pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania do siedmich dní po uzavretí zmluvy na zverejnenie do vestníka.

TRETIA HLAVA

POSTUP PRI SÚŤAŽI NÁVRHOV

§ 54

(1) Súťaž návrhov sa vyhlasuje nadlimitnou metódou verejného obstarávania, ak

a) celková suma cien a odmien záujemcom je najmenej 200 000 EUR alebo

b) je súčasťou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy na poskytnutie služby, ak predpokladaná cena bez dane z pridanej hodnoty je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 19 ods. 1,

v opačnom prípade sa postupuje podlimitnou metódou verejného obstarávania.

(2) Súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov.

(3) Obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov najmenej na päť. V oznámení o vyhlásení súťaže návrhov obstarávateľ určí jasné a nediskriminačné podmienky účasti tak, aby zabezpečil dostatočný počet záujemcov, ktorí predložia návrhy.

(4) Obsah oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

§ 55

(1) Obstarávateľ je povinný zriadiť na vyhodnotenie návrhov najmenej päťčlennú porotu. Najmenej tretina členov poroty musí spĺňať rovnakú alebo podobnú odbornú kvalifikáciu, aká sa vyžaduje od záujemcov. Na člena poroty sa vzťahujú požiadavky ako na člena komisie na vyhodnotenie ponúk podľa § 34 ods. 3.

(2) Porota je pri svojich rozhodnutiach a stanoviskách nezávislá. Návrhy, ktoré sú jej predložené anonymne, hodnotí len podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.

(3) Obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorého predložený návrh vyhodnotila porota ako víťazný, ak je návrh časťou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy.

§ 56

(1) Obstarávateľ pošle oznámenie o výsledku súťaže návrhov na zverejnenie do vestníka a pri nadlimitnej metóde verejného obstarávania aj do zahraničnej tlače, v ktorej bolo zverejnené oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov.

(2) Obsah oznámenia o výsledku súťaže návrhov upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

ŠTVRTÁ HLAVA

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

§ 56a

(1) Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou postupuje obstarávateľ primerane podľa prvej až piatej hlavy druhej časti okrem § 14 ods. 2, § 17 až 24a, § 26 ods. 1, § 28, § 30, § 35 ods. 6 a 7, § 36 ods. 1 až 3 a ods. 6, § 36a, § 37 ods. 1 písm. d) a ods. 3, § 39 ods. 1, 2, 4 a 5, § 40 až 45, § 46 ods. 2 až 5, § 47 až 49, § 50 ods. 1 a 2, § 51, § 52 ods. 3 a § 53 až 56.

(2) Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou postupuje obstarávateľ podľa § 56f a 56g.

Prvý diel

Postupy pri podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou

§ 56b

Pri podprahovej metóde verejného obstarávania s vyššou cenou obstarávateľ

a) určí predpokladanú cenu predmetu obstarávania podľa podmienok platných v deň odoslania výzvy na predkladanie ponúk alebo v deň odoslania výzvy na rokovanie,

b) vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní doklad o oprávnení podnikať, prípadne ďalšie doklady podľa § 25,

c) posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou,

d) uvedie v súťažných podkladoch obchodné podmienky a podrobný opis predmetu obstarávania, ktorým nesmie diskriminovať uchádzačov,

e) poskytne vysvetľovanie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do troch pracovných dní od doručenia žiadosti na vysvetlenie všetkým uchádzačom; uchádzač môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,

f) môže na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu; ak ju zriadi, postupuje podľa § 34,

g) postupuje pri vyhodnocovaní ponúk len podľa kritérií uvedených vo výzve na predloženie ponúk,

h) uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom a súčasne ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli; ak rozhodol o zrušení metódy verejného obstarávania, bezodkladne upovedomí o tejto skutočnosti všetkých uchádzačov alebo záujemcov a na ich požiadanie uvedie dôvody jej zrušenia,

i) určí lehotu na predkladanie ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na spracovanie ponúk a na vysvetľovanie podmienok a súťažných podkladov,

j) určí lehotu viazanosti ponúk tak, že zohľadní čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.

§ 56c

(1) Výzvu na predkladanie ponúk metódou užšej súťaže obstarávateľ pošle najmenej trom uchádzačom a zverejní verejne prístupným spôsobom.

(2) Obstarávateľ môže obmedziť počet uchádzačov v užšej súťaži najmenej na šesť. Obmedzenie treba uviesť vo výzve na predkladanie ponúk.

§ 56d

(1) Výzvu na rokovanie metódou rokovacieho konania so zverejnením obstarávateľ pošle najmenej trom záujemcom a zverejní verejne prístupným spôsobom.

(2) Obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením najmenej na šesť. Obmedzenie treba uviesť vo výzve na rokovanie.

(3) Obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní na základe dokladov predložených na rokovaní.

(4) Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na rokovanie v priebehu rokovaní so záujemcami.

§ 56e

(1) Obstarávateľ môže použiť metódu rokovacie konanie bez zverejnenia, ak je splnená aspoň jedna podmienka uvedená v § 52 ods. 1 a 2.

(2) Obstarávateľ uskutoční výber uchádzača pri rokovacom konaní bez zverejnenia na základe informácií o predmete obstarávania získaných prieskumom trhu.

(3) Obstarávateľ vyzve pri rokovacom konaní bez zverejnenia vybratého uchádzača na predloženie dokladu o oprávnení podnikať a rokuje s ním o podmienkach zmluvy.

Druhý diel

Postup pri podprahovej metóde verejného obstarávania s nižšou cenou

§ 56f

(1) Obstarávateľ postupuje pri rokovacom konaní bez zverejnenia podľa § 56e ods. 2 tak, aby vynaložené náklady na získanie predmetu obstarávania boli primerané jeho kvalite a cene. Obstarávateľ podľa svojich podmienok určí finančný limit alebo vecný limit, pri ktorom nebude vykonávať prieskum trhu.

(2) Pri uzatváraní zmlúv sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem zmlúv, pri ktorých to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

(3) Výsledok verejného obstarávania obstarávateľ nezverejňuje vo vestníku.

§ 56g

(1) Obstarávateľ nie je povinný v rokovacom konaní bez zverejnenia vykonávať činnosti prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie.

(2) Obstarávateľ eviduje všetky doklady z verejného obstarávania a uchováva ich štyri roky od uzavretia zmluvy.

PIATA HLAVA

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ NA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

§ 57

(1) Obstarávateľ je povinný vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom fyzických osôb, ktoré získali odbornú spôsobilosť na verejné obstarávanie podľa tohto zákona (ďalej len „odborná spôsobilosť“), a sú zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb; zoznam vedie úrad.

