Vyhláška č. 30/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky

Čiastka 8/1977
Platnosť od 15.04.1977
Účinnosť od 30.04.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku XIV dňom 20. januára 1977.

30

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. marca 1977

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky


Dňa 14. októbra 1974 bola v Lime podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku XIV dňom 20. januára 1977.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Peruánskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Peruánskej republiky,

vedené snahou o upevnenie priateľských vzťahov medzi svojimi národmi a o rozšírenie spolupráce v oblasti kultúry, školstva, umenia, tlače, rozhlasu, televízie, filmu a športu, vyhlasujúc, že budú rešpektovať zásady zvrchovanosti a nemiešania sa do vnútorných záležitostí oboch krajín, sa rozhodli uzavrieť túto dohodu:

Článok I

Zmluvné strany budú podporovať všetku činnosť, ktorá bude prispievať k vzájomnému poznaniu a k rozvoju školstva a kultúry oboch krajín, a na tento účel považujú za vhodné prekladať literárne, historické a vedecké diela oboch krajín a vymieňať si informácie z oblasti kultúrneho života.

Článok II

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi oficiálnymi školskými a kultúrnymi inštitúciami Československej socialistickej republiky a Peruánskej republiky formou výmeny publikácií, diel filmovej a hudobnej tvorby, mikrofilmov a všetkého informačného materiálu z uvedených oblastí.

Článok III

Zmluvné strany budú podporovať výmenu vedeckých pracovníkov, tvorivých a reprodukčných umelcov, muzikológov, dirigentov, divadelných režisérov, vysokoškolských profesorov, spisovateľov, pracovníkov filmu, novinárov, pracovníkov televízie a rozhlasu a ostatných predstaviteľov v oblasti školstva, kultúry a vedy v záujme výmeny informácií v uvedených oblastiach.

Článok IV

Obe zmluvné strany budú podporovať usporadúvanie výstav s umeleckou a školskou tematikou, divadelných predstavení, koncertov, filmových festivalov a všetkých akcií, ktoré prispejú k lepšiemu poznaniu kultúry a školstva oboch krajín, najmä ak požiada druhá zmluvná strana, aby niektorá zo štátnych inštitúcií spolu s príslušným veľvyslanectvom prevzala nad týmito akciami záštitu.

Článok V

V súlade so svojimi možnosťami a platnými právnymi predpismi budú obe zmluvné strany poskytovať oficiálnou cestou občanom druhého štátu štipendiá v oblasti vedeckého výskumu, kultúry, školstva a športu.

Zmluvné strany okrem toho uľahčia vedcom a kultúrnym pracovníkom prístup do svojich knižníc, archívov, múzeí, galérií a iných kultúrnych a vedeckých inštitúcií.

Článok VI

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi uznávať diplomy, tituly, vysvedčenia a vedecké hodnosti udelené príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany.

Článok VII

Vysielanie a prijímanie študentov na školy oboch krajín bude podmienené predložením vysvedčenia o dosiahnutom štúdiu zo strany záujemcu, riadne uznaného a overeného vysielajúcou stranou.

Štúdium bude uznávané v súlade s platnými právnymi predpismi prijímajúcej strany.

V každom prípade bude prijatie študentov na štúdium podmienené predbežným súhlasom školskej inštitúcie prijímajúcej krajiny.

Článok VIII

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi športovými inštitúciami oboch krajín a usporadúvanie športových súťaží za účasti svojich športových družstiev a športovcov.

Článok IX

Každá zo zmluvných strán umožní pozvanie vedcov, školských a kultúrnych pracovníkov druhej krajiny na kongresy, konferencie, festivaly a ďalšie medzinárodné stretnutia usporadúvané na jej území.

Zmluvné strany budú vo svojej dvojstrannej spolupráci pokračovať aj v rámci medzinárodných vedeckých vzdelávacích a kultúrnych organizácií.

Článok X

Každá zo zmluvných strán bude na svojom území chrániť autorské práva príslušníkov druhej zmluvnej strany, ktorým poskytne tie isté výhody, ktoré platia pre domácich autorov, pokiaľ ide o autorské honoráre.

Článok XI

Každá z vlád umožní na základe reciprocity a po vzájomnej dohode dočasné vypožičanie predmetov, ktoré sú súčasťou archeologických a umeleckých pokladov Československa a Peru, na kultúrne výstavy usporadúvané pod vládnou záštitou a v súlade s právnymi predpismi, ktoré upravujú takéto vypožičanie.

Krajiny, v ktorých budú umelecké predmety vystavované, zabezpečia ich ochranu a vrátenie.

Článok XII

Zmluvné strany sa budú snažiť vyhovieť žiadostiam, ktoré predložia o poskytnutie školskej a kultúrnej spolupráce za účasti odborníkov, ktorí by pracovali v prijímajúcej krajine, v súlade s platnými právnymi predpismi oboch krajín.

Podmienky spolupráce budú dohodnuté v protokoloch uzavretých medzi príslušnými inštitúciami oboch krajín.

Článok XIII

S cieľom umožniť plnenie tejto dohody a urýchliť prípravu ďalšieho rozvoja kultúrnych stykov medzi oboma krajinami bude vytvorená zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch vlád.

Zmiešaná komisia sa bude schádzať striedavo v Lime a v Prahe vždy, keď to obe strany uznajú za vhodné.

Článok XIV

Táto dohoda nadobudne platnosť po tom, čo si obe strany oznámia jej schválenie podľa platných právnych predpisov.

Táto dohoda sa dojednáva na päť rokov a bude sa predlžovať vždy na ďalších päť rokov, pokiaľ ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím platnosti.

Vypovedanie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na realizáciu prebiehajúcich akcií a programov, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na opaku.

Spísané v Lime 14. októbra 1974 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí

Za vládu Peruánskej republiky:

Miguel A. de la Flor Valle v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.