72

PREDSEDNÍCTVO FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA

vyhlasuje

úplné znenie zákona o odvodoch do štátneho rozpočtu príspevku na sociálne zabezpečenie zo 7. októbra 1971 č. 111 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom z 15. decembra 1976 č. 154 Zb. a zákonom z 26. októbra 1977 č. 62 Zb.

ZÁKON

o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1

Úvodné ustanovenia

Týmto zákonom sa upravujú

a) odvod zo zisku;

b) odvod z majetku;

c) - zrušené;

d) príspevok na sociálne zabezpečenie;

e) odvod z odpisov základných prostriedkov;

f) dodatkové odvody;

g) odvod štátnych hospodárskych organizácií, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu alebo rozpočtu národného výboru (ďalej len „štátny rozpočet“) je určený finančným plánom.

§ 2

(1) Odvod zo zisku vykonávajú:

a) štátne hospodárske organizácie s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou;

b) organizácie zahraničného obchodu;

c) štátne hospodárske organizácie s prevažne obchodnou činnosťou;

d) štátne projektové, projektovo-inžinierske a inžinierske organizácie;

e) štátne hospodárske organizácie výskumnej a vývojovej základne;

f) štátne odbytové a zásobovacie organizácie;

g) hospodárske organizácie štátnych kúpeľov;

h) štátne organizácie verejnej automobilovej dopravy;

i) štátne hospodárske organizácie v oblasti kultúry;

j) generálne riaditeľstvá, pokiaľ aspoň polovica podriadených organizácií podlieha odvodu zo zisku podľa tohto zákona;

k) ostatné štátne hospodárske organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu nie je určený finančným plánom;

l) tuzemské účastinné spoločnosti;

m) organizácie vzniknuté na podklade zmluvy o združení,1) pokiaľ aspoň polovica ich členov sú organizácie podliehajúce odvodom podľa tohto zákona;

n) štátne hospodárske organizácie civilného letectva;

o) hospodárske organizácie s medzinárodnou účasťou so sídlom v Československej socialistickej republike a pobočky hospodárskych organizácií s medzinárodnou účasťou zriadené na území Československej socialistickej republiky, pokiaľ môžu vo svojom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.

(2) Odvod z majetku vykonávajú organizácie uvedené v odseku 1 pod písm. a), b), j), k), l) a m), s výnimkami uvedenými v odseku 3.

(3) Odvod z majetku nevykonávajú:

a) banícke organizácie, ktorých prevažnou činnosťou je ťažba alebo úprava tuhých palív alebo rúd, vyhľadávanie a ťažba bitúmenov, energetické organizácie zapojené do jednotnej elektrizačnej sústavy, ktorých prevažnou činnosťou je výroba alebo rozvod elektrickej energie a tepla (s výnimkou závodných elektrární), plynárenské organizácie zaoberajúce sa prevažne výrobou, rozvodom, prepravou alebo uskladnením vykurovacích plynov, organizácie Československých automobilových opravovní, organizácie geologického prieskumu, organizácie Vodné zdroje a žriedlové organizácie;

b) generálne riaditeľstvá, pokiaľ viac ako polovica podriadených organizácií nepodlieha odvodu z majetku;

c) štátne hospodárske organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu je určený finančným plánom.

(4) Príspevok na sociálne zabezpečenie odvádzajú organizácie uvedené v odseku 1 a štátne hospodárske organizácie, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu je určený finančným plánom.

(5) Odvod z odpisov základných prostriedkov do štátneho rozpočtu určený v štátnom rozpočte vykonávajú za úseky národného hospodárstva, ktoré riadia, ministerstvá a iné ústredné orgány.

(6) Dodatkové odvody vykonávajú organizácie podliehajúce odvodom podľa tohto zákona alebo dôchodkovej dani alebo poľnohospodárskej dani zo zisku.

§ 3

Odvodom podľa § 2 ods. 1 až 4 tohto zákona nepodliehajú štátne hospodárske organizácie, na ktoré sa vzťahuje zákon o dôchodkovej dani alebo ktoré sú daňovníkmi poľnohospodárskej dane zo zisku.

ČASŤ I

ODVOD ZO ZISKU

§ 4

Základ odvodu

(1) Základom odvodu zo zisku je vytvorený bilančný zisk zo všetkej činnosti organizácie a z hospodárenia so všetkým majetkom, vykázaný v riadne vedenom účtovníctve, zvýšený o položky, ktoré treba pripočítať (ďalej len „pripočítateľné položky“), a znížený o položky, ktoré možno odpočítať (ďalej len „odpočítateľné položky“). V prípade, že organizácia nevykáže zisk, je základom odvodu zo zisku suma pripočítateľných položiek prevyšujúca odpočítateľné položky; ak organizácia vykáže stratu, je základom tohto odvodu suma pripočítateľných položiek, prevyšujúca súčet straty a odpočítateľných položiek.