(2) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn odborných vedomostí a praktických skúseností potrebných na zabezpečenie úloh obstarávateľa vo verejnom obstarávaní.

§ 58

Predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti

(1) Predpoklady na získanie odbornej spôsobilosti sú:

a) bezúhonnosť žiadateľa,

b) vysokoškolské vzdelanie a dva roky odbornej praxe vo verejnom obstarávaní alebo úplné stredné vzdelanie a štyri roky praxe vo verejnom obstarávaní alebo v zabezpečovaní nákupu tovaru, investičnej výstavby a služieb,

c) účasť na odbornej príprave,

d) úspešné vykonanie skúšky.

(2) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.

§ 59

Žiadosť o zápis do zoznamu

(1) Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje

a) meno, priezvisko a titul žiadateľa a jeho rodné číslo,

b) adresu trvalého pobytu,

c) obchodný názov a sídlo zamestnávateľa, ak ide o zamestnanca, alebo obchodné meno a sídlo prevádzkarne, ak ide o podnikateľa a ak ich žiadateľ môže poskytnúť.

(2) Prílohou žiadosti je potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky.

§ 60

Odborná príprava

(1) Odbornú prípravu žiadateľov vykonáva organizátor školenia v rozsahu dohodnutom s úradom a pod dozorom úradu. Na inú odbornú prípravu ako vykonanú organizátorom školenia úrad neprihliada.

(2) Do odbornej prípravy sa zaradí žiadateľ, ktorý ku dňu začatia prípravy predloží organizátorovi školenia

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b) doklad o dosiahnutom vzdelaní,

c) chronologicky zostavený súpis priebehu doterajších zamestnaní, z ktorého možno zistiť dĺžku a obsah odbornej praxe,

d) prípadne aj iné doklady o odbornom zameraní v oblasti verejného obstarávania, ak ich má.

(3) Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vydané organizátorom školenia je predpokladom pripustenia žiadateľa na skúšku.

§ 61

Skúšobná komisia úradu

(1) Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou úradu.

(2) Skúšobná komisia úradu je spôsobilá vykonávať skúšanie a rozhodovať o výsledku skúšky, ak sú súčasne prítomní najmenej traja jej členovia; uznáša sa väčšinou hlasov prítomných členov.

(3) Členov skúšobnej komisie úradu a jej predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu.

(4) Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie úradu upravuje štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá predseda úradu.

(5) Na vykonávanie skúšok a na rozhodovanie skúšobnej komisie úradu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.19) Priebeh skúšky a rozhodovanie skúšobnej komisie úradu upravuje skúšobný poriadok, ktorý vydá predseda úradu. O odvolaní proti rozhodnutiu skúšobnej komisie úradu rozhoduje predseda úradu. Rozhodnutie predsedu úradu je konečné a nemožno ho preskúmať súdom.

Skúška

§ 62

(1) Na skúšku sa pripustí iba žiadateľ, ktorý sa zúčastnil na odbornej príprave a požiadal úrad o vykonanie skúšky. Potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy treba doručiť skúšobnej komisii úradu najneskôr do začatia skúšky.

(2) Skúška sa vykonáva bezodplatne.

(3) Termíny skúšok vyhlasuje úrad. Pozvanie na skúšku oznámi úrad žiadateľovi najneskôr desať dní pred jej konaním.

(4) Pred začatím skúšky skúšobná komisia úradu overí totožnosť žiadateľa.

(5) Skúška sa skladá z

a) písomnej časti, ktorá je overením odborných vedomostí a znalostí právnych predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním,

b) ústnej časti, ktorá pozostáva z doplňujúcich otázok členov skúšobnej komisie úradu.

§ 63

(1) Každú časť skúšky skúšobná komisia úradu hodnotí samostatne, a to hodnotením „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu skúšky a o jej hodnotení skúšobná komisia úradu spíše zápisnicu, ktorú podpisujú všetci prítomní členovia skúšobnej komisie úradu.

(2) Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel z oboch častí skúšky.

(3) Predseda skúšobnej komisie úradu vydá potvrdenie o úspešnom vykonaní skúšky bezprostredne po jej skončení.

Zoznam odborne spôsobilých osôb

§ 64

(1) Zoznam odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy.

(2) Úrad zapíše do zoznamu každého, kto úspešne vykonal skúšku a uhradil správny poplatok.

§ 65

(1) V zozname odborne spôsobilých osôb sa vedú tieto údaje:

a) meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej osoby a jej rodné číslo,

b) adresa trvalého pobytu,

c) dátum vykonania skúšky,

d) dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,

e) registračné číslo.

(2) Odborne spôsobilá osoba je povinná bezodkladne oznámiť úradu zmeny údajov, ktoré sa zapisujú do zoznamu, a zmenu predpokladov odbornej spôsobilosti.

§ 66

Za zápis do zoznamu sa platí správny poplatok.

§ 67

(1) Úrad vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb toho,

a) kto zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b) kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo koho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c) kto sa bezdôvodne nezúčastnil preškolenia,

d) kto písomne požiadal úrad o vyradenie zo zoznamu,

e) kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním,

f) kto nevykonával činnosť vo verejnom obstarávaní viac ako tri roky,

g) kto neoznámil úradu zmenu údajov,

h) kto opakovane porušil zákon pri výkone činnosti súvisiacej s verejným obstarávaním,

i) o kom úrad dodatočne zistí, že nespĺňa predpoklady odbornej spôsobilosti.

(2) Ak ide o dôvod vyčiarknutia zo zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa odseku 1 písm. c), f), g), h) a i), úrad do siedmich dní od zistenia dôvodu písomne upovedomí toho, koho sa vyčiarknutie týka, a vyzve ho, aby sa k nemu do 15 dní odo dňa doručenia vyjadril. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí alebo ak z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad odborne spôsobilú osobu zo zoznamu vyčiarkne a vyzve ju, aby v určenej lehote odovzdala preukaz o odbornej spôsobilosti.

§ 68

Preukaz o odbornej spôsobilosti

(1) Úrad vydá každému, koho zapísal do zoznamu odborne spôsobilých osôb, do 30 dní od zápisu preukaz o odbornej spôsobilosti.

(2) Preukaz o odbornej spôsobilosti obsahuje tieto údaje:

a) meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej osoby a jej rodné číslo,

b) adresu trvalého pobytu,

c) dátum vydania preukazu o odbornej spôsobilosti,

d) názov úradu a odtlačok úradnej pečiatky úradu,

e) registračné číslo,

f) podpis predsedu úradu alebo ním poverenej osoby.

(3) Preukaz osvedčuje, že jeho držiteľ je odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie.

(4) Preukaz stráca platnosť stratou, odcudzením, zničením a vyčiarknutím odborne spôsobilej osoby zo zoznamu.

(5) Odborne spôsobilá osoba je povinná

a) bezodkladne oznámiť úradu stratu, odcudzenie alebo zničenie preukazu o odbornej spôsobilosti,

b) vrátiť preukaz o odbornej spôsobilosti na výzvu úradu.

§ 69

Preškoľovanie

(1) Úrad nariadi preškolenie všetkých alebo len niektorých skupín odborne spôsobilých osôb, ak nastali podstatné zmeny v právnych predpisoch o verejnom obstarávaní.

(2) Preškolenie vykonáva organizátor školenia podľa školiacich programov schválených úradom.

(3) Odborne spôsobilá osoba je povinná sa na výzvu úradu zúčastniť preškolenia.

ŠIESTA HLAVA

ZOZNAM PODNIKATEĽOV A VESTNÍK

§ 70

(1) Úrad vedie zoznam podnikateľov, ktorí preukázali spôsobilosť na uzatváranie zmlúv vo verejnom obstarávaní a ktorí o zapísanie požiadali. Zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa zúčastniť sa verejného obstarávania bez potreby preukazovať splnenie podmienok vo verejnom obstarávaní podľa § 24.

(2) Zoznam podnikateľov je verejne prístupný zoznam, do ktorého môže každý nazrieť a robiť si z neho výpisy.

(3) Údaje zapísané v zozname sú účinné proti každému obstarávateľovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať.

(4) Proti obstarávateľovi, ktorý koná v dôvere v zápis do zoznamu, nemôže podnikateľ, ktorého sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.

(5) Zápis do zoznamu sa vykonáva s platnosťou na jeden rok.

Žiadosť o zapísanie

§ 71

(1) Žiadosť o zápis do zoznamu obsahuje

a) obchodné meno a sídlo podnikateľa,

b) predmet podnikania,

c) právnu formu podnikateľa,

d) identifikačné číslo organizácie,

e) daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

f) zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien, priezvisk a rodných čísel,

g) odtlačok pečiatky a podpis člena štatutárneho orgánu podnikateľa.

(2) K žiadosti sa priložia

a) výpisy z registra trestov členov štatutárneho orgánu,

b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne o tom, že nemá evidované nedoplatky poistného, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia,

c) potvrdenie Národného úradu práce o tom, že nemá evidované nedoplatky príspevkov na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia,

d) potvrdenie správcu dane, že nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia,

e) doklad o oprávnení podnikať.

§ 72

(1) Ak žiadosť nemá všetky náležitosti, úrad vyzve podnikateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak ich podnikateľ v určenej lehote nedoplní, úrad mu žiadosť s prílohami vráti a konanie zastaví.

(2) Úrad zapíše podnikateľa do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti, a ak žiadosť nebola úplná, odo dňa, keď sa stala úplná.

(3) Úrad nezapíše do zoznamu podnikateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 24.

§ 73

Zoznam podnikateľov

Zoznam podnikateľov obsahuje

a) obchodné meno a sídlo podnikateľa,

b) predmet podnikania,

c) identifikačné číslo organizácie,

d) daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

e) registračné číslo.

§ 74

Zmena údajov

(1) Podnikateľ je povinný písomne oznámiť úradu do 15 dní zmenu údajov, ktoré sa uvádzajú v žiadosti, a doložiť ju dokladom.

(2) Úrad aktualizuje údaje v zozname podnikateľov na základe oznámených zmien a doručených dokladov nie starších ako jeden mesiac.

(3) Ak podnikateľ chce predĺžiť trvanie zápisu v zozname podnikateľov, musí najneskôr 30 dní pred skončením zápisu podať novú žiadosť s prílohami.

§ 75

Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov

(1) Úrad vydá podnikateľovi potvrdenie do siedmich dní odo dňa jeho zapísania do zoznamu podnikateľov.

(2) Potvrdenie úradu obsahuje údaje vedené v zozname podnikateľov. Potvrdenie sa vydáva na úradnom tlačive úradu.

§ 76

Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov

(1) Úrad vyčiarkne zo zoznamu podnikateľov toho,

a) kto prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 24,

b) kto nesplnil povinnosť oznámiť zmenu údajov,

c) kto použil na zapísanie do zoznamu doklady, ktoré sa ukázali ako sfalšované alebo neplatné,

d) kto o to písomne požiadal,

e) komu od zapísania uplynul rok a trvanie zapísania nebolo predĺžené.

(2) Vyčiarknutie zo zoznamu podnikateľov oznámi úrad podnikateľovi v lehote do 15 dní, keď tento úkon vykonal.

(3) Ak bol podnikateľ vyčiarknutý z dôvodu uvedeného v odseku 1 písm. b) alebo c), môže úrad rozhodnúť, že ho na určitý čas, najviac na päť rokov, vylučuje z možnosti opätovného zapísania do zoznamu podnikateľov.

§ 77

Vestník

(1) Vo vestníku sa zverejňuje najmä

a) predbežné oznámenie, oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania a výsledok verejného obstarávania,

b) zoznam zahraničnej tlače, v ktorej sa odporúča uverejňovať oznámenia týkajúce sa verejného obstarávania,

c) zoznam podnikateľov a zmeny v ňom,

d) zoznam podnikateľov, ktorí boli vyčiarknutí zo zoznamu podnikateľov vedeného podľa § 73 z dôvodu uvedeného v § 76 ods. 1 písm. b) alebo c),

e) zoznam organizátorov školenia a údaje týkajúce sa odbornej prípravy a preškoľovania,

f) miesto a termíny skúšok,

g) ďalšie informácie podľa rozhodnutia úradu.

(2) Vydavateľom vestníka je úrad. Podkladom na zverejnenie vo vestníku je prvopis oznámenia. Úrad zverejní oznámenie najneskôr do 12 dní odo dňa jeho odoslania. V prípade skrátených lehôt na predkladanie dokladov alebo na predkladanie ponúk podľa § 41 ods. 2, § 44 ods. 4 alebo § 49 ods. 2 sa lehota na zverejnenie oznámenia skráti na päť dní.

(3) Vestník vychádza raz za sedem dní.

TRETIA ČASŤ

SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

PRVÁ HLAVA

ÚRAD

Zriadenie úradu

§ 80

(1) Zriaďuje sa Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť verejného obstarávania a koncesného obstarávania.

