Vyhláška č. 84/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky o pravidelných leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami

Čiastka 25/1977
Platnosť od 12.12.1977
Účinnosť od 27.12.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 17 dňom 10. augusta 1977.

84

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. septembra 1977

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky o pravidelných leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami


Dňa 17. decembra 1976 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky o pravidelných leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 17 dňom 10. augusta 1977.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky o pravidelných leteckých službách medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Líbyjskej arabskej republiky, ďalej len „zmluvné strany“, súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944, vedené prianím uzavrieť dohodu za účelom zavedenia leteckých služieb medzi ich príslušnými územiami a za týmito územiami, sa dohodli takto:

Článok 1

1. Na účely tejto Dohody, pokiaľ z textu nevyplýva inak:

a) Výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňa všetky Prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny Príloh alebo Dohovoru podľa jeho článkov 90 a 94, pokiaľ tieto Prílohy a zmeny nadobudli účinnosť alebo ich prijali obe zmluvné strany.

b) Výraz „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o vládu Československej socialistickej republiky, Federálne ministerstvo dopravy a akúkoľvek osobu alebo orgán poverené vykonávaním úkonov vykonávaných v súčasnosti spomenutým úradom alebo podobných úkonov, a pokiaľ ide o vládu Líbyjskej arabskej republiky, generálneho riaditeľa odboru civilného letectva, Ministerstvo spojov a akúkoľvek osobu alebo orgán poverené vykonávaním úkonov vykonávaných v súčasnosti spomenutým generálnym riaditeľom alebo podobných úkonov.

c) Výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určí písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 3 tejto Dohody.

d) Výrazy „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“, „letecký podnik“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú význam určený v článkoch 2 a 96 Dohovoru.

e) Výraz „kapacita“ vo vzťahu k lietadlu znamená užitočné zaťaženie lietadla používaného na trati alebo na jej úseku.

f) Výraz „kapacita“ vo vzťahu k určenej leteckej službe znamená kapacitu lietadla použitého na takú službu znásobenú frekvenciou takého lietadla v priebehu daného obdobia na danej trati alebo na jej úseku.

g) Výraz „Príloha“ znamená Prílohu tejto Dohody, ktorá sa bude považovať za jej súčasť, a všetky odvolania na túto Dohodu zahŕňajú odvolania na Prílohu, pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode za účelom zriadenia pravidelných medzinárodných leteckých služieb na tratiach určených v Prílohe tejto Dohody. Tieto služby a trate sa ďalej nazývajú „dohodnuté služby“ a „určené trate“.

2. Podľa ustanovení tejto Dohody letecký podnik určený každou zmluvnou stranou bude pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati užívať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany;

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely;

c) pristávať na uvedenom území v bodoch určených pre túto trať v Prílohe tejto Dohody na účely vykladania a nakladania cestujúcich, tovaru a pošty v medzinárodnej preprave.

3. Ustanovenia odseku 2 tohto článku nesplnomocňujú určený letecký podnik jednej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, tovar alebo poštu na území druhej zmluvnej strany na dopravu do iného miesta na území tejto druhej zmluvnej strany za nájomné alebo odplatu.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana môže podľa svojho uváženia mať v prevádzke trate určené v Prílohe tejto Dohody úplne alebo čiastočne bezprostredne alebo neskoršie za predpokladu, že:

a) zmluvná strana písomne určí druhej zmluvnej strane letecký podnik za účelom vykonávania dohodnutých služieb na určených tratiach;

b) druhá zmluvná strana udelí bez prieťahov určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenia v súlade so svojimi zákonmi, pravidlami a predpismi.

2. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky ustanovené zákonmi a predpismi, ktoré tento úrad obvykle a primerane používa v súlade s ustanoveniami Dohovoru pri prevádzke medzinárodných leteckých služieb.

