Vyhláška č. 4/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou úniou

Čiastka 2/1977
Platnosť od 31.01.1977
Účinnosť od 15.02.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 6 dňom 27. januára 1976.

4

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. novembra 1976

o Dohode o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou úniou


Dňa 10. septembra 1975 bola v Brne podpísaná Dohoda o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou hospodárskou úniou.

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 6 dňom 27. januára 1976.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
o rozvoji hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou hospodárskou úniou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Belgického kráľovstva vo svojom mene, ako aj v mene vlády Veľkovojvodstva luxemburského na základe existujúcich dohôd,

- prajúc si rozvinúť a posilniť hospodársku, priemyselnú a technickú spoluprácu medzi podnikmi, organizáciami a inštitúciami svojich krajín,

- vedené zhodným záujmom na prijatí dlhodobej úpravy, aby sa pre vzájomnú hospodársku spoluprácu vytvorili stále perspektívy,

- odvolávajúc sa na povzbudivé výsledky Dohody o priemyselnej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Belgicko-luxemburskou hospodárskou úniou z 10. októbra 1967,

- odvolávajúc sa na účasť svojich krajín na Všeobecnej dohode o clách a obchode,

sa dohodli takto:

Článok 1

Berúc do úvahy svoje medzinárodné záväzky, zmluvné strany budú podporovať hospodársku, priemyselnú a technickú spoluprácu medzi podnikmi, organizáciami a inštitúciami svojich krajín.

Článok 2

Na dozeranie nad rozvojom hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce sa zriaďuje Zmiešaná komisia, zložená zo zástupcov zmluvných strán. Bude sa schádzať najmenej raz ročne, striedavo v Prahe a v Bruseli, alebo na požiadanie jednej zo zmluvných strán.

Zástupcovia podnikov, organizácií a inštitúcií uvedených v článku 1 sa budú môcť pripojiť k prácam komisie.

Komisia bude mať za úlohu okrem iného:

a) pravidelne hodnotiť otázky súvisiace s hospodárskou spoluprácou;

b) hodnotiť a skúmať otázky vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody a predkladať zmluvným stranám náležité návrhy;

c) poskytovať možnosť výmeny názorov na ďalší rozvoj hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráce;

d) podporovať spoluprácu medzi zainteresovanými podnikmi, organizáciami a inštitúciami zmluvných strán na tretích trhoch.

Zmiešaná komisia bude môcť vytvárať pracovné skupiny, ktorým budú zverené špecifické problémy spolupráce, včítane vedeckotechnickej spolupráce, a ktoré budú písomne informovať Zmiešanú komisiu o svojej činnosti.

Článok 3

Zmluvné strany prostredníctvom Zmiešanej komisie uvedenej v článku 2 tejto Dohody určia oblasti, v ktorých sa ukazujú žiadúce možnosti rozvoja spolupráce, najmä v strojárskom a elektrotechnickom priemysle, chemickom a petrochemickom priemysle, poľnohospodárstve a priemysle výživy, doprave, spojoch, stavebníctve a iných.

Článok 4

Spolupráca uvedená v článku 1 tejto Dohody môže zahŕňať okrem iného tieto formy:

- spoluprácu medzi priemyselnými podnikmi za účelom zabezpečenia využitia výrobných kapacít, vzájomného dopĺňania vyrábaných výrobkov a spoločnú výrobu zariadení,

- projektové štúdie, výstavbu nových, ako aj rozširovanie a modernizáciu existujúcich priemyselných zariadení,

- výmenu know-how, dokumentácie a technických informácií, postupovanie patentov a licencií, použitie a zlepšovanie technických postupov, oznamovanie si výsledkov spoločného výskumu, ako aj výchovu kádrov, včítane výmeny špecialistov a stážistov, a spoločnú organizáciu konzultácií a konferencií medzi odborníkmi.

Článok 5

Zmluvy o hospodárskej, priemyselnej a technickej spolupráci sa budú uzavierať medzi zainteresovanými podnikmi, organizáciami a inštitúciami zmluvných strán v súlade so zákonmi a predpismi platnými v príslušných krajinách.

Článok 6

Táto Dohoda je uzavretá na neurčitý čas. Nadobudne platnosť po unifikácii zmluvných strán o splnení formalít požadovaných ich príslušnými zákonodarstvami.

Dňom nadobudnutia platnosti táto Dohoda nahradí Dohodu o priemyselnej a technickej spolupráci, podpísanú 10. októbra 1967 bez toho, že by sa táto náhrada dotkla toho, čo sa ujednalo v rámci Zmiešanej komisie vytvorenej posledne menovanou Dohodou.

Túto Dohodu môže písomne vypovedať jedna zo zmluvných strán a jej platnosť sa skončí šesť mesiacov od dátumu výpovede, ktorá však nebude mať vplyv na uzavreté zmluvy.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto Dohodu.

Vyhotovené v Brne 10. septembra 1975 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

A. Barčák v. r.

Za

Belgicko-luxemburskú hospodársku úniu:

M. Toussaint v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.