Vyhláška č. 109/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska

Čiastka 31/1977
Platnosť od 30.12.1977 do11.06.2003
Účinnosť od 30.12.1977 do11.06.2003
Zrušený 371/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 20 dňom 15. marca 1977.

109

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. októbra 1977

o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska

Dňa 15. januára 1976 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska.

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 20 dňom 15. marca 1977.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Portugalska, ďalej nazývané „zmluvné strany“,

súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

vedené prianím rozvíjať vzájomné vzťahy v oblasti leteckej dopravy,

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto Dohody a jej Prílohy, pokiaľ z textu nevyplýva inak:

a) výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a zahŕňa všetky Prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny Príloh alebo Dohovoru podľa ich článkov 90 a 94, pokiaľ tieto Prílohy a zmeny prijali obe zmluvné strany;

b) výraz „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy, pokiaľ ide o Portugalsko, Ministerstvo dopravy a spojov, alebo v oboch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán poverené uskutočňovaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonávajú uvedené úrady;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 3 tejto Dohody na vykonávanie dohodnutých služieb na tratiach určených v Prílohe tejto Dohody;

d) výrazy „územie“, „letecká služba“, „medzinárodná letecká služba“ a „pristátie na neobchodné účely“ majú význam určený v článkoch 2 a 96 Dohovoru;

e) výraz „Príloha“ znamená Prílohu tejto Dohody alebo jej doplnky vykonané v súlade s ustanoveniami článku 17 tejto Dohody. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody a všetky odvolania na Dohodu zahŕňajú odvolania na Prílohu, pokiaľ nie je ustanovené inak.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytuje druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode, aby umožnila zriadiť pravidelné medzinárodné letecké služby na tratiach určených v Prílohe tejto Dohody. Tieto služby a trate sa ďalej nazývajú „dohodnuté služby“ a „určené trate“.

2. S výhradou ustanovení tejto Dohody a/alebo jej Prílohy určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati požívať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely,

c) pristávať na uvedenom území v bode alebo v bodoch určených pre túto trať v Prílohe na účely vykladania a nakladania cestujúcich, tovaru a pošty v medzinárodnej preprave.

3. Ustanovenia odseku 2 tohto článku nesplnomocňujú určený letecký podnik jednej zmluvnej strany nakladať cestujúcich, tovar alebo poštu na území druhej zmluvnej strany na dopravu do iného miesta na území tejto druhej zmluvnej strany za odplatu alebo nájomné (kabotáž).

Článok 3

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane jeden letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po prijatí písomného oznámenia druhá zmluvná strana udelí, s výhradou ustanovení odseku 3 a 4 tohto článku, určenému leteckému podniku bez odkladu príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou požadovať, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky podľa zákonov a predpisov, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje v súlade s ustanoveniami Dohovoru pri prevádzke medzinárodných obchodných leteckých služieb.

4. Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť udeliť prevádzkové oprávnenie spomenuté v odseku 2 tohto článku alebo uložiť určenému leteckému podniku pri využívaní práv ustanovených článkom 2 tejto Dohody také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné v prípade, keď spomenutá zmluvná strana nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Len čo bol letecký podnik takto určený a oprávnený, môže sa kedykoľvek začať vykonávanie dohodnutých služieb za predpokladu, že pre také služby boli navrhnuté a schválené v súlade s ustanoveniami článkov 14 a 12 tejto Dohody tarify a letové poriadky.

Článok 4

1. Každá zmluvná strana bude mať právo odvolať prevádzkové oprávnenie alebo zastaviť vykonávanie práv ustanovených v článku 2 tejto Dohody leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou alebo uložiť pre využívanie týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné:

a) v prípade, keď nie je presvedčená, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá ho určila, alebo štátnym príslušníkom tejto zmluvnej strany;

b) v prípade, keď sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje;

c) v prípade, že letecký podnik inak nepostupuje pri vykonávaní leteckých služieb podľa podmienok určených v tejto Dohode a jej Prílohe.

2. Pokiaľ okamžité odvolanie prevádzkových oprávnení alebo zastavenie výkonu práv alebo uloženie podmienok z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku nebude nevyhnutné na zabránenie ďalšieho porušovania zákonov a predpisov, toto právo bude uplatnené až po porade s druhou zmluvnou stranou. V takom prípade sa porada uskutoční do dvadsiatich (20) dní odo dňa žiadosti o konzultácie.