Článok 4

1. Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť určenie leteckého podniku a odobrať alebo zamietnuť leteckému podniku práva ustanovené v článku 3 tejto Dohody alebo uložiť také podmienky, ktoré môže považovať za nevyhnutné pri využívaní týchto práv leteckým podnikom v každom prípade, keď nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom.

2. Každá zmluvná strana bude mať právo leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou zamietnuť prevádzkové oprávnenie alebo pozastaviť výkon práv ustanovených v článku 2 tejto Dohody alebo uložiť pre používanie týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné v prípade, keď sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi alebo predpismi zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje, alebo v prípade, že letecký podnik inak nepostupuje pri vykonávaní leteckých služieb podľa podmienok ustanovených v tejto Dohode.

3. Pokiaľ okamžité zamietnutie, pozastavenie alebo uloženie spomenutých podmienok nebude nevyhnutné na zabránenie ďalšieho porušovania zákonov alebo predpisov, uplatní sa toto právo až po porade s druhou zmluvnou stranou.

4. V prípade, že sa bude postupovať podľa tohto článku, práva druhej zmluvnej strany nebudú dotknuté.

Článok 5

1. Určené letecké podniky oboch zmluvných strán budú mať primeranú a rovnakú možnosť vykonávať dohodnuté služby na určených tratiach medzi ich príslušnými územiami.

2. Pri vykonávaní dohodnutých služieb určený letecký podnik každej zmluvnej strany vezme do úvahy záujem určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany tak, aby nepriaznivo neovplyvnil služby, ktoré tento podnik poskytuje na celej tejto trati alebo jej časti.

Článok 6

1. Dohodnuté služby poskytované určenými leteckými podnikmi zmluvných strán budú v úzkom vzťahu k prepravným požiadavkám verejnosti na určených tratiach a budú v prvom rade prihliadať na zabezpečenie kapacity zodpovedajúcej bežným a primerane očakávaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty medzi územím zmluvnej strany určujúcej letecký podnik a krajinou miesta určenia pri primeranom využití tejto kapacity.

2. Oprávnenie na prepravu cestujúcich, tovaru a pošty nakladaných a vykladaných na určených tratiach v bodoch na územiach iných štátov než štátu, ktorý určil letecký podnik, bude udelené v súlade so všeobecnými zásadami, podľa ktorých kapacita bude vo vzťahu:

a) k prepravným požiadavkám do územia a z územia zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik;

b) k dopravným požiadavkám oblasti, ktorou letecký podnik prelietava, s prihliadnutím na letecké služby vykonávané leteckými podnikmi iných štátov v tejto oblasti;

c) k požiadavkám na priamu leteckú prevádzku.

3. Pri vykonávaní dohodnutých služieb kapacita poskytovaná každým určeným leteckým podnikom sa určí dohodou medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán pred začatím týchto dohodnutých služieb. Akákoľvek zmena v ponúkanej kapacite sa tak isto určí dohodou spomenutých leteckých úradov po porade a písomnom potvrdení.

Článok 7

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup lietadiel uskutočňujúcich medzinárodné lety na jej území a výstup z neho alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku a lety týchto lietadiel na jej území, sú záväzné aj pre lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup na jej územie, pobyt na ňom, tranzit a výstup z neho pre cestujúcich, členov leteckých posádok, tovar a poštu, ako sú predpisy o vstupe, výstupe, vysťahovalectve a prisťahovalectve, ako aj colné a zdravotné opatrenia, budú záväzné pre cestujúcich, členov leteckých posádok, tovar a poštu, dopravovaných lietadlom určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, pokiaľ sa nachádzajú na spomenutom území.

3. Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany bude mať právo udržiavať zastúpenie včítane obchodného, administratívneho a technického personálu na území druhej zmluvnej strany primerane zodpovedajúce vykonávaným službám a v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Článok 8

1. Letecký úrad jednej zmluvnej strany zabezpečí, aby jej určený letecký podnik poskytol leteckému úradu druhej zmluvnej strany s dostatočným predstihom na informáciu výtlačky letových poriadkov a taríf a akékoľvek ich zmeny alebo iné dôležité údaje týkajúce sa vykonávania dohodnutých služieb včítane údajov o ponúkanej a leteckým úradom požadovanej kapacite za účelom prípadného preskúmania vykonávania tejto Dohody.

2. Letecký úrad jednej zmluvnej strany zabezpečí, aby jej určený letecký podnik poskytol leteckému úradu druhej zmluvnej strany prepravnú štatistiku dohodnutých služieb uvádzajúcu pokiaľ možno pôvod a určenie tejto prepravy.

Článok 9

1. Lietadlá určeného leteckého podniku každej zmluvnej strany používané pri vykonávaní dohodnutých služieb, ako aj ich obvyklé vybavenie, zásoby pohonných hmôt a mastiacich olejov, náhradné dielce a zásoby lietadla (včítane potravín, nápojov a tabaku) na palube týchto lietadiel budú oslobodené od všetkých colných dávok, inšpekčných a iných poplatkov alebo daní pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že toto vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až do času, keď sa znovu vyvezú.

2. Od rovnakých dávok a daní budú takisto, s výnimkou poplatkov zodpovedajúcich vykonávaným službám, oslobodené:

a) zásoby lietadla prevzaté na palubu na území každej zo zmluvných strán v rámci limitov určených úradmi príslušnej zmluvnej strany na použitie na palube lietadiel vykonávajúcich medzinárodné letecké služby druhej zmluvnej strany;

b) náhradné dielce dovezené na územie každej zmluvnej strany na údržbu alebo opravu lietadiel používaných v medzinárodných službách určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany;

c) pohonné hmoty a mastiace oleje určené na zásobovanie lietadiel vykonávajúcich medzinárodné služby určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany, i keď sa tieto zásoby použijú na časti cesty nad územím zmluvnej strany, na ktorom boli vzaté na palubu.

Môže sa požadovať, aby materiál uvedený v pododsekoch a), b) a c) bol pod colným dozorom alebo kontrolou.

3. Obvyklé zariadenia lietadiel, ako aj materiál a zásoby ponechávané na palube lietadiel ktorejkoľvek zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colnice na tomto území. V takom prípade sa môžu uložiť pod dozorom colnice až do času, keď sa znovu vyvezú alebo sa s nimi inak naloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 10

1. Tarify používané na dopravu cestujúcich a tovaru na dohodnutých službách sa určia v primeranej výške, pričom sa náležite prihliadne na všetky potrebné činitele včítane nákladov na ekonomickú prevádzku, primeraný zisk, rozdiel v charakteristike služby (včítane priemernej rýchlosti a cestovného usporiadania) a taríf používaných inými leteckými podnikmi na danej trati alebo na jej časti.

2. Tarify používané určenými leteckými podnikmi pri doprave na určených tratiach medzi územiami oboch zmluvných strán alebo medzi územím tretej krajiny a územím jednej zo zmluvných strán sa určia buď:

a) prostredníctvom na ten účel vytvorenej procedúry Medzinárodného združenia leteckých dopravcov, ktorého členmi sú určené letecké podniky; alebo

b) dohodou medzi určenými leteckými podnikmi, keď tieto podniky nie sú členmi tej istej organizácie leteckých podnikov alebo keď neboli žiadne tarify určené; ak niektorá zmluvná strana neurčila letecký podnik na niektorú z určených tratí a tarify pre túto trať neboli určené podľa odseku 2a) tohto článku, letecký podnik určený druhou zmluvnou stranou môže určiť tarify pre prevádzku na tejto trati.

3. Takto určené tarify sa predložia na schválenie leteckým úradom oboch zmluvných strán a nadobudnú platnosť po oznámení ich schválenia týmito leteckými úradmi alebo po uplynutí štyridsiatich piatich dní po tom, čo ich letecké úrady dostali, ak nebude vydané toto oznámenie, pokiaľ medzitým letecký úrad niektorej zmluvnej strany neoznámil svoj nesúhlas.

4. Pokiaľ sa tarify neurčia podľa odseku 2 tohto článku alebo letecký úrad niektorej zmluvnej strany s nimi nesúhlasí, zmluvné strany sa pokúsia dosiahnuť dohodu a urobia všetko potrebné na jej zavedenie.

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú, spor sa prerokuje v súlade s článkom 12. Do toho času, než sa vyrieši spor dohodou alebo bude rozhodnuté podľa článku 12, príslušné letecké podniky budú používať dosiaľ určené tarify, alebo pokiaľ tarify neboli ešte určené, budú používať primerané tarify.

Článok 11

Každá zmluvná strana poskytne určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany právo voľne prevádzať do svojho ústredia prebytok príjmov nad výdavkami dosiahnutý týmto leteckým podnikom na jej území za prepravu cestujúcich, tovaru a pošty v zameniteľnej mene podľa úradného prepočítacieho kurzu určeného v súlade s predpismi platnými v čase požadovaného prevodu.

Článok 12

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Ak sa medzi týmito leteckými úradmi nedosiahne dohoda, spor sa urovná diplomatickou cestou.

Článok 13

1. V duchu úzkej spolupráce budú letecké úrady oboch zmluvných strán uskutočňovať podľa potreby konzultácie týkajúce sa zavedenia a uspokojivého vykonávania ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

2. Každá zmluvná strana môže požiadať o konzultácie, ktoré sa začnú do šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú na predĺžení tejto lehoty.

Článok 14

1. Ak niektorá zmluvná strana bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o konzultácie medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán a v tomto prípade sa také konzultácie začnú do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania tejto žiadosti. Takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť po výmene diplomatických nót potvrdzujúcich, že tieto zmeny boli schválené v súlade s ústavnými požiadavkami.

2. Ak niektorý letecký úrad oboch zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ustanovenie Prílohy tejto Dohody, môže požiadať o konzultácie medzi týmito úradmi a v tomto prípade sa také konzultácie začnú do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti. Zmeny Prílohy tejto Dohody dohodnuté medzi týmito úradmi sa môžu predbežne vykonávať od dátumu dohodnutého leteckými úradmi a nadobudnú platnosť po potvrdení výmenou diplomatických nót.

Článok 15

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie skončiť platnosť tejto Dohody; toto rozhodnutie sa súčasne oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. V takom prípade sa skončí platnosť tejto Dohody dvanásť (12) mesiacov odo dňa prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ oznámenie o výpovedi nebude po vzájomnej dohode odvolané pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie výpovede, výpoveď sa bude považovať za doručenú štrnásť (14) dní po tom, čo ju dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 16

Táto Dohoda a akékoľvek jej zmeny sa budú registrovať v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 17

Táto Dohoda nadobudne platnosť výmenou diplomatických nót zmluvných strán potvrdzujúcich, že Dohoda bola schválená podľa ich ústavných požiadaviek.

Dané v Prahe 17. decembra 1976 vo dvoch vyhotoveniach v českom, arabskom a anglickom jazyku, pričom každé znenie má rovnakú platnosť. V prípade sporu o výklad alebo použitie Dohody anglické znenie bude rozhodujúce.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, riadne splnomocnení svojimi vládami podpísali túto Dohodu a opatrili ju svojimi pečaťami.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Pravoslav Kalický v. r.

Za vláduLíbyjskej arabskej republiky:

Marei Mohammad Buzakuk v. r.

PRÍLOHA

Časť 1:

Linky, ktoré bude mať v prevádzke v oboch smeroch určený letecký podnik vlády Československej socialistickej republiky:

Miesto odletuMedziľahlé bodyUrčenieBody za
Body v ČSSRUrčia sa neskoršieBod v LARUrčia sa neskoršie

Časť 2:

Linky, ktoré bude mať v prevádzke v oboch smeroch určený letecký podnik vlády Líbyjskej arabskej republiky:

Miesto odletuMedziľahlé bodyUrčenieBody za
Body v LARUrčia sa neskoršieBod v ČSSRUrčia sa neskoršie

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.