(2) Vláda Československej socialistickej republiky môže určiť organizácie vykonávajúce zahraničnú obchodnú činnosť, pri ktorej sa do základu odvodu zo zisku nezahŕňajú hospodárske výsledky z dohodnutých cien a zo zahraničných priamych obchodných nákladov. Z týchto hospodárskych výsledkov sa vykonáva odvod do štátneho rozpočtu na základe podmienok, ktoré ustanoví Federálne ministerstvo financií podľa zásad schválených vládou Československej socialistickej republiky.

(3) V štátnych hospodárskych organizáciách, ktorých vzťah k štátnemu rozpočtu je určený finančným plánom, sa bilančný zisk nezvyšuje o pripočítateľné položky a neznižuje o odpočítateľné položky.

(4) - zrušený.

§ 5

Pripočítateľné položky

(1) Pripočítateľnými položkami sú:

a) sumy, o ktoré sa zvýšili náklady alebo znížili výnosy v rozpore s právnymi predpismi, príspevky a subvencie zahrnuté do nákladov, ktoré organizácia nie je povinná uhradiť podľa právnych predpisov, bezodplatné venovania a ďalej sumy, o ktoré organizácia prekročila záväzné limity nákladov určené vo schválenom finančnom pláne, ktorých druhy určuje vláda Československej socialistickej republiky;2)

b) vratky odvodov z majetku, prípadne dane z pozemkov;

c) sumy prijaté v rámci znovurozdelenia prostriedkov v uhoľnom priemysle v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok.

(2) Pripočítateľnými položkami sú ďalej tieto položky účtované v nákladoch organizácie:

a) rozdiel, o ktorý sú platené pokuty a penále vyššie než prijaté;

b) prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd;

c) poplatky za znečisťovanie ovzdušia včítane prirážky;

d) záporný rozdiel medzi vzniknutými mankami a prijatými náhradami mánk v štátnych hospodárskych organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou.

§ 6

Odpočítateľné položky

Odpočítateľnými položkami sú tieto položky, pokiaľ nie sú podľa právnych predpisov účtované v nákladoch alebo na ťarchu tvorby zisku organizácie:

a) zaplatený odvod z majetku;

b) zaplatená daň z pozemkov;

c) rozdiel, o ktorý sú prijaté pokuty a penále vyššie než platené;

d) sumy prijaté od inej organizácie so sídlom v Československej socialistickej republike z prostriedkov, ktoré už boli podrobené odvodu zo zisku alebo obdobnej dani, a položky podrobené už odvodu zo zisku v tej istej organizácii, ak sú súčasťou zisku;

e) sumy poskytnuté v rámci znovurozdelenia prostriedkov v uhoľnom priemysle v dôsledku rozdielnych prírodných a polohových podmienok.

Súčasťou uvedených odpočítateľných položiek nie je penále súvisiace s týmito položkami.

§ 7

Sadzba odvodu

(1) Sadzba odvodu zo zisku tvorí 70 % zo základu odvodu (§ 4) s týmito odchýlkami:

a) 50 % v baníckych organizáciách, ktorých prevažnou činnosťou je ťažba alebo úprava tuhých palív alebo rúd, vyhľadávanie a ťažba bitúmenov, v energetických organizáciách zapojených do jednotnej elektrizačnej sústavy, ktorých prevažnou činnosťou je výroba alebo rozvod elektrickej energie a tepla (s výnimkou závodných elektrární), v plynárenských organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou, rozvodom a prepravou alebo uskladnením vykurovacích plynov, v organizáciách geologického prieskumu, organizáciách Vodné zdroje, žriedlových organizáciách, organizáciách stavebnej výroby, organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou stavebných hmôt, v organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou konštrukcií alebo dielcov určených pre investičnú výstavbu a ustanovených vykonávacím predpisom, v organizáciách potravinárskeho priemyslu a na generálnych riaditeľstvách, pokiaľ aspoň polovica podriadených organizácií vykonáva odvod zo zisku podľa tejto sadzby alebo podľa sadzby uvedenej pod písmenom e);

b) 60 % v organizáciách uvedených v § 2 ods. 1 písm. o);

