Vyhláška č. 10/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov

(v znení č. 56/2001 Z. z.)

Čiastka 3/1977
Platnosť od 21.02.1977 do31.05.2002
Účinnosť od 01.03.2001 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 20. januára 1977,

ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s príslušnými krajskými národnými výbormi ustanovuje podľa § 20 ods. 2 a § 32 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


PRVÁ ČASŤ

Vodárenské toky a ich povodia

§ 1

Vodárenskými tokmi sú úseky vodných tokov určené za zdroj vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou, uvedené v prílohe č. 1 tejto vyhlášky (ďalej len „príloha“). Začiatok vodárenského toku je určený prameňom vodného toku. Ak však na tom istom vodnom toku je určený ďalší úsek za vodárenský tok, je jeho začiatok vyznačený lokalitou uvedenou v prílohe. Koniec vodárenského toku tvorí priečny profil vodného toku v mieste odberu vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva vodou, a ak sa odoberá vzdutá voda, tvorí koniec vodárenského toku profil hrádze alebo hate, ktorou sa odoberaná voda vzdúva; poloha týchto profilov je vyznačená v prílohe názvom priľahlej lokality.

§ 2

Povodím vodárenského toku je územie, z ktorého povrchové vody prirodzene stekajú do vodného toku k profilu vymedzujúcemu ukončenie vodárenského toku, ako aj územie, z ktorého sa povrchové vody do povodia vodárenského toku umele prevádzajú.

§ 3

Okrem stavieb, zariadení, prípadne činností uvedených už v § 13 vodného zákona treba v povodí vodárenského toku súhlas príslušného vodohospodárskeho orgánu na tieto stavby, zariadenia alebo činnosti:

a) veľkokapacitné stavby pre živočíšnu výrobu, za ktoré sa považujú

1. stavby na chov hovädzieho dobytka, a to stavby pre dojnice s celkovou kapacitou od 400 kusov vyššie, stavby pre teľce od 800 kusov, odchovne mladého hovädzieho dobytka od 500 kusov, maštaľné objekty na chov dobytka na výkrm od 500 kusov,

2. stavby na chov ošípaných, a to stavby na výkrm ošípaných s celkovou kapacitou od 5000 kusov a pôrodnice prasníc a odchovne ošípaných v predvýkrmni s celkovou kapacitou od 700 kusov,

b) zemné silá a objekty silážových zariadení,

c) stavby nemocníc, liečebne a iné zariadenia a prevádzky, s ktorými súvisí možnosť vzniku nebezpečenstva infekčných ochorení,

d) ťažbu, úpravu a použitie rádioaktívnych látok, prípadne jedov,1)

e) leteckú aplikáciu hnojív a chemických látok na ochranu rastlín,

f) objekty na skladovanie a manipuláciu s ropnými látkami a objekty na skladovanie umelých hnojív a postrekových ochranných látok.

DRUHÁ ČASŤ

Vodohospodársky významné vodné toky

§ 4

Vodohospodársky významnými vodnými tokmi sú vodné toky, prípadne ich vodohospodársky ucelené úseky uvedené v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

§ 5

Ustanoveniami tejto časti nie sú dotknuté predpisy upravujúce výkon štátnej správy na úseku vodného hospodárstva vo vyhradených priestoroch Československej ľudovej armády a ozbrojených bezpečnostných zborov.2)


TRETIA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenie

§ 6

Vodohospodárske orgány vydávajú opatrenia vo vyhradených priestoroch Československej ľudovej armády v spolupráci s vojenskou správou.3) Ochrana vôd na tomto území sa zabezpečuje podľa dohody medzi Federálnym ministerstvom národnej obrany a Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Margetin v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 10/1977 Zb.

