Vyhláška č. 87/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Somálskej demokratickej republiky o vedeckotechnickej spolupráci

Čiastka 26/1977
Platnosť od 15.12.1977
Účinnosť od 30.12.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 20. júna 1977.

87

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. septembra 1977

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Somálskej demokratickej republiky o vedeckotechnickej spolupráci


Dňa 31. októbra 1976 bola v Mogadiše podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Somálskej demokratickej republiky o vedeckotechnickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 20. júna 1977.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Somálskej demokratickej republiky o vedeckotechnickej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Somálskej demokratickej republiky, vedené prianím podporovať ďalší rozvoj vzájomnej vedeckotechnickej spolupráce v záujme posilnenia priateľských vzťahov a posilnenia hospodárskych stykov medzi oboma krajinami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti vedy a techniky so zreteľom na čo najefektívnejšie využívanie najnovších poznatkov vedy a techniky pre hospodársky rozvoj oboch krajín.

Článok 2

Spolupráca uvedená v článku 1 tejto Dohody bude zahŕňať najmä:

1. poskytovanie služieb expertov za účelom rady a pomoci vo všetkých veciach týkajúcich sa vedy a techniky;

2. organizovanie teoretického a praktického výcviku štátnych príslušníkov oboch zmluvných strán.

Článok 3

Rozsah a podmienky vedeckej a technickej spolupráce, včítane výšky a spôsobu odmieňania, sa dohodnú medzi príslušnými československými organizáciami, ktoré majú na to príslušné oprávnenie, a oprávnenými somálskymi organizáciami.

Článok 4

Každá zmluvná strana bude na svojom území poskytovať štátnym občanom druhej zmluvnej strany všetky dosiahnuteľné prostriedky potrebné na úspešné plnenie ich úloh, ktoré sa majú vykonávať podľa tejto Dohody.

Článok 5

Obe zmluvné strany urobia všetko na zabezpečenie toho, aby experti ktorejkoľvek zmluvnej strany vykonávajúci povinnosti podľa tejto Dohody na území druhej zmluvnej strany požívali rovnaké zaobchádzanie, aké je priznané expertom ktorejkoľvek tretej krajiny.

Článok 6

Všetky osoby vykonávajúce svoje povinnosti na území druhej zmluvnej strany podľa tejto Dohody budú sa vo svojej činnosti spravovať podmienkami určenými na plnenie svojich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných vecí.

Článok 7

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že osobitné poznatky získané v rámci spolupráce podľa tejto Dohody neoznámi tretej strane bez súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Ustanovenie tejto Dohody sa nebude vzťahovať na expertov, technikov, úradníkov a na ďalšie osoby plniace svoje povinnosti na území jednej zo zmluvných strán podľa jednotlivých kontraktov, ktorých predmetom sú dodávky tovaru alebo poskytovanie služieb.

Článok 9

Zmluvné strany sa budú na výslovnú žiadosť ktorejkoľvek radiť o všetkých veciach týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 10

Táto Dohoda sa dojednáva s výhradou schválenia a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená podľa právnych predpisov každej zmluvnej strany; dohoda sa bude dočasne vykonávať odo dňa jej podpísania.

Dohoda bude platiť päť rokov; jej platnosť sa automaticky predĺži vždy o ďalší jeden rok, kým jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi svoj úmysel Dohodu ukončiť, a to tri mesiace pred skončením jej platnosti.

Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, prestáva platiť Dohoda o vedeckotechnickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Somálskou demokratickou republikou podpísaná v Prahe 4. júna 1961.

Dojednané v Mogadiše 31. októbra 1976 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. J. Jakubec v. r.

Za vládu Somálskej demokratickej republiky:

M. Y. Weirah v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.