(2) Sídlom úradu je Bratislava.

(3) Úrad môže zriaďovať mimo sídla úradu stále alebo dočasné pracoviská. Tieto pracoviská nemajú právnu subjektivitu.

§ 81

(1) Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“).

(2) Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.

(3) Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je päťročné. Predseda aj podpredseda môže byť vymenovaný do funkcie len dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

§ 82

(1) Vláda odvolá predsedu alebo podpredsedu z funkcie, ak

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

b) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu.

(2) Vláda môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi alebo podpredsedovi, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie.

§ 83

Pôsobnosť úradu

(1) Úrad

a) vypracúva koncepcie verejného obstarávania a koncesného obstarávania,

b) vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania a koncesného obstarávania,

c) vykonáva dohľad nad koncesným obstarávaním,

d) predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch svojej činnosti vláde a na požiadanie aj výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

e) vyhlasuje prepočty finančných limitov pre nadlimitné metódy verejného obstarávania do slovenskej meny,

f) zhromažďuje a zverejňuje vo vestníku informácie o pripravovaných metódach verejného obstarávania na príslušný rok,

g) vydáva vestník,

h) vedie zoznam podnikateľov,

i) pripravuje programy odbornej prípravy a preškoľovania,

j) vydáva preukazy o odbornej spôsobilosti a vedie zoznam odborne spôsobilých osôb,

k) metodicky usmerňuje účastníkov procesu verejného obstarávania,

l) ukladá pokuty,

m) vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.

(2) Úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a rozhoduje o námietkach účastníkov verejného obstarávania podaných proti postupu obstarávateľa.

(3) Podrobnosti o zverejňovaní predbežných oznámení, oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania, súťažných podkladov a výsledkov verejného obstarávania ustanoví vláda nariadením.

(4) Úrad dohliada na riešenie sťažností proti postupom v súťažiach financovaných a uskutočňovaných podľa pravidiel Európskeho spoločenstva alebo medzinárodnej finančnej inštitúcie.

DRUHÁ HLAVA

DOHĽAD NAD VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM

§ 84

Dohľad a jeho rozsah

(1) Úrad vykonáva dohľad nad postupom obstarávateľov vo verejnom obstarávaní.

(2) Úrad pri výkone dohľadu

a) sleduje transparentnosť verejného obstarávania a dodržiavanie pravidiel nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a záujemcami,

b) kontroluje správnosť použitia metód a postupov verejného obstarávania,

c) sleduje a vyhodnocuje splnenie podmienok na použitie metód verejného obstarávania.

(3) Úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním postupuje podľa všeobecných predpisov o kontrole,20) ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Výkonom dohľadu podľa tohto zákona nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov. 21)

§ 84a

Kontrola zjednodušeného postupu verejného obstarávania

(1) Kontrolu zjednodušeného postupu verejného obstarávania vykonáva orgán vnútornej kontroly obstarávateľa. Tým nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov.

(2) Úrad je oprávnený vykonať následný dohľad nad postupom obstarávateľa pri zjednodušenom postupe verejného obstarávania.

(3) Správnosť a úspešnosť verejného obstarávania sa posudzuje najmä podľa dosiahnutého výsledku pri dodržaní postupov určených týmto zákonom.

(4) Pri kontrole zjednodušeného postupu verejného obstarávania sa nepoužije § 87 a § 89 ods. 2.

§ 85

Spolupráca s kontrolnými orgánmi

Kontrolné orgány sú povinné spolupracovať s úradom pri plnení svojich kontrolných úloh, najmä koordinovať vykonávanie kontrol s výkonom dohľadu a na požiadanie úradu zabezpečiť vykonanie kontroly a poskytnúť úradu závery z kontrol.

§ 86

Námietky proti postupu obstarávateľa

(1) Vo verejnom obstarávaní možno podať písomné námietky proti

a) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch,

b) vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu,

c) určeniu poradia vyhodnotených ponúk,

d) podmienkam uvedeným v oznámení alebo vo výzve.

(2) Námietky môže podať každý uchádzač alebo záujemca, ak sa domnieva, že nesprávnym postupom obstarávateľa bol alebo mohol byť dotknutý vo svojich právach alebo právom chránených záujmoch.

(3) Námietky musí uchádzač alebo záujemca odôvodniť a uviesť, v čom vidí diskrimináciu v podmienkach alebo v nezákonnosti rozhodnutia obstarávateľa o vylúčení alebo nesprávnosti určenia poradia vyhodnotených ponúk.

(4) Námietky možno podať

a) do siedmich dní odo dňa prevzatia súťažných podkladov, ak smerujú proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch,

b) do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o vylúčení proti vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu,

c) do siedmich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku súťaže, ak smerujú proti určeniu poradia vyhodnotených ponúk,

d) do desiatich dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania.

(5) Právo podať námietky zaniká, ak sa neuplatnilo v lehote uvedenej v odseku 4.

(6) Námietky sa podávajú úradu a obstarávateľovi. Obstarávateľ je povinný do 24 hodín od prevzatia námietok doručiť úradu svoje stanovisko a podklady týkajúce sa uplatnených námietok.

(7) Úrad je povinný rozhodnúť o námietkach

a) do siedmich dní odo dňa podania námietok podľa odseku 1 písm. a) a d),

b) do desiatich dní odo dňa podania námietok podľa odseku 1 písm. b),

c) do 30 dní odo dňa podania námietok podľa odseku 1 písm. c).

(8) Obstarávateľ nemôže do rozhodnutia úradu o námietkach vyhlásiť výsledok verejného obstarávania.

(9) Úrad môže odňať odkladný účinok námietkam, ak hrozí, že ich negatívne dôsledky nie sú vo verejnom záujme, najmä ak by prevýšili prínosy. Proti rozhodnutiu úradu o odňatí odkladného účinku nie je možné podať odvolanie.

(10) Námietky proti postupu obstarávateľa sa považujú aj za podnet na začatie konania o zrušenie alebo o pozastavenie metódy verejného obstarávania.

(11) Úrad môže spojiť konanie o námietkach s konaním podľa § 87 ods. 1 a 2.

(12) Na konanie o námietkach a na konanie podľa odseku 11sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.19)

(13) Podanie námietky proti postupu obstarávateľa nesmie byť uchádzačovi alebo záujemcovi na ujmu.

(14) Proti rozhodnutiu úradu o námietkach nemožno podať opravný prostriedok.

(15) Rozhodnutie úradu o námietkach je preskúmateľné súdom, ak je žaloba podaná do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

§ 86a

Námietky proti postupu obstarávateľa podľa § 86 nemožno podať

a) pri zjednodušenom postupe verejného obstarávania,

b) v súťaži návrhov, ak táto metóda nevedie k uzavretiu zmluvy.

§ 87

Zrušenie a pozastavenie metódy verejného obstarávania

(1) Úrad pri zistení porušenia postupu verejného obstarávania môže pred uzavretím zmluvy nariadiť zrušenie

a) vyhlásenej metódy verejného obstarávania,

b) diskriminačných technických požiadaviek obstarávateľa, ekonomických alebo finančných požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení metódy verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inom doklade týkajúcom sa verejného obstarávania.

(2) Úrad môže zrušiť rozhodnutie obstarávateľa o vylúčení uchádzača alebo záujemcu alebo určenie poradia vyhodnotených ponúk, ak zistí, že boli porušené pravidlá nediskriminácie.

(3) Úrad môže do rozhodnutia podľa odsekov 1 a 2 predbežným opatrením pozastaviť verejné obstarávanie najviac na 30 dní. Počas tejto doby lehoty neplynú.

(4) Proti rozhodnutiu úradu nemožno podať opravný prostriedok.

(5) Rozhodnutie úradu je preskúmateľné súdom, ak je žaloba podaná do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

§ 88

Podnety na výkon kontroly

Podania, ktoré nie sú námietkami proti postupu obstarávateľa a poukazujú na porušenie postupov obstarávateľov vo verejnom obstarávaní, sa považujú za podnety na výkon kontroly.

§ 89

Právomoc súdov

(1) Spory o platnosť a obsah právnych vzťahov vo verejnom obstarávaní rozhodujú súdy.

(2) Ak obstarávateľ v rozpore s týmto zákonom uzavrie zmluvu, úrad môže v lehote jedného roka od jej uzavretia podať návrh na určenie jej neplatnosti súdom.

§ 90

Pokuty

(1) Úrad môže uložiť obstarávateľovi pokutu

a) do 1 000 000 Sk, ak sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvu podľa tohto zákona,

b) do 500 000 Sk, ak rozdelil predmet obstarávania s cieľom vyhnúť sa použitiu nadlimitnej metódy verejného obstarávania,

c) do 300 000 Sk, ak neuverejnil oznámenie o vyhlásení nadlimitnej metódy verejného obstarávania v zahraničnej tlači,

d) do 100 000 Sk, ak nesplnil opatrenia uložené rozhodnutím úradu; túto pokutu možno uložiť aj opakovane, ak povinnosť nebola splnená v určenom termíne, najviac však do 300 000 Sk,

e) do 200 000 Sk, ak nedodržal zverejnené kritériá na vyhodnotenie ponúk,

f) 0,5 % zo zmluvnej ceny, najmenej 10 000 Sk, ak uzavrel zmluvu rokovacím konaním so zverejnením alebo zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia bez splnenia podmienok na ich použitie.

(2) Úrad môže obstarávateľovi uložiť pokutu do výšky 10 % zmluvnej ceny predmetu obstarávania, ak nepostupoval podľa § 36 ods. 4, § 56b písm. d) a g), § 56c ods. 1 a § 56d ods. 1.

(3) Konanie o uložení pokuty môže úrad začať do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení skutočností podľa odseku 1 a 2, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď toto porušenie nastalo.

(4) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 91

Konanie

Na konania, v ktorých rozhoduje úrad, sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 92

Prechodné ustanovenia

(1) Súťaže vyhlásené pred dňom účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(2) V konaniach začatých pred dňom účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(3) Konania o uložení pokút začaté pred dňom účinnosti tohto zákona dokončí úrad podľa doterajších predpisov.

(4) Na konania o uložení pokút začaté po účinnosti tohto zákona, ktoré sa vzťahujú na súťaže podľa odseku 1 alebo na súťaže skončené pred dňom účinnosti tohto zákona, sa použijú doterajšie predpisy.

(5) Vybavenie podnetov podľa odseku 2 a konania podľa odseku 3 skončí úrad, ktorý uskutoční aj konania podľa odseku 4.

(6) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva činnosti úradu súvisiace so zverejňovaním oznámení o vyhlásení metód verejného obstarávania a výsledkov metód verejného obstarávania v Obchodnom vestníku do začatia vydávania vestníka, najdlhšie v lehote 12 mesiacov po zriadení úradu.

§ 92a

Súťaže vyhlásené predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 93

Prechod práv

(1) Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov súvisiacich so zriadením úradu prechádzajú z Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky a z krajských úradov na úrad.

(2) Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí zamestnanci prechádzajú do pracovného pomeru v úrade.

§ 94

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.,

2. § 3 ods. 1 písm. l) a položky č. 133 až 140 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 94a

Zrušujú sa:

1. Príloha č. 2 k zákonu č. 263/1999 Z. z.

2. Príloha č. 3 k zákonu č. 263/1999 Z. z.


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písmeno g) znie:

g) oznámi Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) začatie koncesného konania a na jeho žiadosť mu poskytne dokumentáciu o koncesnom obstarávaní na výkon dohľadu,“.

2. V § 7 ods. 1 sa slová „Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovom „úrad“.

3. § 24 vrátane nadpisu znie:

㤠24

Dohľad

Úrad vykonáva dohľad nad koncesným obstarávaním, pričom najmä

a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a upozorňuje na zistené nedostatky ústredný orgán štátnej správy alebo obec, do ktorých pôsobnosti patrí obstarávateľ, s cieľom vykonať nápravu,

b) dohliada na pripravenosť stavieb, na ktoré udeľuje koncesiu vláda.“.

4. § 24a znie:

㤠24a

Úrad metodicky usmerňuje obstarávateľov a poskytuje odbornú pomoc ostatným ústredným orgánom štátnej správy a obciam.“.

Čl. IV

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z. a zákona č. 194/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V prílohe č. 2 v Skupine 214 – Ostatné sa na konci pripájajú tieto slová:

„Verejné obstarávanie Preukaz vydá Urad pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky § 57 a 58 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

Čl. V

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z. a zákona č. 127/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 261 ods. 2 sa v prvej vete slová „štátom alebo samosprávnou územnou jednotkou a podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb“ nahrádzajú slovami „štátom, samosprávnou územnou jednotkou alebo právnickou osobou zriadenou zákonom ako verejnoprávna inštitúcia, ak sa týkajú zabezpečovania verejných potrieb alebo vlastnej prevádzky“.


Čl. VI

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000 okrem § 24 ods. 3 a § 57 ods. 1, ktoré nadobudnú účinnosť 1. januára 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 263/1999 Z. z.

ZOZNAM TOVAROV

1. kapitola č. 25Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement
2. kapitola č. 26Rudy kovov, trosky a popoly
3. kapitola č. 27Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky ich destilácie; živicové látky;
minerálne vosky
okrem: položky
2710: Špeciálne motorové palivá
4. kapitola č. 28Anorganické chemikálie: organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov, kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo izotopov
okrem: položky
2809: výbušniny
2813: výbušniny
2814: slzný plyn
2828: výbušniny
2832: výbušniny
2839: výbušniny
2850: toxické produkty
2851: toxické produkty
2854: výbušniny
5. kapitola č. 29Organické chemické výrobky
okrem: položky
2903: výbušniny
2904: výbušniny
2907: výbušniny
2908: výbušniny
2911: výbušniny
2912: výbušniny
2913: toxické produkty
2914: toxické produkty
2915: toxické produkty
2921: toxické produkty
2922: toxické produkty
2923: toxické produkty
2926: výbušniny
2927: toxické produkty
2929: výbušniny
6. kapitola č. 30Farmaceutické výrobky
7. kapitola č. 31Hnojivá
8. kapitola č. 32Trieslovinové a farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty
9. kapitola č. 33Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické a toaletné prípravky
10. kapitola č. 34Mydlo, organické povrchovo aktívne prostriedky, pracie prípravky, mazacie prípravky, umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné výrobky, modelovacie pasty, zubné vosky a zubné prípravky na báze sadry
11. kapitola č. 35Albuminoidné látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy
12. kapitola č. 37Fotografické a kinematografické výrobky
13. kapitola č. 38Rôzne chemické výrobky
okrem: položky
3819: toxické produkty
14. kapitola č. 39Plasty a výrobky z nich
okrem: položky
3903: výbušniny
15. kapitola č. 40Kaučuk a výrobky z neho
okrem: položky
4011: nepriestrelné pneumatiky
16. kapitola č. 41Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne
17. kapitola č. 42Kožené výrobky; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné produkované priadkou morušovou)
18. kapitola č. 43Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich
19. kapitola č. 44Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie
20. kapitola č. 45Korok a korkové výrobky
21. kapitola č. 46Výrobky zo slamy, z esparta a iného materiálu na úplety; prútený tovar a košikárske výrobky
22. kapitola č. 47Vláknina z dreva alebo z iných celulózových vláknin; zberový (odpad a výmet) papier, kartón alebo lepenka
23. kapitola č. 48Papier, kartón a lepenka; výrobky z papierenských vláknin, papiera, kartónu alebo lepenky
24. kapitola č. 49Tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu; rukopisy, strojopisy a plány
25. kapitola č. 65Pokrývky hlavy a ich súčasti
26. kapitola č. 66Dáždniky, slnečníky, palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a ich súčasti
27. kapitola č. 67Upravené perie a páperie a výrobky z nich; umelé kvetiny; výrobky z ľudských vlasov
28. kapitola č. 68Výrobky z kameňa, sadry, cementu, azbestu, sľudy alebo z podobných materiálov
29. kapitola č. 69Keramické výrobky
30. kapitola č. 70Sklo a sklenené výrobky
31. kapitola č. 71Pravé perly (prírodné alebo umele pestované), drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovmi (doublé) a výrobky z nich; umelá bižutéria; mince
32. kapitola č. 73Výrobky zo železa alebo z ocele
33. kapitola č. 74Meď a výrobky z medi
34. kapitola č. 75Nikel a výrobky z niklu
35. kapitola č. 76Hliník a výrobky z hliníka
36. kapitola č. 77(Kapitola je voľná, doplniť: Magnézium a berýlium a výrobky z nich)
37. kapitola č. 78Olovo a výrobky z olova
38. kapitola č. 79Zinok a výrobky zo zinku
39. kapitola č. 80Cín a výrobky z cínu
40. kapitola č. 81Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich
41. kapitola č. 82Nástroje, náradie, nožiarske výrobky a jedáce príbory zo základných kovov; ich časti a súčasti zo základných kovov
okrem: položky
8205: nástroje
8207: nástroje, časti
42. kapitola č. 83Rôzne výrobky zo základných kovov
43. kapitola č. 84Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje; ich časti a súčasti
okrem: položky
8406: motory
8408: iné motory
8445: strojové zariadenia
8453: stroje na automatické spracovanie údajov
8455: časti strojov pod záhlavím číslo 84.53
8459: jadrové reaktory
44. kapitola č. 85Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom
okrem: položky
8513: telekomunikačné zariadenia
8515: prístroje na prenos
45. kapitola č. 86Železničné a električkové lokomotívy, vozový park a jeho časti a súčasti; zvrškový upevňovací materiál a nepojazdné zariadenia a ich časti; dopravné signalizačné mechanické (tiež elektromechanické) zariadenia všetkých druhov
okrem: položky
8602: pancierové lokomotívy, elektrické
8603: ostatné pancierové lokomotívy
8605: pancierové vagóny
8606: opravárenské vagóny
8607: vagóny
46. kapitola č. 87Vozidlá iné ako koľajové, ich časti, súčasti a príslušenstvo
okrem: položky
8701: traktory
8702: vojenské vozidlá
8703: havarijné vozidlá
8708: tanky a iné pancierové vozidlá
8709: motocykle
8714: prívesy
47. kapitola č. 89Lode, člny a plávajúce konštrukcie
okrem: položky
8901: vojnové lode
48. kapitola č. 90Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné, presné, lekárske a chirurgické; ich časti a súčasti
okrem: položky
9005: ďalekohľady
9011: mikroskopy
9013: rôzne nástroje, lasery
9014: telemetre (diaľkomery)
9028: elektrické a eletronické meracie prístroje
9017: lekárske nástroje
9018: prístroje mechanickej terapie
9019: ortopedické zariadenia
9020: röntgenové prístroje
49. kapitola č. 91Hodiny, hodinky a ich časti
50. kapitola č. 92Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov
51. kapitola č. 94Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné vypchaté potreby; svietidlá a ich príslušenstvo inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie tabule a podobné výrobky; montované stavby
9401: sedadlá v lietadlách
52. kapitola č. 95Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo
53. kapitoly č. 96 a 98Rôzne výrobky

Príloha č. 2 k zákonu č. 263/1999 Z. z.

OBSAH PREDBEŽNÉHO OZNÁMENIA

A. Zmluvy na dodanie tovarov

1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.

2. Druh a množstvo tovarov, ktoré sa majú dodať, a súvisiacich služieb.

3. a) predpokladaný termín vyhlásenia metódy verejného obstarávania a typ zmluvy, ktorá sa uzavrie, ak je známy,

b) metóda verejného obstarávania, ktorá sa použije.