Článok 5

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany týkajúce sa vstupu na jej územie alebo výstupu lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo prevádzky a lietania týchto lietadiel na jej území, budú sa vzťahovať na lietadlá leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou a musia sa dodržiavať pri vstupe na územie prvej zmluvnej strany, pri výstupe z neho, a pokiaľ sa nachádzajú na tomto území.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany týkajúce sa vstupu na jej územie, pobytu alebo výstupu cestujúcich, posádok alebo tovaru lietadiel, ako sú predpisy o vstupe, výstupe, prisťahovalectve, cestovných dokladoch, colné a zdravotné predpisy, budú sa vzťahovať na cestujúcich, posádku alebo tovar pri vstupe na územie, pri výstupe z neho, a pokiaľ sa nachádzajú na území tejto zmluvnej strany.

Článok 6

Poplatky vyberané každou zmluvnou stranou za používanie letísk a iných zariadení na ich príslušných územiach nebudú vyššie ako poplatky, ktoré sa všeobecne ukladajú lietadlám rovnakej triedy používaným na podobné medzinárodné letecké služby.

Článok 7

1. Lietadlá používané na prevádzku medzinárodných leteckých služieb určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany, ako aj ich obvyklé vybavenie, náhradné dielce, pohonné hmoty a mastiace oleje, zásoby lietadla (včítane potravy, nápojov a tabaku) uložené na palube takého lietadla budú oslobodené od všetkých colných, inšpekčných a iných poplatkov alebo daní pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že také vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až do času, keď sa znovu vyvezú.

2. S výnimkou poplatkov zodpovedajúcich vykonávaným službám budú oslobodené od rovnakých dávok a daní:

a) zásoby lietadla prevzaté na palubu na území každej zo zmluvných strán v rámci limitov určených úradmi tejto zmluvnej strany na použitie na palube lietadla používaného v medzinárodnej leteckej službe druhej zmluvnej strany;

b) náhradné dielce a obvyklé vybavenie dovezené na územie každej zo zmluvných strán na údržbu alebo opravy lietadla používaného pri medzinárodných leteckých službách určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany;

c) pohonné hmoty a mastiace oleje určené na zásobovanie lietadla vykonávajúceho medzinárodné letecké služby určeným leteckým podnikom každej zo zmluvných strán, i keď sa použijú na časti cesty vykonanej nad územím zmluvnej strany, na ktorom boli vzaté na palubu.

Môže sa požadovať, aby materiál uvedený v pododsekoch a), b) a c) bol pod colným dohľadom alebo kontrolou.

3. Obvyklé zariadenie lietadla, ako aj materiál a zásoby ponechávané na palube lietadla jednej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colnice tohto územia. V takom prípade sa môžu uložiť pod dohľadom colnice až do času, keď sa znovu vyvezú alebo sa s nimi inak naloží v súlade s colnými predpismi.

Článok 8

Cestujúci v priamom tranzite cez územie zmluvnej strany, t. j. neopúšťajúci časť letiska určenú na takú prepravu, sa podrobia zjednodušenej kontrole.

Batožiny a tovar v priamom tranzite budú oslobodené od colných a iných poplatkov.

Článok 9

1. Každá zmluvná strana poskytne na základe reciprocity určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany na svojom území oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov plynúcich z vykonávania dohodnutých služieb.

2. Prevody príjmov dosiahnutých určeným leteckým podnikom každej zo zmluvných strán v krajine druhej zmluvnej strany sa budú vykonávať podľa devízových predpisov platných na území tejto zmluvnej strany v niektorej z voľne zameniteľných mien. Ak medzi oboma zmluvnými stranami existuje platobná dohoda, budú platiť ustanovenia tejto dohody.

3. Zmluvná strana urobí opatrenia na uľahčenie prevodu takých príjmov do druhej krajiny; tieto prevody sa budú vykonávať bez prieťahov.

Článok 10

Určený letecký podnik každej zo zmluvných strán má právo udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál primeraný rozsahu vykonávaných služieb.

Článok 11

1. Letecké podniky oboch zmluvných strán budú mať riadne a rovnaké možnosti na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach medzi príslušnými územiami. Pri vykonávaní dohodnutých služieb letecký podnik každej zmluvnej strany bude brať do úvahy záujmy leteckého podniku druhej zmluvnej strany, aby nedošlo k nevhodnému ovplyvňovaniu služieb, ktoré tento letecký podnik zabezpečuje úplne alebo čiastočne na tej istej trati.

2. Celková kapacita, ktorá sa má zabezpečiť, bude sa udržiavať v rovnováhe s prepravnými požiadavkami medzi územiami zmluvných strán a pokiaľ možno sa rovnako rozdelí medzi určené letecké podniky.

3. Frekvenciu a kapacitu služieb, ktoré sa majú ponúknuť na tratiach spájajúcich územie oboch zmluvných strán, určí a upraví dohoda medzi príslušnými leteckými úradmi tak, aby vyhovovali prepravnému dopytu, berúc pritom do úvahy návrhy určených leteckých podnikov.

4. V prípade, keď určený letecký podnik jednej zmluvnej strany používa prepravné práva medzi územím druhej zmluvnej strany a medziľahlými bodmi a/alebo bodmi za spomenutým územím na určenej trati, letecké úrady sa medzi sebou dohodnú, berúc pritom do úvahy návrhy určených leteckých podnikov, na kapacite, ktorá sa má ponúknuť navyše ku kapacite zriadenej v súlade s odsekom 3, bez toho, že budú dotknuté ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku.

Článok 12

Letecký podnik určený jednou zmluvnou stranou predloží leteckému úradu druhej zmluvnej strany na schválenie, najmenej tridsať (30) dní vopred, letový poriadok dohodnutých služieb a všeobecné podmienky prevádzky; v osobitných prípadoch sa môže tento časový limit so súhlasom leteckých úradov skrátiť.

Článok 13

Letecký úrad každej zo zmluvných strán obstará leteckému úradu druhej zmluvnej strany na požiadanie štatistické údaje, ktoré sa môžu rozumne požadovať na účely posúdenia kapacity poskytovanej pri dohodnutých službách.

Článok 14

1. Výraz „tarifa“ používaný ďalej znamená ceny a podmienky pre ich použitie, ktoré sa budú platiť za dopravu cestujúcich, batožín a tovaru, ako aj poplatky a podmienky pre sprostredkovateľské a iné pomocné služby; nezahŕňa však poplatky a podmienky dopravy pošty.

2. Tarify používané leteckým podnikom jednej zmluvnej strany pre dopravu na územie alebo z územia druhej zmluvnej strany sa určia v primeranej výške, pričom sa bude náležite prihliadať na všetky dôležité činitele, ako sú prevádzkové náklady, primeraný zisk a tarify iných leteckých podnikov.

3. Na tarifách uvedených v odseku 2 tohto článku sa dohodnú, ak to bude možné, určené letecké podniky oboch zmluvných strán po porade s inými leteckými podnikmi vykonávajúcimi dopravu na celej linke alebo na jej časti a dosiahne sa pritom dohoda, ak to bude možné, prostredníctvom procedúry Medzinárodného združenia leteckých dopravcov vytvorenej na tento účel.

4. Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie leteckým úradom zmluvných strán najmenej deväťdesiat (90) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia; v osobitných prípadoch sa môže tento časový limit so súhlasom leteckých úradov skrátiť.

5. Tento súhlas sa môže dať výslovne. V prípade, že žiadny z leteckých úradov neoznámi nesúhlas do tridsiatich (30) dní odo dňa predloženia taríf podľa odseku 4 tohto článku, tarify sa budú považovať za schválené. Ak sa časový limit na predloženie skrátil v súlade s odsekom 4 tohto článku, letecké úrady sa môžu dohodnúť na kratšej lehote ako tridsať (30) dní, v priebehu ktorej sa musí nesúhlas oznámiť.

6. Ak nebude možné sa dohodnúť na tarifách podľa odseku 3 tohto článku alebo ak v časovej lehote určenej v odseku 5 tohto článku letecký úrad jednej zmluvnej strany odovzdá leteckému úradu druhej zmluvnej strany oznámenie o svojom nesúhlase s tarifami dohodnutými podľa odseku 3 tohto článku, letecké úrady zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify dohodou medzi sebou.

7. Ak sa letecké úrady nebudú môcť dohodnúť na schválení tarify predloženej im podľa odseku 4 tohto článku a na jej určení podľa odseku 6 tohto článku, spor sa bude riešiť v súlade s ustanoveniami článku 16 tejto Dohody.

8. Tarify dohodnuté podľa ustanovení tohto článku budú platiť až do dojednania nových taríf. Platnosť tarify sa však na základe tohto odseku nemôže predĺžiť o viac ako dvanásť (12) mesiacov ku dňu, ku ktorému by sa inak platnosť tarify skončila.

