Nariadenie vlády č. 604/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov

Čiastka 251/2007
Platnosť od 20.12.2007 do30.06.2011
Účinnosť od 01.01.2008 do30.06.2011
Zrušený 200/2011 Z. z.

OBSAH

604

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 28. novembra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 770 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a podľa § 14 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 76/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 640/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Obchodný vestník sa vydáva v listinnej a elektronickej forme. Vydavateľ zabezpečí zhodu listinnej formy a elektronickej formy Obchodného vestníka a ak je znenie obidvoch foriem odlišné, je záväzná listinná forma Obchodného vestníka.“.

2. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Podkladom na zverejnenie písomnosti dražobníka podľa osobitného zákona1b) je písomnosť zaslaná vydavateľovi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1991 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 5 ods. 2 sa za číslo „4“ vkladajú slová „a 6“.

4. V § 6 ods. 3 sa za slovo „súdu“ vkladá čiarka a slová „správcovi, súdnemu exekútorovi, dražobníkovi“.

5. V prílohe č. 2 sa slová „Údaje zverejňované správcom alebo súdnym exekútorom podľa osobitných predpisov1a)“ nahrádzajú slovami „Údaje zverejňované správcom a súdnym exekútorom podľa osobitných predpisov1a) alebo údaje zverejňované dražobníkom podľa osobitného predpisu1b)“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2008.


Robert Fico v. r.