Predpisy v roku 1977

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy 01.02.1977
3/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o prepravnom poriadku lanových dráh 01.04.1977
4/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou úniou 15.02.1977
5/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Holandským kráľovstvom 15.02.1977
7/1977 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 27 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
8/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických 08.03.1977
9/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Muránska planina 21.02.1977
10/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov 21.02.1977
12/1977 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov 01.04.1977
14/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií 01.07.1977
15/1977 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce 01.04.1977
17/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 300. výročiu úmrtia Václava Hollara 24.03.1977
18/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky 08.04.1977
19/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou 08.04.1977
20/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spoločnom používaní kontejnerov v medzinárodnej doprave 08.04.1977
21/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indickej republiky o rovnocennosti vysvedčení, titulov a diplomov udieľaných na stredných školách, univerzitách a iných vzdelávacích a vedeckých organizáciách a inštitúciách v Československej socialistickej republike a v Indickej republike 08.04.1977
22/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách 01.07.1977
23/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd 28.03.1977
24/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodárskej evidencii 01.01.1978
25/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení 01.04.1977
27/1977 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác 01.05.1977
28/1977 Zb. Vyhláška Československej komisie pre atómovú energiu o evidencii a kontrole jadrových materiálov 01.06.1977
29/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maltskej republiky 30.04.1977
30/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky 30.04.1977
32/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1978 10.05.1977
33/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní mincí po 5 halieroch vzoru 1977 23.05.1977
34/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel 23.05.1977
37/1977 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike 17.06.1977
38/1977 Zb. Zákon o novom výtvarnom riešení Radu republiky 04.07.1977
39/1977 Zb. Zákon o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov 01.10.1977
40/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o zvyšovaní kvalifikácie a hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov 01.08.1977
41/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o vzájomných bezvízových cestách štátnych občanov Československej socialistickej republiky a štátnych občanov Mongolskej ľudovej republiky 30.07.1977
42/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky 30.07.1977
44/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu 01.09.1977
45/1977 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave vo volebnom obvode č. 47 - Zbehy
46/1977 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb. 01.10.1977
47/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou 10.08.1977
48/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poriadku 01.01.1978
49/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov 01.01.1978
50/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám 01.01.1978
51/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 63/1964 Zb. o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa) 05.09.1977
52/1977 Zb. Redakčné oznámenie O o oprave tlačových chýb 05.09.1977
53/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied o výchove nových vedeckých pracovníkov a o štúdijných pobytoch 01.10.1977
54/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií 01.10.1977
55/1977 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov 01.10.1977
56/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Indonézie 12.10.1977
57/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach 12.10.1977
58/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi 12.10.1977
59/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanov oboch štátov 12.10.1977
61/1977 Zb. Zákon o lesoch 01.01.1978
62/1977 Zb. Zákon o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií 01.01.1978
65/1977 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností 01.12.1977
66/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 10 halieroch vzoru 1953 a vzoru 1961 03.11.1977
67/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o povolaní príslušníkov Ľudových milícií na plnenie úloh Zboru národnej bezpečnosti 03.11.1977
68/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o vedeckotechnickej spolupráci 18.11.1977
69/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej republiky a o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou 18.11.1977
70/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Východné Karpaty 03.11.1977
72/1977 Zb. Zákon o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie (úplné znenie zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
73/1977 Zb. Zákon o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie (úplné znenie zákona o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
74/1977 Zb. Zákon o poľnohospodárskej dani (úplné znenie zákona o poľnohospodárskej dani, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnení)
75/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o opakovaných projektoch 01.01.1978
76/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb. 01.01.1978
77/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o centrálnej regulácii výrobkov a materiálov vo výstavbe 01.01.1978
78/1977 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií 01.01.1978
80/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o jednotnom systéme ďalšieho vzdelávania učiteľov škôl poskytujúcich základné, stredné a vyššie vzdelanie a ostatných pedagogických a výchovných pracovníkov 01.01.1978
82/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky hutníckych výrobkov, rúd, magnezitových výrobkov a kovového odpadu 01.01.1978
83/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb 01.01.1978
84/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky o pravidelných leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami 27.12.1977
85/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o podmienkach začívania stavieb a ich registrácii a evidencii 01.01.1978
86/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o dočasnej správe národného majetku 01.01.1978
87/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Somálskej demokratickej republiky o vedeckotechnickej spolupráci 30.12.1977
88/1977 Zb. Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1978 01.01.1978
89/1977 Zb. Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1978, o správe dôchodkovej dane u niektorých daňovníkov a o premlčacích lehotách pri majetkových a mimoriadnych dávkach
90/1977 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978 01.01.1978
91/1977 Zb. Zákon o Československej akadémii vied v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 26/1970 Zb. 20.12.1977
92/1977 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb. 20.12.1977
93/1977 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 94 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
94/1977 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 39 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
95/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe 01.01.1978
100/1977 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva 01.01.1978
101/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o odbornej správe lesov 01.01.1978
102/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o lesnej stráži 01.01.1978
103/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu 01.01.1978
104/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy č. 209/1964 Zb. o zriadení Štátnej leteckej inšpekcie a Správy dopravných letísk 01.01.1978
105/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 100. výročiu narodenia Zdeňka Nejedlého 30.12.1977
106/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky tuhých palív 01.01.1978
107/1977 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla 01.01.1978
108/1977 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere vykurovacích plynov a tuhých palív 01.01.1978
109/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska 30.12.1977
110/1977 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o činnosti Československého kultúrneho a informačného strediska v Budapešti a Maďarského kultúrneho strediska v Prahe 14.01.1978
Presunúť na začiatok