Vyhláška č. 61/1981 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb

Čiastka 13/1981
Platnosť od 15.06.1981 do31.12.1991
Účinnosť od 01.07.1981 do31.12.1991

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 12. mája 1981,

o udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 22 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím (ďalej len „zákon“):


Udieľanie, zmena a odnímanie povolení

§ 1

(1) Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu udelí povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb (ďalej len „služby“),1) ak poskytovanie služieb

a) je v súlade s kultúrno-politickými záujmami a potrebami národného hospodárstva štátu,

b) dosiaľ nie je zabezpečené iným spôsobom a činnosť pri poskytovaní služieb má byť podľa údajov žiadateľa2) vykonávaná formou, ktorá zodpovedá ich účelu,

c) pre ktoré sa povolenie žiada, nepovedie k neúčelnému organizačnému usporiadaniu služieb rovnakého alebo podobného druhu.

(2) V žiadosti o udelenie povolenia je žiadateľ povinný uviesť najmä:

a) svoj názov (meno), sídlo (bydlisko) a predmet činnosti,

b) presné vymedzenie predmetu, rozsahu a spôsobu poskytovania služieb,

c) koncepciu poskytovania služieb, ako aj predpokladané hospodárske výsledky za prvý rok činnosti,

d) spôsob organizačného, personálneho, vecného a finančného zabezpečenia služieb, prípadne požiadavky na devízový plán.

(3) Žiadosť, ktorá nemá ustanovené náležitosti a ktorá nebude v určenej lehote doplnená, ministerstvo kultúry odmietne.

§ 2

(1) Ministerstvo kultúry môže po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu udelené povolenie zmeniť, ak nastanú zmeny v podmienkach, za ktorých bolo povolenie udelené, alebo ak neboli v určenej lehote odstránené nedostatky zistené pri kontrole poskytovaných služieb.

(2) Ministerstvo kultúry môže po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu udelené povolenie odňať, ak osoba majúca povolenie na poskytovanie služieb

a) poruší pri svojej činnosti všeobecne záväzné právne predpisy alebo podmienky určené v povolení, alebo

b) neplní úlohy vyplývajúce z povolenia.

(3) Ministerstvo kultúry po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu udelené povolenie odníme, ak

a) pominul účel, na ktorý bolo povolenie udelené, alebo

b) vyžadujú to dôležité záujmy štátnej kultúrnej politiky alebo národného hospodárstva štátu, alebo

c) osoba majúca povolenie na poskytovanie služieb a odňatie povolenia sama požiada.

§ 3

Kontrola

(1) Poskytovanie služieb kontroluje ministerstvo kultúry. Pri kontrole3) kontrolné orgány sledujú najmä tiež, či poskytovanie služieb je v súlade so záujmami štátnej kultúrnej politiky a s požiadavkami efektívneho zapojenia národného hospodárstva do medzinárodnej deľby práce.

(2) Kontrolované osoby sú povinné vytvoriť kontrolnému orgánu podmienky pre nerušený a rýchly výkon kontroly; najmä sú povinné

a) predložiť požadované písomnosti a poskytnúť informácie a vysvetlenia potrebné pre posúdenie kontrolovanej činnosti,

b) umožniť nahliadanie do účtovných a iných záznamov a dokladov vzťahujúcich sa na kontrolovanú činnosť a robiť z nich výpisy,

c) v určenej lehote odstrániť zistené závady a ich príčiny a podať kontrolnému orgánu písomnú správu o opatreniach na odstránenie zistených závad a o plnení týchto opatrení.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 4

(1) Výhradné oprávnenia udelené podľa § 44 ods. 1 písm. b) zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon), pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, považujú sa za povolenia udelené podľa nej.

(2) Úlohy organizácií v pôsobnosti ministerstva kultúry ustanovené osobitnými predpismi4) zostávajú nedotknuté.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1981.


Minister:

Válek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 zákona.

2) § 3 zákona.

3) § 21 zákona.

4) § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti.
§ 3 písm. f) zákona č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave.
§ 30 zákona SNR č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon).
§ 11 ods. 2 písm. f) vyhlášky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona.