Nariadenie vlády č. 37/1977 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike

(v znení č. 158/1983 Zb.)

Čiastka 12/1977
Platnosť od 17.06.1977 do31.12.1989
Účinnosť od 27.12.1983 do31.12.1989
Zrušený 152/1989 Zb.

37

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 25. mája 1977

o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 16 ods. 3 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Komplexný a harmonický rozvoj oblastí je jedným z rozhodujúcich predpokladov efektívneho, plynulého a proporcionálneho rozvoja národného hospodárstva. Plánovité riadenie rozvoja oblastí zabezpečuje oblastné plánovanie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou národohospodárskeho plánovania.

(2) Základným nástrojom riadenia rozvoja oblastí sú oblastné plány.

§ 2

Oblastné plánovanie sa zameriava na tieto hlavné ciele a úlohy:

a) dosiahnutie racionálnej oblastnej štruktúry národného hospodárstva,

b) určenie a rozvíjanie základných funkcií, ktoré majú plniť jednotlivé oblasti v súvislosti s potrebou vývoja socialistickej spoločenskej deľby práce a ktoré vyplývajú z prírodných a ekonomických podmienok oblastí a zo schválenej štruktúry osídlenia,

c) utváranie vyvážených hospodárskych a sociálnych proporcií v oblastnom usporiadaní výrobných a nevýrobných odvetví a na starostlivosť o životné prostredie,

d) usmerňovanie racionálneho vývoja osídlenia, najmä rozmiestňovaním bytovej výstavby a občianskej a technickej vybavenosti,

e) racionálne rozmiestnenie jednotlivých odvetví, odborov a činností s ohľadom na špecifické podmienky a zdroje jednotlivých oblastí tak, aby sa utvorili podmienky najmä pre efektívnu územnú špecializáciu, kooperáciu a riadenie výroby,

f) hodnotenie stupňa ekonomickej a sociálnej úrovne jednotlivých oblastí a určenie perspektívnych cieľov ich vývoja,

g) riešenie oblastnej vyváženosti zdrojov a potrieb pracovných síl, ich kvalifikačnej, vekovej a biologickej štruktúry, rozmiestňovanie dorastu a usmerňovanie migrácie obyvateľstva.

DRUHÁ ČASŤ

OBLASTNÉ PLÁNY

§ 3

Sústava oblastných plánov

(1) Oblastné plány sú súčasťou štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky. Z hľadiska dĺžky plánovacieho obdobia sa členia na

a) dlhodobé výhľady rozvoja oblastí,

b) strednodobé oblastné plány,

c) vykonávacie oblastné plány.

(2) Dlhodobé výhľady rozvoja oblastí určujú základné smery komplexného a harmonického rozvoja oblastí vychádzajúceho zo vzájomnej väzby oblastných a odvetvových prvkov rozvoja. Neoddeliteľnou súčasťou dlhodobých výhľadov rozvoja oblastí je zhodnotenie potrieb a zdrojov rozvoja ekonomiky a určenie etapizácie a koordinovanej nadväznosti pri uskutočňovaní zámerov rozvoja a výstavby oblastí.

(3) Strednodobé oblastné plány konkretizujú oblastnú proporcionalitu cieľov a úloh v rozvoji jednotlivých odvetví národného hospodárstva a určujú spôsoby a postupy na zabezpečenie komplexného rozvoja hospodárstva oblastí. Strednodobé oblastné plány vychádzajú z dlhodobých výhľadov rozvoja oblastí a zo smerníc na vypracovanie strednodobého štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.1)

(4) Vykonávacie oblastné plány konkretizujú úlohy strednodobých oblastných plánov predovšetkým na úseku pracovných síl a investičnej výstavby, včítane bytovej výstavby. Pritom vychádzajú zo smerníc na vypracovanie vykonávacieho štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.

§ 4

Tvorba oblastných plánov

(1) Pri tvorbe oblastných plánov sa vychádza zo zásady súladu štátnych, oblastných a hospodárskych plánov, zabezpečovaného hlavne sústavnou výmenou informácií, konfrontáciou a zjednocovaním stanovísk všetkých orgánov a organizácií zúčastňujúcich sa na plánovacom procese.

(2) Oblastné plány zahŕňajú úlohy, limity a ukazovatele pre činnosť orgánov a organizácií na území príslušnej oblasti; ďalej obsahujú ekonomické nástroje, diferencované podľa podmienok odvetví, odborov a oblastí.

(3) Základnými podkladmi pre tvorbu oblastných plánov sú

a) čiastkové štúdie a koncepcie rozvoja oblastí,

b) rozbory súčasného i navrhovaného stupňa využitia prírodných a ekonomických zdrojov jednotlivých oblastí, podmienok a zábran ich ďalšieho racionálneho rozvoja,

c) oblastné bilancie, najmä

1. obyvateľstva, zdrojov pracovných síl a dorastu a ich rozdelenia,

2. bytového fondu

3. územného rozloženia a využitia stavebných kapacít vo väzbe na investičnú výstavbu,

d) opatrenia a rozhodnutia k regulácii zamestnanosti,

e) rozhodnutia k rozmiestneniu investičných akcií,

f) opatrenia a rozhodnutia k rozmiestneniu bytovej výstavby podľa užívateľov a území,

g) špecifické odvetvové a odborové koncepcie, úvahy a rozbory o stave a rozvoji odvetví v oblastiach a návrhy hospodárskych plánov,

h) schválená štruktúra osídlenia,

i) územnoplánovacia dokumentácia a územnoplánovacie podklady.

§ 5

Územné jednotky oblastného plánovania

(1) Základnou územnou jednotkou oblastného plánovania je územie kraja.

(2) Na vypracovanie niektorých druhov alebo častí oblastných plánov možno použiť členenie podľa okresov alebo podľa vybraných sídel, včítane ich spádového územia, prípadne podľa územia priemyselných alebo sídelných aglomerácií.

(3) V jednotlivých prípadoch určených vládou Slovenskej socialistickej republiky sa oblastné plány vypracúvajú i pre iné územné celky.

TRETIA ČASŤ

POSTAVENIE ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ V PROCESE OBLASTNÉHO PLÁNOVANIA

§ 6

Vláda Slovenskej socialistickej republiky

Vláda Slovenskej socialistickej republiky v súlade so základnými smermi oblastnej politiky vytýčenými vládou Československej socialistickej republiky2)

a) určuje

1. zásady pre rozvoj jednotlivých oblastí,

2. zásady pre hlavné smery rozmiestňovania výrobných odvetví a odborov na území Slovenskej socialistickej republiky a v jej jednotlivých oblastiach,

3. podmienky oblastnej dotačnej politiky a objemy dotačných prostriedkov,

b) schvaľuje ako súčasť štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky návrhy oblastných plánov.

§ 7

Slovenská plánovacia komisia

Slovenská plánovacia komisia zabezpečuje oblastnú proporcionalitu rozvoja národného hospodárstva na území Slovenskej socialistickej republiky.

Na tento účel

a) vykonáva analýzu vývoja hospodárstva v jednotlivých oblastiach Slovenskej socialistickej republiky,

b) navrhuje vláde Slovenskej socialistickej republiky zásady rozvoja oblastí a opatrenia na ich realizáciu,

c) vypracúva a predkladá vláde Slovenskej socialistickej republiky ako súčasť návrhu štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky návrhy oblastných plánov, včítane návrhov ekonomických nástrojov,

d) vydáva metodické pokyny na vypracovanie oblastných plánov v nadväznosti na jednotnú metodiku vypracovania štátnych plánov,3)

e) koordinuje činnosť ústredných orgánov Slovenskej socialistickej republiky ako i krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „krajské národné výbory“) na úseku oblastného plánovania,

f) vydáva po prerokovaní návrhov na rozmiestnenie výrobných síl [§ 8 ods. 1 písm. a), § 11 ods. 1 písm. b)] záväzné stanoviská k návrhom na rozmiestnenie stavieb, ktoré majú charakter záväzných úloh štátneho plánu alebo osobitne významných centralizovaných stavieb alebo sa navrhujú na rozmiestnenie mimo sídla obvodného významu4) a k návrhom na rozmiestnenie pracovných síl,

g) v súčinnosti so Slovenským štatistickým úradom organizuje kontrolu plnenia oblastných plánov.

§ 8

Ústredné orgány, orgány stredného článku riadenia a socialistické organizácie

(1) Ústredné orgány a orgány stredného článku riadenia5) zabezpečujú v hospodárskych plánoch nimi riadených organizácií racionálny a efektívny rozvoj v oblastiach v súlade s oblastnými plánmi.

Na tento účel

a) prerokúvajú so Slovenskou plánovacou komisiou a s príslušnými národnými výbormi rozvojové úlohy nimi riadených organizácií v jednotlivých oblastiach, najmä návrhy na rozmiestňovanie výrobných síl a vývoj zamestnanosti a požiadavky na rozvoj odvetví nevýrobnej sféry,

b) vypracúvajú v rozsahu ustanovenom metodickými pokynmi návrhy svojich hospodárskych plánov v členení podľa oblastí a predkladajú ich Slovenskej plánovacej komisii a príslušným krajským národným výborom,

c) vykonávajú súčasne s rozpisom úloh štátneho plánu rozpis úloh oblastného plánu a predkladajú vybrané ukazovatele v rozsahu ustanovenom metodickými pokynmi Slovenskej plánovacej komisii a krajským národným výborom.

(2) Orgány uvedené v odseku 1 a socialistické organizácie predkladajú Slovenskej plánovacej komisii a krajským národným výborom metodickými pokynmi ustanovené, prípadne dohodnuté alebo Slovenskou plánovacou komisiou vyžiadané podklady na vypracovanie návrhov dlhodobých výhľadov rozvoja oblastí. Príslušným národným výborom predkladajú podklady o pripravovaných opatreniach, pokiaľ sa dotýkajú rozvoja územných obvodov národných výborov a potrieb občanov, najmä podklady o pripravovaných dôležitých investíciách, o rozmiestnení závodov a prevádzkární a o zmenách v zamestnanosti obyvateľstva.

§ 9

Krajské národné výbory

(1) Krajské národné výbory

a) zabezpečujú oblastnú proporcionalitu rozvoja hospodárstva na svojom území,

b) v súlade s politicko-hospodárskymi smernicami vlády Slovenskej socialistickej republiky vypracúvajú komplexné návrhy dlhodobých výhľadov rozvoja oblastí, návrhy strednodobých oblastných plánov a vykonávacích oblastných plánov a predkladajú ich Slovenskej plánovacej komisii; tieto návrhy prerokúvajú s okresnými národnými výbormi a Národným výborom mesta Košíc (ďalej len „okresné národné výbory"), ktoré tiež informujú o schválených návrhoch a o ich plnení,

c) vydávajú na základe osobitných predpisov rozhodnutia o regulácii zamestnanosti a rozmiestňovaní pracovných síl a o rozdelení bytovej výstavby,6)

d) vydávajú záväzné stanoviská k návrhom na rozmiestnenie stavieb, pokiaľ ich vydanie nepatrí iným orgánom [§ 7 písm. f), § 10 ods. 1 písm. e), § 10a ods. 2],

e) navrhujú príslušným orgánom zrušenie zastaraných a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob a jeho zaradenie do plánu, určujú spolu s príslušným orgánom podmienky zrušenia zastaraných a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob a u príslušných orgánov požadujú uplatnenie postihu voči organizáciám, ktoré tieto podmienky neplnia,13)

f) utvárajú predpoklady na realizáciu schválenej štruktúry osídlenia; vypracúvajú návrhy ekonomickej štruktúty sídel obvodného významu a ich smerných veľkostí,

g) kontrolujú plnenie úloh oblastných plánov.