c) 75 % v organizáciách zahraničného obchodu;

d) 85 % v tých peňažných ústavoch, ktoré sú účastinnými spoločnosťami a majú vytvorený všeobecný rezervný fond vo výške určenej stanovami;

e) v štátnych hospodárskych organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou, štátnych projektových, projektovo-inžinierskych a inžinierskych organizáciách, štátnych hospodárskych organizáciách výskumnej a vývojovej základne, štátnych odbytových a zásobovacích organizáciách, hospodárskych organizáciách štátnych kúpeľov, štátnych organizáciách verejnej automobilovej dopravy, štátnych hospodárskych organizáciách v oblasti kultúry a v štátnych hospodárskych organizáciách civilného letectva

pri rentabilite%%
do 525,-
nad 5do 1525,- + 2,- à
nad 15do 1845,- + 1,7 à
nad 18do 2350,1 + 1,3 à
nad 23do 2856,6 + 1,- à
nad 28do 3361,6 + 0,8 à
nad 33do 4065,6 + 0,6 à
nad 40do 5069,8 + 0,4 à
nad 50do 5673,8 + 0,2 à
nad 5675,.

(2) Rentabilita v organizáciách uvedených v odseku 1 písm. e) sa vypočítava ako pomer bilančného zisku zvýšeného o pripočítateľnú položku podľa § 5 ods. 1 písm. a) k celkovým nákladom zníženým o sumu, o ktorú sa zvýšil bilančný zisk [§ 5 ods. 1 písm. a)], a to s presnosťou na stotiny.

(3) Činiteľ „a“ sa rovná percentu rentability presahujúcemu spodnú hranicu príslušného pásma odvodu s presnosťou na stotiny.

§ 8

Ak organizácia má príjmy zo zdrojov v cudzine, môže si z odvodu zo zisku odpočítať obdobnú daň alebo odvod zaplatené v cudzine, ale najviac do sumy odvodu zo zisku pripadajúceho na uvedené príjmy podľa tohto zákona.

ČASŤ II

ODVOD Z MAJETKU

§ 9

Základ odvodu

Základom odvodu z majetku je majetok organizácie.

§ 10

Majetok organizácie

(1) Majetok organizácie tvoria:

a) pri základných prostriedkoch a nedokončených investíciách stav fondu základných prostriedkov a investícií a stav oprávok zo základných prostriedkov a investícií v používaní, stav fondu výstavby a fondu drobných podnikových investícií;

b) pri obežných prostriedkoch stav obratového fondu a stav všetkých ostatných fondov organizácie, okrem fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a fondu technického rozvoja. V tuzemských účastinných spoločnostiach tvorí majetok aj splatený účastinný kapitál.

c) nerozdelený zisk.

(2) Z majetku organizácie sa odpočítajú:

a) zostatková cena

1. základných prostriedkov slúžiacich ako samostatné zariadenia3) prevažne bytovým, zdravotníckym, rehabilitačným, výchovným, kultúrnym a telovýchovným účelom, na detskú rekreáciu Revolučného odborového hnutia, rekreáciu (aj združenú) vlastných zamestnancov, výmennú rekreáciu a na závodné stravovanie a ubytovanie,

2. samostatných základných prostriedkov slúžiacich výlučne na zlepšenie čistoty vody a ovzdušia, na zaistenie bezpečnosti alebo na ochranu zdravia pracujúcich,

3. základných prostriedkov slúžiacich výlučne na účely civilnej obrany a zvláštne úlohy,

4. základných prostriedkov v konzervácii určených na osobitné úlohy,

5. cestných komunikácií s verejnou prevádzkou,

6. základných prostriedkov odovzdaných do dočasného používania a použitých na účely uvedené pod č. 1 až 3;

zostatková cena základných prostriedkov uvedených pod č. 1 až 6 sa odpočíta z majetku organizácie vo výške krytej fondom základných prostriedkov a investícií zvýšená o podiel oprávok pripadajúcich na tieto základné prostriedky;

b) prostriedky fondov, ktoré sú na základe rozhodnutia príslušnej vlády uložené na osobitných účtoch a viazané;

c) cena zásob materiálu civilnej obrany a ďalej zásob na zvláštne úlohy, ktorých skladovanie bolo organizácii osobitne uložené, pokiaľ sú kryté niektorým z fondov organizácie;

d) neuhradená strata;

e) cena pozemkov, ak je do základných prostriedkov zahrnutá.

(3) - zrušený.

