Vyhláška č. 57/1990 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej odchylnej úprave hospodárskych záväzkov od ustanovenia § 295 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka pre odvetvia Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990 do31.12.1991
Účinnosť od 06.03.1990 do31.12.1991

OBSAH

57

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 8. februára 1990

o prechodnej odchylnej úprave hospodárskych záväzkov od ustanovenia § 295 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka pre odvetvia Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky, Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky na základe zásad schválených uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. februára 1990 č. 75 podľa § 394 ods. 2 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 80/1989 Zb. (ďalej len „Hospodársky zákonník“) ustanovuje:


§ 1

Pri dodávkach uskutočňovaných na základe hospodárskych zmlúv podľa § 299, 301, 318a a § 318b ods. 8 Hospodárskeho zákonníka a pri dodávkach opráv strojárskych a elektrotechnických zariadení uskutočňovaných na základe hospodárskych zmlúv podľa § 356 Hospodárskeho zákonníka, s vylúčením dodávok pre stavby budov na bývanie,1) je dodávateľ, ktorý plnil vadne, povinný zaplatiť odberateľovi penále podľa § 295 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka vo výške 0,1 % z ceny dodávky, najviac však 15 000,– Kčs za každú oprávnenú reklamáciu.

§ 2

Vyhláška sa vzťahuje na dodávateľské organizácie z odvetvia železa – odvetvie 23 Jednotnej klasifikácie odvetví národného hospodárstva (ďalej len „JKONH“), strojárstva – odvetvie 26 JKONH elektrotechnického a elektronického priemyslu – odvetvie 27 JKONH v pôsobnosti Federálneho ministerstva hutníctva, strojárstva a elektrotechniky a stavebnej výroby – odvetvie 41 JKONH v pôsobnosti Ministerstva výstavby a stavebníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky.


§ 3

Vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia a platí do 31. decembra 1994.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Faldyna v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Časť pododvetvia 411 Jednotná klasifikácia odvetví národného hospodárstva – stavebné objekty 803.1 – 803.5 Jednotnej klasifikácie stavebných objektov.