4. Ďalšie informácie.

5. Dátum odoslania predbežného oznámenia obstarávateľom do vestníka.

6. Miesto dodania tovarov.

B. Zmluvy na dodanie služieb

1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.

2. Zoznam služieb, ktoré bude obstarávateľ zabezpečovať.

3. a) predpokladaný termín vyhlásenia metódy verejného obstarávania a typ zmluvy, ktorá sa uzavrie, ak je známy,

b) metóda verejného obstarávania, ktorá sa použije.

4. Ďalšie informácie.

5. Dátum odoslania predbežného oznámenia obstarávateľom do vestníka.

6. Miesto dodania služieb.

C. Zmluvy na dodanie prác

1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.

2. a) miesto realizácie,

b) druh a rozsah prác, ktoré sa majú dodať, hlavné charakteristiky práce alebo položiek prác,

c) predpokladané náklady prác, ktoré sa majú dodať.

3. a) metóda verejného obstarávania, ktorá sa použije,

b) predpokladaný termín vyhlásenia metódy verejného obstarávania a typ zmluvy, ktorá sa uzavrie, ak je známy,

c) predpokladaný termín začatia prác,

d) predpokladaný termín dokončenia prác.

4. Ďalšie informácie.

5. Dátum odoslania predbežného oznámenia obstarávateľom do vestníka.

6. Miesto dodania prác.

OBSAH OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

A. Verejná súťaž

1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.

2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejnej súťaže, a predmet obstarávania definovaný číslom na základe colného sadzobníka (tovary) alebo klasifikácie produkcie (služby alebo práce) a opis.

3. Miesto dodania tovarov, služieb alebo prác.

4. Pri obstarávaní tovarov alebo prác

a) druh a množstvo tovarov, ktoré sa majú dodať, alebo charakter a rozsah služieb, ktoré sa majú poskytovať s tovarom,

b) označenie, či dodávatelia môžu ponúknuť určité alebo všetky požadované tovary,

c) poradie podľa veľkosti položiek a možnosť predloženia ponuky na jednu položku, na niekoľko položiek alebo na všetky tieto položky, ak je v prípade uzatvárania zmlúv na dodanie prác práca rozdelená do niekoľkých položiek.

5. Pri obstarávaní služieb

a) označenie, či je dodanie služby podmienené osobitnou spôsobilosťou,

b) označenie, či uchádzači majú uviesť mená a profesionálnu kvalifikáciu zamestnancov zodpovedných za dodanie služby,

c) označenie, či uchádzači môžu predložiť ponuku na dodanie iba určitých častí služieb.

6. Oprávnenie predložiť variantné riešenia.

7. Použitie aj iných špecifikácií ako tých, ktoré sa uvádzajú v § 29.

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu obstarávania alebo trvanie zmluvy.

9. Miesto a spôsob prevzatia súťažných podkladov:

a) adresa, na ktorej sa môžu požadovať súťažné podklady,

b) výška a podmienky úhrady za súťažné podklady, ak sa vyžadujú.

10. Lehota na predloženie ponúk a jazyk ponúk:

a) deň, mesiac, rok a hodina uplynutia lehoty,

b) adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť,

c) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa musia ponuky predložiť.

11. Otváranie ponúk: dátum, hodina a miesto otvárania obálok s ponukami.

12. Výška zábezpeky, ak sa požaduje.

13. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania predmetu obstarávania a platby alebo odkazy na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú.

14. Zákonná forma právnickej osoby, ktorú má vytvoriť skupina podnikateľov (uchádzačov), alebo typ zmluvy, ktorú majú podnikatelia vo vzájomnom vzťahu uzatvoriť, ak sa vyžaduje na uzavretie zmluvy.

15. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnej súťaži.

16. Lehota viazanosti ponúk.

17. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži a kritériá na hodnotenie ponúk.

18. Ďalšie informácie obstarávateľa.

19. Ak sa publikovalo predbežné oznámenie, termín jeho zverejnenia vo vestníku.

20. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom do vestníka.

B. Užšia súťaž

1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.

2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom užšej súťaže, a predmet obstarávania definovaný číslom na základe colného sadzobníka (tovary) alebo klasifikácie produkcie (služby alebo práce) a opis.

3. Miesto dodania tovarov, služieb alebo prác.

4. Pri obstarávaní tovarov alebo prác

a) druh a množstvo tovarov, ktoré sa majú dodať, alebo charakter a rozsah služieb, ktoré sa majú poskytovať s tovarom,

b) označenie, či dodávatelia môžu ponúknuť určité alebo všetky požadované tovary,

c) poradie podľa veľkosti položiek a možnosť predloženia ponuky na jednu položku, na niekoľko položiek alebo na všetky tieto položky, ak je v prípade uzatvárania zmlúv na dodanie prác práca rozdelená do niekoľkých položiek.

5. Pri obstarávaní služieb

a) označenie, či je dodanie služby podmienené osobitnou spôsobilosťou,

b) označenie, či záujemcovia majú uviesť mená a profesionálnu kvalifikáciu zamestnancov zodpovedných za dodanie služby,

c) označenie, či záujemcovia môžu predložiť ponuku na dodanie iba určitých častí služieb.

6. Oprávnenie predložiť variantné riešenia.

7. Použitie aj iných špecifikácií ako tých, ktoré sú uvedené v § 29.

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu obstarávania alebo trvanie zmluvy.

9. Miesto a spôsob prevzatia súťažných podkladov:

a) adresa, na ktorej sa môžu požadovať súťažné podklady,

b) výška a podmienky úhrady za súťažné podklady, ak sa vyžaduje.

10. Lehota na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok účasti záujemcov v užšej súťaži:

a) deň, mesiac, rok a hodina uplynutia lehoty,

b) adresa, na ktorú sa majú dokumenty doručiť,

c) lehota na oznámenie výsledku splnenia podmienok účasti záujemcov.

11. Lehota na predloženie ponúk a jazyk ponúk:

a) deň mesiac, rok a hodina uplynutia lehoty,

b) adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť,

c) jazyk alebo jazyky, v ktorých sa musia ponuky predložiť.

12. Lehota, v ktorej obstarávateľ odošle výzvy na predloženie ponúk.

13. Otváranie ponúk: dátum, hodina a miesto otvárania obálok s ponukami.

14. Výška zábezpeky, ak sa požaduje.

15. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania predmetu obstarávania a platby alebo odvolávky na dokumenty, v ktorých sa podmienky uvádzajú.

