Vyhláška č. 48/1977 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poriadku

Čiastka 16/1977
Platnosť od 10.08.1977
Účinnosť od 01.01.1978

OBSAH

48

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Českej socialistickej republiky

z 8. augusta 1977,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poriadku

Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch:


Čl. 1

Zoznam kúpeľných miest, v ktorých sa vyberá kúpeľný poriadok (ďalej len „zoznam“), tvoriaci prílohu vyhlášky Ministerstva financií č. 71/1964 Zb. o kúpeľnom poplatku, sa mení a dopĺňa takto:

1. Do I. skupiny sa preraďujú z II. skupiny Jáchymov a Jeseník.

2. Do II. skupiny sa preraďujú z III. skupiny Bechyně, Bohdaneč, Konstantinovy Lázně, Lázně Bělohrad a Třeboň a novo sa zaraďujú Velichovky, Velké Losiny, Bílina a Karlova Studánka.

3. Do III. skupiny sa novo zaraďuju Běloves, Ostrožská Nová Ves, Slatinice, Toušeň a Vráž.

4. Názvy nasledujúcich kúpeľných miest uvedených v zozname znejú takto:

“Lipová-kúpele„ miesto “Dolní Lipová„

“Lázně Kundratice„ miesto “Kundratice pod Ještědem„

“Lázně Libverda„ miesto “Libverda„ a

“Mšené-kúpele„ miesto “Mšené u Budyně„.“.


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Tlapák v. r.