Vyhláška č. 56/1977 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Indonézie

Čiastka 19/1977
Platnosť od 27.09.1977
Účinnosť od 12.10.1977
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 13 dňom 7. augusta 1976.

56

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. júla 1977

o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Indonézie


Dňa 10. mája 1972 bola v Prahe podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Indonézie. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 13 dňom 7. augusta 1976.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Indonézie

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Indonézie

súc stranami Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 a

vedené prianím uzavrieť dohodu s cieľom zriadiť letecké služby medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Indonéziou.

sa dohodli takto:

Článok 1

Na účely tejto Dohody, pokiaľ zo súvislosti nevyplýva inak:

a) výraz „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944, a zahŕňa všetky prílohy prijaté podľa článku 90 tohto Dohovoru a všetky zmeny príloh alebo Dohovoru podľa jeho článkov 90 a 94;

b) výraz „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy a každú osobu alebo orgán poverený vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonáva toto ministerstvo, alebo podobných úloh a pokiaľ ide o Republiku Indonéziu, ministra spojov a každú osobu alebo orgán poverený vykonávaním úloh, ktoré v súčasnosti vykonáva uvedený minister, alebo podobných úloh;

c) výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna strana určila písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 3 tejto Dohody na vykonávanie leteckých služieb na tratiach určených v takom oznámení;

d) výrazy „dohodnuté služby“ a „určené trate“ znamenajú medzinárodné letecké služby a trate uvedené v Prílohe tejto Dohody.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode s cieľom zriadiť letecké služby na tratiach uvedených v príslušnom oddiele Prílohy tejto Dohody.

2. Letecké podniky oboch zmluvných strán budú používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zmluvnej strany,

b) pristávať na uvedenom území za neobchodnými účelmi a

c) pri vykonávaní dohodnutej služby na určenej trati podľa ustanovení tejto Dohody pristávať na uvedenom území v bodoch určených pre túto trať v Prílohe tejto Dohody na účely vykladania a nakladania cestujúcich, tovaru a pošty v medzinárodnej preprave.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana písomným oznámením určí druhej zmluvnej strane jeden alebo viac leteckých podnikov na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po tom, čo druhá zmluvná strana dostane toto oznámenie, bez odkladu udelí s výhradou ustanovenia odsekov 3 a 4 tohto článku určenému leteckému podniku alebo podnikom príslušné prevádzkové oprávnenie.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky podľa zákonov a predpisov, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje v súlade s ustanoveniami Dohovoru pri prevádzke medzinárodných obchodných leteckých služieb.

4. Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť určenie leteckého podniku a dočasne nepriznať alebo zrušiť práva udelené leteckému podniku v odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť také podmienky, ktoré môže považovať za nevyhnutné pri používaní týchto práv leteckým podnikom v každom prípade, keď nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určuje letecký podnik, alebo štátnym príslušníkom zmluvnej strany, ktorá určuje letecký podnik.

5. Kedykoľvek potom, čo boli splnené ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku, môže letecký podnik na to určený a oprávnený začať vykonávať dohodnuté služby za predpokladu, že sa služba bude vykonávať až vtedy, keď sa pre ňu určia tarifné podmienky v súlade s ustanovením článku 7 tejto Dohody.

6. Každá zmluvná strana je oprávnená dočasne nepriznať práva udelené leteckému podniku podľa odseku 2 článku 2 tejto Dohody alebo uložiť pri využívaní týchto práv leteckým podnikom také podmienky, ktoré uzná za potrebné v prípade, keď sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi zmluvnej strany, ktorá tieto práva poskytuje, alebo inak nepostupuje pri vykonávaní služby v súlade s podmienkami určenými v tejto Dohode; platí pri tom výhrada, že pokiaľ by okamžité nepriznanie týchto práv alebo uloženie podmienok nebolo nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov, uplatní sa toto právo až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok 4

1. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup lietadiel uskutočňujúcich medzinárodné lety na jej územie alebo výstup z neho alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku a lety týchto lietadiel na jej území, sa budú vzťahovať na lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany a budú ich také lietadlá dodržiavať pri vstupe alebo výstupe a v čase pobytu na území prvej zmluvnej strany.

2. Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup na jej územie alebo výstup z jej územia cestujúcich, posádky alebo nákladu lietadla, včítane predpisov týkajúcich sa vstupu, výstupu, pasových náležitostí, colných a zdravotníckych opatrení, sa budú dodržiavať pri vstupe, výstupe a v čase pobytu na území prvej zmluvnej strany.

Článok 5

1. Lietadlo používané určeným leteckým podnikom každej zmluvnej strany a vstupujúce, znovu vystupujúce alebo letiace cez územie druhej zmluvnej strany, ako aj pohonné hmoty, mastiace oleje, náhradné dielce, obvyklé vybavenie a zásoby lietadla na palube takého lietadla budú oslobodené od colných poplatkov a iných dávok vyberaných pri dovoze, vývoze alebo tranzite tovaru. Toto sa bude tiež vzťahovať na tovar na palube lietadla, ktorý sa spotrebuje za letu cez územie tejto druhej zmluvnej strany.

2. Pohonné hmoty, mastiace oleje, zásoby lietadla, náhradné dielce a obvyklé vybavenie dočasne dovezené na územie každej zmluvnej strany, aby sa tam neodkladne alebo po skladovaní zabudovali alebo inak prijali na palubu lietadla určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany alebo sa inak znovu vyviezli z územia prvej zmluvnej strany, budú oslobodené od colných poplatkov a iných dávok uvedených v odseku 1 tohto článku.

3. Pohonné hmoty a mastiace oleje prevzaté na palubu lietadla určeného leteckého podniku každej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany a použité pri medzinárodných leteckých službách budú oslobodené od colných poplatkov a iných dávok uvedených v odseku 1 tohto článku, ako aj od akýchkoľvek osobitných spotrebných dávok za predpokladu, že sa dodržia colné predpisy.

4. Každá zmluvná strana môže prechovávať tovar uvedený v odsekoch 1 až 3 tohto článku pod colným dohľadom alebo kontrolou.

5. Pokiaľ tovar uvedený v odsekoch 1 až 3 tohto článku nepodlieha žiadnym poplatkom alebo iným dávkam, nebudú sa na taký tovar vzťahovať žiadne hospodárske zákazy alebo dovozné, vývozné alebo tranzitné obmedzenia, ktoré by sa inak na ne vzťahovali, ledaže by sa taký zákaz či obmedzenie vzťahovali na všetky letecké podniky včítane národných leteckých podnikov a išlo by o niektoré položky uvedené v odsekoch 1 až 3 tohto článku.

6. Postup uvedený v tomto článku bude dopĺňať a nebude obmedzovať to, čo každá zmluvná strana je povinná poskytnúť podľa článku 24 Dohovoru.

Článok 6

1. Kapacita ponúkaná určenými leteckými podnikmi zmluvných strán pri dohodnutých službách bude v úzkom vzťahu s predpokladanými požiadavkami na leteckú prevádzku medzi územiami oboch zmluvných strán. Kapacita služieb, ktoré má vykonávať každý letecký podnik, sa dohodne medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán na základe zásady riadnych a rovnakých možností.

2. Letecký úrad každej zmluvnej strany bude poskytovať leteckému úradu druhej zmluvnej strany na požiadanie také pravidelné alebo iné štatistické prehľady, ktoré sa môžu rozumne požadovať na účely posudzovania kapacity poskytovanej pri dohodnutých službách určeným leteckým podnikom alebo podnikmi prvej zmluvnej strany.

Článok 7

1. Tarify pre ktorúkoľvek dohodnutú službu sa určia v primeranej výške, pričom sa bude náležite prihliadať na všetky potrebné činitele, ako sú prevádzkové náklady, primeraný zisk, charakteristiky letu (ako sú štandardy rýchlosti a vybavenia lietadla) a tarify iných leteckých podnikov na ktoromkoľvek úseku určenej trate. Tarify sa určia na dvojstrannom základe medzi určenými leteckými podnikmi alebo prostredníctvom na ten účel vytvorenej procedúry Medzinárodného združenia leteckých dopravcov, pričom sa vezmú do úvahy sumy agentských provízií uplatňované v súvislosti s týmito tarifami.

2. Takto dojednané tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

3. Ak určené letecké podniky nedosiahnu dohodu o tarifách, letecké úrady zmluvných strán sa samy pokúsia určiť tarify vzájomnou dohodou.

4. Ak letecké úrady nebudú môcť schváliť tarify predložené im podľa odseku 2 tohto článku alebo určiť tarify podľa odseku 3, spor sa bude riešiť v súlade s ustanoveniami článku 9 tejto Dohody.

5. Žiadne tarify nenadobudnú platnosť, ak letecké úrady zmluvných strán nevyslovia s nimi súhlas s výnimkou prípadu, keď dôjde k urovnaniu podľa ustanovenia odseku 3 článku 9 tejto Dohody.

6. Tarify dojednané v súlade s ustanoveniami tohto článku budú platiť do tých čias, než dôjde k dojednaniu nových taríf v súlade s ustanoveniami tohto článku.

Článok 8

Letecké úrady zmluvných strán uskutočnia konzultácie, ak to bude ktorákoľvek zo zmluvných strán považovať za potrebné, aby sa zabezpečila úzka spolupráca vo všetkých otázkach týkajúcich sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 9

1. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody alebo jej Prílohy a ak ho nebudú môcť urovnať letecké úrady zmluvných strán, zmluvné strany sa samy pokúsia vzájomným rokovaním spor urovnať.

2. Ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť urovnanie rokovaním, môže sa spor na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany predložiť na rozhodnutie tribunálu troch arbitrov, z ktorých po jednom vymenuje každá zmluvná strana a tretieho určia títo dvaja vybraní arbitri. Každá zmluvná strana vymenuje arbitra v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa, keď jedna zmluvná strana dostala od druhej zmluvnej strany diplomatickou cestou oznámenie so žiadosťou o riešenie sporu arbitrážnym tribunálom, a tretí arbiter bude určený v priebehu ďalšieho obdobia šesťdesiatich (60) dní. Ak nebude možné takto dosiahnuť urovnanie, zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe určenia tretieho arbitra.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť sa každému rozhodnutiu urobenému na základe odseku 2 tohto článku.

4. Ak sa ktorákoľvek zmluvná strana alebo určený letecký podnik ktorejkoľvek zmluvnej strany nepodrobí rozhodnutiu urobenému na základe odseku 2 tohto článku a do tých čias, než sa mu podrobí, druhá zmluvná strana je oprávnená obmedziť, dočasne nepriznať alebo zrušiť akékoľvek práva alebo oprávnenia, ktoré udelila touto Dohodou zmluvnej strane, ktorá sa dopustila opomenutia, alebo určenému leteckému podniku alebo podnikom tejto zmluvnej strany alebo určenému leteckému podniku, ktorý sa dopustil opomenutia.

Článok 10

1. Ak jedna zo zmluvných strán bude považovať za žiadúce zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody včítane jej Prílohy, taká zmena, ak sa na nej dohodnú zmluvné strany, nadobudne platnosť, len čo bude potvrdená výmenou diplomatických nót.

2. V prípade dojednania akéhokoľvek všeobecného mnohostranného dohovoru týkajúceho sa leteckej dopravy, ktorým budú obe zmluvné strany viazané, sa táto Dohoda upraví tak, aby bola v súlade s ustanoveniami takého dohovoru.

Článok 11

Každá zo zmluvných strán môže kedykoľvek dať druhej zmluvnej strane písomnú výpoveď, ak si praje skončiť platnosť tejto Dohody. Táto výpoveď sa zároveň oznámi Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. Ak bola taká výpoveď daná, skončí sa platnosť tejto Dohody dvanásť (12) mesiacov odo dňa, keď výpoveď dostala druhá strana, pokiaľ výpoveď nebude po vzájomnej dohode odvolaná pred uplynutím tohto obdobia. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí prijatie výpovede, výpoveď sa bude považovať za doručenú štrnásť dní po tom, čo ju dostala Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

Článok 12

Táto Dohoda a každá jej zmena podľa článku 10 sa bude registrovať v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 13

Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dátumom posledného z týchto písomných oznámení.

Táto Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

Dané v Prahe 10. mája roku tisíc deväťsto sedemdesiatdva vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho dolu podpísaní, ktorí boli splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu a opatrili ju svojimi pečaťami.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. Ing. Šutka v. r.

Za vládu Republiky Indonézie:

Dr. Seda v. r.

PRÍLOHA

ODDIEL I

1. Vláda Republiky Indonézie udelí leteckému podniku alebo podnikom určeným vládou Československej socialistickej republiky oprávnenie vykonávať letecké služby v oboch smeroch na trati:

Body odletuMedziľahlé bodyCieľové body
Praha alebo BratislavaAtényDjakarta
Káhira
Bejrút
Kuvajt
Teherán
Karáčí
Bombaj
Phnompenh

2. Letecký podnik alebo podniky určené vládou Československej socialistickej republiky budú mať právo trvale alebo pri jednotlivých letoch vynechávať pristátie v ktoromkoľvek z medziľahlých bodov uvedených v odseku 1.

ODDIEL II

1. Vláda Československej socialistickej republiky udelí leteckému podniku alebo podnikom určeným vládou Republiky Indonézie oprávnenie vykonávať letecké služby v oboch smeroch na trati:

Body odletuMedziľahlé bodyCieľové body
DjakartaPhnompenhPraha alebo Bratislava
Bombaj
Karáčí
Teherán
Kuvajt
Bejrút
Káhira
Atény

2. Letecký podnik alebo podniky určené vládou Republiky Indonézie budú mať právo trvale alebo pri jednotlivých letoch vynechávať pristátie v ktoromkoľvek z medziľahlých bodov uvedených v odseku 1.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.