50

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 3. augusta 1977,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciam

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje dodávky potravinárskych výrobkov vyrábaných organizáciami v pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a organizáciami riadenými národnými výbormi organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu a spotrebiteľským organizáciám.

§ 2

Prípravné zmluvy

(1) V záujme zlepšenia uspokojovania potrieb vnútorného trhu a stabilizácie dlhodobých dodávateľsko-odberateľských vzťahov uzavierajú organizácie, prípadne orgány hospodárskeho riadenia prípravné zmluvy, ktorými sú zmluvy o príprave dodávok alebo zmluvy o spolupráci.1)

(2) V prípravných zmluvách organizácie najmä

a) uvádzajú predpokladaný celkový ročný objem dodávok členený na štvrťroky a ich hlavné sortimentné skupiny,

b) dojednávajú lehoty pre predkladanie návrhov zmlúv o dodávke (objednávok) a prípady, keď možno urobiť tento návrh telefonicky,

c) dojednávajú podmienky prieskumu trhu a vzájomnej koordinácie pri jeho vykonávaní,

d) dojednávajú podmienky spolupráce na úseku inovácie potravinárskych výrobkov v súlade so schválenými programami s osobitným zreteľom na požiadavky racionálnej výživy a rozširovania sortimentu,

e) dojednávajú podmienky spolupráce na úseku propagácie, najmä o rozsahu dodávok propagačného materiálu alebo iných prostriedkov, ktoré dodávateľ poskytuje na propagáciu vlastných výrobkov zadarmo,

f) dojednávajú postup pri nakladaní so zásobami, ktoré vzniknú dodávateľovi v dôsledku toho, že celkový objem dodávok alebo objem dodávok v určitom sortimente výrobkov bol nižší, než bolo dohodnuté v prípravnej zmluve,

g) dojednávajú bližšie podrobnosti o uplatňovaní a vybavovaní reklamácií.

(3) V prípadoch, keď je menovite ustanovená alebo uložená povinnosť prerokovať dodávateľsko odberateľské vzťahy2) a ak sa zmluva o príprave dodávok neuzavrela namiesto protokolu o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov,3) predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok najneskôr do jedného mesiaca od vyhotovenia protokolu, a pokiaľ došlo k rozporu, od rozhodnutia rozporu nadriadenými orgánmi hospodárskeho riadenia. V ostatných prípadoch predkladá odberateľ návrh zmluvy o príprave dodávok najneskôr do 30. septembra roka predchádzajúceho uskutočneniu prvej dodávky.

(4) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera najmenej na dobu jedného roka.

§ 3

Zmluva o dodávke

(1) Zmluvu o dodávke výrobkov uzaviera v mene odberateľa ním určený pracovník, spravidla vedúci predajne, pokiaľ organizačné predpisy neurčujú inak.

(2) Odberateľ predkladá návrh zmluvy (objednávku) v dohodnutom počte vyhotovení v lehotách uvedených v prípravnej zmluve [§ 2 ods. 2 písm. b)]. Návrh sa predkladá na tlačivách dodávateľa, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak.

(3) V prípadoch, keď sa organizácie na tom dohodnú [§ 2 ods. 2 písm. b)], môže sa návrh zmluvy (objednávka) urobiť telefonicky. Obe organizácie sú povinné viesť evidenciu o čase a obsahu takto predložených návrhov zmlúv.

(4) Dodávky, ktoré rozsahom alebo skladbou požadovaných výrobkov sú zrejme mimoriadne (osobitné príležitosti, sviatky, oslavy a pod.), musí odberateľ dohodnúť s dodávateľom aspoň 5 pracovných dní pred požadovaným plnením.

§ 4

Minimálne expedičné množstvo

Minimálne expedičné množstvo výrobkov dodávaných jednému odberateľovi (príjemcovi) je určené v prílohe 1 tejto vyhlášky. Dodávateľ s odberateľom sa môžu dohodnúť na odchylnom minimálnom expedičnom množstve, najmä s ohľadom na zabezpečenie predaja výrobkov v záručnej dobe.

§ 5

Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sa určujú rozvozným plánom alebo inými dohodami organizácií. Organizácie sa môžu pritom dohodnúť na primeranej časovej tolerancii.

§ 6

Rozvozné plány

(1) Rozvozné plány si organizácie dojednávajú na celý rok, a to najneskoršie do 15. decembra predchádzajúceho roka. Návrh predkladá dodávateľ najneskoršie do 1. decembra predchádzajúceho roka. V odôvodnených prípadoch sa môžu organizácie dohodnúť, že rozvozné plány sa budú dojednávať na obdobie kratšie ako jeden rok.

(2) Ak pri dojednávaní rozvozných plánov medzi organizáciami nedôjde k dohode, rozhodne spor príslušný národný výbor.

(3) Pri dojednávaní rozvozných plánov postupujú organizácie podľa týchto zásad:

a) prednostne sa musia zásobiť dôležité priemyselné mestá a miesta, ako aj dôležité priemyselné závody a stavby, v období špičkových poľnohospodárskych prác príslušné prevádzkárne a miesta sústredeného turistického ruchu v čase sezóny;

b) musí sa zabezpečiť sobotný a nočný rozvoz v potrebnom rozsahu v miestach, kde je určený;

c) pri mäse a mäsových výrobkoch:

1. výsekové mäso v krajských mestách a v kúpeľných a rekreačných miestach sa bude dodávať spravidla dva razy až tri razy do týždňa, prípadne denne; v ostatných miestach dva razy až tri razy do týždňa, ak týždenné objednané množstvá dosiahnu 20 kg; balené mäso sa bude dodávať denne;

2. mäsové výrobky v krajských mestách, v kúpeľných a v dohodnutých priemyselných a rekreačných miestach sa budú dodávať spravidla štyri razy do týždňa, prípadne denne, v ostatných miestach najmenej dva razy do týždňa. Podľa miestnych podmienok a po vzájomnej dohode sa môžu mäsové výrobky dodávať do vybraných predajní viac ráz za deň;

3. teplé mäsové výrobky v krajských mestách, v kúpeľných a v dohodnutých priemyselných miestach sa budú dodávať do vybranej siete predajní podľa osobitne dohodnutého rozvozného plánu; škvarená masť a mäsové konzervy sa budú rozvážať dva razy do mesiaca;

4. surová masť a údená slanina v krajských mestách, v kúpeľných a v dohodnutých priemyselných miestach sa budú dodávať dva razy do týždňa, v ostatných miestach raz do týždňa;

d) pri pečive, chlebe a cukrárskych výrobkoch:

1. pri pečive a cukrárskych výrobkoch dojednávajú organizácie rozvozné plány s členením na prvú rannú dodávku a na ďalšie dodávky; v krajských a okresných mestách a ďalej v priemyselných mestách sa zabezpečí včasná ranná dodávka pečiva do všetkých predajní, kde sa predáva mlieko;

2. chlieb sa bude dodávať v krajských mestách a v priemyselných miestach do vybranej siete predajní dva razy za deň a v sobotu raz za deň; do ostatných predajní v týchto mestách a v ostatných miestach raz za deň, prípadne podľa dohody organizácií;

e) pri mlieku a mliekárskych výrobkoch:

1. konzumné mlieko a ostatné tekuté výrobky sa budú dodávať v krajských a priemyselných mestách do vybranej siete predajní najmenej dva razy až tri razy za deň; do ostatných predajní v týchto mestách a v ostatných miestach raz za deň, prípadne podľa dohody organizácií;

2. tuhé mliekárske výrobky sa budú dodávať v krajských a okresných mestách, v priemyselných a kúpeľných miestach najmenej tri razy do týždňa; do ostatných miest najmenej dva razy do týždňa;

3. na dodávky mlieka a mliečnych výrobkov do predajní v krajských a okresných mestách, v priemyselných a kúpeľných miestach a v mestách s väčším počtom obyvateľov sa musí rozvozný plán dojednať tak, aby sa dodávky uskutočňovali v čase od 4. hod. do 7. hod. rannej, v oboch prípadoch s toleranciou 30 minút. V prípadoch, kde technické a dopravné podmienky nezaručujú zabezpečenie rozvozu v tomto čase, organizácie sa dohodnú na inom rozvoznom pláne;

f) fľašové pivo a nealkoholické nápoje sa budú dodávať podľa dohody organizácií raz alebo viac ráz do týždňa;

g) mraziarenské výrobky (mrazené ovocie, zelenina, mrazené hotové jedlá, mrazené smotanové krémy, sovietska zmrzlina, mrazené morské ryby, tuzemské rybacie výrobky, pri ktorých technická norma určuje rozvoz v mrazenom stave) podľa dohody organizácií;

h) hydina a hydinové výrobky podľa dohody organizácií.

§ 7

Preprava

Prepravou výrobkov do miesta určenia zabezpečuje dodávateľ. V prípade, že odberateľ zabezpečí na svoje náklady odvoz výrobkov zo závodu (skladu) dodávateľa, pričom náklady dopravy sú zahrnuté v cene, je dodávateľ povinný poskytnúť zrážku z veľkoobchodnej ceny (odbytovej prirážky) podľa osobitných predpisov.1a)

§ 8

Splnenie dodávky

(1) Dodávka dojednaných výrobkov je splnená ich odovzdaním odberateľovi na dohodnutom mieste. Týmto miestom je spravidla predajňa, skladisko, pri dodávkach výrobkov z mäsa, pri masti a droboch predajňa alebo priľahlá miestnosť, pri dodávkach piva a nealkoholických nápojov pivnica, predajňa, prevádzkáreň alebo skladisko, kde možno vykonať skládku obvyklými prostriedkami a bez nebezpečenstva. Dodávateľ je povinný dodať a odberateľ je povinný výrobky prevziať v deň a v čase, v ktorom sa podľa rozvozného plánu majú dodať. Ak dodávateľ pri rozvoze objednaných výrobkov nedodrží lehotu určenú v rozvoznom pláne, nemusí odberateľ prevziať ponúknuté množstvo výrobkov.

(2) Ak odberateľ nebude v určený čas na dohodnutom mieste, je dodávka splnená zložením výrobkov na mieste pre tieto prípady vopred dojednanom.

(3) Miesto, na ktorom sa výrobky zložia, musí zodpovedať hygienickým predpisom, príslušným technickým normám a podmienkam určeným v cenových predpisoch.

(4) Miesto prevzatia prázdnych obalov je zhodné s miestom prebierky výrobkov.

§ 9

Odber a preverovanie plnenia

(1) Pri vadách akosti, ktoré sú zrejmé už pri odbere, je dodávateľ (dopravca) povinný vadné výrobky prevziať späť ihneď, prípadne podľa dohody a na vrátené výrobky vystaviť doklad s opisom zistenej vady. Na žiadosť odberateľa poskytne dodávateľ bez zbytočného odkladu náhradnú dodávku.

(2) Pri ostatných vadách je odberateľ povinný bez meškania telegraficky alebo telefonicky upovedomiť dodávateľa a vyzvať ho na účasť na spísaní zápisnice a pri vadách akosti aj na odobratie vzoriek. Ak sa dodávateľ nedostaví, musí odberateľ prizvať na spísanie zápisnice a na odobratie vzoriek orgán spoločenskej kontroly alebo inú nestrannú osobu. Organizácie sa môžu dohodnúť, koho budú zhodne považovať za nestrannú osobu.

(3) Pri vadách akosti je odberateľ povinný odobrať tri vzorky podľa ustanovení príslušnej technickej normy, a ak jej niet, obvyklým spôsobom. Tieto vzorky spolu so zápisnicou o odbere vzoriek podpíšu osoby, ktoré sa zúčastnili na vzorkovaní. Odberateľ si ponechá jednu vzorku a dve odovzdá dodávateľovi.

(4) Dodávateľ je povinný umožniť odberateľovi vykonať jeho vstupnú kontrolu v závode dodávateľa pred splnením dodávky. Na vykonanie vstupnej kontroly odberateľa sú oprávnení odborne spôsobilí pracovníci, ktorých poverí nadriadený orgán odberateľa, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak. V prípadoch, keď sa pri takto vykonávanej kontrole zistí, že výrobky sú vadné, je pracovník odberateľa vykonávajúci vstupnú kontrolu oprávnený na overenie akosti výrobkov aj počas výrobného procesu.

§ 10

Záručná doba a reklamácia

(1) Záručná doba je určená v technických normách a pri mäse a mäsových výrobkoch v prílohe 2 tejto vyhlášky; ak nie je takto určená, je 6 mesiacov od splnenia dodávky.

(2) Pri výrobkoch rýchlo sa kaziacich možno preukázať vady, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúcej organizácie, spravidla len vtedy, ak odberateľ preukáže vadnosť dodávky zápisnicou podľa § 194 zákona.

(3) V reklamácii odberateľ uvedie, akým spôsobom, z akého množstva a za akých skladovacích podmienok sa vzorky odobrali. Ak medzi organizáciami nedôjde k dohode o vybavení reklamácie, zašle dodávateľ jednu vzorku so zápisnicou a osvedčením o akosti inšpektorátu Štátnej inšpekcie akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu Praha alebo inšpektorátu Štátnej inšpekcie akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu Bratislava, prípadne laboratóriu, na ktorom sa organizácie dohodli. Výsledok rozboru je záväzný pre obe organizácie. Náklady rozboru uhrádza organizácia, v neprospech ktorej posudok (rozbor) vyznel.

(4) Pri pive a nealkoholických nápojoch dodávaných v sudoch preukáže odberateľ vadnosť dodávky spravidla len vtedy, ak sa vada zistila pri otvorení sudu (načatí) a ak sa nápoje vrátia v originálnej nádobe a v množstve najmenej 80 % pôvodného naplnenia, ktoré sa musí zistiť v súlade s ustanovením § 197 zákona.

§ 11

Obaly

(1) Dodávateľ je povinný používať na dodávky hygienicky neškodné a na transport spôsobilé prepravné obaly. Pokiaľ prepravné obaly zostanú v predajni odberateľa do budúcej dodávky, je odberateľ povinný ich uskladniť na hygienicky neškodnom mieste, nesmie ich používať na žiadne iné účely a je povinný vracať ich čisté.

(2) Pri opakujúcich sa pravidelných dodávkach podľa rozvozného plánu je odberateľ povinný vrátiť a dodávateľ prevziať vratné obaly každého druhu dodávané s výrobkami ihneď pri dodávke.

(3) Pri dodávkach mäsa, mäsových výrobkov, pečiva a chleba ČSAD alebo iným verejným dopravným prostriedkom je odberateľ povinný vrátiť prepravné obaly do 24 hodín po prevzatí dodávky.

(4) Prázdne fľaše od piva a nealkoholických nápojov je dodávateľ povinný prevziať najneskoršie pri nasledujúcej dodávke. Ak sa u odberateľa vyskytne väčšie množstvo vykúpených fliaš, než sa dodalo prepraviek, je odberateľ povinný oznámiť túto skutočnosť dodávateľovi; dodávateľ je povinný poskytnúť na tieto fľaše potrebné množstvo prázdnych prepraviek a zabezpečiť a ich odvoz pri najbližšej dodávke výrobkov, ak sa nedohodne iná lehota. Pri skončení dodávok je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi tieto obaly do 15 dní, pri dodávke po železnici do mesiaca po prevzatí poslednej dodávky.

(5) V prípadoch, keď hydinu a vajcia dopravujú do predajní hydinárske závody, odvážajú späť prázdne obaly.

(6) Odberateľ je povinný v dohodnutej lehote a na dohodnutom mieste pripraviť na odvoz obaly, včítane príslušných dokladov (dodací list na vrátené obaly a pod.); náklady na spätný odvoz týchto prázdnych vratných obalov uhrádza dodávateľ výrobkov.

(7) Inak platí o hospodárení s obalmi osobitný predpis.2)

§ 12

Majetkové sankcie

(1) Organizácia, ktorá poruší povinnosti ustanovené v § 8 a § 11 je povinná zaplatiť oprávnenej organizácii penále vo výške 50 Kčs za každý prípad porušenia povinnosti.

(2) Penále za omeškanie dodávateľa alebo odberateľa pri dodávke a odbere výrobkov sa nemusí účtovať a vymáhať.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 13

Organizácie sa nemôžu dohodnúť v zmluve odchylne od ustanovení tejto vyhlášky s výnimkou § 8 ods. 4, § 9 ods. 4, § 10 ods. 3, § 11 ods. 2 a 3 a § 12 ods. 2.

§ 14

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu č. 130/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych výrobkov dodávaných organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Nágr v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 50/1977 Zb.

MINIMÁLNE EXPEDIČNÉ MNOŽSTVO

Pri jednotlivých druhoch výrobkov sa určuje minimálne expedičné množstvo takto:

1. pri mlieku a mliekárskych výrobkoch:

a) pri mlieku a ostatných tekutých výrobkoch jedna prepravka (chladiarenská nádoba) alebo jedna kanva 25 l; pri smotane 5 fliaš pre organizácie spotrebného družstevníctva;

b) pri tvarohu 5 kg, pri masle taktiež 5 kg, ale pri zachovaní obvyklej hmotnosti skupinového balenia;

c) pri syroch združene 5 kg, pričom pri mäkkých najmenej 20 kusov (2 kg) jedného druhu, pri tvrdých krájaných 1 kus (výseku najmenej 5 kg) a pri porciovaných syroch najmenej 1 kartón;

d) pri bryndzi 1 geleta, ak sa dodáva viac geliet, aspoň 50 % geliet hmotnosti 5 kg brutto a pri spotrebiteľsky balenej bryndzi 1 kartón (hmotnosť cca 5 kg);

e) pri syrčekoch 1 originálne balenie (1 debnička);

f) pri mrazených smotanových mliečnych krémoch:

1. pri dodávkach do maloobchodu:

1 originálne balenie alebo 1 transportná nádoba voľného smotanového krému obsahu 8 l;

2. pri dodávkach do veľkoobchodu:

náklad jedného automaticky strojove mraziaceho prepravníka;

g) pri tekutých a práškových syridlách 5 kg, pri tabletových 100 kusov tabliet, pri lúhu 1 kg, pri fenolftaleine 1 kg, pri tekutom masliarskom a a syrárskom zákvase 10 kg, pri farbe do masla a syrov 10 kg, pri syrárskych voskoch 20 kg, pri drievkových rohožiach 10 bm, pri drevených výrobkoch pre mliekárne podľa dohody;

2. pri mäse a mäsových výrobkoch:

RaJ +
organizácie
spotrebného
družstevníctva
a) pri výsekovom mäse 15 kg10 kg
b) pri mäsových výrobkoch v ČSR 10 kg5 kg
v SSR 15 kg
c) pri konzervách 1 kartón v originálnom balení iba v ČSR5 kg
d) pri droboch 5 kg
e) pri škvarenej masti 15 kg
pre organizácie spotrebného družstevníctva 10 kg
f) pri vývare a polievkach 25 l
g) pri jedlej krvi 10 l

Jednotlivá dodávka musí na jeden rozvoz a jednu predajňu tvoriť dohromady najmenej 15 kg výrobkov [bod 2 písm. a) až e)];

3. pri vajciach, výrobkoch z vajec, hydine, zverinových a hydinových konzervách:

a) pri vajciach 360 kusov (pre RaJ a organizácie spotrebného družstevníctva 180 kusov);

b) pri hrabavej hydine 1 originálny kartón;

c) pri vodnej hydine 1 originálny kartón;

d) pri hydinových a zverinových konzervách 1 kartón;

e) pri výrobkoch z dovozu 1 originálny kartón;

f) pri sušených bielkoch 5 kg a z dovozu 1 originálny kartón;

g) pri sušených žĺtkoch a pri sušených vajciach 1 vrece hmotnosti 15 kg;

h) pri mrazených vaječných výrobkoch 50 kg;

ch) pri technických žĺtkoch a bielkoch sa určí minimálne množstvo v zmluve;

4. pri chlebe a pečive:

a) pri chlebe 20 kg;

b) pri pečive 50 kusov;

c) pri macese 65 kg (iba SSR);

5. pri cukrárskych výrobkoch a zmrzline:

a) pri cukrárskych výrobkoch 100 kusov priemerne hmotnosti 40 kg;

b) pri zmrzline 10 l (pre organizácie spotrebného družstevníctva 5 l);

6. pri pive a nealkoholických nápojoch:

a) pri sudovom pive 5 hl (pre organizácie spotrebného družstevníctva 2 hl);

b) pri fľaškovom pive 10 prepraviek;

c) pri špeciálnych pivách vo fľašiach 5 kartónov alebo prepraviek;

d) pri nealkoholických nápojoch vo fľašiach

1. s obsahom fliaš 0,33 l - 200 fliaš (pre organizácie spotrebného družstevníctva 100 fliaš);

2. s obsahom fliaš 0,7 l - 120 fliaš

e) pri nealkoholických nápojoch v sudoch 1 sud (100 l), prípadne 2 sudy (po 50 l);

7. pri mraziarenských výrobkoch:

a) pri mraziarenských výrobkoch (zelenine, ovocí, hotových výrobkoch, ovocnej pene, mrazených krémoch, zmrzline, rybách a rastlinných tukoch) a pri zmrazených rybách z dovozu - 1 kartón;

b) pri rastlinných tukoch pre organizácie spotrebného družstevníctva 5 kg;

8. pri rybacích výrobkoch:

15 kg združeného sortimentu, najmenej vždy po jednom originálnom balení.

Príloha 2 vyhlášky č. 50/1977 Zb.

ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba sa určuje takto:

1. pri výsekovom mäse:

a) ak ide o vnútorné zaparenie, vnútorný cudzí pach spôsobený kŕmením, o vnútorné hnisavé a rôsolovité nádory, pri konskom mäse aj černidlo alebo ak ide o cudzí pach spôsobený pohlavím zvieraťa (kance, bravy, plemenné capy) - 96 hodín;

b) surová masť a surový loj - 96 hodín;

c) balené porciované výsekové mäso a balená surová masť - 24 hodín;

d) opracované mäso na kuchárske účely - 24 hodín;

2. pri droboch:

lehota do trvania času predaja v predajni v deň dodávky; pri popoludňajšom rozvoze do 10. hodiny dopoludnia druhého dňa;

3. pri polotovaroch:

rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však do 24 hodín;

4. pri mäsových výrobkoch, ak ide o vady, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania technologického postupu pri výrobe:

a) sekaný tovar, mäkké salámy, špeciálne údeniny, surové a varené údené mäsá - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však do 80 hodín;

b) trvanlivé salámy - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však 96 hodín;

c) uhorská saláma a čabianska klobása - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však do 10 dní;

d) jaternice a jelítka každého druhu, krvavnice, sekaná pečienka každého druhu, pečené hašé a ostatné výrobky patriace do skupiny ostatných mäsových výrobkov - lehota do trvania času predaja v predajni v deň dodávky, pri popoludňajšom rozvoze do 10 hodín dopoludnia druhého dňa;

e) ostatné varené výrobky zo skupiny varených výrobkov - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však 76 hodín;

f) mäsové výrobky vákuove balené:

3 dni v období od 1. 4. do 30. 9.

5 dní v období od 1. 10. do 31. 3.;

5. pri konzervách do priameho predaja - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však 7 mesiacov odo dňa dodávky (platí iba v ČSR);

6. pri polokonzervách - jeden mesiac, pokiaľ údaj na etikete polokonzervy neurčuje inú dobu;

7. pri škvarenej masti a topenom loji - rozmedzie medzi dvoma časove najbližšími dodávkami, najdlhšie však 21 dní;

8. pri údenej slanine - 96 hodín;

9. pri sedliackych škvarkách - 80 hodín.

Poznámky pod čiarou

1) § 162 až 164 zákona.

1a) § 24 ods. 7 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 113/1985 Zb. o cenách.

2) § 4 ods. 5 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

3) § 7 ods. 6 vyhlášky č. 48/1980 Zb.