ZOZNAM VODÁRENSKÝCH TOKOV

Por. č.Názov tokuČíslo hydrologického poradia *)Vodárenský tok v úseku
od kmdo km
1.Javorinka3-01-01-00710,6018,50
2.Lipník3-01-01-0391,8514,50
3.Poprad3-01-02-002139,90142,50
Ľadový potok3-01-02-0010,002,00
4.Veľký Šum3-01-02-0054,207,80
5.Mlynica3-01-02-01217,2021,60
6.Hromadná voda3-01-02-0322,003,40
7.Slavkovský potok3-01-02-04111,8016,20
8.Štiavnik3-01-02-0424,508,30
9.Studený potok3-01-02-0539,2516,80
10.Kežmarská Biela voda3-01-03-0036,6018,20
Zelený potok3-01-03-0020,003,80
11.Lomnický potok3-01-03-0493,507,20
12.Jakubianka3-01-03-07510,0021,50
13.Ipoltica4-21-01-0160,0017,20
14.Kamenistý potok4-21-01-0730,007,30
15.Demänovka4-21-02-0284,1018,30
Priečny potok4-21-02-0280,003,60
Otupnianka4-21-02-0290,003,50
Zadná voda4-21-02-0290,006,80
16.Ľubochnianka4-21-02-1205,6024,70
17.Nová rieka4-21-03-0020,004,60
18.Riečka4-21-03-0180,002,80
19.Mútňanka4-21-03-02212,7022,40
20.Polhoranka4-21-03-05415,6027,00
21.Studený potok4-21-04-02014,0025,80
22.Turiec4-21-05-02069,4077,40
23.Pivovarský potok4-21-05-0993,857,90
24.Kysuca4-21-06-01230,8063,50
25.Stankovský potok4-21-06-0511,803,10
26.Oščadnica4-21-06-0637,2013,20
27.Bystrica4-21-06-07320,8031,20
28.Klubinský potok4-21-06-0900,008,70
29.Petrovička4-21-07-0078,0016,50
30.Štiavnik4-21-07-0489,5019,20
31.Papradnianka4-21-07-05611,3022,00
32.Tužina4-21-11-0107,2515,00
33.Nitrica4-21-11-08433,7051,60
34.Čierny Hron4-23-01-08015,8525,40
Čierny potok4-23-01-0810,004,30
35.Kamenistý potok4-23-01-0980,4025,80
36.Osrblianka4-23-01-1066,5015,90
37.Vajskovský potok4-23-02-0202,7017,50
38.Jaseniansky potok4-23-02-0295,6018,60
39.Slatina4-23-03-00148,0058,95
40.Hučava4-23-03-06815,0028,20
41.Smrečník4-23-04-0380,004,50
42.Vydričný potok4-23-04-0671,655,56
43.Prochotský potok4-23-04-07812,5014,90
44.Vyhniansky potok4-23-04-08112,7012,80
45.Starohutský potok4-23-04-1155,808,40
46.Ipeľ4-24-01-001179,80197,90
47.Litava4-24-03-06014,8047,80
48.Daňová4-30-03-0202,706,15
Kryštálový potok4-30-03-0200,001,80
49.Udáva4-30-03-06411,7039,00
50.Cirocha4-30-03-08737,2555,20
51.Barnov4-30-03-1217,309,80
52.Čierny potok4-30-03-1210,902,50
53.Hybkaňa4-30-03-1210,102,60
54.Kamenica4-30-03-1307,7019,50
55.Suchý potok4-30-03-1350,905,50
56.Zbojský potok4-30-05-01214,5021,40
57.Ráztoka4-30-05-0130,004,90
58.Bystriansky potok4-30-05-0140,004,50
59.Brusný potok4-30-05-0431,204,30
60.Žiarovnica4-30-06-01011,2015,30
61.Syrový potok4-30-06-0213,109,30
62.Ondava4-30-08-00151,20148,70
Rusinec4-30-08-0130,003,90
Ladomirka4-30-08-0170,0020,70
Zimný potok4-30-08-0370,003,65
Chotčianka4-30-08-0380,0026,20
Kazimírsky potok4-30-08-1040,009,50
63.Topia4-30-09-00162,90136,80
64.Lysá4-30-09-1300,001,30
65.Hermanovský potok4-30-09-1436,2010,90
66.Slaná4-31-01-00184,3092,60
67.Súľovský potok4-31-01-0234,6014,00
68.Rožňavský potok4-31-01-0325,2013,10
69.Lepkavý potok4-31-01-0470,605,70
70.Židlovský potok4-31-01-0630,804,40
71.Klenovská Rimava4-31-03-0167,2522,00
72.Kokavka4-31-03-0381,3013,50
73.Hornád4-32-01-001136,70178,60
Bystrá4-32-01-0040,0015,20
Veľká Biela voda4-32-01-0240,0012,80
74.Holubnica4-32-01-03610,4012,00
75.Čierny potok4-32-01-0410,752,20
76.Peklisko4-32-01-0460,505,10
77.Smrdiace mláky4-32-01-0470,802,70
78.Zimná4-32-01-0622,204,20
79.Slovinský potok4-32-01-0988,8516,20
80.Poráčsky potok4-32-01-1016,0011,40
81.Stará voda4-32-02-0270,0012,60
82.Bystrý potok4-32-02-0337,6510,00
83.Smolník4-32-02-04413,0019,40
84.Veľký Hutný potok4-32-02-0552,605,00
85.Hrelíkov potok4-32-02-0573,305,50
86.Perlový potok4-32-02-0625,2012,00
87.Žakarovský potok4-32-02-0644,505,40
88.Kojšovský potok4-32-02-0657,7015,80
89.Myslavský potok4-32-03-07015,5019,30
90.Torysa4-32-04-001109,20131,70
Rovinný potok4-32-04-0040,004,40
Olsavica4-32-04-0060,005,10
Škapová4-32-04-0080,006,80
91.Ľutinka4-32-04-0488,4017,10
92.Veľký potok4-32-04-0700,0014,00
93.Pastevník4-32-04-0814,708,20
94.Fričkovský potok4-32-04-0855,008,30
95.Hrabovec4-32-04-09110,3013,80
96.Šebastovka4-32-04-1169,5013,00
Šebastovík4-32-04-1160,704,20
97.Sigordský potok4-32-04-1270,452,60
98.Svinický potok4-32-05-02213,7016,70
Medvedí potok4-32-05-0220,000,40
99.Bodva4-33-01-00139,0048,40
Porča4-33-01-0040,004,70
100.Piverský potok4-33-01-0061,004,30
101.Zlatná4-33-01-0082,908,50
102.Zábava4-33-01-0175,908,10
Hájny potok4-33-01-0170,001,80
103.Ida4-33-01-02737,5053,70

*) Číslo hydrologického poradia je určené podlá vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 10/1977 Zb.

