Zákon č. 92/1977 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb.

Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977 do31.03.2002
Účinnosť od 20.12.1977 do31.03.2002
Zrušený 133/2002 Z. z.

OBSAH

92

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1977,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za doterajší text § 9 sa pripájajú slová „alebo na návrh Predsedníctva Akadémie.“.

2. V § 13 ods. 1 druhá veta znie:

„Predseda Akadémie sa sústavne stará o plnenie úloh Akadémie; za výkon svojej funkcie zodpovedá vláde Slovenskej socialistickej republiky.“.

3. § 13 ods. 3, 4 a 5 znejú:

(3) Členmi Predsedníctva Akadémie sú predseda Akadémie, podpredsedovia Akadémie, ďalší členovia Predsedníctva a vedecký sekretár Akadémie. Podpredsedovia Akadémie a ďalší členovia Predsedníctva Akadémie sú vymenúvaní z radov členov Akadémie. Podpredsedov Akadémie a vedeckého sekretára Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky na návrh predsedu Akadémie. Ďalších členov Predsedníctva Akadémie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky spravidla na základe voľby, ktorú vykonáva valné zhromaždenie členov Akadémie, alebo na návrh Predsedníctva Akadémie.

(4) Počet podpredsedov Akadémie, ako aj počet ďalších členov Predsedníctva Akadémie určuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.

(5) Funkčné obdobie Predsedníctva Akadémie trvá päť rokov.“.

4. § 14 znie:

㤠14

(1) Predsedníctvo Akadémie alebo predseda Akadémie môžu poveriť jednotlivých členov Predsedníctva obstarávaním určitých činností najmä poverujú podpredsedov Akadémie starostlivosťou o koordináciu a komplexnosť prác v jednotlivých oblastiach vedeckého bádania. Na zabezpečenie riadiacej a organizačnej činnosti môže Predsedníctvo Akadémie na návrh predsedu Akadémie tiež zriaďovať komisie a iné pomocné orgány.

(2) Členovia Predsedníctva Akadémie poverení určitou činnosťou podľa odseku 1 a predsedovia (vedúci) komisií a iných pomocných orgánov sú za výkon tejto činnosti zodpovední Predsedníctvu Akadémie a predsedovi Akadémie, podávajú im o nej správy a predkladajú im podľa potreby svoje návrhy.“.

5. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

㤠14a

(1) Predsedníctvo Akadémie sa stará o to, aby sa akademici a členovia korešpondenti tvorivým spôsobom zúčastňovali na rozvoji svojho vedného odboru, vedeckého výskumu a na realizácii výsledkov vo svojom vednom odbore a prispievali k rozvoju socialistickej vedy a socialistickej spoločnosti.

(2) Predsedníctvo Akadémie hodnotí činnosť akademikov a členov korešpondentov pravidelne, najmenej však v päťročných obdobiach.

(3) Na základe hodnotenia podľa odseku 2 môže Predsedníctvo Akadémie predložiť vláde Slovenskej socialistickej republiky návrhy na zrušenie členstva akademika alebo člena korešpondenta, ak neplní úlohy uvedené v odseku 1 a v § 10 ods. 1.“.

6. § 15 ods. 2 znie:

(2) Predsedu a ostatných členov vedeckých kolégií na návrh predsedu Akadémie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Akadémie, ktoré riadi ich činnosť. Predseda vedeckého kolégia zodpovedá za výkon svojej funkcie Predsedníctvu Akadémie a predsedovi Akadémie.“.

7. § 17 znie:

㤠17

Úlohy Akadémie v oblasti správnej, hospodárskej a organizačnej zabezpečuje aparát Akadémie. Predsedníctvo Akadémie určí spôsob konkrétneho riadenia aparátu Akadémie.“.

8. § 18 ods. 2 znie:

(2) Na čele pracoviska je riaditeľ (vedúci), ktorého na návrh predsedu Akadémie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Akadémie. Riaditeľ (vedúci) riadi všetku činnosť pracoviska a zodpovedá za ňu Predsedníctvu Akadémie a predsedovi Akadémie.“.

9. V § 18 ods. 3 sa slová „Vedúci (riaditeľ) vedeckého pracoviska“ nahrádzajú slovami „Riaditeľ (vedúci) vedeckého pracoviska“.

10. V § 19 ods. 2 sa slová „Povinnosťou vedúceho (riaditeľa)“ nahradzujú slovami „Povinnosťou riaditeľa (vedúceho)“.

11. V § 19 ods. 4 sa slová „na dobu štyroch rokov“ nahradzujú slovami „na päť rokov“.

12. V § 20 sa za slová „organizačných útvarov“ vkladajú slová „ako aj aparátu Akadémie“.

13. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

㤠20a

Funkčné obdobie doterajšieho Predsedníctva Akadémie sa končí dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.