§ 11

Sadzba odvodu

Sadzba odvodu z majetku tvorí 3 % zo základu odvodu; v organizáciách stavebnej výroby, v organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou stavebných hmôt, v organizáciách zaoberajúcich sa prevažne výrobou konštrukcií alebo dielcov určených pre investičnú výstavbu a ustanovených vykonávacím predpisom, v Československej námornej plavbe, Inchebe, a Brnianskych veľtrhoch a výstavách tvorí sadzba 2 %.

§ 12

Pre určenie povinností odvodu z majetku je rozhodujúci priemerný stav majetku v roku, za ktorý sa odvod vykonáva.

§ 13

Ak má organizácia majetok v cudzine, môže si od odvodu z majetku odpočítať sumu obdobného odvodu (alebo dane) pripadajúceho na tento majetok zaplatenú v cudzine.

ČASŤ III

MAXIMÁLNA VÝŠKA ODVODOV

§ 14

(1) Úhrn odvodu zo zisku a odvodu z majetku môže tvoriť najviac 85 % základu odvodu zo zisku (§ 4) zvýšeného o odvod z majetku.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na organizácie uvedené v § 7 ods. 1 písm. c) a d).

§ 15

Úprava maximálnej výšky odvodov podľa § 14 sa vykoná znížením odvodu zo zisku. Pokiaľ túto úpravu nemožno vykonať znížením odvodu zo zisku, zníži sa odvod z majetku.

ČASŤ IV

PRÍSPEVOK NA SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

§ 16

(1) Základom príspevku na sociálne zabezpečenie je objem mzdových prostriedkov zúčtovaných na výplatu v bežnom roku znížený o odmeny zúčtované na výplatu najlepším pracovníkom a kolektívom zo sumy, ktorú organizácia dostala zo štátneho rozpočtu ako odmenu k Červenej zástave päťročnice alebo k zástave, prípadne štandarde, ktoré sú jej na roveň postavené, a o odmeny podľa predpisov o autorskom práve zúčtované na výplatu v bežnom roku.4) Sadzba príspevku tvorí 20% zo základu s odchýlkami uvedenými v odsekoch 2 a 3.

(2) V štátnych hospodárskych organizáciách výskumnej a vývojovej základne a v hospodárskych organizáciách štátnych kúpeľov tvorí sadzba príspevku na sociálne zabezpečenie 10 %.

(3) V organizáciách so vzťahom k štátnemu rozpočtu určeným finančným plánom ustanoví sadzby príspevku na sociálne zabezpečenie vláda Československej socialistickej republiky; prípadne tiež ustanoví, ktoré z nich tento príspevok neodvádzajú.

(4) Príspevok na sociálne zabezpečenie zahŕňa aj poistné nemocenského poistenia.5) Príspevok na sociálne zabezpečenie je súčasťou nákladov organizácie.

ČASŤ V

ODVOD Z ODPISOV ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV

§ 17

Odvod z odpisov základných prostriedkov do štátneho rozpočtu sa určí v štátnom rozpočte absolútnou sumou pre jednotlivé ústredné orgány v prípadoch, že tvorba odpisov všetkých ústrednému orgánu podriadených organizácií je vyššia ako preň platný podiel z plánovaných investícií, ktorý sa môže uhradiť z odpisov. Tento podiel môže byť pri zostavení štátneho rozpočtu zvýšený v prípade, že bude možné súčasne znížiť dotácie zo štátneho rozpočtu na investície. Výšku podielu a ďalšie podmienky odvodov z odpisov základnych prostriedkov ustanoví vláda Československej socialistickej republiky.

ČASŤ VI

DODATKOVÉ ODVODY

§ 18

(1) Organizáciám sa môžu uložiť tieto dodatkové odvody:

a) na odčerpanie prostriedkov, ktoré organizácia získala porušením cenových predpisov alebo v súvislosti so zmenami cien;

b) na odčerpanie časti zisku, ak nie je inštalované alebo riadne v prevádzke zariadenie na ochranu pracovníkov alebo ak nevyhovuje zariadenie organizácie predpisom o bezpečnosti práce alebo zdravotníckym predpisom;

c) na znovurozdelenie prostriedkov;

d) na odčerpanie zisku za výrobky s nedostatočnou akosťou alebo výrobky technicky zastarané;

e) -zrušené;

f) odvod za prekročenie limitu mzdových prostriedkov uhrádzaných z fondu odmien;

g) -zrušené;

h) na zabezpečenie plnenia štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.

(2) Podmienky a spôsob vykonávania dodatkových odvodov ustanoví vláda Československej socialistickej republiky.

