Zákon č. 88/1977 Zb.Zákona o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1978

Čiastka 27/1977
Platnosť od 20.12.1977 do31.12.1978
Účinnosť od 01.01.1978 do31.12.1978

88

ZÁKON

z 15. decembra 1977

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1978

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

1. Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou154 610 000 000 Kčs,
celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou154 510 000 000 Kčs,
rozpočtový prebytok je100 000 000 Kčs
Príloha.
2. Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:
A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík
- Českej socialistickej republike21 718 791 000 Kčs,
- Slovenskej socialistickej republike12 339 528 000 Kčs,
z toho:
a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík
- Českej socialistickej republike800 000 000 Kčs,
- Slovenskej socialistickej republike627 600 000 Kčs;
b) dotácie na investície na realizáciu úloh oblastného rozvoja pre organizácie riadené federálnymi orgánmi
- Slovenskej socialistickej republike145 100 000 Kčs;
c) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja
- Českej socialistickej republike714 281 000 Kčs,
- Slovenskej socialistickej republike388 718 000 Kčs;
d) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií
- Českej socialistickej republike12 366 000 000 Kčs,
- Slovenskej socialistickej republike7 084 900 000 Kčs;
e) dotácie na cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode
- Českej socialistickej republike6 019 000 000 Kčs,
- Slovenskej socialistickej republike3 047 000 000 Kčs;
f) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh
- Českej socialistickej republike876 510 000 Kčs,
- Slovenskej socialistickej republike496 210 000 Kčs;
g) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu
- Českej socialistickej republike943 000 000 Kčs,
- Slovenskej socialistickej republike 550 000 000 Kčs.
B. Globálne dotácie
- Českej socialistickej republike35 101 209 000 Kčs,
- Slovenskej socialistickej republike29 460 472 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1978.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 88/1977 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Československej federácie

Príjmy(v tisícoch Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva153 697 510
Ostatné príjmy 912 490
Úhrn154 610 000
Výdavky
Výdavky federálnych organizácií na:
hospodárstvo 36 327 002
kultúrne a sociálne opatrenia 1 740 497
obranu a bezpečnosť 16 304 378
správu 1 493 661
súdy, prokuratúry a arbitráž 24 462
Spolu 55 890 000
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu 98 620 000
Úhrn154 510 000
Prebytok 100 000