Článok 15

V duchu úzkej spolupráce budú letecké úrady oboch zmluvných strán uskutočňovať podľa potreby konzultácie, týkajúce sa výkladu a uspokojivého vykonávania ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 16

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Ak sa medzi týmito leteckými úradmi nedosiahne dohoda, urovná sa spor diplomatickou cestou.

Článok 17

1. Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o rokovanie. Také rokovanie, ktoré bude možno uskutočniť medzi leteckými úradmi, a to buď priamym rokovaním alebo písomne, sa uskutoční do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti. Takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

2. Zmeny Prílohy tejto Dohody sa môžu predbežne vykonávať od dátumu dohodnutého leteckými úradmi a nadobudnú platnosť po ich potvrdení výmenou diplomatických nót.

3. Pokiaľ vo vzťahu k obom zmluvným stranám nadobudne platnosť všeobecný mnohostranný dohovor o pravidelných medzinárodných leteckých službách, upraví sa táto Dohoda a jej Príloha tak, aby zodpovedali ustanoveniam takého mnohostranného dohovoru.

Článok 18

Táto Dohoda a jej Príloha a akákoľvek jej zmena podľa článku 17 sa budú registrovať v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 19

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoje rozhodnutie skončiť platnosť tejto Dohody. Kópia výpovede sa zároveň zašle Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak bola taká výpoveď daná, skončí sa platnosť tejto Dohody dvanásť (12) mesiacov odo dňa, keď druhá zmluvná strana dostala výpoveď, pokiaľ zmluvné strany po vzájomnej dohode túto výpoveď neodvolajú pred uplynutím tohto obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie výpovede, výpoveď sa bude považovať za doručenú štrnásť (14) dní po tom, čo jej kópiu dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 20

1. Každá zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dátumom posledného z týchto písomných oznámení.

2. Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu. Také predbežné vykonávanie nebude trvať dlhšie ako šesť (6) mesiacov, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak.

Dané v Prahe 15. januára 1976 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Portugalska:

mjr. Ernesto Melo Antunes v. r.

PRÍLOHA

Dohody o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalska

Oddiel I

1. Letecký podnik určený vládou Portugalska môže vykonávať pravidelné letecké služby na nasledujúcej trati v oboch smeroch:

Body v Portugalsku - medziľahlé body - Praha - body za Prahou.

2. Letecký podnik určený vládou Československej socialistickej republiky môže vykonávať pravidelné letecké služby na nasledujúcej trati v oboch smeroch:

Body v Československu - medziľahlé body - Lisabon - body za Lisabonom.

3. Pri prevádzke trate určenej v hore uvedenom odseku určený portugalský letecký podnik bude oprávnený:

a) vykladať na území Československej socialistickej republiky cestujúcich, tovar a poštu naložené na území Portugalska,

b) nakladať na území Československej socialistickej republiky cestujúcich, tovar a poštu určené pre územie Portugalska,

c) vynechať jeden alebo viac medziľahlých bodov okrem bodu alebo bodov na portugalskom území za predpokladu, že vynechania boli vopred uverejnené v letových poriadkoch.

4. Pri prevádzke trate určenej v hore uvedenom odseku 2 určený československý letecký podnik bude oprávnený:

a) vykladať na území Portugalska cestujúcich, tovar a poštu naložené na území Československej socialistickej republiky,

b) nakladať na území Portugalska cestujúcich, tovar a poštu určené pre územie Československej socialistickej republiky,

c) vynechať jeden alebo viac medziľahlých bodov okrem bodu alebo bodov na československom území za predpokladu, že vynechania boli vopred uverejnené v letových poriadkoch.

Oddiel II

Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany môže mať právo nakladať alebo vykladať na území druhej zmluvnej strany v medzinárodnej preprave cestujúcich, tovar a poštu určené pre body alebo pochádzajúce z medziľahlých bodov na tratiach určených v oddieli I.

Vykonávanie takého práva bude podliehať dohode medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán, ktoré vezmú do úvahy návrhy určených leteckých podnikov.

Oddiel III

Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany môže mať právo nakladať alebo vykladať na území druhej zmluvnej strany v medzinárodnej preprave cestujúcich, tovar a poštu určené pre body alebo pochádzajúce z bodov za spomenutým územím na tratiach určených v oddieli I.

Vykonávanie takého práva bude podliehať dohode medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán, ktoré vezmú do úvahy návrhy určených leteckých podnikov.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.