Vyhláška č. 8/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických

Čiastka 3/1977
Platnosť od 21.02.1977 do08.12.2002
Účinnosť od 08.03.1977 do08.12.2002
Zrušený 51/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XVI dňom 6. septembra 1976.

8

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. novembra 1976

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických

Dňa 15. novembra 1974 bola v Mexiku podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XVI dňom 6. septembra 1976. České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Námestník ministra:

Vejvoda v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov mexických

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojených štátov mexických, vedené spoločným želaním podporovať a rozvíjať hospodárske a obchodné styky medzi oboma krajinami, sa dohodli podpísať na základe rovnoprávnosti, vzájomnosti a obojstrannej výhodnosti túto obchodnú dohodu:

Článok I

Zmluvné strany si budú navzájom poskytovať zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkom, čo sa týka vydávania vývozných a dovozných povolení, ciel a akýchkoľvek iných poplatkov, včítane spôsobu ich ukladania, predpisovaných v súvislosti s vývozom alebo dovozom a s platbami týkajúcimi sa dovozu a vývozu, ďalej v oblasti dopravy a administratívnych formalít, ktoré používajú v súlade s vnútroštátnymi predpismi vo svojom obchode s ktoroukoľvek inou krajinou.

Článok II

Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod uvedené v článku I tejto dohody sa nebude vzťahovať na výhody, ktoré:

a) ktorákoľvek zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám za účelom uľahčenia svojho pohraničného obchodu;

b) ktorákoľvek zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne tretím krajinám v dôsledku svojej účasti v oblastiach voľného obchodu alebo v colných úniách alebo v iných ekonomických regionálnych alebo subregionálnych zoskupeniach;

c) Československá socialistická republika poskytla alebo poskytne ktorejkoľvek socialistickej krajine alebo skupine socialistických krajín, alebo Spojené štáty mexické poskytli alebo poskytnú ktorejkoľvek latinskoamerickej krajine alebo skupine týchto krajín alebo iným rozvojovým krajinám vo veci colných sadzieb alebo iných preferencií.

Článok III

Obchody uskutočňované na jednej strane československými organizáciami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť ako nezávislými právnickými osobami a mexickými fyzickými a právnickými osobami štátnymi, zmiešanými alebo súkromnými na druhej strane sa budú uskutočňovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody a so zákonmi a predpismi platnými v príslušnej krajine.

Článok IV

Zmluvné strany vytvoria podľa svojich možností podmienky, aby vzájomná výmena tovaru medzi oboma krajinami bola vyrovnaná a aby sa na vývozoch z Mexika do Československa vo vzostupnej miere a čo možno v najväčšom pomere zúčastňovali hotové výrobky a polotovary obojstranného záujmu.

Československo bude taktiež spolupracovať pri hospodárskom a priemyselnom rozvoji Mexika vývozom priemyselných celkov a závodov, strojov, priemyselného zariadenia a náhradných dielcov pre ne potrebných, včítane poskytovania technológie, priemyselnej kooperácie a príslušnej technickej pomoci v súlade s platnými zákonmi a predpismi príslušnej krajiny.

Článok V

Zmluvné strany zabezpečia primeranú ochranu proti nekalej súťaži a budú dbať, aby vyvážaný a dovážaný tovar nemal označenie, ktoré by mohlo viesť k omylom, pokiaľ ide o krajinu pôvodu, materiál, druh alebo akosť tovaru.

Článok VI

Zmluvné strany povolia v súlade so zákonmi a predpismi platnými na území príslušnej zmluvnej strany bezcolný dovoz a vývoz tohto tovaru:

a) vzoriek výrobkov a tovaru bez obchodnej hodnoty a obchodnopropagačného materiálu;

b) výrobkov a tovaru dovezených na prechodný čas a určených pre veľtrhy a výstavy, na ktoré sa budú vzťahovať platné predpisy v príslušnej krajine, ak budú predané;

c) zariadení alebo nástrojov dovezených na prechodný čas a určených na pokusy, skúšky alebo vedeckotechnické výskumy v súvislosti s obchodnou alebo hospodárskou operáciou v súlade s programami vopred dohodnutými medzi zmluvnými stranami.