(2) Krajské národné výbory zabezpečujú základné východiskové podklady pre tvorbu oblastných plánov, najmä

a) rozbory prírodných a ekonomických podmienok a zdrojov,

b) analýzy vývoja výrobných a nevýrobných odvetví na území kraja,

c) analýzy stavu a vývoja ekonomickej a sociálnej úrovne,

d) analýzy vývoja štruktúry osídlenia,

e) oblastné bilancie, predovšetkým

1. obyvateľstva, zdrojov pracovných síl a dorastu a ich rozdelenia,

2. bytového fondu,

3. územného rozloženia a využitia stavebných kapacít vo väzbe na investičnú výstavbu,

f) ukazovatele rozvoja oblastí a súhrny týchto ukazovateľov (pasporty).

§ 10

Okresné národné výbory

(1) Okresné národné výbory

a) spolupracujú s krajskými národnými výbormi pri vypracovaní koncepcie rozvoja okresov a vyjadrujú sa k návrhom oblastných plánov; návrhy koncepcií rozvoja okresu prerokúvajú s miestnymi národnými výbormi v strediskových obciach, ktoré tiež informujú o schválených koncepciách a o ich plnení,

b) rozpracúvajú dlhodobé výhľady rozvoja kraja pre územia okresov, prípadne ich menších územných celkov,

c) podieľajú sa na realizácii schválenej štruktúry osídlenia; vypracúvajú návrhy hospodárskeho rozvoja a smerných veľkostí stredísk miestneho významu,

d) kontrolujú plnenie úloh oblastných plánov na svojom území,

e) vydávajú záväzné stanoviská k návrhom na rozmiestnenie stavieb na zabezpečenie služieb obyvateľstva a stavieb miestneho významu;4) spolupracujú s krajskými národnými výbormi pri vypracovaní záväzných stanovísk k návrhom na rozmiestnenie vybraných investícií, pri ktorých toto stanovisko vydáva krajský národný výbor a pri zrušovaní zastaraných a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob,14)

f) vedú pasporty a prehľady ukazovateľov ekonomického a sociálneho rozvoja okresov.

(2) Okresné národné výbory sa podieľajú na spracovaní

a) rozborov prírodných a ekonomických podmienok a zdrojov,

b) analýz vývoja nevýrobných odvetví na území okresu a návrhov jeho ďalšieho rozvoja,

c) analýz vývoja štruktúry osídlenia,

d) oblastných bilancií,

e) ďalších základných východiskových podkladov pre tvorbu oblastných plánov, ktoré určí krajský národný výbor.

§ 10a

Mestské národné výbory

(1) Mestské národné výbory

a) vyjadrujú sa k návrhom záväzných stanovísk, ktoré vydávajú Slovenská plánovacia komisia, krajské národné výbory a okresné národné výbory k návrhom na rozmiestnenie vybraných investícií, najmä z hľadiska nárokov na prírodné zdroje, bytovú výstavbu, vplyvu na tvorbu a ochranu životného prostredia, ako aj k návrhom na zrušovanie zastaraných a neperspektívnych výrob, prípadne dávajú na toto zrušovanie podnety,15)

b) zaujímajú stanoviská k zámerom, koncepciám a iným opatreniam ústredne riadených hospodárskych, družstevných a ostatných organizácií, pokiaľ sa dotýkajú rozvoja a výstavby mesta a potrieb občanov,16) ako aj k návrhom koncepcií rozvoja a hospodárskych plánov organizácií poskytujúcich služby, ktoré sú riadené národnými výbormi vyšších stupňov.17)

(2) Mestské národné výbory prvej kategórie okrem pôsobnosti, ktorá im patrí podľa odseku 1, vydávajú záväzné stanoviská k návrhom na rozmiestnenie stavieb na zabezpečenie služieb obyvateľstvu a stavieb miestneho významu.15)

