Zákon č. 90/1977 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978

Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1982
Zrušený 169/1982 Zb.

90

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 19. decembra 1977

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 65 358 296 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 65 358 296 000 Kčs

(príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 8 477 200 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 9 857 900 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a organizačné zmeny, upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.

§ 3

Zákon Slovenskej národnej rady č. 122/1971 Zb. o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe sa mení takto:

1. V § 1 časť vety po dvojbodku a ustanovenie písmena a) znie:

„Výnos odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie, ktorý nie je podľa zákonov č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov a č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov príjmom štátneho rozpočtu federácie, sa rozpočtove určuje takto:

a) výnos odvodov podľa § 1 písm. a), b) a g) zákona č. 111/1971 Zb. je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, a ak ide o odvody organizácií riadených národnými výbormi, príjmom rozpočtov národných výborov;“.

2. § 2 ods. 4 znie:

(4) Správu dane podľa zákona č. 113/1971 Zb. o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie v znení neskorších predpisov od daňovníkov so sídlom v cudzine, ak je zdroj ich príjmov na území Slovenskej socialistickej republiky, vykonáva Mestská finančná správa v Bratislave.“.

§ 4

Zákon č. 129/1968 Zb. o úprave premlčacích lehôt pri majetkových a mimoriadnych dávkach sa mení takto:

V § 1 sa slová „o ďalších 10 rokov“ nahradzujú slovami „o 20 rokov“.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 90/1977 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978

Príjmyv tis. Kčs
Príjmy zo socialistického hospodárstva12 858 163
Dane od obyvateľstva a poplatky10 106 000
Ostatné príjmy 594 133
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie41 800 000
Spolu65 358 296
Výdavkyv tis. Kčs
Hospodárstvo23 470 285
Kultúrne a sociálne opatrenia21 493 161
Obrana a bezpečnosť 1 385 140
Správa 467 534
Súdy, prokuratúry a arbitráž 207 076
Súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom18 335 100
Spolu65 358 296

Príloha č. 2 zákona SNR č. 90/1977 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978

KrajDotácie
(v tis. Kčs)
Účelové subvencie
(v tis. Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 691 1001 817 700
Západoslovenský krajský národný výbor1 943 0002 553 600
Stredoslovenský krajský národný výbor2 863 6002 796 700
Východoslovenský krajský národný výbor2 979 5002 689 900
Spolu8 477 2009 857 900