ČASŤ VII

ODVODY NA ZÁKLADE FINANČNÉHO PLÁNU

§ 19

Vláda Československej socialistickej republiky určí štátne hospodárske organizácie, ktoré vykonávajú odvody do štátneho rozpočtu na základe finančného plánu. Vykonávanie týchto odvodov včítane spôsobu hmotnej zainteresovanosti upraví vláda Československej socialistickej republiky nariadením.

ČASŤ VIII

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 20

Správa odvodov a príspevku na sociálne zabezpečenie

(1) Správa odvodov, ktorých výnos plynie

a) do štátneho rozpočtu federácie, vykonávajú finančné správy;6)

b) do rozpočtu národných výborov, vykonávajú orgány poverené príslušnými ústrednými orgánmi republík.7)

(2) Správu príspevku na sociálne zabezpečenie vykonávajú orgány príslušné na správu odvodov.

§ 21

(1) Organizácia je povinná oznámiť deň svojho vzniku do 15 dní orgánu vykonávajúcemu správu odvodov.

(2) Odvody podľa § 1 písm. a) až c) a príspevok na sociálne zabezpečenie sa vykonávajú za bežný kalendárny rok (ďalej len „odvodové obdobie“).

Vyúčtovanie odvodov

§ 22

(1) Organizácia je povinná podať vyúčtovanie odvodov podľa § 1 písm. a) až d) (ďalej len „odvody“) orgánu vykonávajúcemu správu odvodov (§ 20), v obvode ktorého mala sídlo k 31. decembru odvodového obdobia, a to do 15. februára po uplynutí odvodového obdobia (§ 21) a pripojiť k nemu účtovnú uzávierku, ako aj ďalšie doklady ustanovené príslušným ministerstvom financií.

(2) Ak organizácia zanikne bez vykonania likvidácie, jej právny nástupca je povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca vyúčtovanie odvodov za uplynulú časť roka.

(3) Organizácia je povinná vo vyúčtovaní si odvody sama vypočítať a uviesť aj prípadné výnimky, zvýhodnenia a zľavy a vyčísliť ich objem v korunách.

(4) Ak vyúčtovanie nebolo podané včas, môže orgán vykonávajúci správu zvýšiť odvody až o 10 %.

§ 23

V prípade likvidácie organizácie trvá povinnosť odvodov aj povinnosť podávať každoročne vyúčtovanie odvodov až do skončenia likvidácie. Po skončení likvidácie je orgán poverený likvidáciou povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca vyúčtovanie za uplynulú časť roka a vo vyúčtovaní odvodu zo zisku uviesť aj likvidačný zvyšok. Vyúčtovanie je povinný doložiť začiatočnou a konečnou likvidačnou súvahou a výkazom o použití likvidačného zvyšku. Likvidačný zvyšok sa pripočíta k základu odvodu zo zisku toho roka, v ktorom sa likvidácia skončila.

Určenie odvodov

§ 24

(1) Odvody určí orgán vykonávajúci správu odvodov po uplynutí odvodového obdobia.

(2) Základ odvodov sa zaokrúhľuje na celé 100 Kčs hore; odvody, zvýšenie odvodov (§ 22 ods. 4) a penále sa zaokrúhľujú na celé koruny hore.

§ 25

(1) O určení odvodov upovedomí orgán vykonávajúci správu odvodov organizáciu platobným výmerom.

(2) Proti platobnému výmeru môže organizácia podať do 15 dní odvolanie orgánu, ktorý platobný výmer vydal.

(3) Odvolanie nemá odkladný účinok.

§ 26

Platenie odvodov

(1) Organizácia je povinná najneskôr tretieho dňa pred koncom každého mesiaca platiť mesačné preddavky, a to:

a) na odvod zo zisku, s výnimkami ustanovenými v odsekoch 2 až 4, takto:

1. v januári vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej odvodovej povinnosti,

2. začínajúc februárom sa výška preddavku na bežný mesiac vypočíta z bilančného zisku skutočne dosiahnutého v predchádzajúcom mesiaci zníženého o jednu dvanástinu plánovaného odvodu z majetku na bežný rok a upraveného o jednu dvanástinu položiek uvedených v § 5 ods. 1 písm. c) a v § 6 písm. e) plánovaných na bežný rok. Ak takto vypočítaný preddavok na bežný mesiac je vyšší alebo nižší ako preddavok zročný v predchádzajúcom mesiaci, zúčtuje organizácia rozdiel pri platení preddavku na bežný mesiac,