ZOZNAM VODOHOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH VODNÝCH TOKOV

Por. č.Názov tokuČíslo hydrologického poradia1)Vodohospodársky významný tok
v úseku (km)hraničný v úseku (km)
1.Biela voda3-01-01-001 0,00 - 12,47
2.Rybí potok3-01-01-003 0,00 - 0,54
3.Javorinka3-01-01-007 0,00 - 2,12
4.Suchý potok3-01-01-015 0,00 - 1,33
5.Osturniansky potok3-01-01-016
6.Soliskový potok3-01-01-025 0,00 - 0,26
7.Zubrovský potok3-01-01-025 0,00 - 1,65
8.Dunajec3-01-01-026 0,00 - 17,00
9.Starovinský potok3-01-01-026 1,60-3,66
10.Faltinovský potok3-01-01-026 0,00 - 1,07
11.Rieka3-01-01-027
12.Záhorský potok3-01-01-033 0,00 - 1,47
13.Jordanec3-01-01-035
14.Havka3-01-01-037
15.Lipník3-01-01-039
16.Ľadový potok3-01-02-001
17.Poprad3-01-02-002 0,00 - 26,40
33,70 - 38,30
18.Veľký Šum3-01-02-005
19.Mlynica3-01-02-012
20.Velický potok3-01-02-032
21.Hromadná voda3-01-02-032
22.Slavkovský potok3-01-02-041
23.Štiavnik3-01-02-042
24.Skalný potok3-01-02-050
25.Studený potok3-01-02-053
26.Vrbovský potok3-01-02-064
27.Ľubica3-01-02-073
28.Zelený potok3-01-03-002
29.Kežmarská Biela voda3-01-03-003
30.Čierna voda3-01-03-009
31.Biela3-01-03-016
32.Toporský potok3-01-03-035
33.Holumnický potok3-01-03-041
34.Lomnický potok3-01-03-049
35.Rieka3-01-03-053
36.Kamienka3-01-03-061
37.Jakubianka3-01-03-075
38.Šambronka3-01-03-094
39.Ľubotínka3-01-03-104
40.Smrečný potok3-01-03-115 0,00 - 5,05
41.Kurčín3-01-03-118 0,00 - 2,00
42.Kremnianka3-01-03-133
43.Lemešná4-11-01-006 2,00 - 2,40
44.Radejovka4-13-02-056 0,60 - 1,75
45.Sudomerický potok4-13-02-063 0,00 - 13,70
46.Zlatnícky potok (Skalický potok)4-13-02-066 0,00-0,10
47.Morava4-13-02-071 0,00 - 70,00
48.Chvojnica4-13-02-077
49.Chropovský potok4-13-02-080
50.Koválovecký potok4-13-02-084
51.Rúbaniskový potok4-13-02-090
52.Unínsky potok4-13-02-094
53.Myjava4-13-03-001
54.Teplica4-13-03-001 25,80 - 26,00
55.Bedernícky potok4-13-03-013
56.Brezovský potok4-13-03-014
57.Bystrina4-13-03-019
58.Zrúbanský potok4-13-03-026
59.Bahenský potok4-13-03-028
60.Liešťanský potok4-13-03-035 0,00 - 1,20
61.Zápasečník4-13-03-038
62.Koválovský potok4-13-03-052
63.Smolinský potok4-13-03-081
64.Zoborský kanál4-17-02-005
65.Rudava4-17-02-009
66.Hrudky4-17-02-012
67.Rudavka4-17-02-020
68.Lakšársky potok2)4-17-02-0340,00 - 14,12
69.Studená voda4-17-02-037
70.Kopčiansky kanál4-17-02-053
71.Výtržina4-17-02-053
72.Kanál Tvrdonice - Holíč4-17-02-056
73.Prívodný kanál k čerp. stan. Brodské Brodštiansky4-17-02-061
74.Kanál Kúty - Brodské4-17-02-063
75.Malolevársky kanál4-17-02-064
76.Malina4-17-02-070
77.Močiarka4-17-02-084
78.Suchý potok4-17-02-090
79.Stupavský potok4-17-02-095
80.Mláka4-17-02-102
81.Dunaj4-20-01-001 1 708,2 - 1 850,2
1 872,7 - 1 880,2
82.Vydrica4-20-01-004
83.Prívodný kanál k VE Gabčíkovo4-20-01-008
84.Odpadový kanál od VE Gabčíkovo4-20-01-008
85.Malý Dunaj4-20-01-010
86.Klučovský kanál4-20-01-013
87.Kanál Ňárad - Vrbina4-20-01-013
88.Kanál Milinovce - Vrbina4-20-01-013
89.Kanál Vrbina - Medveďov4-20-01-015
90.Kanál Medveďov - Klučovec4-20-01-015
91.Čičovský kanál4-20-01-015
92.Kanál Holiare - Kosihy4-20-01-015
93.Kanál Čičov - Holiare4-20-01-015
94.Kanál Vrbina - Holiare4-20-01-015
95.Kanál Veľký Meder - Holiare4-20-01-015
96.Patinský kanál4-20-02-003
97.Obidský kanál4-20-02-013
98.Čierny Váh4-21-01-001
99.Ipoltica4-21-01-016
100.Biely Váh4-21-01-028
101.Váh4-21-01-038
102.Boca4-21-01-039
103.Hybica4-21-01-056
104.Bela4-21-01-071
105.Kamenistý potok4-21-01-073
