Vyhláška č. 19/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou

Čiastka 6/1977
Platnosť od 24.03.1977
Účinnosť od 08.04.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 29. apríla 1976.

19

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. novembra 1976

o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou


Dňa 11. septembra 1975 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 29. apríla 1976.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o vedeckej a technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky, ďalej uvádzané ako zmluvné strany, prajúc si podporovať rozvoj vzájomnej vedeckej a technickej spolupráce s cieľom ďalšieho upevňovania priateľských stykov a posilnenia hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú spolupracovať vo vedeckých a technických záležitostiach s cieľom čo najúčinnejšieho využitia posledných poznatkov vedy a techniky pre hospodársky rozvoj oboch krajín.

Článok 2

Spolupráca medzi zmluvnými stranami, uvedená v článku 1 tejto dohody, bude zahŕňať najmä:

1. poskytovanie služieb odborníkov za účelom rady a pomoci vo všetkých veciach týkajúcich sa vedy a technológie;

2. organizovanie teoretického a praktického výcviku štátnych príslušníkov oboch zmluvných strán;

3. všetky ďalšie formy spolupráce, ktoré môžu byť medzi zmluvnými stranami dohodnuté.

Článok 3

Všeobecné podmienky uskutočňovania technickej a vedeckej spolupráce sa dohodnú do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody medzi oprávnenou československou právnickou osobou za Československú socialistickú republiku a Štátnou plánovacou komisiou za Sýrsku arabskú republiku.

Rozsah a podrobné podmienky spolupráce, včítane výšky, ako aj spôsobu odmieňania, sa dohodnú medzi oprávnenou československou právnickou osobou a oprávnenou sýrskou organizáciou.

Článok 4

Každá zmluvná strana bude poskytovať štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany na svojom území všetku podporu potrebnú na úspešné plnenie úloh, ktoré budú podľa tejto dohody vykonávať.

Článok 5

Obe zmluvné strany urobia všetko pre zabezpečenie toho, aby odborníci ktorejkoľvek zmluvnej strany plniaci svoje úlohy na území druhej zmluvnej strany požívali rovnaké zaobchádzanie, aké sa poskytlo odborníkom ktorejkoľvek tretej krajiny.

Článok 6

Všetky osoby plniace svoje povinnosti na území druhej zmluvnej strany podľa tejto dohody budú sa vo svojej činnosti spravovať podmienkami a predpismi určenými pre plnenie svojich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zasahovania do iných záležitostí.

Článok 7

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že osobitné poznatky získané v rámci spolupráce podľa tejto dohody neoznámi tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Ustanovenia tejto dohody sa nebudú vzťahovať na odborníkov, technikov, úradníkov a ďalšie osoby plniace svoje povinnosti na území jednej zo zmluvných strán podľa kontraktov týkajúcich sa dodávok tovaru alebo poskytovania služieb spojených s týmito dodávkami tovaru, uzavretých medzi príslušnými československými a sýrskymi organizáciami.

Článok 9

Zmluvné strany sa budú na žiadosť ktorejkoľvek radiť navzájom o akýchkoľvek veciach týkajúcich sa vykonávania tejto dohody.

Článok 10

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená alebo ratifikovaná v súlade s ústavnými predpismi oboch krajín.

Táto dohoda bude platná tri roky a bude vždy automaticky predĺžená na ďalšie obdobie jedného roku, pokiaľ niektorá zmluvná strana najmenej tri mesiace pred ukončením platnosti písomne neoznámi opak.

V prípade ukončenia tejto dohody dohodnú sa zmluvné strany ešte pred jej ukončením na spôsobe dokončenia akcií začatých podľa tejto dohody, ktoré by ku dňu ukončenia tejto dohody ostali nesplnené.

Dané a podpísané v Prahe 11. septembra 1975 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Andrej Barčák v. r.

Za vládu Sýrskej arabskej republiky:

Nourallah Nourallah v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.