3. po uplynutí každého štvrťroka (s výnimkou posledného štvrťroka) vypočíta organizácia, koľký je odvod zo zisku zo základu skutočne dosiahnutého za čas od začiatku roka. Rozdiel, o ktorý je vypočítaná odvodová povinnosť vyššia alebo nižšia ako súčet zročných preddavkov na odvod zo zisku, zúčtuje organizácia s mesačným preddavkom na tento odvod v prvom mesiaci nasledujúceho štvrťroka. Na žiadosť organizácie sa preplatok môže zúčtovať na iné odvody alebo ich nedoplatky, prípadne sa môže vrátiť;

b) na odvod z majetku vo výške jednej dvanástiny ročnej odvodovej povinnosti vypočítanej z priemerného stavu majetku, ktorý sa vypočíta zo súčtu účtovného stavu majetku k 1. januáru a plánovaného stavu majetku k 31. decembru bežného roka;

c) na príspevok na sociálne zabezpečenie vo výške jednej dvanástiny plánovanej ročnej povinnosti. Po uplynutí každého štvrťroka sa odvod upravuje podľa skutočne zúčtovaného objemu mzdových prostriedkov za uplynulé obdobie ako pri odvode zo zisku [písmeno a) č. 3].

Preddavky sa zaokrúhľujú na celé tisíce Kčs dolu.

(2) Organizácia, v ktorej ročný plánovaný odvod zo zisku je 500 000 Kčs až 1 000 000 Kčs, platí preddavky štvrťročne, a to zo základu dosiahnutého od začiatku roka po odpočítaní preddavkov už prv zročných. Preddavky sú (s výnimkou posledného štvrťroka) zročné najneskôr tretieho dňa pred koncom prvého mesiaca po skončení štvrťroka.

(3) Organizácia, v ktorej ročný plánovaný odvod zo zisku je nižší ako 500 000 Kčs, nedáva preddavky na odvod zo zisku; organizácia, v ktorej je plánovaná strata, nedáva preddavky na odvod z majetku; odvody zaplatí pri ročnom vyúčtovaní odvodov.

(4) Federálne ministerstvo financií môže ustanoviť spôsob platenia preddavkov na odvod zo zisku a na odvod z majetku organizáciami, v ktorých dochádza k zníženiu odvodovej povinnosti podľa § 14, 15 a 36.

(5) Organizácia je povinná predložiť orgánu vykonávajúcemu správu odvodov najneskôr do 29. januára bežného roka výpočet plánovanej ročnej povinnosti jednotlivých odvodov.

(6) Orgán vykonávajúci správu odvodov môže na žiadosť organizácie určiť preddavky inak.

(7) Ak odvody vypočítané vo vyúčtovaní sú vyššie ako zaplatené preddavky na ne, a to s prihliadnutím na § 14, je organizácia povinná zaplatiť rozdiel v lehote určenej pre podanie vyúčtovania (§ 22 ods. 1). Ak uvedené odvody sú nižšie ako zaplatené preddavky na ne, zúčtuje sa preplatok na preddavky odvodov v bežnom roku alebo sa na žiadosť organizácie vráti.

(8) Ak odvod vypočítaný organizáciou vo vyúčtovaní je nižší ako odvod určený platobným výmerom, je organizácia povinná zaplatiť rozdiel najneskôr do 15 dní po doručení platobného výmeru.

(9) Ustanovenie o výkone rozhodnutí v predpisoch o konaní vo veciach daní a poplatkov8) platí pre všetky organizácie podliehajúce odvodom; použije sa obdobne pri úhrade dlžných súm z účtu aj v ostatných peňažných ústavoch.

§ 27

Penále

(1) Ak neboli odvody organizácie (včítane zvýšenia odvodu podľa § 22 ods. 4), prípadne preddavky na ne zaplatené včas, je organizácia povinná zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,1 % dlžnej sumy.

(2) Ak organizácia uvedie vo vyúčtovaní odvody nižšou sumou, než určí platobný výmer, zvýši orgán vykonávajúci správu odvodov odvod o 10% tohto rozdielu.

§ 28

Premlčanie

(1) Odvody nemožno organizácii určiť ani ich od nej vymáhať po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola povinná podať vyúčtovanie odvodov.

(2) Ak sa vykoná úkon na určenie alebo vymáhanie odvodov, plynie premlčacia lehota znovu od konca roka, v ktorom bola organizácia o tomto úkone upovedomená.

§ 29

Kontrola odvodov

(1) Orgán vykonávajúci správu odvodov preveruje správnosť a úplnosť vyúčtovania odvodov a včasnosť, správnosť a úplnosť ich platenia.

