Vyhláška č. 68/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o vedeckotechnickej spolupráci

Čiastka 22/1977
Platnosť od 03.11.1977
Účinnosť od 18.11.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku X dňom 17. mája 1977.

68

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. septembra 1977

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o vedeckotechnickej spolupráci


Dňa 9. novembra 1976 bola v Addis Abebe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o vedeckotechnickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku X dňom 17. mája 1977.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie
o vedeckotechnickej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a Dočasná vojenská vláda Socialistickej Etiópie (ďalej označené ako zmluvné strany), prajúc si podporovať ďalší rozvoj vzájomnej vedeckotechnickej spolupráce za účelom posilnenia priateľských vzťahov a podpory hospodárskych stykov medzi oboma krajinami, dohodli sa takto:

Článok I

Obe zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti vedy a techniky so zreteľom na čo najefektívnejšie využívanie posledných poznatkov vedy a techniky pre hospodársky rozvoj oboch krajín.

Článok II

Spolupráca medzi zmluvnými stranami, uvedená v článku I tejto Dohody, bude zahŕňať:

a) poskytovanie služieb expertov, poradcov, lekárskeho personálu a konzultantov, ako aj zariadení a dodávok v rámci tejto Dohody;

b) organizovanie teoretického a praktického výcviku štátnych občanov oboch zmluvných strán;

c) spoluprácu v akejkoľvek inej forme vedeckotechnickej činnosti, na ktorej sa navzájom dohodnú.

Článok III

Rozsah a podmienky vedeckotechnickej spolupráce, včítane výšky a spôsobu odmieňania, sa dohodnú medzi príslušnými na to oprávnenými československými organizáciami a oprávnenými etiópskymi vládnymi organizáciami.

Článok IV

Každá zmluvná strana bude poskytovať štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany vyslaným na jej územie podľa ustanovení tejto Dohody všetku potrebnú pomoc, a to v súlade s právnymi predpismi platnými v každej krajine.

Článok V

Obe zmluvné strany urobia všetko na zabezpečenie toho, aby experti ktorejkoľvek zmluvnej strany vykonávajúci svoje povinnosti podľa tejto Dohody na území druhej zmluvnej strany požívali rovnaké zaobchádzanie, aké sa poskytuje expertom ktorejkoľvek tretej krajiny.

Článok VI

Všetky osoby vykonávajúce svoje povinnosti na území druhej zmluvnej strany podľa tejto Dohody budú sa vo svojej činnosti spravovať podmienkami určenými na plnenie svojich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných vecí.

Článok VII

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že osobitné poznatky získané v súvislosti s vykonávaním tejto Dohody nebudú vyzradené tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok VIII

Ustanovenia tejto Dohody sa nebudú vzťahovať na expertov, technikov, úradníkov a na ostatné osoby vykonávajúce svoje povinnosti na území jednej zo zmluvných strán podľa individuálnych kontraktov, ktorých predmetom sú dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb spojených s takými dodávkami tovaru.

Článok IX

Obe zmluvné strany sa budú na výslovnú žiadosť ktorejkoľvek z nich navzájom radiť vo všetkých veciach týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody.

Článok X

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že ju zmluvné strany schválili; Dohoda sa bude dočasne vykonávať odo dňa jej podpisu.

Táto Dohoda bude platiť na obdobie piatich rokov a potom sa automaticky bude predlžovať vždy o jeden ďalší rok, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane tri mesiace vopred, že si praje Dohodu skončiť.

V prípade skončenia platnosti tejto Dohody zmluvné strany sa pred skončením jej platnosti dohodnú na spôsobe dokončenia projektov začatých podľa Dohody.

Všetky dodatky k tejto Dohode sa musia vyhotoviť v písomnej forme a nadobudnú platnosť po schválení oboma zmluvnými stranami.

Článok XI

Dohoda o vedeckotechnickej spolupráci medzi vládou Československej republiky a Cisárskou etiópskou vládou z 11. decembra 1959 prestáva platiť dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť.

Dojednané v Addis Abebe 9. novembra 1976 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. J. Jakubec v. r.

Za Dočasnú vojenskú vládu Socialistickej Etiópie:

Taye Worku v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.