Článok VII

Táto dohoda nebude brániť žiadnej zo zmluvných strán, aby prijala alebo vykonávala opatrenia týkajúce sa:

a) bezpečnosti a verejného poriadku, národnej obrany alebo zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti;

b) dovozu a vývozu zbraní, streliva alebo vojnového materiálu;

c) ochrany národných umeleckých, historických alebo archeologických majetkov;

d) ochrany života a zdravia ľudí, zvierat a rastlinstva;

e) dovozu a vývozu zlata a striebra a mincí razených z týchto kovov;

f) obchodu, využitia alebo spotreby nukleárnych materiálov alebo rádioaktívnych vedľajších výrobkov pochádzajúcich z ich využitia alebo spracovania.

Článok VIII

Obchody medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať podľa možností priamo, bez použitia sprostredkovateľov alebo obchodných zástupcov, ktorí nemajú československú alebo mexickú príslušnosť.

Článok IX

Ceny výrobkov a tovaru, ktoré budú predmetom výmeny medzi oboma krajinami, sa určia dohodou medzi právnickými alebo fyzickými osobami uvedenými v článku III tejto dohody, ktoré budú brať do úvahy svetové ceny alebo ceny porovnateľných výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu na svetovom trhu.

Článok X

Platby týkajúce sa výmeny výrobkov, tovaru a služieb medzi oboma krajinami podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene podľa dojednania medzi osobami alebo organizáciami uvedenými v článku III tejto dohody v súlade so zákonmi a predpismi, ktoré platia alebo budú platiť na území každej zo zmluvných strán.

Článok XI

Zmluvné strany sa dohodli rozširovať obchod prostredníctvom medzibankových dohôd a za tým účelom budú vytvárať priaznivé podmienky, aby príslušné banky bezodkladne začali rokovanie o uzavretí takých dohôd.

Článok XII

S loďami, ich posádkami a nákladmi každej zo zmluvných strán sa bude zaobchádzať v námorných prístavoch alebo vo vnútrozemských morských a teritoriálnych vodách krajiny druhej zmluvnej strany podľa zásady najvyšších výhod.

Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na národnú kabotáž, rybolov, remorkáž a služby lodivodov v teritoriálnych vodách oboch zmluvných strán.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú považovať za platné všetky lodné dokumenty vydané alebo schválené príslušnými úradmi druhej zmluvnej strany a týkajúce sa národnej vlajky, merania tonáže, totožnosti posádky a iných záležitostí vzťahujúcich sa na lode a náklady.

Článok XIII

Za účelom sledovania plnenia tejto dohody a vypracovania odporúčaní smerujúcich k rozvoju a rozšíreniu oblastí výmeny tovaru a k širšej hospodárskej spolupráci medzi oboma krajinami sa zmluvné strany dohodli zriadiť zmiešanú komisiu, ktorá sa bude schádzať najmenej raz do roka, striedavo v Mexiku a v Prahe a ktorá sa bude skladať zo zástupcov oboch krajín. Prvé zasadanie sa uskutoční v Prahe.

Zmiešaná komisia určí svoj pracovný poriadok na svojom prvom zasadaní.

Článok XIV

Za účelom podpory rozvoja výmeny tovaru budú si zmluvné strany každoročne odovzdávať informatívne zoznamy tovaru, na vývoze ktorého do krajiny druhej zmluvnej strany majú záujem. Tieto zoznamy sa budú vhodným spôsobom dávať na známosť.

Zmluvné strany si budú taktiež každoročne odovzdávať štatistické údaje o výmene tovaru spomenutej v predchádzajúcom odseku.

Článok XV

Táto dohoda bude platiť tri roky a bude sa mlčky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskoršie 6 mesiacov pred skončením príslušného obdobia.

Ustanovenia tejto dohody sa budú používať až do konečného splnenia všetkých obchodných operácií alebo zmlúv, ktoré boli podpísané v priebehu jej platnosti.

Článok XVI

Táto dohoda sa bude používať predbežne odo dňa jej podpisu a nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany oznámia, že boli splnené ich príslušné ústavné predpisy pre jej nadobudnutie platnosti.

Spísané v Mexiku 15. novembra 1974 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu Spojených štátov mexických:

Lic. Emilio O. Rabassa v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.