Vyhláška č. 91/1981 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu

(v znení č. 180/1989 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 24/1981
Platnosť od 16.09.1981 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991

91

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 3. septembra 1981,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje hospodárske záväzky pri príprave dodávok a pri dodávkach zeleniny a ovocia

a) medzi organizáciami obchodu so zeleninou a ovocím (štátnymi aj družstevnými),

Spoločné podmienky

§ 6

Reklamácia

(k § 135, 136, 197 a 198 zákona)

Ak nie je určená iná záručná doba, je odberateľ povinný písomne vady akosti reklamovať u dodávateľa najneskôr do 15 dní od splnenia dodávky, inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú; odberateľ reklamuje na základe odborného posudku (§ 12); ak nedôjde k dohode o stave dodávky.

DRUHÁ ČASŤ

Dodávky medzi organizáciami obchodu so zeleninou a ovocím


ŠTVRTÁ ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 18

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútorného obchodu č. 139/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi podnikmi štátneho obchodu Zelenina a na priemyslové spracovanie.

§ 19

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1982.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Vaněk v. r.

Poznámky pod čiarou

1) §1 vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 38/1980 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných organizáciami vnútorného obchodu.