Vyhláška č. 69/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej republiky a o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou

Čiastka 22/1977
Platnosť od 03.11.1977
Účinnosť od 18.11.1977
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 nadobudla Obchodná dohoda platnosť 5. aprílom 1977. Týmto dňom podľa svojho článku 10 nadobudla platnosť aj Platobná dohoda.

69

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. septembra 1977

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej republiky a o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou


Dňa 29. novembra 1976 bola v Kábule podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej republiky a Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou.

Podľa svojho článku 14 nadobudla Obchodná dohoda platnosť 5. aprílom 1977. Týmto dňom podľa svojho článku 10 nadobudla platnosť aj Platobná dohoda.

Český preklad textov oboch dohôd sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Afganskej republiky (ďalej označené ako zmluvné strany), vedené prianím ďalej rozvíjať a posilňovať v duchu priateľstva a vzájomného porozumenia už tradičné obchodné a hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomného prospechu, sa dohodli takto:

Článok 1

S cieľom podpory a uľahčenia obchodu medzi oboma krajinami zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých veciach týkajúcich sa vzájomných obchodných vzťahov.

Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, ustanovené týmto článkom, sa nevzťahuje na osobitné výhody, ktoré:

a) jedna zo zmluvných strán poskytla alebo môže poskytnúť susedným krajinám v záujme uľahčenia pohraničného styku;

b) vyplývajú z oblasti voľného obchodu alebo z colnej únie alebo z mnohostranných hospodárskych integračných zoskupení, ktorých členom je alebo sa môže stať jedna zmluvná strana.

Článok 2

(1) Obe zmluvné strany v súlade so zákonmi a predpismi platnými vo svojich krajinách budú všemožne uľahčovať dovozy z krajiny druhej zmluvnej strany a vývozy do krajiny druhej zmluvnej strany tovaru uvedeného v zoznamoch A a B, ktoré sú pripojené k tejto dohode, včítane poskytovania služieb.

(2) Zoznam A uvádza tovar určený na dovoz z Afganskej republiky do Československej socialistickej republiky a zoznam B uvádza tovar určený na dovoz z Československej socialistickej republiky do Afganskej republiky.

(3) Zoznamy A a B tvoria neoddeliteľnú časť tejto dohody.

Článok 3

(1) Na každý kalendárny rok, ďalej označený ako obchodný rok, uzavrú zmluvné strany osobitný protokol, v ktorom sa určia množstvá alebo hodnoty tovaru a služby, ktoré sa budú vymieňať medzi oboma krajinami v priebehu tohto obchodného roka.

(2) Tieto protokoly sa spravidla uzavrú v období troch mesiacov pred uplynutím každého obchodného roka a budú tvoriť neoddeliteľnú časť tejto dohody.

Článok 4

Zoznamy A a B uvedené v článku 2 a protokoly uvedené v článku 3 tejto dohody nevylučujú vzájomnú výmenu tovaru, ktorý nie je uvedený v týchto zoznamoch alebo protokoloch, alebo výmenu tovaru v množstvách alebo hodnotách vyšších, než ako sa uvádza v protokoloch, za predpokladu, že výmena takého tovaru bude podliehať schváleniu príslušných úradov a bude v súlade so zákonmi a predpismi platnými v každej krajine.

Článok 5

(1) Zo strany Československej socialistickej republiky budú kontrakty o dodávkach tovaru a o poskytnutí služieb v rámci tejto dohody uzavierať československé organizácie ako nezávislé právnické osoby, náležite oprávnené podľa československých zákonov a predpisov na zahraničnoobchodnú činnosť v Československej socialistickej republike.

(2) Zo strany Afganskej republiky budú kontrakty o dodávkach tovaru a o poskytnutí služieb v rámci tejto dohody uzavierať afganské organizácie, súkromné spoločnosti a obchodníci ako nezávislé právnické alebo fyzické osoby, náležite oprávnené podľa afganských zákonov a predpisov na zahraničnoobchodnú činnosť v Afganskej republike.

Článok 6

Každá krajina poskytne v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami všetky uľahčenia pre dovoz neobchodovateľných vzoriek a propagačného materiálu z druhej krajiny potrebných na získanie obchodných objednávok.

Článok 7

Zmluvné strany urobia všetky potrebné opatrenia umožňujúce poskytnúť najvýhodnejšie podmienky pre dopravu, tranzit a prekladanie tovaru, ktorý sa bude vymieňať podľa tejto dohody.

Článok 8

Zmluvné strany budú priaznivo posudzovať námety na dojednávanie trojstranných, mnohostranných a reexportných transakcií za predpokladu, že tieto transakcie schvália všetky zúčastnené strany.

Článok 9

Všetky platby vyplývajúce z vykonávania tejto dohody sa budú uskutočňovať v súlade s Platobnou dohodou platnou medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou.

Článok 10

(1) Zriaďuje sa komisia zložená zo zástupcov oboch vlád, ktorej hlavnou úlohou bude najmä uzavierať protokoly uvedené v článku 2 tejto dohody, skúmať plnenie tejto dohody a navrhovať odporučenia na predloženie alebo uváženie vládam oboch krajín.

Táto komisia bude poverená, pokiaľ to bude nevyhnutné, na základe súhlasu oboch strán meniť sumu medzného úveru uvedenú v článku 5 Platobnej dohody.

(2) Komisia sa zíde každý rok, ako ustanovuje článok 3 tejto dohody, alebo kedykoľvek inokedy, ak to bude treba, a to na žiadosť jednej zmluvnej strany čo najskôr, striedavo v Prahe alebo v Kábule.

Článok 11

Ustanovenia tejto dohody sa budú používať aj naďalej po skončení jej platnosti, pokiaľ ide o kontrakty uzavreté v rámci tejto dohody, ktoré však zostali nesplnené ku dňu skončenia jej platnosti.

Článok 12

(1) Akékoľvek spory, ktoré by vznikli z kontraktov alebo v súvislosti s týmito kontraktmi uzavretými v rámci tejto dohody, sa budú riešiť nestranným rozhodcovským konaním. Za tým účelom odporučia zmluvné strany svojim organizáciám, aby každý jednotlivý kontrakt obsahoval v súlade s týmto článkom ustanovenie o riešení sporu rozhodcovským konaním.

(2) Rozhodcovský súd sa bude skladať z jedného rozhodcu vymenovaného každou stranou v spore v súlade s nariadeniami a predpismi platnými v jej krajine a z predsedu, na ktorom sa rozhodcovia dohodnú.

(3) Ak sa rozhodcovia nedohodnú na predsedovi rozhodcovského súdu, strany v spore požiadajú Medzinárodnú obchodnú komoru v Paríži, aby vymenovala predsedu.

(4) Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vykonávať rozhodcovské nálezy vo svojich krajinách.

Článok 13

Táto dohoda nahrádza Obchodnú dohodu medzi oboma krajinami podpísanú v Kábule 5. novembra 1968.

Článok 14

(1) Táto dohoda bude platná päť rokov a bude schválená v súlade s právnymi predpismi každej zmluvnej strany. Nadobudne platnosť dňom výmeny príslušných nót potvrdzujúcich toto schválenie.

(2) Platnosť tejto dohody sa bude predlžovať vždy o ďalšie obdobie jedného roka, pokiaľ jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody alebo ju revidovať šesť mesiacov pred ukončením jej platnosti.

Spísané a podpísané v Kábule 29.11.1976 vo dvoch origináloch v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

námestník ministra zahraničného obchodu

Za vládu

Afganskej republiky:

Hamidullah Tarzi v. r.

námestník ministra obchodu

LISTINA A

Afganský tovar na dovoz do Československa

1. Surová bavlna

2. Surová vlna

3. Sezamové semeno

4. Ľanové semeno

5. Kozie a ovčie kožky

6. Kožky baghana

7. Črievka

8. Vlašské orechy

9. Mandle a pistácie

10. Sušené ovocie

11. Konzervované ovocie a prírodné šťavy

12. Hrozienka

13. Cesnak

14. Korenie

15. Liečivé byliny

16. Ťavia srsť a koňské vlásie

17. Vlnený tovar a priadza

18. Bavlnený tovar a priadza

19. Rudy a ich koncentráty

20. Ostatný tovar

LISTINA B

Československý tovar na vývoz do Afganistanu

1. Investičné celky, montážne zariadenia a iné stroje

2. Elektrárne, elektrotechnické zariadenie, transformátory a i.

3. Banské zariadenie

4. Stavebné a cestné stroje

5. Zariadenie pre potravinársky a spotrebný priemysel

6. Dopravné prostriedky

7. Motocykle, skútre, mopedy a bicykle

8. Poľnohospodárske stroje

9. Obrábacie stroje a dielenské zariadenia

10. Zariadenia pre nemocnice a laboratórne prístroje

11. Dieselové motory a dieselové agregáty

12. Čerpadlá a kompresory

13. Náhradné dielce všetkých druhov

14. Telekomunikačné zariadenie

15. Meradlá a meracie prístroje všetkého druhu

16. Pneumatiky, duše a technická guma

17. Domáce potreby, smaltovaný riad, elektrické spotrebiče a železiarsky tovar

18. Stavebné materiály, železiarske a oceliarske výrobky

19. Športové a poľovnícke zbrane a strelivo

20. Chemikálie a farbivá

21. Výbušniny a rozbušky

22. Keramické výrobky

23. Sklárske výrobky včítane okenného skla

24. Drobný tovar

25. Papier a písacie potreby

26. Zápalky

27. Textil

28. Obuv včítane vojenskej obuvi

29. Ostatný tovar

30. Služby

PLATOBNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Afganskej republiky,

odvolávajúc sa na článok 9 Obchodnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou z dnešného dňa a

prajúc si podporiť a upraviť platy medzi oboma krajinami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Všetky bežné platby medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou republikou sa budú uskutočňovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody a budú podliehať devízovým predpisom platným v Československej socialistickej republike a Afganskej republike.

Článok 2

(1) Československá obchodná banka, ú.s., Praha, konajúca na účely tejto dohody ako zástupca vlády Československej socialistickej republiky, a Da Afghanistan Bank Kábul, konajúca na účely tejto dohody ako zástupca vlády Afganskej republiky otvoria si navzájom vo svojich knihách účet v clearingových US dolároch, ktorý označia „Clearingový účet č. 1“.

(2) Tento účet bude bezúročný a banky upustia od vzájomného účtovania akýchkoľvek výdavkov, poplatkov, telegrafických výdavkov atď. v súvislosti s vedením tohto účtu.

Článok 3

(1) Platby z Afganskej republiky do Československej socialistickej republiky bude Československá obchodná banka, ú.s., pripisovať na ťarchu „Clearingového účtu č. 1“ na základe platobných príkazov, ktoré bude Da Afghanistan Bank zasielať Československej obchodnej banke, ú.s.

(2) Platby z Československej socialistickej republiky do Afganskej republiky bude Da Afghanistan Bank pripisovať na ťarchu „Clearingového účtu č. 1“ na základe platobných príkazov, ktoré bude Československá obchodná banka, ú.s., posielať Da Afghanistan Bank.

(3) Banka vykonávajúca platobný príkaz bude zasielať prikazujúcej banke obvyklou leteckou poštou návestie o každom zaťažení účtu vykonanom na základe vybavenia platobného príkazu.

(4) Banky si budú navzájom zasielať prvého dňa každého mesiaca obvyklou leteckou poštou výpis z účtu za práve uplynulý mesiac. Banky preskúmajú tento výpis a navzájom si potvrdia jeho správnosť v náležitej lehote.

Článok 4

Pohľadávky a záväzky, ktoré sa budú vyrovnávať podľa tejto dohody, budú znieť na clearingové US doláre, takže kontrakty o dodávkach tovaru a o poskytnutí služieb, ako aj faktúry a platobné príkazy budú znieť na clearingové US doláre.

Článok 5

(1) Za účelom uľahčenia platieb podľa tejto dohody obe zmluvné strany si navzájom poskytnú bezúročný medzný úver na účte uvedenom v článku 2 tejto dohody do výšky 1 500 000,- clearingových US dolárov (jeden milión päťsto tisíc clearingových US dolárov).

(2) Ak sa medzný úver prekročí, bude sa suma tohto prekročenia úrokovať sadzbou 3% ročne v prospech veriteľskej strany.

(3) Akékoľvek prekročenie uvedeného medzného úveru, ak ho dlžnícka strana nevyrovná v lehote šiestich mesiacov od dátumu, keď došlo k prekročeniu, vývozom tovaru, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú, alebo uskutočnením iných bežných platieb, vyrovná dlžnícka strana v lehote 30 dní vo voľných US dolároch alebo v inej voľnej mene, na ktorej by sa obe banky dohodli.

Článok 6

(1) Obe strany sa rozhodli včleniť do tejto platobnej dohody menovú doložku, podľa ktorej sa hodnota clearingového US dolára zabezpečuje väzbou na pomer US dolára k jednotke Osobitných práv čerpania (OPČ), určený Medzinárodným menovým fondom (MMF) ku dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody.

(2) Ak zmena uvedeného pomeru presiahne + - 5%, zostatok účtu uvedeného v článku 2 tejto dohody vykázaný ku koncu posledného pracovného dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom zmena nastala (včítane úrokov), sa upraví v pomere k zmene, ktorá nastala. Prípadná ďalšia obdobná úprava by sa potom vykonala vtedy, ak by sa uvedený pomer opäť odchýlil o + - 5% od pomeru použitého pri predchádzajúcej úprave.