(2) Organizácie sú povinné poskytnúť kontrolným orgánom vysvetlenie a dôkazy o skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie odvodov a urobiť všetko, čo je na uľahčenie a urýchlenie kontroly potrebné.

§ 30

Konanie

(1) Pre konanie vo veciach odvodov platia predpisy o konaní vo veciach daní a poplatkov,9) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

(2) Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi federácie a organizácie uvedené v § 2 ods. 1 písm. o), Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi republík, môžu si vyhradiť, ktorým organizáciám budú povoľovať odklad platenia, prípadne splátky odvodov a preddavkov na ne.

(3) Orgán vykonávajúci správu odvodov môže organizáciám uvedeným v § 2 ods. 1 písm. o) určiť inak lehotu oznamovacej povinnosti (§ 21 ods. 1), odvodové obdobie (§ 21 ods. 2) a odchylnú lehotu podania vyúčtovania odvodov (§ 22 ods. 1).

§ 31

Vláda Československej socialistickej republiky ustanoví, ktoré ustanovenia časti VIII sa použijú aj na odvody podľa § 1 písm. e) až g).

ČASŤ IX

VYKONÁVACIE PREDPISY, VÝNIMKY A ÚĽAVY

§ 32

(1) Vláda Československej socialistickej republiky môže

a) ustanoviť pre nevyhnutné prípady spôsob znovurozdeľovania prostriedkov podriadených hospodárskych organizácií generálnym riaditeľstvom, riadiacim národným výborom, prípadne znovurozdeľovania prostriedkov výrobných hospodárskych jednotiek a organizácií priamo riadených ústredným orgánom;

b) znížiť pre organizácie uvedené v § 2 ods. 1 písm. o) sadzbu odvodu zo zisku alebo ich od tohto odvodu oslobodiť, prípadne upraviť základ príspevku na sociálne zabezpečenie.

(2) Vláda Československej socialistickej republiky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi federácie a organizácie uvedené v § 2 ods. 1 písm. o), a vlády Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi republík, môžu

a) - zrušené;

b) povoliť ako experiment, aby organizácie s vhodnými podmienkami nahradili jednotlivé odvody a príspevok na sociálne zabezpečenie podľa tohto zákona iným vzťahom k štátnemu rozpočtu, prípadne aby iným spôsobom vykonávali odvody, a to na overenie nových spôsobov riadenia, najmä aj na zjednotenie jednotlivých ekonomických nástrojov medzi socialistickými krajinami;

c) ustanoviť podmienky, za ktorých nebudú prirážky k náhrade za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd, ako ani poplatky a prirážky za znečisťovanie ovzdušia pripočítateľnými položkami k zisku na účely výpočtu odvodu zo zisku;

d) úplne oslobodiť od odvodu zo zisku a odvodu z majetku novobudované organizácie na plánovaný čas výstavby, prípadne čiastočne oslobodiť od odvodu zo zisku a odvodu z majetku organizácie, ktoré sa podstatne rozširujú, najmä budovaním nových závodov, a to na plánovaný čas výstavby;

e) - zrušené.

§ 33

(1) Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky upravia všeobecne záväzným právnym predpisom spôsob a podrobnosti vykonávania odvodových, prípadne daňových povinností pri združovaní finančných prostriedkov organizácií.

(2) Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi federácie a organizácie uvedené v § 2 ods. 1 písm. o), a ministerstvá financií Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi republík, môžu

a) po prerokovaní s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu v organizáciách uvedených v § 2 ods. 1 písm. o) robiť opatrenia na zabezpečenie vzájomnosti a na zjednodušenie vyberania odvodov;

b) rozhodnúť v sporných prípadoch o spôsobe odvodu;

c) povoliť na návrh príslušného ústredného orgánu, aby sa odvod zo zisku, prípadne odvod z majetku vykonával za výrobnú hospodársku jednotku, ktorú tvorí niekoľko hospodárskych organizácií, ako celok a aby ich platiteľom bolo generálne riaditeľstvo alebo obdobný orgán hospodárskeho riadenia. V prípade, že organizácie riadené orgánmi republík sa nachádzajú na území oboch republík, vydáva povolenie ministerstvo financií tej republiky, v ktorej je sídlo výrobnej hospodárskej jednotky; na vydanie povolenia v týchto prípadoch je potrebná dohoda s ministerstvom financií a príslušným ústredným orgánom republiky, na území ktorej nie je sídlo výrobnej hospodárskej jednotky;