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 11

(1) Slovenská plánovacia komisia a krajské národné výbory na plnenie svojich úloh na úseku oblastného plánovania

a) požadujú od ústredných orgánov, orgánov stredného článku riadenia a socialistických organizácií na vypracovanie návrhov oblastných plánov informácie a podklady o doterajšom a plánovitom rozvoji jednotlivých odvetví, odborov a činností v územnom členení podľa príslušných oblastí,7)

b) prerokúvajú s ústrednými orgánmi a orgánmi stredného článku riadenia rozvojové úlohy nimi riadených socialistických organizácií, ktoré sa vzťahujú na celkový rozvoj hospodárstva na území krajov, najmä pokiaľ ide o prípravu dôležitých investičných zámerov a opatrení, ktoré sa týkajú rozmiestňovania závodov a prevádzkární a zmien v zamestnanosti obyvateľstva; obdobné rokovania vedú i so socialistickými organizáciami,8)

c) poskytujú ústredným orgánom, orgánom stredného článku riadenia a socialistickým organizáciám podklady a údaje potrebné pre ich činnosť z hľadiska hospodárskeho rozvoja oblastí.9)

(2) O účasti pracujúcich a ostatných občanov na tvorbe, zabezpečovaní a kontrole plnenia oblastných plánov a o formách zabezpečovania, kontrole plnenia a zmenách týchto plánov platia príslušné ustanovenia zákona.10)

§ 12

Toto nariadenie sa nevzťahuje na úlohy zaradené do osobitných častí štátnych plánov, najmä na úlohy na úseku obrany a bezpečnosti.11)

§ 13

(1) Postup národných výborov pri organizovaní a koordinácii združovania prostriedkov a činností upravujú osobitné predpisy.18)

(2) Rozsah a spôsob zisťovania sociálno-ekonomických informácií na účely oblastného plánovania a kontroly plnenia oblastných plánov upravujú osobitné predpisy.12)


§ 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 16 ods. 1 písm. d) zákona.

2) Postavenie a pôsobnosť vlády Československej socialistickej republiky a Štátnej plánovacej komisie v procese oblastného plánovania vyplýva zo zákona.

3) § 18 ods. 1 písm. a) zákona.

4) Zásady postupu pri prerokúvaní návrhov na rozmiestňovanie (lokalizáciu) investícií s orgánmi oblastného plánovania, Ústredný vestník Slovenskej socialistickej republiky čiastka 3/1983, č. 4.
Pokyny Slovenskej plánovacej komisie z 15. februára 1983 k postupu pri prerokúvaní návrhov na rozmiestňovanie (lokalizáciu) stavieb s orgánmi oblastného plánovania, Ústredný vestník Slovenskej socialistickej republiky čiastka 3/1983, č. 6.

5) § 2 ods. 2 zákona.

6) Napr. vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb, vládne nariadenie č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily.

7) § 19 ods. 2, 3, 5, § 20 ods. 4, § 21 ods. 3 zákona.

8) § 19 ods. 5, § 20 ods. 4, § 21 ods. 3 zákona a § 68 ods. 4 písm. a) zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov.

9) § 22 ods. 2 zákona.

10) § 2 ods. 1, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 23 až 29, § 30 ods. 1 zákona.

11) § 31 zákona.

12) Napr. § 7, 8, 14 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií a zákon SNR č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií.

13) § 28 ods. 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 35/1983 Zb.). Zásady zrušovania zastaraných a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob uverejnené v Ústrednom vestníku SSR čiastka 3 z 28. marca 1983, č. 5.

14) § 27 ods. 4 zákona o národných výboroch.

15) § 26 ods. 4 písm. c) zákona o národných výboroch.

16) § 26 ods. 4 písm. b) č. 2 zákona o národných výboroch.

17) § 26 ods. 4 písm. a) č. 1 zákona o národných výboroch.

18) § 6b zákona o národných výboroch.
Zásady koordinačnej činnosti národných výborov pri združovaní prostriedkov a činností socialistických organizácií uverejnené pod č. 52/1983 Zb.