(3) Obdobne, ako je uvedené v bode 2, sa tiež upraví aj suma medzného úveru uvedená v článku 5 bode 1 tejto dohody.

(4) V prípade, že MMF zmení alebo zruší jednotku OPČ, obe zmluvné strany súhlasia s tým, že v priebehu troch mesiacov dojednajú novú menovú doložku, ktorá ich bude chrániť pred stratami vyplývajúcimi v floatingu US dolára na medzinárodnom menovom trhu.

Článok 7

Československá obchodná banka, ú.s., a Da Afghanistan Bank sa dohodnú na technickej úprave vykonávania tejto dohody.

Článok 8

S výhradou predchádzajúceho súhlasu zmluvných strán môžu sa vykonávať prevody z účtu uvedeného v článku 2 tejto dohody v prospech tretej krajiny, ako aj prevody z tretej krajiny v prospech spomenutého účtu.

Článok 9

(1) V deň skončenia platnosti tejto dohody zostatok vykázaný na účte uvedenom v článku 2 tejto dohody vyrovná dlžnícka zmluvná strana v lehote dvanástich mesiacov dodávkami tovaru. V tomto období povedú obe banky vo svojich knihách aj naďalej účet v súlade s ustanoveniami článkov 1 až 8 tejto dohody. Zmluvné strany urobia opatrenia s cieľom uľahčiť dodávky tovaru v priebehu obdobia dvanástich mesiacov uvedeného v tomto odseku.

(2) Ak sa po uplynutí tohto obdobia dvanástich mesiacov ostávajúci zostatok nevyrovná, stane sa tento zostatok ihneď splatným a dlžnícka strana ho vyrovná vo voľných US dolároch alebo v akejkoľvek inej voľnej mene, na ktorej by sa obe banky dohodli.

(3) V náležitom čase pred uplynutím platnosti tejto dohody sa obe vlády dohodnú na usporiadaní upravujúcom, ako sa medzi oboma krajinami po uplynutí spomenutej lehoty dvanástich mesiacov vyrovnajú akékoľvek ostatné pohľadávky a záväzky, ktoré zostali otvorené v rámci kontraktov uzavretých v priebehu platnosti tejto dohody.

Článok 10

(1) Táto dohoda bude platiť päť rokov. Bude schválená v súlade s právnymi predpismi každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich schválenie dohody.

(2) Platnosť tejto dohody sa predĺži potom vždy na ďalšie obdobie jedného roka, pokiaľ jedna zmluvná strana písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody alebo ju revidovať šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Článok 11

Táto dohoda nahrádza platobnú dohodu medzi oboma krajinami podpísanú v Kábule 5. novembra 1968.

Vyhotovené a podpísané v Kábule 29. novembra 1976 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

námestník ministra zahraničného obchodu

Za vládu

Afganskej republiky:

Hamidallah Tarzi v. r.

námestník ministra obchodu

Predseda československej delegácie

Kábul 29. novembra 1976.

Pán predseda,

odvolávajúc sa na článok 9 Platobnej dohody uzavretej medzi oboma našimi krajinami 5. novembra 1968 a na výmenu listov k nej pripojených dovoľujem si Vám potvrdiť toto dojednanie:

(1) Clearingový účet č. 1 vedený podľa Platobnej dohody z 5. novembra 1968 sa bude viesť aj naďalej v knihách Československej obchodnej banky, ú.s., Praha a Da Afghanistan Bank Kábul bez toho, že by sa ku dňu ukončenia platnosti uvedenej dohody uzavrel alebo osobitne likvidoval.

(2) Tento účet bude nabudúce slúžiť na vyrovnanie všetkých záväzkov a pohľadávok vzniknutých tak v rámci Platobnej dohody z 5. novembra 1968, pokiaľ neboli ku dňu ukončenia jej platnosti zaplatené, ako aj v rámci Platobnej dohody z dnešného dňa.

(3) Prípadné nezrovnalosti v účtovných zápisoch na tomto účte sa medzi oboma bankami vyjasnia a odstránia v čo najkratšom čase.

(4) Tento list a Vaša odpoveď v jeho zmysle budú tvoriť neoddeliteľnú časť Platobnej dohody uzavretej medzi oboma našimi krajinami dnešného dňa.

Bol by som Vám povďačný, keby ste mi toto dojednanie potvrdili.

Dovoľujem si Vám, pán predseda, znovu vyjadriť ubezpečenie o svojej hlbokej úcte.

S úctou
Ing. Jaroslav Jakubec

Predsedovi
afganskej delegácie
K á b u l
Predseda afganskej delegácie potvrdil listom z 29. 11. 1976 súhlas s uvedeným.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.