16. Zákonná forma právnickej osoby, ktorú má vytvoriť skupina podnikateľov (záujemcov), alebo typ zmluvy, ktorú majú podnikatelia vo vzájomnom vzťahu uzatvoriť, ak sa vyžaduje na uzavretie zmluvy.

17. Podmienky účasti záujemcov v užšej súťaži.

18. Lehota viazanosti ponúk.

19. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov v užšej súťaži a kritériá na hodnotenie ponúk.

20. Ďalšie informácie obstarávateľa.

21. Ak sa publikovalo predbežné oznámenie, termín jeho zverejnenia vo vestníku.

22. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom do vestníka.

C. Rokovacie konanie

1. Identifikácia obstarávateľa: názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo, faxové číslo, príp. e-mail.

2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom rokovacieho konania, a predmet obstarávania definovaný číslom na základe colného sadzobníka (tovary) alebo klasifikácie produkcie (služby alebo práce) a opis.

3. Miesto dodania tovarov, služieb alebo prác.

4. Pri obstarávaní tovarov alebo prác

a) charakter a množstvo tovarov, ktoré sa majú dodať, alebo charakter a rozsah služieb, ktoré sa majú poskytovať s tovarom,

b) označenie, či dodávatelia môžu ponúknuť určité alebo všetky požadované tovary,

c) poradie podľa veľkosti položiek a možnosť predloženia ponuky na jednu položku, na niekoľko položiek alebo na všetky tieto položky, ak je v prípade uzatvárania zmlúv na dodanie prác práca rozdelená do niekoľkých položiek.

5. Pri obstarávaní služieb

a) označenie, či je dodanie služby podmienené osobitnou spôsobilosťou,

b) označenie, či záujemcovia majú uviesť mená a profesionálnu kvalifikáciu zamestnancov zodpovedných za dodanie služby,

c) označenie, či záujemcovia môžu predložiť ponuku na dodanie iba určitých častí služieb.

6. Oprávnenie predložiť variantné riešenia.

7. Použitie aj iných špecifikácií ako tých, ktoré sú uvedené v § 29.

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu obstarávania alebo trvanie zmluvy.

9. Lehota na predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok účasti záujemcov na rokovacom konaní:

a) deň, mesiac, identifikačné číslo organizácie, rok uplynutia lehoty,

b) adresa, na ktorú sa majú dokumenty doručiť,

c) lehota na oznámenie výsledku hodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov.

10. Otváranie ponúk: predpokladaný dátum, hodina a miesto otvárania obálok s ponukami.

a) rozhodnutie obstarávateľa o možnosti účasti záujemcov na otváraní ponúk,

b) predpokladaný dátum, hodina a miesto otvárania ponúk.

11. Výška zábezpeky, ak sa požaduje.

12. Hlavné podmienky týkajúce sa financovania predmetu obstarávania a platby alebo odvolávky na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú.

13. Zákonná forma právnickej osoby, ktorú má vytvoriť skupina podnikateľov (záujemcov), alebo typ zmluvy, ktorú majú podnikatelia vo vzájomnom vzťahu uzatvoriť, ak sa vyžaduje na uzavretie zmluvy.

14. Podmienky účasti záujemcov v rokovacom konaní.

15. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov v rokovacom konaní a kritériá na hodnotenie ponúk.

16. Ďalšie informácie obstarávateľa.

17. Ak sa publikovalo predbežné oznámenie, termín jeho zverejnenia vo vestníku.

18. Dátum odoslania oznámenia obstarávateľom do vestníka.

Príloha č. 3 k zákonu č. 263/1999 Z. z.

OBSAH OZNÁMENIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie

I. Informácie na zverejnenie vo vestníku

1. Názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie, telefónne číslo obstarávateľa.

2. Typ zmluvy, ktorá sa uzavrela na základe výsledku verejného obstarávania, a predmet obstarávania.

3. Označenie predmetu obstarávania na základe colného sadzobníka (tovary) alebo klasifikácie produkcie (služby alebo práce) a jeho opis.

4. a) použitá metóda verejného obstarávania,

b) dátum zverejnenia predbežného oznámenia vo vestníku, ak bolo zverejnené,

c) dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania vo vestníku,

d) v prípade rokovacieho konania podmienka jeho použitia.

5. Počet doručených ponúk.

6. Dátum uzavretia zmluvy.

7. Zmluvná cena.

8. Meno alebo názov, adresa alebo sídlo úspešného uchádzača.

9. Podiel tovarov, služieb alebo prác, ktoré sa budú realizovať v subdodávke.

10. Voliteľné informácie.

II. Informácie, o ktoré sa dopĺňajú oznámenia o výsledku verejného obstarávania v prípadoch, keď sa vyžadujú výkony

1. Opis výkonu.

2. Celkový počet uchádzačov.

3. Počet zahraničných uchádzačov s uvedením krajiny ich sídla.

4. Počet a výška cien, ak sa udelili.

5. Výška odmeny uchádzačom.

6. Ďalšie informácie.

III. Informácie, ktoré nie sú určené na zverejnenie

1. Počet uzavretých zmlúv (kde sa zmluva uzavrela s viacerými zmluvnými partnermi na predmet obstarávania).

2. Krajina pôvodu predmetu obstarávania.

3. Použitie aj iných špecifikácií ako tých, ktoré sú uvedené v § 29.

4. Použité zvýhodnenia schválené úradom a dátum udelenia súhlasu.

5. Použité kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a na hodnotenie ponúk.

6. Oznámenie, či prijatá ponuka bola variantným riešením.

7. Ponuky, ktoré sa vylúčili z dôvodu neúmerne nízkej ceny s identifikáciou vylúčených uchádzačov.

8. Dátum odoslania oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania do vestníka.

Poznámky pod čiarou

1) § 28 a 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 1a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, § 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.

2a) § 20f Občianskeho zákonníka.

3) § 2 a 3 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

4) § 32 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 3 a 4 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.

6) § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

7) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

8) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.

9) § 2 ods. 4, § 3 ods. 1 a § 31 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

10) § 2 zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

11) § 2 zákona č. 222/1946 Zb. o pošte.

11a) § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

11b) § 22 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

12) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.§ 22 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

12a) Obchodný zákonník.
Občiansky zákonník.

12b) § 39 Občianskeho zákonníka.

13) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

15) § 273 Obchodného zákonníka.

16) § 22 a 23 Občianskeho zákonníka.

17) § 116 Občianskeho zákonníka.

18) § 847 až 849 Občianskeho zákonníka.

19) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

20) § 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.

21) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.