d) v rámci experimentov schválených príslušnou vládou zameraných na zvýšenie záujmu na lepšom využívaní výrobných fondov znížiť alebo zvýšiť odvod z majetku až o 30 %;

e) urobiť opatrenia, aby sa zabránilo dvojakým odvodom z toho istého základu odvodu v tej istej organizácii;

f) pre jednotlivé prípady urobiť opatrenia na zamedzenie tvrdostí a nezrovnalostí, prípadne povoliť úľavu, ak to vyžadujú spoločenské záujmy, a určiť orgány s vymedzením ich oprávnení na povoľovanie tejto úľavy;

g) znížiť odvod zo zisku štátnym hospodárskym organizáciám s prevažne obchodnou činnosťou, a to až o 20 % na dobudovanie obchodnej siete.

§ 34

Vláda Českej socialistickej republiky alebo vláda Slovenskej socialistickej republiky môže povoľovať v odvetví potravinárskeho priemyslu zľavy z odvodu z majetku až do výšky tohto odvodu z tej časti hodnoty zásob vybraných druhov výrobkov, ktorá je krytá obratovým fondom; druhy týchto výrobkov ustanoví Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky po dohode s príslušným ministerstvom poľnohospodárstva a výživy.

§ 35

Federálne ministerstvo financií ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom bližšie podrobnosti k § 2, 4 až 7, 10, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 30 a 36 tohto zákona.

ČASŤ X

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 36

V organizáciách, v ktorých sa uplatnia ustanovenia časti III zákona, sa do konca odvodového obdobia roka 1980 znižuje úhrn odvodu zo zisku a odvodu z majetku (§ 14 ods. 1) o sumu prídelov fondom hmotnej zainteresovanosti určených podľa normatívov,10) ktorá prevyšuje 15 % základu odvodu zo zisku zvýšeného o odvod z majetku.

§ 37

Výnos odvodov podľa § 1 písm. a) a b) a príspevku na sociálne zabezpečenie plynie od organizácií riadených orgánmi federácie a od organizácií uvedených v § 2 ods. 1 písm. o) do štátneho rozpočtu federácie.

§ 38

Zrušujú sa:

a) ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b), § 4 až 8 a § 9 ods. 1 a 2 a odseku 3 písm. b) zákona č. 83/1966 Zb. o štvrtom päťročnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky,

b) zákon č. 131/1968 Zb. o odvodoch zo zisku a z prírastku miezd,

c) ustanovenia § 2, 4 a 5 zákona č. 158/1968 Zb. o štátnom rozpočte na rok 1969 a o niektorých ďalších finančných opatreniach,

d) zákon č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 102/1970 Zb.,

e) vládne nariadenie č. 148/1968 Zb. o vykonávaní odvodu zo zisku a z prírastku miezd a o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva,

f) zákon Českej národnej rady č. 173/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 119/1970 Zb.,

g) zákon Slovenskej národnej rady č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení zákona č. 117/1970 Zb.,

h) vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 6/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 173/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení vyhlášky č. 6/1971 Zb.,

ch) vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 178/1969 Zb. o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení vyhlášky č. 153/1970 Zb.

§ 39

(1) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1972.

(2) Odvody podľa tohto zákona sa určia po prvý raz za kalendárny rok 1972.

(3) Ustanovenia § 22 ods. 1, § 26 ods. 4 a 6 a § 27 ods. 2 sa použijú už za rok 1971.

(4) Zákon č. 154/1976 Zb. nadobudol účinnosť 1. januárom 1977, ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie, nadobudol účinnosť 1. januárom 1977, zákon č. 62/1977 Zb.o úpravách sústavy odvodov a daní organizácií nadobúda účinnosť 1. januárom 1978 a odvody a príspevok na sociálne zabezpečenie podľa tohto zákona sa vyrubia prvý raz za kalendárny rok 1978.

Indra v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 360a Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení zákona č. 138/1970 Zb.

2) Na rok 1978 a ďalšie roky, pokiaľ nebude ustanovené inak, sú to: limit výdavkov na pohostenie a dary, limit nákladov na cestovné a limit ostatných služieb nemateriálnej povahy.

3) T. j. zariadenia evidované v účtovníctve ako samostatné inventárne predmety.

4) § 2 ods. 1 č. 2 písm. e) vyhlášky č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

5) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

6) Zákon ČNR č. 33/1970 Zb. a zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach.

7) Článok 12 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 125/1970 Zb.

8) § 27 vyhlášky č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

9) Vyhláška č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

10) § 11 ods. 2 písm. a) nariadenia vlády ČSSR č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií.