Vyhláška č. 107/1977 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla

Čiastka 31/1977
Platnosť od 30.12.1977 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1983
Zrušený 139/1983 Zb.

OBSAH

107

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 21. decembra 1977,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla

Federálne ministerstvo palív a energetiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a podľa § 18 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon):


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 2 znie:

(2) Pri odbere elektrickej práce zo zariadenia na verejný rozvod je v zmluvnom období prípustná tolerancia + 1% a - 5%. Pri dodávkach elektrickej práce zo závodných zdrojov elektrickej energie do zariadení na verejný rozvod je v zmluvnom období prípustná tolerancia + 3% a - 2%, pokiaľ sa odberateľ nedohodne s dodávateľom v technických a dodacích podmienkach na inej tolerancii.“.

2. § 2 ods. 4 znie:

(4) Pri napätí elektriny je prípustná tolerancia podľa technickej normy;1) napätie sa meria na svorkách odovzdávacieho elektromeru. Dodávateľ nie je povinný dodržať prípustnú toleranciu napätia v týchto prípadoch:

a) pokiaľ odberateľ súčasne odoberá elektrinu s účinníkom nižším ako 0,95,

b) pokiaľ odberateľ súčasne nedodrží hodnotu účinníka dohodnutú v zmluve,

c) pri súčasnom prekročení dojednaného technického maxima kW.

3. § 2 ods. 8 znie:

(8) Odberateľ nesmie používať elektrické akumulačné spotrebiče na okurovanie a ohrev úžitkovej vody bez blokovania odberu v čase od 6. do 22. hodiny, pokiaľ sa nedohodne s dodávateľom na inom čase blokovania. Odberateľ nesmie tieto spotrebiče pripájať bez súhlasu dodávateľa.„.

4. V § 2 sa za odsek 8 pripájajú odseky 9, 10 a 11, ktoré znejú:

(9) Odberateľ nesmie používať priamo okurovacie elektrické spotrebiče na okurovanie a ohrev úžitkovej vody2) v pracovnom dni v čase od 7. do 11. hodiny a od 17. do 21. hodiny.

(10) Odberateľ nesmie nabíjať elektrické akumulátory pre dopravné prostriedky v pracovné dni v čase od 7. do 11. hodiny a od 17. do 21. hodiny.

(11) Federálne ministerstvo palív a energetiky je oprávnené podľa vývoja palivovo-energetickej situácie určiť na niektoré obdobie na riadenie odberu a spotreby elektriny rozšírené pásma energetických špičiek3) na pracovné dni v takom rozsahu, aby plne pokrývali časy maximálneho zaťaženia elektrizačnej sústavy ČSSR.

5. § 3 ods. 2, 3 a 4 znie:

(2) Veľkoodberatelia sú odberatelia elektriny, ktorí sú pripojení na prípojnice generátorového napätia alebo na sieť veľmi vysokého napätia alebo vysokého napätia s jedným alebo viacerými transformátormi (nezapočítavajú sa záložné transformátory) s celkovým príkonom nad 250 kVA.

(3) Strední odberatelia sú odberatelia elektriny, ktorí sú pripojení na sieť vysokého napätia s jedným alebo viacerými transformátormi (nezapočítavajú sa záložné transformátory) do celkového príkonu 250 kVA včítane.

(4) Maloodberatelia sú odberatelia elektriny, ktorí sú pripojení na sieť nízkeho napätia alebo samostatným vývodom nízkeho napätia z transformátora bez ohľadu na veľkosť pripojeného príkonu.“.

6. V § 3 sa odsek 5 vypúšťa, doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

7. V § 4 ods. 1 sa pripája písmeno c), ktoré znie:

c) strední odberatelia dojednať s dodávateľom výšku ročného fondu elektriny a po dohode s ním ho rozdeliť na jednotlivé štvrťroky.“.

8. V § 4 sa vypúšťajú odseky 2 a 3, doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

9. § 6 ods. 5 písm. b) znie:

b) hodinový priebeh zmluvného výkonu alebo zmluvný hodinový výkon v dopoludňajšej a popoludňajšej smene pracovných dní,“.

10. § 6 ods. 6 znie:

(6) Predmetom hospodárskych zmlúv uzavieraných so strednými odberateľmi, u ktorých je dojednané technické maximum 150 kW a väčšie, je množstvo elektrickej práce a výška elektrického výkonu v zmluvnom období, ktoré je pri elektrickej práci štvrťročné a pri elektrickom výkone mesačné. V odberovom diagrame sa s týmito strednými odberateľmi dojednávajú tieto záväzné hodnoty:

a) zmluvný objem elektrickej práce na príslušný štvrťrok,

b) zmluvný hodinový výkon v dopoludňajšej a popoludňajšej smene pracovných dní,

c) mesačný zmluvný štvrťhodinový výkon kW (maximum).“.

11. V § 6 sa za odsek 6 vkladá odsek 7, ktorý znie:

(7) Predmetom hospodárskych zmlúv uzavieraných so strednými odberateľmi, u ktorých je dojednané technické maximum menšie ako 150 kW, je množstvo elektrickej práce v ročnom zmluvnom období. Neoddeliteľnou súčasťou technických a dodacích podmienok dojednaných s týmito strednými odberateľmi je zápisnica s menovitým zoznamom elektrických spotrebičov, ktoré nesmú byť v prevádzke v pracovné dni v čase od 7. do 11. hodiny a od 17. do 21. hodiny.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

12. § 9 ods. 2 znie:

(2) Odberateľ je povinný v dohodnutom termíne upraviť svoje odberné zariadenie v mieste merania odberu elektriny podľa pokynu dodávateľa, pokiaľ to vyžaduje prehĺbenie jednotného štátneho riadenia odberu a spotreby elektriny. Dodávateľ môže v prípade potreby na svoj náklad vymeniť svoje meracie zariadenie namontované u odberateľa.“.

13. § 9 ods. 5 znie:

(5) Kontrolné meracie zariadenia odberateľa v prípadoch, keď ich treba pripojiť na meracie transformátory alebo využívať impulzy a ovládacie zariadenia meracích súprav dodávateľa, sa môžu namontovať len so súhlasom dodávateľa. Toto pripojenie vykonáva dodávateľ na náklad odberateľa.“.

14. § 10 ods. 3 znie:

(3) Ak nemožno presne zistiť spotrebu činnej (wattovej) elektriny alebo hodnoty odberu potrebné na výpočet účinníka za čas závady na meracom zariadení, určí dodávateľ potrebné hodnoty podľa rozsahu a druhu poruchy:

a) veľkoodberateľom a stredným odberateľom na základe

- údajov porovnateľného uceleného obdobia v priebehu zmluvného obdobia, keď sa údaje správne merali,

- fakturačných hodnôt z minulého porovnateľného obdobia, keď sa údaje správne merali,

- dojednaných hodnôt na príslušné zmluvné obdobie, b) maloodberateľom na základe spotreby v rovnakom období minulého roka upravenej podľa trendu spotreby elektriny.“.

15. § 11 ods. 2 znie:

(2) Odpočty elektromerov na meranie činnej a jalovej elektrickej energie na účely sledovania a vyhodnocovania spotreby a odberu elektriny vykonáva odberateľ takto:

a) veľkoodberatelia a strední odberatelia s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším, u ktorých odoberaný výkon je predmetom zmluvy a meria sa iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima, sú povinní vykonávať smenové odpočty odberu a spotreby elektriny v pracovných dňoch o 6., 14. a 22. hodine, ďalej v hodinách, keď sa uplatňujú záväzné opatrenia slúžiace na usmernenie odberu a spotreby elektriny, vykonávať hodinové odpočty a viesť o tom aj písomný záznam. Súčasťou týchto smenových odpočtov je aj záznam o dosiahnutom 1/4 hod. W maxime. Výnimky z povinnosti vykonávať smenové a hodinové odpočty povoľuje podľa druhu odberu dodávateľ,

b) veľkoodberatelia a strední odberatelia s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším, u ktorých sa odoberaný výkon meria iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima a ktorí sú zaradení v regulačnom pláne, sú povinní, pokiaľ bol vyhlásený niektorý zo stupňov jednotného regulačného plánu určujúci im zníženie spotreby elektriny, vykonávať hodinové odpočty elektriny a viesť o tom aj písomný záznam,

c) veľkoodberatelia a strední odberatelia, ktorí sú povinní vykonávať odpočty elektromerov podľa písmen a) a b), sú povinní predkladať dodávateľovi písomné záznamy o týchto odpočtoch za predchádzajúce skončené mesiace pri dojednávaní odberových diagramov podľa § 6 ods. 3.“.

16. V § 11 ods. 3 sa v prvej vete slová „Všetci odberatelia“ nahrádzajú slovami „Veľkoodberatelia a strední odberatelia s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším“ a v druhej vete slovo „Veľkoodberatelia“ sa nahrádza slovami „Títo odberatelia“.

17. § 12 písm. h) znie:

h) ak odberateľ zabraňuje alebo neumožní dodávateľovi prístup k meracím prístrojom a elektrickým zariadeniam,“.

18. V § 15 ods. 1 úvodná veta znie:

(1) Za nedodanie, neodobratie alebo prekročenie dojednaného množstva elektriny sa určí penále, a to u veľkoodberateľov, stredných odberateľov s dojednaným technickým maximom 150 kW a väčším štvrťročne a u ostatných stredných odberateľov ročne takto:“.

19. V § 15 ods. 2

- v úvodnej vete sa slovo „veľkoodberateľov nahrádza slovom “odberateľov„,

- pripája sa písmeno d), ktoré znie:

d) ak dodávateľ, orgán Štátnej energetickej inšpekcie alebo kontrolný orgán Federálneho ministerstva palív a energetiky pri kontrole zistí, že odberateľ, s ktorým sa dojednal zmluvný hodinový výkon a ktorého odber sa meria iba ukazovateľom 1/4 hod. kW maxima, prekročil v rozšírených pásmach energetických špičiek (§ 2 ods. 11) dojednaný hodinový výkon alebo neznížil dojednaný hodinový výkon v čase vyhlásenia regulačných stupňov alebo iných záväzných opatrení určujúcich mu zníženie spotreby elektriny, a to aj v čase mimo rozšírených pásem energetických špičiek, zaplatí dodávateľovi za každý zistený prípad prekročenia penále vo výške:

5 Kčs za každý kW pri prekročení do 5% dojednanej hodnoty,

10 Kčs za každý kW pri prekročení do 10% dojednanej hodnoty,

20 Kčs za každý kW pri prekročení nad 10 % dojednanej hodnoty.„.

20. § 15 ods. 4 znie:

(4) Organizácia, ktorá nedodržala lehotu ustanovenú v § 4 ods. 1, § 9 ods. 3, § 10 ods. 2 a § 11 ods. 3, je povinná zaplatiť oprávnenej organizácii penále vo výške 50 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 1000 Kčs za každý prípad.„.

21. § 15 ods. 6 znie:

(6) Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi:

a) za neoprávnený odber podľa § 14 ods. 1 písm. c) a d),

b) za odoberanie elektriny pre spotrebiče, ktorých používanie alebo pripájanie sa touto vyhláškou (§ 2 ods. 8, 9, 10 a § 6 ods. 7) alebo osobitnými predpismi4) zakazuje alebo časove obmedzuje,

c) za prekročenie technického maxima dojednaného v hospodárskej zmluve v 1/4 hod. intervale v hociktorý čas,

d) za neohlásenie poruchy na kompenzačnom zariadení na vykompenzovanie jalového príkonu transformátora,

e) za neumožnenie prístupu k meracím prístrojom a k elektrickému zariadeniu [§ 12 písm. h)],

f) za neupravenie odberného zariadenia v mieste merania odberu elektriny v dohodnutom termíne (§ 9 ods. 2),

g) za nedodržanie povinnosti podľa § 11 ods. 2 písm. c) a d) penále vo výške 1000 Kčs za každý zistený prípad.

22. § 25 ods. 4 znie:

(4) Na uzavretie hospodárskej zmluvy na odber tepla v predpokladanej výške do 200 Gcal za rok alebo na odber tepla zo sústavy s dosiahnuteľným výkonom do 5 Gcal/hod.5) stačí potvrdenie prihlášky na odber tepla."

23. §33 ods. 9. znie:

(9) Penále podľa odsekov 1-8, pokiaľ v jednotlivom prípade nepresiahne sumu 1000 Kčs, sa nemusí účtovať ani vymáhať; ďalej sa nemusí účtovať a vymáhať penále za neodobratie a nedodanie dojednaného množstva tepla u odberateľov II. a III. skupiny (§ 23), aj keď v jednotlivom prípade presiahne sumu 1000 Kčs.".

24. V § 35 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Odbery elektriny a tepla Kancelárie prezidenta Československej socialistickej republiky sa spravujú osobitnou dohodou uzavretou s Federálnym ministerstvom palív a energetiky.„.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 34 0035.".

2) Používanie elektriny na okurovanie a ohrev úžitkovej vody sa spravuje smernicou Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 22/1977.

3) Ide o regulačné opatrenie, ktoré nemení podmienky cenníka VC 3/2/77.".

4) Napr. vyhláška Ministerstva energetiky č. 10/1958 Ú.l. (Ú.v.) o jednotných podmienkach pripájania odberných elektrických zariadení na zariadenia pre verejný rozvod elektriny (pripájacie podmienky).".

5) ČSN 38 0110.". 23. § 33 ods. 9 znie: