Vyhláška č. 42/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky

Čiastka 14/1977
Platnosť od 15.07.1977
Účinnosť od 30.07.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 14 dňom 5. mája 1977.

42

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. júna 1977

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky


Dňa 21. marca 1977 bola v Hanoji podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 14 dňom 5. mája 1977.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky

v záujme ďalšieho upevnenia a rozvoja priateľských a bratských vzťahov medzi národmi oboch krajín na základe marxizmu - leninizmu a proletárskeho internacionalizmu,

vedené prianím rozširovať a uskutočňovať kultúrnu spoluprácu medzi oboma krajinami,

konštatujúc, že Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou z 20. marca 1957 zohrala dôležitú úlohu v rozvoji priateľstva a spolupráce národov oboch štátov a prispela k obohateniu vzájomných vzťahov v oblasti kultúry, osvety a vedy,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Obe strany budú rozvíjať a prehlbovať spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, turistiky a telesnej výchovy a športu.

Článok 2

Obe strany budú napomáhať spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vysokého, stredného odborného a všeobecno-vzdelávacieho školstva.

Za týmto účelom budú:

a) podporovať uskutočňovanie výmen vedeckých pracovníkov, profesorov a expertov na zvyšovanie ich kvalifikácie, na prednášky a na odovzdávanie skúseností;

b) spolupracovať v oblasti prípravy kádrov s vysokoškolským, stredoškolským a odborným vzdelaním, pri príprave kandidátskych a doktorských dizertačných prác a pri ich obhajovaní v druhej krajine;

c) podporovať vzájomnú výmenu študentov, ašpirantov, praktikantov a stážistov za účelom štúdia na rôznych druhoch škôl, na osvojenie si druhého jazyka, na získanie praxe a na účasť na seminároch a poskytovať im na to štipendiá;

d) napomáhať nadväzovanie priamej spolupráce medzi vysokými, strednými a odbornými školami oboch krajín;

e) poskytovať si navzájom pomoc pri vydávaní učebníc pre vysoké, stredné a odborné školy a uskutočňovať výmenu učebníc a iných materiálov.

Článok 3

V súlade s Dohovorom o vzájomnom uznávaní ekvivalentnosti dokladov o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a takisto dokladov o udelení vedeckých hodností a titulov podpísaných v Prahe v roku 1972 budú obe zmluvné strany uznávať doklady o absolvovanom školskom vzdelaní a získaných vedeckých hodnostiach a tituloch.

Článok 4

Obe strany budú napomáhať poznávanie národných kultúr a umenia druhej krajiny.

Za týmto účelom budú obe strany podporovať:

a) vysielanie kultúrnych delegácií a jednotlivých pracovníkov na výmenu skúseností a informácií;

b) vzájomné vystúpenia umeleckých kolektívov, jednotlivých umelcov a stretnutia činiteľov v oblasti kultúry;

c) usporadúvanie umeleckých a informatívnych výstav;

d) prekladanie významných literárnych a umeleckých diel druhej strany a vzájomnú výmenu tlače, umeleckých časopisov, kníh, fotografií a diapozitívov z oblasti kultúry a umenia;

e) v rámci spolupráce medzi filmovými organizáciami oboch krajín výmenu filmových odborníkov a pracovníkov, premietanie filmov, usporadúvanie filmových festivalov, výmenu umeleckých, dokumentárnych, spravodajských a vedecko-populárnych filmov.

Článok 5

Obe strany budú podporovať spoluprácu a priame styky medzi kultúrnymi organizáciami, knižnicami, archívmi a múzeami oboch krajín.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi organizáciami novinárov, redakciami novín, tlačovými agentúrami, rozhlasovými a televíznymi organizáciami na popularizáciu a propagovanie úspechov druhej krajiny v oblasti politiky, ekonomiky, kultúry, vedy a výsledkov vzájomnej spolupráce medzi oboma krajinami.

Za týmto účelom budú umožňovať:

a) vzájomnú výmenu informácií, článkov, fotografií a iných materiálov na zverejňovanie v tlači, rozhlase a televízii;

b) výmenu rozhlasových a televíznych programov, filmov a hudobných nahrávok;

c) výmenu pracovníkov z uvedených oblastí na výmenu skúseností a informácií.

Článok 7

Obe strany budú napomáhať rozvoj vzťahov medzi ústrednými organizáciami telovýchovy a športu, usporadúvanie súťaží a priateľských stretnutí, ako aj rozvíjanie priamej spolupráce medzi športovými organizáciami oboch krajín.

Článok 8

Obe strany budú podporovať priateľskú spoluprácu v oblasti kultúry medzi odborovými organizáciami, organizáciami žien, mládeže a pionierov, družobnými organizáciami a inými spoločenskými organizáciami oboch krajín.

Článok 9

Obe strany budú v záujme rozširovania a prehlbovania priateľských vzťahov ľudu oboch krajín podporovať rozvoj spolupráce medzi organizáciami zaoberajúcimi sa turistikou.

Článok 10

Obe strany budú:

a) podporovať spoluprácu medzi poprednými predstaviteľmi kultúrnych inštitúcií v socialistických krajinách zameranú na výmenu skúseností vyplývajúcich z realizácie kultúrnej politiky v jednotlivých krajinách a na posilňovanie dvojstrannej alebo viacstrannej spolupráce;

b) koordinovať činnosť a poskytovať si vzájomnú pomoc v medzinárodných organizáciách kultúrnej povahy a navzájom konzultovať o príprave a účasti na medzinárodných konferenciách kultúrneho charakteru.

Článok 11

Na vykonávanie tejto Dohody budú obe zmluvné strany dojednávať na dvojročné alebo dlhšie obdobie plány kultúrnej spolupráce, ktoré budú obsahovať aj finančné podmienky dohodnutých akcií.

Rokovania týkajúce sa týchto otázok sa budú konať striedavo v Prahe a Hanoji.

Článok 12

Dňom, keď táto Dohoda nadobudne platnosť, stratí platnosť Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou republikou a Vietnamskou demokratickou republikou z 20. marca 1957.

Článok 13

Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Článok 14

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Dané v Hanoji 21. marca 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a vietnamskom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Vietnamskej socialistickej republiky:

Tran Quang Huy v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.