Vyhláška č. 76/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.

Čiastka 24/1977
Platnosť od 23.11.1977 do31.12.1981
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1981
Zrušený 105/1981 Zb.

76

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 12. novembra 1977,

ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb.

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Čl. I

Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb v znení vyhlášky č. 31/1976 Zb. sa dopĺňa takto:

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠5a

Využitie opakovateľných projektov

Ak sa pri spracovaní prípravnej a projektovej dokumentácie použijú opakovateľné projekty, postupuje sa podľa tejto vyhlášky, pokiaľ osobitné predpisy12a) neustanovujú inak.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

12a) Vyhláška č. 75/1977 Zb. o opakovaných projektoch.