106.Račková4-21-01-078
107.Smrečianka4-21-02-021
108.Demänovka4-21-02-028
109.Priečny potok4-21-02-028
110.Otupnianka4-21-02-029
111.Zadná voda4-21-02-029
112.Kvačianka4-21-02-040
113.Paludžanka4-21-02-050
114.Dúbravka4-21-02-051
115.Ľupčianka4-21-02-064
116.Teplianka4-21-02-072
117.Sliačanka4-21-02-078
118.Štiavničanka4-21-02-080
119.Revúca4-21-02-084
120.Likavka4-21-02-110
121.Ľubochnianka4-21-02-120
122.Biela Orava4-21-03-001
123.Nová rieka4-21-03-002
124.Riečka4-21-03-018
125.Mútňanka4-21-03-022
126.Hruštínka4-21-03-034
127.Veselianka4-21-03-042
128.Michalovka4-21-03-053
129.Polhoranka4-21-03-054
130.Kriváň4-21-03-075 0,00 - 1,67
131.Chyžník4-21-03-095 0,00 - 1,42
132.Surdícky potok4-21-03-095 0,00 - 0,40
133.Jelešňa4-21-03-096 2,50 - 13,00
134.Hraničný Kriváň4-21-03-100 1,20-2,87
135.Pasekový potok4-21-03-100 0,70- 1,15
136.Orava4-21-04-001
137.Oravica4-21-04-003
138.Studený potok4-21-04-020
139.Racibor4-21-04-047
140.Pučov4-21-04-049
141.Jasenovský potok4-21-04-054
142.Lehotský potok4-21-04-060
143.Zázrivka4-21-04-068
144.Bystrička4-21-04-081
145.Krpeliansky kanál Krpeľany - Lipovec4-21-05-004
146.Studenec4-21-05-008
147.Kantorský potok4-21-05-010
148.Turiec4-21-05-020
149.Javorovec4-21-05-023
150.Turček4-21-05-025
151.Jasenica4-21-05-043
152.Teplica4-21-05-047
153.Polerieka4-21-05-054
154.Vedžer4-21-05-056
155.Dolinka4-21-05-057
156.Somolický potok4-21-05-060
157.Vríca4-21-05-065
158.Valčiansky potok4-21-05-071
159.Blatnický potok4-21-05-075
160.Beliansky potok4-21-05-086
161.Necpalský potok4-21-05-091
162.Pivovarský potok4-21-05-099
163.Hoskora4-21-05-112
164.Varínka4-21-05-114
165.Kysuca4-21-06-012
166.Predmieranka4-21-06-027
167.Olešnianka4-21-06-035
168.Čierňanka4-21-06-045
169.Latonka4-21-06-050 0,00 - 1,70
170.Hrčava4-21-06-051 1,30- 1,80
171.Gorilov potok4-21-06-051 0,00 - 0,60
172.Stankovský potok4-21-06-051
173.Oščadnica4-21-06-063
174.Bystrica4-21-06-073
175.Harvelka4-21-06-075
176.Vychylovka4-21-06-078
177.Klubinský potok4-21-06-090
178.Ochodničanka4-21-06-096
179.Povinský potok4-21-06-100
180.Vadičovský potok4-21-06-102
181.Snežnica4-21-06-107
182.Rajčanka4-21-06-115
183.Porubský potok4-21-06-134
184.Kuneradský potok4-21-06-138
185.Turiansky potok4-21-06-143
186.Petrovička4-21-07-007
187.Hradnianka4-21-07-015
188.Manínsky potok4-21-07-021
189.D omanižanka4-21-07-023
190.Hričovský kanál Hričov - Pov. Bystrica4-21-07-035
191.Dlhopoľka4-21-07-036
192.Rovnianka4-21-07-042
193.Štiavnik4-21-07-048
194.Papradnianka4-21-07-056
195.Marikovský potok4-21-07-066
196.Nosičky kanál Nosice - Puchov4-21-07-076
197.Biela voda4-21-07-078
198.Dešnianka4-21-07-083 0,00 - 0,90
199.Chmellnec4-21-07-083 0,00 - 0,80
200.Rutov potok4-21-07-083 0,00- 1,20
201.Lysky4-21-07-084 3,30 - 3,60
202.Hraničiak4-21-07-084
203.Malý potôčik4-21-07-084 0,00-0,21
204.Pružinka4-21-08-002
205.Strážovský potok4-21-08-005
206.Biely potok4-21-08-008
207.Lednica4-21-08-020
208.Zubák4-21-08-021
209.Nebrová4-21-08-024 0,00 - 0,09
210.Tovarský potok4-21-08-025 16,00 - 20,40
211.Podhradský potok4-21-08-030
212.Bolešovský potok (Plešivica)4-21-08-043
213.Vlára4-21-08-053
214.Krištienka4-21-08-076 0,00 - 0,80
215.Vlárka4-21-08-076 0,00 - 7,60
216.Klučovský potok4-21-08-082
217.Sučianka4-21-08-082
218.Nosičky kanál D. Koškovce - Trenčín4-21-08-093
219.Prejtiansky potok4-21-08-106
220.Teplička4-21-08-110
221.Opatovský potok4-21-08-116
222.Biskupský kanál Trenčín - Piešťany4-21-09-002
223.Drietomica4-21-09-004
224.Holbový potok4-21-09-006 0,00 - 1,25
225.Liešňanský potok4-21-09-007 2,20 - 3,50
226.Turniansky potok4-21-09-015
227.Selecký potok4-21-09-022
228.Bošáčka4-21-09-026
229.Šance4-21-09-026 0,20 - 1,30
230.Predpolomský potok4-21-09-027 6,30 - 6,60
231.Chocholnica4-21-09-029
232.Kalnický potok4-21-09-038
233.Klanečnica4-21-09-051
234.Majlový potok4-21-09-053 0,00 - 1,25
235.Hraničný potok4-21-09-053 0,00 - 2,30
236.Kamečnica4-21-09-055
237.Striebornica4-21-09-057
238.Jablonka4-21-09-060
239.Tŕstie4-21-09-065
240.Kostolník4-21-09-067
241.Melioračný kanál Stará Holeška4-21-10-004
242.Dubová4-21-10-004
243.Drahovský kanál Drahovce - Madunice4-21-10-007
244.Horný Dudváh4-21-10-009
245.Holeška4-21-10-012
246.Pustoveský potok4-21-10-012
247.Podkylavský potok4-21-10-013
248.Chtelnička (Výtok)4-21-10-025
249.Lopašovský potok4-21-10-027
250.Horná Blava4-21-10-033
251.Vrbovec4-21-10-035
252.Dubovský potok4-21-10-037
253.Jarčie4-21-10-046
254.Babský potok4-21-10-049
255.Kanál Zájarčie4-21-10-056
256.Komočský kanál4-21-10-058
257.Nitra4-21-11-001
258.Bedziansky potok4-21-11-002
259.Solka4-21-11-008
260.Tužina4-21-11-010
261.Chvojnica4-21-11-017
262.Breziansky potok4-21-11-025
263.Porubský potok4-21-11-027
264.Bezmenný prítok Kanianky (Ruch)4-21-11-032
265.Handlovka4-21-11-036
266.Lehotský potok4-21-11-061
267.Osliansky potok4-21-11-076
268.Drahožica4-21-11-080
269.Pažitský potok4-21-11-082
270.Nitrica4-21-11-084
271.Jasenina (Gáplianka)4-21-11-087
272.Nevidzianka4-21-11-095
273.Bystrica4-21-11-098
274.Hradištnica4-21-11-110
275.Vyčoma4-21-11-118
276.Bebrava4-21-11-129
277.Trebichavský potok4-21-11-130
278.Machnáč4-21-11-135
279.Svinica4-21-11-145
280.Radiša4-21-11-163
281.Kšlnka4-21-11-165
282.Omastiná4-21-11-166
283.Striebornica4-21-11-169
284.Haláčovka4-21-11-173
285.Livlna4-21-11-175
286.Hydina4-21-11-183
287.Chotlna4-21-12-006
288.Železnica4-21-12-008
289.Slivnica4-21-12-010
290.Dršňa4-21-12-013
291.Lišňa4-21-12-014
292.Bojnianka4-21-12-018
293.Hradný potok4-21-12-019
294.Zľavský potok4-21-12-023
295.Dubnica4-21-12-026
296.Radošinka4-21-12-032
297.Blatnica4-21-12-033
298.Cerový potok4-21-12-034
299.Hlavinka4-21-12-035
300.Lipovnícky potok4-21-12-036
301.Blesovský potok4-21-12-036
302.Perkovský potok4-21-12-049
303.Selenec4-21-12-055
304.Kadaň4-21-12-060
305.Malá Nitra4-21-12-064
306.Žitava4-21-13-001
307.Hostiansky potok4-21-13-008
308.Leveš4-21-13-013
309.Stránka4-21-13-022
310.Pelúsok4-21-13-023
311.Bezmenný prítok Žitavy (Majerský potok)4-21-13-025
312.Čerešňový potok4-21-13-027
313.Drevenica4-21-13-032
314.Jelenský potok4-21-13-033
315.Čakýň4-21-13-034
316.Širočina4-21-13-038
317.Bočovka4-21-13-039
318.Rohožnícky potok4-21-13-041
319.Podegerský potok4-21-13-042
320.Hosťovský potok4-21-13-044
321.Telínsky potok4-21-13-048
322.Melecký potok4-21-13-051
323.Dolinský potok4-21-13-054
324.Líška4-21-13-056
325.Dlhý kanál4-21-14-005
326.Cabajský potok4-21-14-010
327.Mlynský potok4-21-14-011
328.Tvrdošovský potok4-21-14-016
329.Blatina4-21-15-002
330.Vlničniansky potok4-21-15-004
331.Šúrsky kanál4-21-15-005
332.Limbašský potok4-21-15-006
333.Čierna voda4-21-15-013
334.Stoličný potok4-21-15-016
335.Trniansky potok4-21-15-018
336.Hrušovský potok4-21-15-019
337.Jurkov kanál4-21-15-019
338.Boldog - Sládkovičovo4-21-15-022
339.Dolná Blava4-21-16-002
340.Krupský potok4-21-16-003
341.Trnávka4-21-16-011
342.Parná4-21-16-023
343.Bohatá4-21-16-025
344.Zabitý potok4-21-16-026
345.Zelnický potok (Orešanka)4-21-16-028
346.Podhájsky potok4-21-16-030
347.Gidra4-21-16-036
348.Klátovský kanál4-21-17-003
349.Klátovské rameno4-21-17-004
350.Kanál Tomášov - Lehnice4-21-17-003
351.Boheľovský kanál4-21-17-010
352.Čillžský potok4-21-17-010
353.Vrakúnsky kanál4-21-17-010
354.Kanál Šuľany - Jurova4-21-17-005
355.Kanál Vojka - Kračany4-21-17-005
356.Kanál Gabčíkovo - Topoľníky4-21-17-005
357.Belský kanál4-21-17-010
358.Kanál Gabčíkovo - Ňárad4-21-17-010
359.Chotárny kanál4-21-17-010
360.Kanál Jurova - Veľký Meder4-21-17-010
361.Kanál Kračany - Boheľov4-21-17-010
362.Stará Čierna voda4-21-17-012
363.Šárd potok4-21-17-014
364.Derňa4-21-17-016
365.Kráľovobrodský kanál4-21-17-019
366.Kolárovský kanál4-21-17-022
367.Kanál Asód - Čergov4-21-18-002
368.Kanál Kolárovo - Kameničné4-21-18-004
369.Čergovský kanál4-21-18-004
370.Kanál Holiare - Lipové4-21-18-004
371.Komárňanský kanál4-21-18-004
372.Kanál Stará Častá4-21-18-004
373.Čalovský Dudváh (Čalovecký kanál)4-21-18-004
374.Stará Nitra4-21-18-006
375.Martovský kanál4-21-18-007
376.Stará Žitava4-21-18-009
377.Lovčiansky potok4-21-18-011
378.Landorský kanál4-21-18-016
379.Hron4-23-01-001
380.Rácov4-23-01-020
381.Hronec4-23-01-030
382.Volchovo4-23-01-040
383.Ždiarsky potok4-23-01-042
384.Petríkovo4-23-01-044
385.Rohozná4-23-01-065
386.Čierny Hron4-23-01-080
387.Čierny potok4-23-01-081
388.Kamenistý potok4-23-01-098
389.Osrblianka4-23-01-106
390.Bystrianka4-23-02-002
391.Štiavnická4-23-02-005
392.Vajskovský potok4-23-02-020
393.Jaseniansky potok4-23-02-029
394.Brusnianka4-23-02-048
395.Vážna (Hiadeľský potok)4-23-02-054
396.Hutná4-23-02-056
397.Moštenický potok4-23-02-063
398.Ľupčica4-23-02-066
399.Driekyňa4-23-02-072
400.Selčiansky potok4-23-02-082
401.Bystrica4-23-02-087
402.Harmanec4-23-02-088
403.Starohorský potok4-23-02-099
404.Jelenský potok4-23-02-105
405.Tajovský potok4-23-02-118
406.Malachovský potok4-23-02-124
407.Lukavica4-23-02-132
408.Slatina4-23-03-001
409.Zolná4-23-03-054
410.Hučava4-23-03-068
411.Neresnica4-23-03-077
412.Kalný potok4-23-03-084
413.Jasenica4-23-04-014
414.Ihráčsky potok4-23-04-031
415.Kremnický potok4-23-04-037
416.Smrečník4-23-04-038
417.Lutilský potok4-23-04-046
418.Teplá4-23-04-064
419.Vydričný potok4-23-04-067
420.Prochotský potok4-23-04-078
421.Vyhniansky potok4-23-04-081
422.Kľak4-23-04-085
423.Hodrušský potok4-23-04-098
424.Novobanský potok4-23-04-112
425.Starohutský potok4-23-04-115
426.Liešňanský potok4-23-04-118
427.Chválenský potok4-23-04-120
428.Čaradický potok4-23-04-126
429.Svätý potok (Kozárovský potok)4-23-04-127
430.Lipník4-23-04-127
431.Malokozmálovský potok (Korlát)4-23-05-001
432.Ďurský potok4-23-05-003
433.Podlužianka4-23-05-005
434.Sikenica4-23-05-017
435.Bezmenný prítok Sikenice (potok Štampoch)4-23-05-017
436.Myš4-23-05-018
437.Jabloňovka4-23-05-020
438.Devičiansky potok (Drženický potok)4-23-05-026
439.Vrbovec4-23-05-036
440.Lužianka4-23-05-038
441.Malianka4-23-05-039
442.Nýrica (Blatný)4-23-05-043
443.Kvetnianka4-23-05-045
444.Blatniansky potok4-23-05-049
445.Perec4-23-05-051
446.Paríž4-23-05-061
447.Bezmenný prítok Paríža (Ceglét)4-23-05-066
448.Svodlnský potok4-23-05-068
449.Ipeľ4-24-01-001 0,00 - 34,75
58,63 - 132,62
450.Banský potok4-24-01-023
451.Suchá4-24-01-029
452.Maštínsky potok4-24-01-035
453.Šťavica4-24-01-038
454.Bellna4-24-01-048
455.Bezmenný prítok Bellny (Šiatorský potok)4-24-01-048 0,00 - 0,20
0,60- 1,10
456.Bukovinský potok (Mižera)4-24-01-049 3,10-3,60
457.Krivánsky potok4-24-01-063
458.Budinský potok4-24-01-070
459.Tuhársky potok4-24-01-080
460.Slatinka4-24-01-085
461.Tisovník4-24-02-025
462.Ľuboreč4-24-02-041
463.Stará rieka4-24-02-047
464.Preložka Starej rieky4-24-02-050
465.Koprovnica4-24-02-050
466.Glabušovský potok4-24-02-065
467.Krtíš4-24-02-077
468.Plachtinský potok4-24-02-082
469.Čegovský potok4-24-02-091
470.Čebovský potok4-24-03-002
471.Kosihovský potok4-24-03-005
472.Seliansky potok4-24-03-007
473.Olvár (Lomocký potok)4-24-03-028
474.Krupinica4-24-03-037
475.Bebrava4-24-03-049
476.Litava4-24-03-060
477.Vrbovok4-24-03-069
478.Štiavnica4-24-03-078
479.Belujský potok4-24-03-089
480.Veperec4-24-03-097
481.Semerovský potok4-24-03-110
482.Búr4-24-03-112
483.Jelšovka4-24-03-120
484.Tisa4-30-01-001 0,00 - 5,30
485.Latorica4-30-02-002
486.Udoč4-30-02-003
487.Ortov4-30-02-004
488.Laborec4-30-03-001
489.Vydranká4-30-03-010
490.Daňová4-30-03-020
491.Kryštálový potok4-30-03-020
492.Výrava4-30-03-042
493.Ľubiška4-30-03-062
494.Udáva4-30-03-064
495.Cirocha4-30-03-087
496.Stružnica4-30-03-094
497.Dara4-30-03-097
498.Berezovec4-30-03-097
499.Bystrá4-30-03-109
500.Pčolinka4-30-03-113
501.Barnov4-30-03-121
502.Čierny potok4-30-03-121
503.Hybkaňa4-30-03-121
504.Kamenica4-30-03-130
505.Suchý potok4-30-03-135
506.Ptava4-30-04-002
507.Duša4-30-04-019
508.Jovsiansky potok4-30-04-026
509.Šíravský kanál4-30-04-034
510.Sliepkovský kanál4-30-04-037
511.Ulička4-30-05-005
512.Zbojský potok4-30-05-012
513.Ráztoka4-30-05-013
514.Bystriansky potok4-30-05-014
515.Ublianka4-30-05-020
516.Brusný potok4-30-05-043
517.Uh4-30-06-001
518.Kanál Veľké Revište - Bežovce4-30-06-002
519.Okna4-30-06-003
520.Žiarnovica4-30-06-010
521.Syrový potok4-30-06-021
522.Breznický potok4-30-06-024
523.Kruhový potok4-30-06-024
524.Orechovský potok4-30-06-026
525.Čierna voda4-30-06-033
526.Bezmenný prítok Duše (Pozdišovský potok)4-30-07-002
527.Moľviansky kanál4-30-07-007
528.Ondava4-30-08-001
529.Rusinec4-30-08-013
530.Ladomirka4-30-08-017
531.Zimný potok4-30-08-037
532.Chotčianka4-30-08-038
533.Vojtovec4-30-08-058
534.Oľka4-30-08-072
535.Sitnička4-30-08-081
536.Mutelka4-30-08-097
537.Tovarniansky potok4-30-08-101
538.Ondavka4-30-08-102
539.Kazimírsky potok4-30-08-104
540.Bátovec4-30-08-110
541.Bezmenný prítok Tople (Uhlisko)4-30-09-001
542.Topia4-30-09-001
543.Večný potok4-30-09-010
544.Beskyd4-30-09-016 0,00-0,13
545.Slatvinec4-30-09-024
546.Sveržovka4-30-09-035
547.Šibská voda4-30-09-044
548.Tisovec4-30-09-046
549.Kamenec4-30-09-054
550.Bardejovský potok4-30-09-063
551.Kúpeľný potok4-30-09-063
552.Bezmenný prítok Tople (Dubine)4-30-09-070
553.Koprivnička4-30-09-095
554.Radomka4-30-09-111
555.Hrabinky4-30-09-126
556.Lysá4-30-09-130
557.Hlboký potok4-30-09-132
558.Hermanovský potok4-30-09-143
559.Lomnica4-30-09-166
560.Hranský kanál4-30-10-003
561.Trnávka4-30-10-004
562.Drienovec (Drahňan)4-30-10-014
563.Chlmec4-30-10-015
564.Číža4-30-10-018
565.Žipovský potok4-30-10-021
566.Hrčeľský potok4-30-10-024
567.Bodrog4-30-11-001 0,00- 1,10
568.Leleský kanál4-30-11-002
569.Somotorský kanál4-30-11-004 20,50 - 20,80
570.Pribenický odpad4-30-10-004 0,70 - 0,80
571.Roňava4-30-11-010 0,00 - 2,50
3,30 - 14,20
572.Izra4-30-11-019 0,10-0,50
573.Byšta4-30-11-020 0,10- 1,60
574.Malá Krčava4-30-11-033 0,00-31,40
575.Slaná4-31-01-001 0,00-0,61
576.Dobšinský potok4-31-01-008
577.Vlčia4-31-01-012
578.Vlachovský potok4-31-01-017
579.Súľovský potok4-31-01-023
580.Rožňavský potok4-31-01-032
581.Čremošná4-31-01-042
582.Lepkavý potok4-31-01-047
583.Bezmenný prítok Slanej (Slavecký potok)4-31-01-058
584.Bezmenný prítok Slanej (Gombasek)4-31-01-069
585.Bezmenný prítok Slanej (Vidovský potok)4-31-01-069
586.Štítnik4-31-01-060
587.Lehotský potok4-31-01-061
588.Židlovský potok4-31-01-063
589.Muráň4-31-02-007
590.Zdychava4-31-02-017
591.Chyžniansky potok4-31-02-025
592.Hlavište4-31-02-034
593.Turice4-31-02-051
594.Východný Turice4-31-02-064
595.Priehybina4-31-02-072
596.Rašický potok4-31-02-081
597.Kaloša4-31-02-087
598.Rimava4-31-03-001
599.Klenovská Rimava4-31-03-016
600.Rimavica4-31-03-033
601.Kokavka4-31-03-038
602.Ľukva4-31-03-068
603.Gortva4-31-03-076
604.Mačací potok4-31-03-095
605.Belínsky potok4-31-03-103 29,75 - 31,60
606.Pohanský potok4-31-03-108
607.Blh4-31-03-111
608.Hnojník4-31-03-133
609.Radnovský potok4-31-03-135
610.Teška4-31-03-139
611.Hornád4-32-01-001 0,00 - 14,40
612.Bystrá4-32-01-004
613.Tepličný potok4-32-01-021
614.Veľká Biela voda4-32-01-024
615.Bezmenný prítok Lesnice (Dubnica)4-32-01-030
616.Holubnica4-32-01-036
617.Čierny potok4-32-01-041
618.Levočský potok4-32-01-046
619.Peklisko4-32-01-046
620.Pekliansky potok4-32-01-047
621.Smrdiace mláky4-32-01-047
622.Rudniansky potok4-32-01-062
623.Zimná4-32-01-062
624.Hrušov4-32-01-071
625.Klčovský potok4-32-01-078
626.Žehrica4-32-01-081
627.Margecianka4-32-01-083
628.Lučanský potok4-32-01-087
629.Svätojánsky potok4-32-01-094
630.Slovinský potok4-32-01-098
631.Poráčsky potok4-32-01-101
632.Hnilec4-32-02-001
633.Železný potok4-32-02-019
634.Tichá voda4-32-02-023
635.Stará voda4-32-02-027
636.Bystrý potok4-32-02-033
637.Smolník4-32-02-044
638.Veľký Hutný potok4-32-02-055
639.Hrelíkov potok4-32-02-057
640.Perlový potok4-32-02-062
641.Žakarovský potok4-32-02-064
642.Kojšovský potok4-32-02-065
643.Opátka4-32-03-006
644.Sopotnica4-32-03-014
645.Svinka4-32-03-018
646.Malá Svinka4-32-03-038
647.Paldzínsky potok4-32-03-058
648.Uhrinče4-32-03-060
649.Hrubša4-32-03-062
650.Črmeľ4-32-03-065
651.Myslavský potok4-32-03-070
652.Torysa4-32-04-001
653.Rovinný potok4-32-04-004
654.Oľšavica4-32-04-006
655.Škapová4-32-04-008
656.Slavkovský potok4-32-04-018
657.Ľutinka4-32-04-048
658.Jakuboviansky potok4-32-04-064
659.Veľký potok4-32-04-070
660.Rameno Torysy (Veľký Šariš)4-32-04-073
661.Sekčov4-32-04-079
662.Pastevník4-32-04-081
663.Fričkovský potok4-32-04-085
664.Hrabovec4-32-04-091
665.Ternianka4-32-04-103
666.Šebastovík4-32-04-116
667.Šebastovka4-32-04-116
668.Delňa4-32-04-125
669.Malá Delňa4-32-04-126
670.Sigordský potok4-32-04-127
671.Balka4-32-04-136
672.Olšava4-32-05-002
673.Trstianka4-32-05-019
674.Svlnický potok4-32-05-022
675.Medvedí potok4-32-05-022
676.Sartoš4-32-05-044
677.Belžiansky potok4-32-05-045
678.Sokoliansky potok4-32-05-048
679.Bodva4-33-01-001
680.Porča4-33-01-004
681.Piverský potok4-33-01-006
682.Zlatná4-33-01-008
683.Šugovský potok4-33-01-013
684.Zábava4-33-01-017
685.Hájny potok4-33-01-017
686.Ida4-33-01-027
687.Čečejovský potok4-33-01-043
688.Janícky potok4-33-01-062
689.Turňa4-33-01-072
690.Vápenný potok4-33-01-075
691.Hrušovský potok4-33-01-075

1) Číslo hydrologického poradia je určené podlá vodohospodárskej mapy v mierke 1: 50 000, 2. vydanie. 2) Lakšársky potok je vodohospodársky významný tok v dĺžke rkm 0,000 - 14,126.

Poznámky pod čiarou

1) Vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.

2) Napr. zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

3) § 25 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.