102

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 28. decembra 1977

o lesnej stráži

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 24 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva:


§ 1

Ochranná služba v lesoch

Štátne organizácie lesného hospodárstva riadené Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a užívatelia lesov, ktorým bol rozsah odbornej správy lesov obmedzený1) (ďalej len „organizácie lesného hospodárstva“), sú povinní zabezpečiť ochrannú službu v lesoch takým počtom členov lesnej stráže z radov svojich pracovníkov, aby na jedného člena lesnej stráže pripadla výmera najviac 500 hektárov lesov.

§ 2

Výkon funkcie člena lesnej stráže

(1) Funkciu lesnej stráže vykonávajú pracovníci organizácií lesného hospodárstva, ktorých za členov lesnej stráže ustanovia okresné národné výbory na návrh organizácie lesného hospodárstva.

(2) Funkciu člena lesnej stráže môžu vykonávať aj

a) pracovníci (členovia) ostatných socialistických organizácií užívajúcich lesy, pracovníci (členovia) ďalších socialistických organizácií a ďalšie osoby, ktorých za členov lesnej stráže ustanoví okresný národný výbor na návrh organizácie lesného hospodárstva alebo z vlastného podnetu, prípadne na návrh ministerstva,

b) pracovníci orgánov štátnej správy lesného hospodárstva, ktorých ustanoví za členov lesnej stráže okresný národný výbor z vlastného podnetu alebo na návrh ministerstva.

(3) Členovia lesnej stráže ustanovení do funkcie podľa odseku 2 vykonávajú túto funkciu ako dobrovoľnú a čestnú.

§ 3

Ustanovenie za člena lesnej stráže

(1) Člena lesnej stráže ustanovuje okresný národný výbor, v územnom obvode ktorého má navrhnutý na ustanovenie za člena lesnej stráže svoje trvalé bydlisko.

(2) Za člena lesnej stráže možno ustanoviť československého štátneho občana, ktorý dovŕšil vek 21 rokov, je oddaný socialistickému spoločenskému zriadeniu, spôsobilý na výkon tejto funkcie, pozná povinnosti a oprávnenia člena lesnej stráže a zložil predpísaný sľub.

(3) Pracovníka štátnej organizácie lesného hospodárstva riadenej ministerstvom, ktorý má vykonávať funkciu člena lesnej stráže ako plnenie pracovných úloh, ustanoví okresný národný výbor za člena lesnej stráže len vtedy, ak má oprávnenie nosiť zbraň podľa osobitných predpisov.2)

(4) K návrhu na ustanovenie za člena lesnej stráže sa pripája doklad o zdravotnom stave navrhovaného a výpis z registra trestov, uvedie sa, kedy a ako bol poučený o povinnostiach a o oprávneniach lesnej stráže, a navrhne sa obvod pôsobnosti člena lesnej stráže. Doklad o zdravotnom stave možno nahradiť čestným vyhlásením navrhovaného.

(5) Okresný národný výbor pred ustanovením za člena lesnej stráže preskúša, či navrhnutý je oboznámený s povinnosťami a oprávneniami, ktoré z funkcie člena lesnej stráže vyplývajú. Okresný národný výbor môže od preskúšania týchto povinností a oprávnení upustiť, ak zo zastávanej funkcie v orgáne štátnej správy lesného hospodárstva, alebo v organizácii lesného hospodárstva je zrejmé, že navrhnutý spĺňa predpoklady kladené na výkon funkcie člena lesnej stráže.

(6) Člen lesnej stráže skladá na okresnom národnom výbore tento sľub:

„Sľubujem, že ako člen lesnej stráže budem chrániť záujmy Československej socialistickej republiky, že budem s najväčšou svedomitosťou a starostlivosťou plniť svoje povinnosti pri výkone ochrannej služby v lesoch, že pri svojej činnosti budem dodržiavať právne predpisy a že neprekročím oprávnenie prislúchajúce členovi lesnej stráže.“

(7) Okresný národný výbor vydá členovi lesnej stráže preukaz člena lesnej stráže, v ktorom uvedie obvod pôsobnosti. Pracovníkom orgánov štátnej správy lesného hospodárstva a pracovníkom štátnych organizácií lesného hospodárstva riadených ministerstvom sa ustanovenie za člena lesnej stráže a určený obvod pôsobnosti vyznačí aj v ich služobných preukazoch.

(8) Obvodom pôsobnosti člena lesnej stráže ustanoveného na návrh organizácie lesného hospodárstva je územný obvod organizácie, prípadne jej nižšej organizačnej jednotky, zahrňujúci všetky lesy, ktoré organizácia užíva alebo v ktorých vykonáva odbornú správu.

(9) Pri trvalej zmene miesta výkonu práce u pracovníkov organizácie lesného hospodárstva a pri zmene trvalého bydliska člena lesnej stráže, ak pritom dochádza k zmene obvodu jeho pôsobnosti, sa nové ustanovenie za člena lesnej stráže vykonáva zjednodušene; najmä sa neskladá sľub a upustí sa od preskúšania vedomostí o povinnostiach a oprávneniach člena lesnej stráže.

§ 4

Oprávnenie člena lesnej stráže

(1) Člen lesnej stráže je oprávnený vykonávať ochrannú službu vo všetkých lesoch ustanoveného obvodu pôsobnosti bez ohľadu na vlastnícke a užívacie práva k lesom; za tým účelom je pri výkone ochrannej služby v lesoch oprávnený vstupovať na lesné pozemky a vchádzať s motorovými vozidlami na lesné cesty,3) ak na to netreba povolenie podľa osobitných predpisov.4)

(2) Člen lesnej stráže je oprávnený nosiť zbraň, ak má na nosenie tejto zbrane povolenie vydané podľa osobitných predpisov.2),5)

(3) Člen lesnej stráže je pri výkone ochrannej služby v lesoch oprávnený

a) vyzvať, aby sa upustilo od činnosti, ktorá je zakázaná v záujme ochrany lesov, alebo od činnosti, ktorá je v rozpore so záujmami ochrany lesov, alebo inými spoločenskými záujmami právom chránenými, najmä záujmami ochrany prírody,

b) zistiť totožnosť osoby alebo organizáciu, ktorej pracovníci vykonávajú činnosti uvedené pod písmenom a),

c) zastaviť motorové alebo iné vozidlo, ak má podozrenie, že prepravuje neoprávnene získané drevo, vianočné stromčeky a pod., za tým účelom požadovať predloženie dokladu o nadobudnutí týchto vecí,

d) vykázať motorové alebo iné vozidlo z lesných pozemkov, ak vjazd nie je povolený podľa osobitných predpisov,6)

e) ukladať občanom pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku lesného hospodárstva v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi,7)

f) predviesť orgánu Zboru národnej bezpečnosti osobu, ktorú pristihne pri trestnom čine, prečine alebo pri priestupku na úseku lesného hospodárstva, ak je to nevyhnutne potrebné na zistenie jej totožnosti, na zamedzenie úteku alebo na zabezpečenie dôkazov,

g) použiť zbraň v prípadoch a za podmienok uvedených v zákone,8)

h) požiadať v jednotlivých prípadoch o spoluprácu orgány Zboru národnej bezpečnosti, ak plnenie svojich povinností nemôže zabezpečiť vlastnými silami alebo prostriedkami.

§ 5

Povinnosti člena lesnej stráže

Člen lesnej stráže je povinný:

a) riadiť sa všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) riadiť sa, ak bol ustanovený na návrh organizácie lesného hospodárstva, jej pokynmi na výkon ochrannej služby v lesoch, najmä pokiaľ ide o určené miesto, dobu výkonu a súčinnosť jednotlivých členov lesnej stráže,

c) zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone funkcie dozvie,

d) preukázať sa pri výkone funkcie na požiadanie preukazom člena lesnej stráže alebo iným preukazom, ktorý ho oprávňuje na taký úkon,

e) mať pri sebe oprávnenie na nosenie zbrane, ktorú má pri výkone funkcie,

f) odovzdať bezodkladne zadržanú osobu orgánu Zboru národnej bezpečnosti,

g) oznámiť užívateľovi lesa škodu v lesoch, prípadne aj organizáciu alebo občana, ktorí škodu spôsobili,

h) vykonať neodkladné opatrenia na odstránenie alebo zmiernenie následkov škody vzniknutej v lesoch,

i) oznámiť okresnému národnému výboru, ktorý ho ustanovil, stratu preukazu člena lesnej stráže,

j) odovzdať príslušnému okresnému národnému výboru preukaz člena lesnej stráže v prípade odvolania z tejto funkcie.

§ 6

Odvolanie z funkcie člena lesnej stráže

Okresný národný výbor, ktorý člena lesnej stráže ustanovil, odvoláva ho z funkcie v týchto prípadoch:

a) ak nastanú okolnosti, ktoré bránia tomu, aby člen lesnej stráže plnil naďalej svoje úlohy,

b) ak člen lesnej stráže prekročí svoje oprávnenie alebo inak poruší svoj sľub,

c) ak člen lesnej stráže napriek upozorneniu neplní riadne svoju funkciu.

§ 7

Evidencia členov lesnej stráže

(1) Okresné národné výbory vedú evidenciu členov lesnej stráže, ktorých ustanovili.

(2) Organizácie lesného hospodárstva vedú evidenciu členov lesnej stráže ustanovených na výkon funkcie v územnom obvode organizácie.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8

(1) Organizácia lesného hospodárstva vybaví členov lesnej stráže, ktorých ustanovenie navrhla, pomôckami potrebnými na výkon funkcie.

(2) Organizácie lesného hospodárstva sú povinné predkladať orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na ich výzvu správy o zabezpečovaní ochrannej služby v lesoch, o zistení a stíhaní priestupkov na úseku lesného hospodárstva, o plnení povinností členov lesnej stráže a o ich súčinnosti s orgánmi Zboru národnej bezpečnosti a navrhovať potrebné opatrenia.

§ 9

Do ustanovenia členov lesnej stráže podľa tejto vyhlášky, najneskôr však do 31. decembra 1978, vykonávajú v príslušných obvodoch funkciu členov lesnej stráže osoby ustanovené ako stráž na ochranu lesov podľa doterajších predpisov.

§ 10

Ustanovenia tejto vyhlášky sa použijú primerane pre lesnú stráž vo vojenských lesoch.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Margetin v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

2) Zákon č. 162/1949 Zb. o zbraniach a strelive. Vyhláška č. 124/1961 Zb. o strelných zbraniach a strelive. Vyhláška č. 7/1955 Ú. v. o poľovných zbraniach.

3) § 19 ods. 2 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

4) Napr. zákon č 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva.

5) Zbrojný pas, poľovný lístok, prípadne hromadné povolenie vydané socialistickej organizácii, ktorá zbraň členovi lesnej stráže pridelila.

6) Napr. § 19 zákona SNR č.100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

7) Vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.

8) § 24 ods. 4, 5 a 6 zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.